Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Mikä muuttui?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Mikä muuttui?"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Mikä muuttui?
Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, THL Oulu / MHP

2 Esityksen sisältö Lainsäädäntö
Kouluterveydenhuollon tehtävät Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Kouluterveydenhuolto Terveystarkastukset Laajat terveystarkastukset Ajankohdat Mikä on laaja? Perheen hyvinvointi Kokonaisarvio lapsen tilanteesta Moniammatillisuus tarkastuksissa Luokka- ja koulukohtaiset yhteenvedot Opiskeluterveydenhuolto Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset Oulu / MHP

3 Terveydenhuoltolaki 16§, Kouluterveydenhuolto
Järjestämisvelvoite kunnille ”alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille” Palveluja järjestettäessä toimittava yhteistyössä vanhempien sekä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa Kouluterveydenhuolto on osa perusopetuslain mukaisia oppilashuollon palveluja. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaava viranomaisen on osallistuttava opetussuunnitelman laatimisien, siltä osin kuin se koskee oppilashuoltoa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oulu / MHP

4 Kouluterveydenhuoltoon sisältyy
Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta 3 vuoden välein Vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen Oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen Oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset Oulu / MHP

5 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 Entinen 380/2009, voimaan Uusittiin terveydenhuoltolain myötä, voimaan Antaa tarkempia sisällöllisiä ohjeita kouluterveydenhuoltoon, erityisesti terveystarkastuksiin Velvoittaa kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen hyväksymään toimintaohjelman kouluterveydenhuollolle. Laadittava yhteistyössä sosiaali- ja sivistystoimen kanssa. Moniammatillisuus, yhteistyö ja kehitysympäristöt vahvasti esillä. Oulu / MHP

6 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma
Yhteinen tai erilliset Tarkistetaan valtuustokausittain Voidaan liittää osaksi lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa Kansanterveystyöstä vastaava viranomainen hyväksyy Laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa Sisältö: Vastuuhenkilöt ja henkilöstövoimavarat Toiminnan ja menettelytapojen yleinen kuvaus Työntekijöiden keskinäinen työnjako terveyskeskuksessa Moniammatilliset toimintamallit ja hoitoketjut Seurannan ja arvioinnin apuväline Oulu / MHP

7 Määräaikaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa
Terveystarkastus 1. lk 2.lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Laaja terveystarkastus x Terveydenhoitajan tarkastus osa laajaa terv.tark. osa laajaa terv.tark. Lääkärintarkastus Suun terveystarkastus Lähde: STM julkaisuja 2009:20

8 Laajan terveystarkastuksen kriteerit
Ainakin yksi vanhempi osallistuu Käsitellään lapsen, vanhempien ja koko perheen hyvinvointia Sekä terveydenhoitaja että lääkäri tapaavat oppilaan Kotka / MHP

9 Laajat terveystarkastukset
Hyvin laaja kokonaisarvio lapsen tilanteesta Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi Koti, koulu ja vapaa-aika Vanhempien terveys ja hyvinvointi Perheen hyvinvoinnin selvittely Suojaavien tekijöiden etsiminen ja niiden tukeminen Oulu / MHP

10 Lapsen/oppilaan kasvu, kehitys ja hyvinvointi
terveystottumukset nukkuminen ravintottumukset liikunta alkoholi, tupakka ja muut päihteet ruutuaika suun terveyteen liittyvät tottumukset seksuaaliterveys , seksuaalisuus tapaturmien ehkäisy hygienia terveydentila ja kehitys terveydentila ja oma kokemus terveydentilasta kasvu ja kehitys sairaudet, aiemmat ja nykyiset ja aikaisemmat hoitotahot lääkitykset oireet allergiat fyysinen toimintakyky tapaturmat, koulutapaturmat esimerkkejä koulu vahvuudet oppiminen tuen tarve ja tukitoimet poissaolot sosiaaliset suhteet/taidot koulukiusaaminen ammatinvalinta (8lk) koti ja vapaa-aika lepo ja vapaa-ajan viettotavat ihmissuhteet, sosiaaliset taidot harrastukset sosiaalinen media päivähoitotiedot/iltapäivähoito (1lk) mahdollinen työssä käynti (8lk) Oulu / MHP

11 Laajassa terveystarkastuksessa tehtäviä tutkimuksia
Esimerkkejä tutkimukset yleisvaikutelma; kontaktikyky, käyttäytyminen mieliala suhde vanhempaan tutkimustilanteessa pituus ja paino verenpaine, pulssi näkö; kauko-, lähi- ja värinäkö tukirangan asento ja rakenne sydämen ja keuhkojen kuuntelu korvat ja nielu imusolmukkeet, kilpirauhanen iho vatsan tunnustelu puberteettikehitys ja genitaalit neurologinen tutkimus tarv äännevirheet (1lk) oireisiin ja pitkäaikaissairauksiin liittyvä tutkiminen Oulu / MHP

12 Perheen terveys ja hyvinvointi
Teemoina perhetilanteen muutokset perheen ja lähisuvun sairaudet terveystottumukset: ravinto, liikunta, lepo, uni, harrastukset päihteiden käyttö tupakointi väkivalta lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus vahvuudet ja voimavarat tukiverkosto taloudellinen tilanne Oulu / MHP

13 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen
Oppilaan ja perheen tuen tarve on tunnistettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestettävä viiveettä Erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos oppilaassa, perheessä tai ympäristössä on tekijöistä, jotka voivat vaarantaa tervettä kasvua ja kehitystä. Lapsen sairaus, myös oppimisongelmat Lapseen kohdistunut väkivalta, perushoivan puutteet, puutteet perheen keskinäisessä vuorovaikutuksessa Toistuvat tapaturmat Vanhempien vakavat sairaudet; mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö, väkivalta Perheen toimeentuloon ja elinoloihin liittyvät ongelmat

14 Yhteistyöstä laajassa terveystarkastuksessa
”Terveystarkastukset ja terveysneuvonta järjestetään tarpeen mukaan moniammatillisesti” ”Huoltajan kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Arviossa on oltava tiedot , jotka ovat tarpeellisia terveyden tai sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.”

15 Laajan tarkastuksen päätelmät
Tehdään kokonaisarvio lapsen ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista - yhdessä lapsen ja perheen kanssa Annetaan terveysneuvontaa kohdennetusti Erityistä tukea tarvittaessa laaditaan terveys- ja hyvinvointisuunnitelma, johon kuvataan yhdessä sovitut toimenpiteet, työnjako ja seuranta Tavallisimpia tukimuotoja ovat kouluterveydenhuollon lisäkäynnit ja oppilashuollon yhteistyön aloittaminen Myös vanhempia saatetaan tuen piiriin Oulu / MHP

16 Terveystarkastuksista pois jäävät (5§)
Tuen tarve tulee selvittää Neuvolassa Kouluterveydenhuollossa Opiskeluterveydenhuollossa Miten? Ottamalla yhteyttä perheeseen Kotikäynti Yhteistyötahoilta Oulu / MHP

17 Luokka- ja koulukohtaiset yhteenvedot
”Laajoista terveystarkastuksista tehtyä yhteenvetoa on käytettävä arvioitaessa oppilashuollon yhteistyönä luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta. Yhteenveto ei saa sisältää henkilötietoja” Käytännöt vasta muotoutumassa. Auttaa suuntaamaan oppilashuollon ehkäisevää työtä oikein Mitä tietoja on hyvä kerätä ja mitä tiedolla tehdään? Koulun oppilashuollon yhteinen tehtävä. Oulu / MHP

18 Kouluilla on kerätty seuraavia tietoja
Aamupalan syöminen Unen määrä; riittävasti – liian vähän Tupakointi, tupakkakokeilut Päihteiden käyttö, kokeilut Paino; ali-normaali-yli Huoli mielialasta Tapaturmien ja koulutapaturmien määrä Huoli oppilaan fyysisestä tilanteesta Huoli oppilaan perhetilanteesta Kiusaaminen koulussa Kouluviihtyvyys; Onko kiva tulla kouluun? Pidätkö opettajastasi? Kouluruokailuun liittyvät kysymykset Työrauha luokassa Koulutyön ja kotitehtävien kuormittavuus Oulu / MHP

19 Terveydenhuoltolaki 17§, Opiskeluterveydenhuolto
Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä palvelut alueella olevien oppilaitosten opiskelijoille kotipaikasta riippumatta Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuolto voidaan järjestää myös muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla Myös työharjoittelun aikainen terveydenhuolto kuuluu opiskeluterveydenhuoltoon Esityksen nimi / Tekijä

20 Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy
Oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein Opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaan Terveyden ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys – ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistaminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien Opiskelijoiden erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijoiden tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen Oulu / MHP

21 Opiskeluterveydenhuolto asetuksessa
Toisella asteella terveydenhoitajan ja lääkärintarkastukset Korkea-asteella terveyskysely ja terveydenhoitajan tarkastus tarvittaessa ”Opiskelijoiden terveyttä edistävän ja sairauksia ehkäisevän toiminnan sekä terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus, jonka on edistettävä opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä” Oulu / MHP

22 (vähintään kerran opiskeluaikana)
Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien terveystarkastukset Terveystarkastus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Terveyshaastattelulomake tai terveyskysely x Terveydenhoitajan tarkastus Lääkärin tarkastus * (x) Suun terveystarkastus (vähintään kerran opiskeluaikana) *) ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi. Oulu / MHP

23 Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset
Vähintään joka kolmas vuosi Moniammatillista toimintaa; terveystarkastaja, opettajien työterveyshuolto, työsuojelu, oppilaiden/opiskelijoiden edustajat ym Koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla velvoite tarkastuksiin ja todettujen puutteiden seurantaan Käytänteet sovitaan kunnassa ja kirjataan toimintaohjelmaan Arvioitava myös koulun ilmapiiriä, kiusaamista, koulutyön kuormittavuutta, koulutyön järjestelyjä, ruokailua ym (vrt oppilaiden ja opiskelijoiden ”työterveyshuolto”) / MHP

24 Uusi asetus – Mikä muuttui?
Riippuu siitä miten palvelut oli järjestetty aikaisemmin…. Aikaisemmat suositukset ja ohjeet hyvin samansuuntaisia asetuksen sisällön kanssa Esityksen nimi / Tekijä

25 Ohjeita ja oppaita Laajat terveystarkastukset – ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon toimijoille, THL , tulossa 2012 aikana Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. Opas 14. THL 2011. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. STM julkaisuja 2009:20. Opiskeluterveydenhuollon opas. STM julkaisuja 2006:12 Kouluterveydenhuollon laatusuositus, STM Oppaita 2004:48 Kouluterveydenhuolto Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Oppaita 51. Helsinki: Stakes Kouluterveyskysely: Oulu / MHP

26 Koululääkäriverkosto
THL koordinoi Aloittanut keväällä 2011 Tervetuloa mukaan! Seuraava kokoontuminen Mukaan verkostoon pääsee ilmoittautumalla s-postitse: Esityksen nimi / Tekijä

27 Valtakunnallinen verkkopalvelu Kasvun kumppanit Lasten hyvinvointia vahvistamassa


Lataa ppt "Uusi asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Mikä muuttui?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google