Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppilashuollon toimintasuunnitelma lv

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppilashuollon toimintasuunnitelma lv"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilashuollon toimintasuunnitelma lv 2012 - 2013
Napapiirin yläasteen oppilashuolto OPS Luokanvalvoja Kouluterveydenhuolto Aineenopettaja Oppilashuoltoryhmän kokoonpano Rehtori Erityisopettaja Opinto-ohjaaja Koulukuraattori Kouluterveydenhoitaja Psykososiaalinen tuki Koulupalaveri Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot Perheneuvola Nuorisopalvelut Muut oppilaitokset Sosiaalipalvelut Sairaalakoulu Lähteenä Matti Lahtisen esitys Napapiirin yläaste 2012 Palaa takasin

2 Oppilashuollollinen koulupalaveri
Yksittäistä oppilasta koskevasta oppilashuoltokokouksesta käytetään nimitystä koulupalaveri Yhteistyö huoltajan ja oppilaan kanssa Koulupalaveri järjestetään tarvittaessa ja siihen kootaan käsiteltävän asian edellyttämät työntekijät moniammatillisesti Palaa takaisin

3 Erityisopettaja Suunnittelee ja toteuttaa aineenopettajan kanssa yleisen tuen muotoja, vastaa tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisesta ja arvioinneista (tuen muodot) Osallistuu nivelvaiheisiin Osallistuu tarvittaessa koulupalavereihin Palaa takaisin

4 Opinto-ohjaaja Antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta
Osallistuu oppimissuunnitelman laatimiseen Ohjaa ja tukee nivelvaiheissa Osallistuu tarvittaessa ohjattaviensa koulupalavereihin Palaa takaisin

5 Koulukuraattori Koulukuraattori Marja Pulju, puh. 040 825 8878
Tavattavissa koululla maanantaista keskiviikkoon Avoaika maanantaina klo 9 – 11, jolloin oppilas tai huoltaja voi tulla keskustelemaan ilman ajanvarausta Puhelinaika maanantaina klo 8 – 9 Muut tapaamiset ajanvarauksella Palaa takaisin Palaa takasin

6 Kouluterveydenhuollon työtekijät
Kouluterveydenhuollon työntekijöitä ovat terveydenhoitaja ja koululääkäri Kouluterveydenhoitaja Miia Konttaniemi, puh Koululääkäri Marjo-Riitta Hänninen Vastaanottoajat kouluterveydenhoitajalle ilman ajanvarausta maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 8 – 9 Sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden ja hoitoa vaativien koulutapaturmien osalta Palaa takaisin

7 Perusopetuslaki Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (PoL 30 §) Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. (PoL 31 a §) Palaa takaisin

8 Opetussuunnitelma Oppilashuoltoryhmän tehtävät opetussuunnitelmassa
toimia asiantuntijana terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön kehittämisessä ja seurannassa seurata ja arvioida kouluyhteisön yhteisöllisen tuen tarvetta tukea yksittäisen lapsen oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä kodin kanssa seurata ja arvioida yksittäisen oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarvetta koordinoida kouluyhteisön monitoimijaista verkostoyhteistyötä Lähteenä: Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 2011: kohta 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Palaa takaisin

9 Rehtori Rehtori Hannu Virkkunen, puheenjohtaja Puh 040 511 8546
Kokonaisvastuu oppilashuoltoryhmän toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä Palaa takaisin

10 Ryhmän kokoonpano Rehtori Hannu Virkkunen
Erityisopettajat Sari Paananen Opinto-ohjaaja Anne Mutka Koulukuraattori Marja Pulju Terveydenhoitaja Miia Konttaniemi Yksittäistä oppilasta koskevassa koulupalaverissa kokoonpano voi muuttua Palaa takaisin

11 Luokanvalvoja On ensisijainen yhteyshenkilö oppilaan asioissa
Kutsuu vanhempainvartteihin ja järjestää luokkakohtaisia vanhempainiltoja Palaa takaisin

12 Aineenopettaja Huoltaja voi olla yhteydessä aineenopettajaan oppiaineeseen liittyvissä asioissa Huoltaja voi pyytää oppilaalle tukiopetusta aineenopettajalta Oppitunnilla voi olla aineenopettajan lisäksi erityisopettaja, resurssiopettaja tai koulukäynninohjaaja Palaa takaisin

13 Psykososiaalinen tuki
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden sosiaalista kasvua, kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita yhteistyössä perheen, oppilaan ja tukiverkostojen kanssa Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisen kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön keinoin Yhteistyö koulun ulkopuolisten palveluiden kanssa esim. lastensuojelu, perheneuvola, nuorisopalvelut, koulupsykologi Yksilöllinen oppilastyö Nuoruusiän kasvun, kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen Tukitoimien suunnitteleminen Pedagogisten asiakirjojen laatimiseen osallistuminen tekemällä sosiaalisia selvityksiä ja arviointeja Ohjaaminen koulun ulkopuolisiin tukipalveluihin Ryhmä- ja luokkatyöskentely Mielen hyvinvoinnin tukeminen, stressinhallinta, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, tunnetaitojen hallinta Luokkahengen ja yhteistyötaitojen vahvistaminen, työrauha Erilaisten teematuntien pitäminen Palaa takaisin

14 Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on arvioida, seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psykososiaalista kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia edistää oppilaan terveitä elämäntapoja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille Yhteistyö kodin, koulun, oppilashuoltotyöryhmän ja terveydenhuollon välillä on tehokkaan toiminnan edellytys. Terveydenhuoltohenkilöstö seuraa ja tukee pitkäaikaissairaita ja vammaisia oppilaita. Erityisseurantaa tarvitsevat oppilaat, joilla on sopeutumisvaikeuksia, koulunkäyntihaluttomuutta tai muita psyykkisiä ja/tai sosiaalisia ongelmia sekä oppilaat, jotka eivät menesty opinnoissaan. Terveystarkastukset eri luokka-asteilla 7. luokka Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus yhteistyössä vanhempien kanssa. 8. luokka Laaja terveystarkastus, jonka tekee terveydenhoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa. Laajassa terveystarkastuksessa käsitellään lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä eri näkökumista. Myös huoltajan ja opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa sisältyy tähän. 8. luokalla oppilaalle kirjoitetaan lisäksi nuorison terveystodistus. 9. luokka Terveydenhoitajan tekemä terveystapaaminen, rokotustodistus.   Palaa takaisin

15 Nuorisopalvelut Yhteistyö nuorisotila Napparin nuorisotyöntekijöiden kanssa Nupa-välitunnit Läksykerho Työ Tutuksi-projekti ja Etsivä nuorisotyö yhteistyössä 10. luokan kanssa Palaa takaisin

16 Sairaalakoulu Koulumme tekee yhteistyötä Rovaniemen sairaalakoulun opetusyksikön kanssa Sairaalakoulun oppilaat ovat lasten- ja nuoriso-osastojen potilaita Yhteystiedot sairaalakouluun Palaa takaisin Palaa takasin


Lataa ppt "Oppilashuollon toimintasuunnitelma lv"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google