Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010"— Esityksen transkriptio:

1 Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010

2 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla
A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ja oppimisen arviointi B. Oppimisen arvioinnin menetelmät C. Opiskelijan osaamisen arviointi D. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi E. Maahanmuuttaja opiskelijan ohjaaminen ja arviointi

3 Osaamisen arviointi Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, avointa, luotettavaa ja vertailtavaa, Opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Tämä edellyttää, että kaikki arviointiin osallistuvat ymmärtävät ne samalla tavalla Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan tutkintotodistukseen tulevan arvosanan saamiseksi Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat arviointiasteikolla T 1 , H 2 ja K 3. Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus työssäoppimisjaksolla Työssäoppimisjaksolla tehtävän ammattiosaamisen näytön suunnitteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Ammattiosaamisen näytön suunnittelu lähtee tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Ammattiosaamisen näyttö kestää sosiaali- ja terveysalalla yleensä noin viiden työvuoron ajan. Suunnittelussa on otettava huomioon, että ammattiosaamisen näytön aikana voidaan luotettavasti arvioida opiskelijan osaaminen. Opiskelija voi kysyä näytön aikana neuvoja työpaikkaohjaajalta ja työpaikkaohjaaja voi tarpeen mukaan ohjata opiskelijaa näytön aikana. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnissa tärkeää on, että näytön arviointikriteerit ovat kaikkien osapuolten tiedossa. Opiskelijan osallistuminen näytön suunnitteluun ja perehdyttäminen arviointikriteereihin suuntaa opiskelijan oppimista ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Opettajan tehtävänä on perehdyttää opiskelija ja työpaikkaohjaaja arviointikriteereihin. Arviointikohteena näytössä ovat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan niitä asioita, joihin näytön arvioija pystyy luotettavasti kiinnittämään huomiota. Kaikissa näytöissä ei siis arvioida kaikkia arviointikohteita, vaan ne, joita näytön perusteella on mahdollista luotettavasti arvioida. Työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja keräävät tietoja opiskelijan osaamisesta seuraamalla työntekoa ja havainnoimalla ennakkoon sovittuja kohteita sekä kirjaamalla havainnot arviointilomakkeelle. Opiskelijalle aidossa työelämän tilanteessa toteutettu näyttö on osoitus ammatillisesta osaamisesta käytännössä. Ammattiosaamisen näyttö on opiskelijalle osa opintokokonaisuuden arviointia

4 Osaamisen arviointi Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti Muu osaamisen arviointi täydentää ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista.

5 Osaamisen arviointi Osaamisen voidaan katsoa koostuvan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallinnasta ja niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin. Osaamisen arvioinnilla pyritään myös ohjaamaan ja kannustamaan opiskelijaa sekä kehittämään opiskelijan itsearviointitaitoja. Ammattiosaamisen näytöt pyritään järjestämään työssäoppimisjaksojen yhteydessä aidoissa työtilanteissa.

6 Ammattiosaamisen näyttö arviointimenetelmänä
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan opiskelijan osaamista työpaikalla. Opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näyttö lisää tavoitteellisuutta työssäoppimisessa. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee samoja työtehtäviä kuin muutenkin työssäoppimisjaksonsa aikana.

7 Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö
Ammattiosaamisen näytössä osaamisen arviointi toteutetaan havainnoimalla ja seuraamalla sitä, miten opiskelija työtehtävistä ja työn tekemisestä kokonaisuudessaan kyseisessä työyhteisössä. Ammattiosaamisen näyttö on ammatillisten tutkinnon osien keskeisin ammattitaidon arviointimenetelmä. Osaamisen arvioinnilla arvioidaan oppimisen tulosta. Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon perusteissa.

8 Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö
Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista, myös valinnaisista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan. Jos samassa ammattiosaamisen näytössä arvioidaan useamman tutkinnon osan osaamista, tulee kaikista tutkinnon osista antaa erillinen arvosana arvioinnin kohteittain. Jos tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö annetaan useammassa kuin yhdessä osassa, jokaisesta osasta annetaan arvosanat arvioinnin kohteittain, mutta kokonaisarvosanaa ei muodosteta, ennen kuin kaikki osat on suoritettu.

9 Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö
Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. Arviointi kohdistuu työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan.

10 Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö
Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, aloitekyky, yrittäjyys kestävä kehitys estetiikka, viestintä ja mediaosaaminen matematiikka ja luonnontieteet teknologia ja tietotekniikka aktiivinen kansalaisuus eri kulttuurit.

11 Osaamisen arviointi / muu osaamisen arviointi
Muu osaamisen arviointi kohdistuu niihin tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, joita ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytöissä työpaikoilla.

12 Osaamisen arviointi/ toimielin
Koulutuksen järjestäjän nimeämän toimielimen tehtävänä on: hyväksyä opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat siitä, kuinka ammattiosaamisen näytöt toteutetaan ja arvioidaan. päättää ammattiosaamisen näytön arvioijista valvoo näyttötoimintaa käsittelee kaikki opiskelijan arvioinnin mahdolliset toisen vaiheen oikaisuvaatimukset. Tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa tulee olla suunnitelma kaikkien tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä. Ammatillisissa tutkinnon osissa tulee olla lisäksi toimielimen hyväksymä suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Ammatillisissa tutkinnon osissa koulutuksen järjestäjä päättää, mitä ovat muun osaamisen arvioinnin menetelmät.

13 Osaamisen arviointi Tutkintotodistus muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Ammatillisen tutkinnon osan arvosana päättötodistuksessa muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella. Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen perusteella.

14 Arviointikeskustelu ja osaamisen arvosanasta päättäminen
Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukaisesti. Arvioinnin perustelut on aina kirjattava. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käytävä arviointikeskustelu on näytön arvioinnista päättämisen lähtökohta. Keskustelun aikana saadaan perusteet ammattiosaamisen näyttöjen arvosanapäätökselle ja tallennetaan arvioinnin perustana oleva arviointiaineisto. Dokumentointilomakkeeseen on aina annettava perustelut lopulliselle arvosanalle. Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että arviointi tehdään sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan. Arviointikeskustelussa opiskelija kertoo ensin oman arviointinsa siitä miten näyttö sujui, esimerkiksi kuinka paljon hän tarvitsi neuvoja näytön aikana. Opiskelija vertaa osaamistaan asetettuihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Työpaikkaohjaajan näkemys opiskelijan osaamisesta kuullaan seuraavana ja viimeisenä on vuorossa opettajan näkemys ja yhteenveto arvioinnista.

15 Oppimistehtävä 5 Tarkastele ammattiosaamisen näytön arviointi- ja toteuttamissuunnitelmaa kasvun tukemisen ja ohjauksen, hoidon ja huolenpidon tai kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osista Arvioi videon perusteella opiskelijoiden osaamista suhteessa tutkinnon perusteiden kriteereihin


Lataa ppt "Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google