Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkintosuoritusten arviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkintosuoritusten arviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkintosuoritusten arviointi
”On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.” E. Hubbart

2 Mitä pitää sisällään ammattitaito tänä päivänä?

3 Ammattitaito Ammatillinen osaaminen on ammattiteorian ja harjaantumisen kautta muodostunut kokonaisuus, joka näkyy sujuvana toimintana ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. Ammatilliseen toimintaan sisältyy myös äänetön tieto, tunteet, kokemukset ja oivallus. Ammattitaitoon kuuluvat myös itsearviointitaidot, kyky suhtautua kriittisesti ja oppia kokemuksesta. Hyvä ammattitaito ja laaja ammattisivistys auttavat kehittämään omaa ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa.

4 Ammattitaito Ammattitaito
Ammattitaito on moniammatillista yhteistyötä, joka käsittää laaja-alaisia työ- ja toimintakokonaisuuksia. Lisäksi edellytetään vahvaa erikoisosaamista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

5 Ammatillisen osaamisen tasot
Hallitsee Osaa/soveltaa Ymmärtää Tuntee… Tietää… Ammatillinen osaaminen edellyttää työn tavoitteiden ja merkityksen ymmärtämistä, työprosessien, työvälineiden ja –materiaalien, työn perustana olevan tiedon sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa.

6 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa
Ammattitaidon arvioinnissa tarkastellaan perusteellisesti ja huolellisesti sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään

7 Mitä näyttötutkinnon arviointi tarkoittaa?
Järjestelmällistä arviointiaineiston keräämistä ja arviointitiedon kirjaamista. Monipuolisten, erilaisten, laadullisten arviointimenetelmien käyttämistä (havainnointi, keskustelut, kysymykset). Osaamisen tunnistamista ja päätöksentekoa tutkinnon suorittajan osaamisesta ja kehittymisestä. Arviointi on päätöksentekoa suhteessa ammattitaitovaatimuksiin. Palautteen antamista suorituksen jälkeen. Arvioidaan vain tutkintotilaisuudessa näkyvää osaamista.

8 Ketkä arvioivat? Kolmikanta Tutkinnon suorittaja Työntekijöiden
edustaja arvioijana Tutkinnon järjestäjän edustaja arvioijana Työnantajan edustaja arvioijana Kolmikanta

9 Kokemuksianne arvioinnista?
Onnistumisia Haasteita Ajatuksia Tunteita

10 Arviointiaineisto Tutkintotilaisuuden suunnitelma
Havainnointi vastaavassa työtoiminnassa Tutkinnon suorittajan itsearviointi Muiden antamat arviot ja todistukset Aiemmat luotettavat dokumentit

11 Ammattitaitovaatimukset
Ilmaisevat: Ammatin ydintoimintoja, jotka liittyvät toiminta-prosessien hallintaan ja alan ammattikäytäntöihin Työelämässä yleisesti tarvittavia taitoja (esimerkiksi sosiaaliset valmiudet) Kuvataan osaamisena

12 Arvioinnin kohteet Johdettu ammattitaitovaatimuksista
Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Helpottavat ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta HUOM! arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet.

13 Arviointikriteerit Arviointikriteerit kuvataan mahdollisimman lyhyesti ja ymmärrettävällä kielellä. Kuvausten tarkoituksena on helpottaa tutkinnon suorittajaa ja arvioijia arvioimaan tutkintosuoritusta. Arviointikriteerit on määritelty perustutkinnoissa tasoille 1-3, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytylle tasolle.

14 Ammattitaidon osoittamistavat on kuvattu näyttötutkinnon perusteissa ja täsmennetty koulutuksen järjestäjän laatimassa ja tutkintotoimikunnan hyväksymässä järjestämissuunnitelmassa Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työelämän tehtävissä ja tilanteissa Tarvittaessa ammattitaidon osoittamista täydennetään järjestämissuunnitelmassa esitetyin ja tutkintotoimikunnan hyväksymin tavoin, niin että ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi

15 Ammattitaitovaatimusten sekä arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien tunteminen auttaa pitämään arvioinnin oikeilla raiteilla. Tutkinnon suorittajan henkistä suorittamisvalmiutta vahvistetaan pohtimalla tapoja lieventää jännitystä ja arkipäiväistää tutkintotilaisuutta.


Lataa ppt "Tutkintosuoritusten arviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google