Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

5.1 Näyttöjen tuloon voi varautua Tarkastelemalla  vastaako opetussuunnitelma työelämän tarpeita opetussisällön, -menetelmien tarpeita opetussisällön,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "5.1 Näyttöjen tuloon voi varautua Tarkastelemalla  vastaako opetussuunnitelma työelämän tarpeita opetussisällön, -menetelmien tarpeita opetussisällön,"— Esityksen transkriptio:

1 5.1 Näyttöjen tuloon voi varautua Tarkastelemalla  vastaako opetussuunnitelma työelämän tarpeita opetussisällön, -menetelmien tarpeita opetussisällön, -menetelmien ja –järjestelmien kannalta  tukeeko ohjaus- ja tukipalvelut oppimista  onko työssäoppiminen laadukasta  tukeeko arviointimenetelmät opiskelijan oppimista oppimista

2 5.2 Näyttöjen arviointia koskevat säädökset  Näyttöjen arviointia koskevat samat säädökset ja määräykset kuin muutakin opiskelija-arviointia  Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98  Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98  Opetussuunnitelman perusteet  Itsearviointi (arvioinnin on perustuttava opiskelijan omaan itsearviointiin sekä opiskelijan, opettajan ja työpaikka- itsearviointiin sekä opiskelijan, opettajan ja työpaikka- ohjaajan kanssa käytävään arviointikeskusteluun)  Arvioinnin tukena voi käyttää OPH:n julkaisua ’Opiskelija arvioinnin opas’

3 5.3 Näyttöjen suunnittelu toteuttaminen ja arviointi työelämäyhteistyönä  Koulutuksen järjestäjä ja työelämän edustajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat näytöt yhdessä  Arvioinnin lähtökohdat ja tavoitteet pysyvät entisellään, mutta työelämän edustajien rooli opiskelijan arvioinnissa lisääntyy  Arvioinnilla pyritään mittaamaan entistä enemmän opiskelijan kykyä tehdä sitä työtä, mistä hän tulevaisuudessa saa palkkansa

4 5.4 Näyttöjen arvioinnin toteuttaminen  Näytöissä arvioidaan opintokokonaisuuden keskeinen ammatillinen osaaminen  Arvioinnin kohteet ovat opetussuunnitelman perusteissa mainitut;  työprosessin hallinta (työtehtävien suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen)  työmenetelmien, -välineiden ja –materiaalien hallinta  työn perustana olevan tiedon hallinta  kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen  yhteiset painotukset

5 5.5 Näyttöjen arviointi ja arvioinnin dokumentointi  Näytöistä annetaan arvosana opintokokonaisuuksittain.  Näyttöjen arviointi dokumentoidaan yhdenmukaisesti opintokokonaisuuksittain ja arviointikohteittain siten, että jälkikäteen voidaan todeta arvioinnin perusteet.  Dokumentointiohjeet annetaan opetussuunnitelman perusteissa ja näytön perusteissa.

6 5.6 Näyttöjen arviointi ja arvioinnin dokumentointi  Näytöt ovat osa opiskelijan arviointia, ja niillä on määräävä merkitys kunkin ammatillisen opintokokonaisuuden arvosanaa muodostettaessa.  Muulla arvioinnilla varmistetaan työn perustana oleva tietopohja, sen laajuus sekä työmenetelmien monipuolinen hallinta  Lisäksi saadaan kokonaiskuva opiskelijan kehittymisestä laajalti Opiskelijalle tulee tiedottaa opintojen alussa tulevista näytöistä ja niiden vaikutuksesta opintojen etenemiseen ja arvosanoihin!

7 5.7 Näyttöjen arviointi ja arvioinnin dokumentointi  Näytön arviointiin osallistuvat opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija yhdessä (=yhteisarviointi) (=yhteisarviointi)  Näytön arvosanasta päättävät näytön arviointiin osallistuneet siten kuin kolmikantainen toimielin on hyväksynyt koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevassa näyttöjen ja opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa.

8 5.8 Näyttöjen arviointi ja arvioinnin dokumentointi  Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan on suoritettava kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien näytöt vähintään tyydyttävän tasoisesti saadakseen tutkintotodistuksen.  Tutkintotodistus on kaksiosainen: todistus suoritetuista opinnoista ja näyttötodistus.  Näyttötodistuksen allekirjoittavat koulutuksen järjestäjän edustaja ja kolmikantaisen toimielimen puheenjohtaja.  Suoritetuista opinnoista annettavassa todistuksessa opintokokonaisuuden arvosana muodostuu näytön ja muun arvioinnin perusteella. Arvosana voi muodostua myös pelkän näytön perusteella, jos näytössä on riittävän laaja-alaisesti voitu osoittaa opintokokonaisuuden tavoitteiden saavuttaminen.


Lataa ppt "5.1 Näyttöjen tuloon voi varautua Tarkastelemalla  vastaako opetussuunnitelma työelämän tarpeita opetussisällön, -menetelmien tarpeita opetussisällön,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google