Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja"— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen hankkiminen työpaikalla & Osaamisen osoittaminen ja arviointi näytössä
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Pakolliset tutkinnon osat

2 Tietoa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

3 Ammatillinen tutkinto
Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on ammatillinen perustutkinto Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin

4 Tutkinnon pakolliset osat
Hakeutuminen Henkilökohtaistaminen HOKS Kasvun ja osallisuuden edistäminen– osaamisen hankkiminen Näyttö ja sen arviointi Kaoksen tutkinnon osa on valmis Tutkinnon pakolliset osat Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen– osaamisen hankkiminen Näyttö ja sen arviointi Hyton tutkinnon osa on valmis Siirrytään osaamisalaan

5

6 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkinnon perusteet määrittelevät mitä tutkinnon osia tutkinto sisältää mitkä ovat ammattitaitovaatimukset Tutkintonimike on lähihoitaja Tutkintonimike on nimike, jota henkilö voi käyttää suoritettuaan hyväksytysti tutkintonimikkeen käyttöön oikeuttavan tutkinnon

7 Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) siihen kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot

8 Osaaminen hankkiminen –työpaikalla oppiminen

9

10 Koulutussopimus Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä Opiskelija ei ole työsuhteessa Opiskelija ei saa palkkaa tai muuta vastikkeellista hyötyä Työpaikalle ei makseta korvauksia Koulutuksen järjestäjä sopii työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä Laaditaan määräaikainen koulutussopimus HOKSiin kirjataan käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen

11 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella Opiskelija ja työnantaja solmivat kirjallisen määräaikaisen työsopimuksen (tai virkasuhteessa olevalle määräaikainen oppisopimus) Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat oppisopimuksen järjestämisestä

12 Osaamisen hankkiminen omassa työpaikassa
Voit hankkia osaamista myös ilman koulutus- tai oppisopimusta omassa työpaikassa Olet työsuhteessa ja työpaikan vakuutuksen piirissä HOKSiin kirjataan työpaikalla oppimisen tavoitteet, mutta oppilaitoksella ei ole ohjausvelvollisuutta Työpaikalla ei ole ohjausvelvollisuutta Osaamisen hankkiminen työpaikalla ei kerrytä opiskelijatyövuosia (ei rahoitusta) Työssä hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa

13 Työpaikan valinta ja osapuolten velvollisuudet
Työpaikan tulee olla soveltuva tutkinnon perusteiden mukaiseen osaamisen hankkimiseen sekä näyttöjen järjestämiseen Tutkinnon perusteissa nimetyt työympäristöt Ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijan osaamisen kehittymisen seurannasta Työpaikan edustajalla on velvollisuus seurata osaamisen kehittymistä ja ryhtyä toimenpiteisiin tarpeen mukaan ja raportoida koulutuksen järjestäjälle

14 Työturvallisuus Työnantaja ja koulutussopimustyöpaikka vastaavat työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään

15 Palaute osaamisen kehittymisestä
Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä opettajalta ja työpaikkaohjaajalta työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ja sen lopuksi Palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteiden (ammattitaitovaatimukset) saavuttamiseen ja kehitetään edellytyksiä itsearviointiin Erillistä arviointia ei tehdä työpaikalla tapahtuvasta osaamisen kehittymisestä vaan osaaminen osoitetaan näytössä

16 Mitä osaamista työpaikalla hankitaan?
Työpaikalla osaamisen hankinta ei ole oma opintonsa Työpaikalla hankitaan osaamista, joka on ammattitaitovaatimusten mukaista

17 Ateriakorvaus Ateriakorvaukseen ovat oikeutettuja omaehtoiset perustutkintokoulutuksessa olevat opiskelijat, jotka ovat työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa palkatta, eivätkä saa maksutonta ruokaa työpaikalla. Ateriakorvaus maksetaan vain, jos opiskelijalla on voimassa oleva koulutussopimus. Poissaolopäiviltä ei makseta ateriakorvausta. Opiskelija palauttaa allekirjoitetun ateriakorvauslomakkeen ja tuntiseurantalomakkeen työpaikalla oppimisen ohjaavalle kouluttajalle Ateriakorvaus maksetaan opiskelijan tilille noin kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Ateriakorvauslomake on palautettava kahden kuukauden sisällä työssä oppimisjakson päättymisestä.

18 Osaamisen osoittaminen näytössä

19 Näyttösuunnitelma Näyttösuunnitelma on osa HOKSia
Siihen kirjataan suoritettavat tutkinnon osat, osaamisen osoittamisen tavat, paikat ja ajankohdat, myös mitä osoitetaan

20 Osaamisen osoittaminen näytössä
Kesto ja aika henkilökohtaistetaan Suositus 5 työvuoroa On työskentelyä työntekijäarvioijan kanssa samoissa työvuoroissa lähihoitajan tehtävissä sosiaali- ja terveysalan työyksikössä

21 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa – kasvun ja osallisuuden edistäminen
käytännön työtehtävissä edistäen asiakkaan kasvua ja osallisuutta toimimalla kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ympäristössä tai asiakkaan kotona lähihoitajan tehtävissä Esim. varhaiskasvatus, perusopetus, ammatillinen ja valmentava koulutus, kotihoito ja ennaltaehkäisevä perhetyö, sosiaalisen kuntoutuksen toimintaympäristöt, kuten päivätoiminta, työtoiminta, työpaja ja palvelukeskukset ja asumispalvelut (tuettu asuminen, ryhmäkoti, hoivakoti, hoitokoti, asuntola, perhekoti) ikääntyneille, vammaisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, nuorille tai maahanmuuttajille

22 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
toimimalla käytännön työtehtävissä lähihoitajan työssä edistäen asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä Esim. kotihoidossa, tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla

23 Osaamisen osoittamisen suunnittelu (lomake)
Suunnitelmassa kerrot, miten käytännössä osoitat osaamistasi näytössä Mitä työtehtäviä teet näytön aikana? Opettaja ja työelämän edustaja ohjaavat suunnitelman tekemisessä Opiskelija kirjaa lomakkeelle keskeiset työtehtävät ja toimittaa sen opettajalle ja työelämän edustajalle

24 Näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa Osaamisen arviointi tapahtuu vertaamalla opiskelijan osaamista ammattitaitovaatimuksiin ja tutkinnon perusteissa oleviin arvioinnin perusteisiin (T1-K3) Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen Osaaminen arvioidaan: tyydyttävä 1 tai 2, hyvä 3 tai 4, kiitettävä 5, hylätty

25 Työtehtävien tulee olla sellaisia, että osaamisen voi osoittaa kattavasti verrattuna ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin. Näyttöä on mahdollista jatkaa toisessa työpaikassa tai työkohteessa, osaamisen osoittamisen kattavuuden varmistamiseksi.

26 Osaamisen täydentäminen
Tiedon hallinta -> suullinen haastattelu tai kirjallinen tuotos Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin (kirjallisesti tai suullisesti) Perusteltava, jos osaamisen osoitetaan muutoin kuin näytössä Näytössä osoitetaan vain se osaaminen, jota ei ole aikaisemmin näytetty/tunnustettu. Työtehtävä näytössä voi vaatia sellaista tekemistä, josta osaaminen on jo tunnustettu. Tätä osaamista ei kuitenkaan näytössä arvioida.

27 Osaamisen arvioijat Opiskelijan osaamista arvioi kaksi arvioijaa
Koulutuksen järjestäjän edustaja: opettaja Työelämän edustaja: työntekijä Työelämän edustajaksi sopii henkilö, jolla on suoritettavaan tutkintoon/tutkinnon osaan liittyvä ammattitaito ja osaaminen riittävä ammattitaito arvioitavalla ammattialalla riittävä perehtyneisyys arviointiin ja sen lähtökohtiin riittävä perehtyneisyys tutkinnon perusteisiin Huomioitava esteellisyys (hallintolaki)

28 Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnilla
Annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta Varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen Kehitetään edellytyksiä itsearviontiin Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määriteltyyn osaamiseen Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan perusteiden mukaiset ammattitaito – ja osaamistavoitteet

29 Näytön jälkeen Arviointikeskustelu pidetään mahdollisimman pian näytön päätyttyä Opiskelija tekee itsearvioinnin suullisesti tai kirjallisesti (itsearviointi ei vaikuta arvosanaan) Kaksikanta tekee arviointipäätöksen Arvioijat kirjavat perustelut ja kaksikanta päättää arvosanan Kaksikanta antaa tiedoksi opiskelijalle arviointipäätöksen

30 Arvioinnin tarkistaminen
Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut arviointipäätöksen tiedoksi Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä

31 Arvioinnin oikaisu Opiskelija voi pyytää työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat

32 Hylätty näyttö näyttö päätetään hylätyksi, jos joku tai jotkin ammattitaitovaatimukset eivät täyty tai asiakasturvallisuus vaarantuu Jos näyttö on hylätty, tehdään suunnitelma näytön täydentämisestä tai uusimisesta

33 Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen
Oppilaitoksen tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty Opiskelijalla on mahdollisuus arvosanan korottamiseen

34 Materiaalit Koulutussopimus x2 Saatekirje työpaikalle
Kaavio osaamisen osoittamisesta ja arvioinnista näytössä Kyseisen tutkinnon osan tutkinnon perusteet (ePerusteet) Osaamisen osoittamisen suunnittelu ja osaamisen arviointi –lomake Yleisohje Työvuorotaulukko

35 Muuta huomioitavaa Nimineula Työkengät Asianmukainen vaatetus
Vaitiolovelvollisuus Savuttomuus Kännykän käyttö


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google