Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

26.9.2017 Metsätalous.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "26.9.2017 Metsätalous."— Esityksen transkriptio:

1 Metsätalous

2 Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin
Metsätalouden verotus Metsälahjavähennys Maatilalta saadut vuokratulot ja korvaukset Metsätalouden matkakulut ja päivärahat Metsän sivutulo Opinto- ja koulutuskulut Metsätalouden menovaraus Metsätalouden kalusto Puun myyntitulot ja puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus Metsätalouden rakennus Tappiot ja alijäämähyvitys Puolisoiden metsäverotus Yrittäjävähennys metsätaloudessa Metsäyhtymä Metsätaloudenharjoittajan Y-tunnus Metsäyhtymän purkautuminen Alkutuottajan arvonlisäverorekisteri Kuolinpesä metsätaloudenharjoittajana Metsätaloudenharjoittajan arvonlisäverovelvollisuus Metsätalouden menojen vähennyskelpoisuus Luovutusvoitto Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Metsävähennys Lisätietoja

3 Metsätalouden verotus
Puun myyntitulot verotetaan pääomatulona. Muut metsästä saadut tulot kuin puun myyntitulot voidaan verottaa metsätalouden pääomatulona muuna pääomatulona maatalouden tulona elinkeinotoiminnan tulona. Tulo voi olla myös kokonaan verotonta.

4 Maatilalta saadut vuokratulot ja korvaukset
Metsätalouden tuloa (lomake 2 C) ovat metsästä saadut vakuutus- ja muut korvaukset. Maatalouden tuloa (lomake 2) ovat maatilalta saadut vuokratulot esim. metsästysmaiden vuokrat tai alueen vuokraus tuulivoimakäyttöön korvaukset, jotka saadaan maatalouden tulon sijaan tai jotka korvaavat maatalouden tulolähteeseen kuuluvaa omaisuutta esim. korvaus sadonmenetyksestä tai vahingoittuneesta salaojituksesta. Korvaus maapohjasta tai pysyvän käyttöoikeuden luovutuksesta (lomake 9) luovutusvoittona verotettavaa pääomatuloa.

5 Metsätaloudesta saatu sivutulo on maatalouden tuloa
Maatalouden tuloa ovat muun muassa metsätalouden kalustossa olevien koneiden vuokratulo tulo vähäisestä urakoinnista metsätalouden kalustossa olevilla koneilla (laajana elinkeinotoimintaa) metsätilan vuokratulo puun jatkojalostuksesta tai sahaustoiminnasta saatu tulo (jos toiminta on laajaa, kyse on elinkeinotulosta) ostetun puutavaran myyntitulo (jos toiminta on laajaa, kyse on elinkeinotulosta). Ilmoitetaan lomakkeella 2.

6 Metsätalouden menovaraus
Menovaraus on tarkoitettu käytettäväksi metsätalouden pääomatulojen hankkimisesta seuraavina vuosina aiheutuneiden menojen kattamiseen Enintään 15 % verovuoden metsätalouden pääomatuloista, joista on ensin vähennetty verovuonna mahdollisesti käytetty metsävähennys. Käytetty menovaraus on tuloutettava Oulun ja Lapin läänissä viimeistään kuudentena ja muualla maassa viimeistään neljäntenä verovuotena. Käytetyn menovarauksen määrän voi tulouttaa myös useamman vuoden aikana esim. ½ toisena vuonna ja ½ neljäntenä vuonna. Muista ilmoittaa verovuoden lopussa käyttämättä oleva varauksen määrä, vaikka puun myyntituloja ei olisi verovuonna ollutkaan. Veroilmoituksen 2C, 2. sivun kohta 25.

7 Puun myyntitulot ja puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus
Puun myyntitulot ovat saajan pääomatuloa. Puun ostaja tekee ennakonpidätyksen seuraavien prosenttien mukaan, ellei puun myyjä esitä erillistä verokorttia puun myyntituloa varten. pystykaupassa 19 % / vuosi 2017 (20 % / vuosi 2016) hankintakaupassa 13 % / vuosi 2017 (14 % / vuosi 2016). Ilmoita tulot ja vähennykset lomakkeella 2C. Lopullinen vero = nettotulo x pääomatuloveroprosentti

8 Puolisoiden metsäverotus
Puolisoiden yhdessä harjoittamasta metsätaloudesta ei muodosteta metsäyhtymää, mutta saatu tulo verotetaan samalla tavoin kuin yhtymän tulo. Myös puolisoiden yksin omistamat metsät kuuluvat samaan yhdessä harjoitetun metsätalouden kokonaisuuteen. Jos jompikumpi puolisoista haluaa erillistä verotusta, hänen on erikseen vaadittava sitä ja annettava selvitys siitä, että yksin omistetut metsät eivät kuulu yhteiseen kokonaisuuteen.

9 Metsäyhtymä Metsäyhtymä muodostuu metsäkiinteistön yhteisomistuksen perusteella, ja tulo jaetaan verotuksessa osakkaille pelkästään omistuksen mukaan. Metsäyhtymä ei muodostu irtaimen omaisuuden eikä työpanoksen perusteella. Veroilmoitus tehdään metsäyhtymän nimissä. Metsistä on muodostettava erilliset metsäyhtymät, jos kaikkien metsien omistussuhteet eivät ole samat.

10 Metsäyhtymän purkautuminen
Metsäyhtymä purkautuu, kun osakkaat lopettavat toimimisen yhteiseen lukuun ja ottavat omaisuutensa pois toiminnasta. Yhteisomistuksen purkaminen tarkoittaa yleensä yhteisen toiminnan lopettamista.

11 Metsäyhtymän purkautuminen
Jos kyse on kiinteästä omaisuudesta, purkautuminen voi tapahtua yhteisomistuksen lakkauttamisella (tämä tehdään joko halkomalla tai lohkomalla) tai kaupalla, vaihdolla tai muilla järjestelyillä niin, että jäljelle jää vain yksi osakas. Mahdollista myös, että kukin osakas jatkaa toimintaa omissa nimissään.

12 Metsäyhtymän purkautuminen ja verotus
Metsäyhtymän osakkaan luovutusvoiton verotuksessa tuloutetaan yhtymässä käytetty metsävähennys, jos osakas on tuonut metsävähennyspohjaa yhtymään. Käytetyn metsävähennyksen tuloutuksessa on periaatteena 2C- lomakekohtaisuus. Osakkaalle tuloutetaan enintään sama määrä kuin hän on tuonut metsävähennyspohjaa yhtymään. Metsävähennystä voidaan tulouttaa vain siltä ajalta jona osakas on ollut osakkaana yhtymässä ja metsävähennystä on käytetty yhtymässä. Yhtymän muistiinpanoissa on seurattava, mikä on metsävähennyksen määrä kunkin osakkaan osakkuusaikana.

13 Kuolinpesä metsätalouden harjoittajana
Kuolinpesän verotuksessa verotetaan vainajan yksin omistamat metsätilat. Jos metsätilan omistajina ovat kuolinpesä ja leski, metsätilaa verotetaan metsäyhtymänä. Kuolinpesää ei muodostu, jos on vain yksi osakas. Jos yhden perillisen lisäksi on leski, jolla on avio-oikeus vainajan omaisuuteen, kuolinpesä on olemassa siihen saakka, kunnes ositus toimitetaan. Jos henkilö on ennen kuolemaansa ollut yhtymän osakkaana, osakkuus siirtyy kuolinpesälle. Jos leskellä on hallintaoikeus kuolinpesän omaisuuteen, leskeä verotetaan metsätaloudesta ja hän tekee metsätalouden veroilmoituksen. Vain omistaja voi tehdä metsävähennyksen.

14 Metsätalouden menojen vähennyskelpoisuus
Tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat kulut ovat vähennyskelpoisia. Yksityistalouden menoja ei saa vähentää. Esim. omaan käyttöön otetut polttopuut.

15 Myyjän luovutusvoiton verotus
Kiinteistön (maapohja + rakennukset) luovutusvoitto on verovapaata, jos kiinteistö on omistettu yli 10 vuotta ja se myydään lähisukulaiselle. Luovutuksesta on annettava selvitys lomakkeella 9. Jos kiinteistö on omistettu alle 10 vuotta tai se myydään muille kuin lähisukulaisille luovutusvoitto verotetaan normaalisti luovutusvoitot on ilmoitettava lomakkeella 9 jos kyse on metsätilasta, luovutusvoittoon lisätään käytetty metsävähennys. Metsätalouden kaluston luovutus ilmoitetaan lomakkeella 9 kuten kiinteistön luovutus. Metsätalouden irtaimen omaisuuden myyntivoitto verotetaan luovutusvoittona. Lovutusvoittojen veronhuojennus ei koske irtainta omaisuutta.

16 Luovutusvoittolaskelma
Näin ilmoitat metsätalouden omaisuuden luovutuksen: Täytä ja palauta lomake 9: Laskelma luovutusvoitosta ja -tappiosta luovutushinta kohtaan 4.1 hankintameno tai perintö- tai lahjaverotusarvo tai huojennettu perintö- tai lahjaverotusarvo, PerVL 54 § kohtaan 4.4 vaihtoehtoisesti hankintameno-olettama 20 % tai 40 % luovutushinnasta (omistusajan mukaan) kohtaan 4.7 Vähennä se arvo, kumpi on suurempi: joko kohta 4.6 (hankintameno ja kulut) tai 4.7 (hankintameno-olettama).

17 Luovutusvoittolaskelma
Merkitse luovutusvoittoon tai -tappioon lisättävät erät kohtaan 4.10. käytetty metsävähennys Metsävähennystä voidaan ottaa huomioon enintään määrä, joka vastaa 60 % luovutetun metsän hankintamenosta. Puoliso tai yhtymän osakas: vain osakkuuden aikana käytetty metsävähennys ja enintään luovutetun metsän alkuperäinen metsävähennyspohja.

18 Luovutusvoiton laskeminen
Hankintameno-olettama Todelliset kulut TAI + luovutushinta poistamaton hankintameno voiton hankkimisesta aiheutuneet menot = luovutusvoitto + luovutushinta hankintameno-olettama = luovutusvoitto

19 Hankintameno Miten luovutusvoiton laskennassa käytettävä poistamaton hankintameno määritellään? hankintameno saantokohtaisesti vastikkeellinen saanto - vastikkeeton saanto kiinteistön luovutus lasketaan kokonaisuutena, jolloin hankintamenoon lasketaan mukaan jäljellä oleva osuus seuraavista menojäännöksistä: maapohjan menojäännös rakennusten menojäännös metsäteiden ja -ojien menojäännös. Jokaisen irtaimen esineen luovutusvoitto lasketaan erikseen.

20 Hankintamenoon luetaan mukaan
omaisuuden hankinnasta välittömästi johtuvat menot, joista ostaja vastaa varainsiirtovero lainhuudatuskulut välitys-, tarkastus-, arviointi- ja asianajopalkkiot kuljetus-, asennus-, puhdistus- yms. menot kiinteistön jakokulut, jos kukin omistaja omistaa kiinteistöstä murto-osan lohkomismenot käyttökuntoon saattamisesta johtuvat kulut, jos käyttökuntoon saattaminen on tehty heti hankinnan jälkeen rakennuskustannukset perusparannusmenot lisäsijoitukset rajankäyntikulut.

21 Luovutusvoiton hankkimiseen liittyvät menot
Vähennetään hankintamenon lisäksi. Voi vähentää vain, jos käytetään todellista hankintamenoa eikä hankintameno-olettamaa. Kaikki menot, jotka kiinteästi liittyvät omaisuuden luovutukseen tai luovutuksen valmisteluun ja joista myyjä on vastannut. välityspalkkiot, omaisuuden arviointikulut myyntiä varten, myyntiä varten tehtyjen korjausten kulut, kauppakirjan laadintakulut, hankintaan liittyvän lainan kulut.

22 Luovutusvoiton hankkimiseen liittyvät menot
Hankintamenoa eivät ole pesän selvitykseen, perinnönjakoon tai ositukseen liittyvät menot verotuksessa vähennyskelvottomia elantokustannuksia omaisuuden käytöstä tai hoidosta aiheutuneet menot korkomenot vuosikorjausmenot.

23 Metsävähennys Metsänomistaja voi vähentää metsävähennyksenä 60 % metsän hankintamenosta (metsävähennyspohja). Verovuoden metsävähennys voi olla enintään 60 % veronalaisesta metsätalouden pääomatulosta. Metsävähennyksen voi tehdä ainoastaan, jos tulo on saatu sellaisesta metsästä, jolla on metsävähennyspohjaa. Vuotuisen metsävähennyksen on oltava vähintään euroa (edellyttää euron veronalaista metsätalouden pääomatuloa). Metsävähennystä sovelletaan vain jälkeen vastikkeellisella saannolla hankittuihin metsiin. Vastikkeettomassa saannossa (lahja, perintö, ositus tai toimintamuodon muutos) metsävähennyspohjaa siirtyy, jos antajalla on käyttämätöntä metsävähennystä.

24 Kuka voi tehdä metsävähennyksen?
Metsävähennyksen voi tehdä vain luonnollinen henkilö, kuolinpesä, näiden muodostama verotusyhtymä tai yhteisetuus. Yhteisö tai elinkeinoyhtymä ei voi tehdä metsävähennystä. Metsänomistajan on itse vaadittava metsävähennystä ja esitettävä selvitys siitä, että vähennyksen edellytykset täyttyvät. Verohallinto ei laske vähennystä puolestasi.

25 Metsävähennys Metsävähennyspohja määräytyy sen perusteella, kuinka suuri on verovuoden omistettujen, vähennykseen oikeuttavien metsien hankintameno. Käytettävissä oleva metsävähennysoikeus lasketaan niin, että vuoden lopussa olevasta metsävähennyspohjasta vähennetään aiempina vuosina käytetyt metsävähennykset. Jos veronalaisiin metsän luovutusvoittoihin lisätään käytettyä metsävähennystä, se puolestaan lisää käytettävissä olevan metsävähennyksen määrää.

26 Muista täyttää yllä oleva metsävähennyksen seurantataulukko ja antaa lomake 2C joka vuosi.
Liitä metsätalouden muistiinpanoihisi selvitys metsävähennyspohjan muodostumisperusteista ja siitä, että puun myyntitulo kohdistuu metsävähennykseen oikeuttavaan metsään. 

27 Metsäyhtymän ja puolisoiden metsävähennys
Verotusyhtymän tai puolisoiden metsävähennys tehdään kokonaisuuden perusteella, vaikka kaikista yksittäisistä metsistä tai metsäosuuksista ei olisikaan muodostunut yhteistä metsävähennyspohjaa. Verotusyhtymän osakas ei voi tehdä metsävähennystä siitä metsätalouden pääomatulosta, joka hänelle yhtymästä jaetaan. Yhtymän metsävähennys koituu kaikkien osakkaiden hyväksi, vaikka vain yksi osakas olisi tuonut yhtymään metsävähennyspohjaa. Puoliso voi halutessaan antaa oman veroilmoituksen niistä metsistään, joita hän hallinnoi pysyvästi täysin itsenäisesti ja erillisenä. Hallintaoikeus ei oikeuta metsävähennykseen, sillä vähennys kuuluu yksinomaan omistajan oikeuksiin. Metsätalouden veroilmoituksen tekee kuitenkin se, jolla on hallintaoikeus.

28 Metsälahjavähennys Vähennysoikeus muodostuu tai sen jälkeen lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saadusta metsätilasta maksetun lahjaveron perusteella Vähennyspohjaa syntyy, jos metsämaan arvostamislain mukainen verotusarvo ylittää 30 000 euroa tai metsän pinta-ala on yli 100 hehtaaria Vähennyksen vuosikohtainen enimmäismäärä on euroa ja 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähimmäismäärä vähennykselle on 1500 euroa Vähennys tehdään yksittäisen lahjansaajan henkilökohtaisessa tuloverotuksessa (ei siis 2C- lomakkeella) Vähennyspohja on käytettävä 15 vuoden kuluessa lahjan saannista Vähennyksestä muodostuva huojennetun tuloveron määrä katsotaan de minimis –perusteiseksi valtiontueksi Vähennetyt metsälahjavähennykset tuloutetaan metsätalouden pääomatuloksi 20 %:lla korotettuna, jos metsätila luovutetaan ennen kuin 15 vuotta on kulunut lahjan saannista

29 Metsätalouden matkakulut ja päivärahat
Pidettävä ajopäiväkirjaa ja tarvittaessa esitettävä selvitys hakkuu- ja metsänhoitotöistä, niiden laadusta ja laajuudesta. Todelliset kulut tai 0,24 €/km Ei oikeutta lisävähennykseen Luontoisetuauto kulut lasketaan sen mukaan, mikä on palkaksi luetun edun kilometrikohtainen arvo. esim. työnantajan luontoisetuauto / vapaa autoetu e/v (edun arvoa ei ole tarkistettu todellisten yksityisajojen tai työajojen perusteella) edun kilometrikohtainen määrä on 0,37 e / km (6 600 e / km) vähennys on siis 0,37 e / km. Autoetulaskuri Verotusyhtymä tai kuolinpesä voi korvata verovapaasti osakkaalleen muut metsätalouden matkat paitsi asunnon ja metsän väliset matkat.

30 Metsänomistajan päivärahat
Matka erityiselle työntekemispaikalle oikeuttaa samansuuruiseen matkakuluvähennykseen kuin palkansaajan veroton päiväraha. Tilapäinen matka, josta on aiheutunut lisääntyneitä elantokustannuksia. esim. koulutus- tai messumatka. Omaan metsään tehdyt matkat eivät ole tilapäisiä eivätkä oikeuta päivärahan vähentämiseen.

31 Opinto- ja koulutuskulut
Vähennyskelpoisia ovat yleensä esim. raivaussahakurssit tai lähiseudun metsäveroillat metsämessut ja muut opintomatkat kotimaassa. Ulkomaan opintomatkat voivat olla osittain vähennyskelpoisia. Edellytyksenä on, että matkalta saadut tiedot ovat hyödynnettävissä verovelvollisen harjoittamassa metsätaloudessa. Vähennyskelvottomia ovat mm. peruskoulutus, ammattiin tähtäävä koulutus tai yleissivistävä koulutus.

32 Metsätalouden kalusto
Yleensä vähennys lasketaan käyttötuntien perusteella. Käyttöpäiväkirjassa selvitys käyttötunneista, -käyttökuluista ja kaluston poistosta. Vaihtoehtoisesti vähennyksen voi tehdä Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa esitettyjen käyttötuntitaksojen mukaan. Vähennetään tulonhankkimistoiminnasta aiheutuneet kulut. Omaan käyttöön hankitun polttopuun osalta ei vähennysoikeutta.

33 Metsätalouden kalusto
Kone hyväksytään kalustoksi vain poikkeustapauksissa. Perustelut kalustoon kuulumiselle on osoitettava käyttöpäiväkirjalla. Koneen on oltava pääasiassa metsätalouden käytössä. Tulonhankkimistoiminnan osuuden on oltava yli 50 %. Yksityiskäyttöön liittyvää poistoa tuloutetaan vuosittain. käyttöpäiväkirjan mukaan. Edellyttää yleensä päätoimista metsätalouden harjoittamista.

34 Metsätalouden kaluston luovutus
Merkitse luovutetun koneen poistamaton menojäännös lomakkeen 2C kohtaan 10: Luovutukset verovuonna. Täytä ja palauta lomake 9.

35 Metsätalouden rakennus
Rakennuksen on oltava pääasiassa metsätalouden käytössä. metsätalouden koneiden säilytykseen tai myytävän polttopuun kuivatukseen ja varastointiin tarkoitetut rakennukset sekä metsätöiden taukosuojat. Metsätalouskäyttöä ei ole omaan yksityiskäyttöön tulevien polttopuiden varastointi eikä sellaisten koneiden säilytys, jotka eivät kuulu metsätalouden kalustoon. Metsänomistajan asuinrakennukset tai vapaa-ajan viettoon käytettävät rakennukset eivät ole metsätalouden rakennuksia, vaikka niissä majoituttaisiin metsätöiden yhteydessä.

36 Tappiot ja alijäämähyvitys
Metsätalouden tulos on tappiollinen, jos metsätalouden pääomatuloon kohdistuvia vähennyksiä on verovuonna enemmän kuin metsätalouden pääomatuloja. Metsätalouden harjoittamiseen kohdistuvat menot vähennetään aina niiden maksuvuoden verotuksessa, vaikka metsätaloudesta ei sinä vuonna kertyisikään tuloja.

37 Tappiot ja alijäämähyvitys
Hankintatyön arvo, metsävähennys ja menovaraus vähennetään vain, jos metsätalouden pääomatuloja on tarpeeksi vähennyksen tekemiseen. Näiden vähennysten perusteella ei voi syntyä metsätalouden tappiota.

38 Tappiot ja alijäämähyvitys
Metsätalouden tappiollinen tulos vähennetään verovelvollisen muista mahdollisista pääomatuloista. Jos koko pääomatulolajinkin tulos jää tappiolliseksi, jäljelle jäävä tappio vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta. Ellei vähennys ansiotulojen verostakaan ole verovuonna mahdollista, vähentämättä jäävä osuus vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi. Sen voi vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatuloista.

39 Yrittäjävähennys metsätaloudessa
Laki tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Vähennystä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2017 verotuksessa. Vähennys tehdään vain metsätalouden pääomatulosta, ei hankintatyön arvosta. Vähennys tehdään vain maatilana pidettävältä kiinteistöltä saadusta metsätalouden pääomatulosta. Vähennyksen saavat luonnolliset henkilöt sekä kuolinpesät. Vähennys ei koske yhteismetsää. Yhteisetuuksien verokantaa alennettiin vastaavasti 28 % -> 26,5 %. Vähennys tehdään viran puolesta verotuslaskennassa. Yrittäjävähennyksen vaikutuksesta metsätalouden pääomatuloon kohdistuu käytännössä jatkossa 28,5 %:n vero.

40 Metsätaloudenharjoittajan Y-tunnus
Täytä lomake Y3 ja lähetä se lomakkeen ylälaidassa ilmoitettuun osoitteeseen. Saat Y-tunnuksen postissa. Lomake on nimeltään Yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus Käytä lomaketta Y6, jos sinulla on jo Y-tunnus ja haluat ilmoittautua alkutuottajan arvonlisäverorekisteriin. Lomakkeet (ytj.fi)

41 Alkutuottajan arvonlisäverorekisteri
Ilmoittaudu rekisteriin aina, jos myynnit ovat yli euroa vuodessa Jos olet jo metsänomistaja, ilmoittaudu rekisteriin ilmoitusvuoden alusta alkaen. Jos tulet metsänomistajaksi kesken vuoden, ilmoittaudu ostopäivästä alkaen. Voit hakeutua rekisteriin silloinkin, jos myynnit ovat alle euroa. Rekisteriin hakeutuminen on vapaaehtoista. Sinut merkitään rekisteriin aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona hakemus saapuu Verohallintoon.

42 Metsätaloudenharjoittajan arvonlisäverovelvollisuus
Ilmoitusjakso on kalenterivuosi. Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (entinen Kausiveroilmoitus) on annettava helmikuun loppuun mennessä. Metsätalouden harjoittajan ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos verokausi on kalenterivuosi eikä ilmoitusjakson aikana ole ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa. Ilmoita veroilmoituksella tuloista saadut arvonlisäverot (tilitettävä vero) ja menoista maksetut arvonlisäverot (vähennettävä vero). Laske tilitettävän veron ja vähennettävän veron erotus ja maksa se OmaVero –palvelussa OmaVero Jos maksat veron muulla kuin verkkomaksuna OmaVerossa, tarvitset viitenumeron ja Verohallinnon tilinumeron, jotka löydät OmaVerosta. Metsätaloudenharjoittajan veroilmoituksella (lomake 2C) tulot ja menot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa

43 Arvonlisäveroilmoitusta täytettäessä huomioitava
Täytä aina nimi ja henkilö- tai Y-tunnus Ilmoita Verovuosi Verokausi –kohta jätetään tyhjäksi silloin, kun verokausi on kalenterivuosi Ilmoita myyntien verot ja vähennettävät verot tai ”Ei toimintaa” –tieto ”Ei toimintaa –ilmoituksen” antaminen Paperilomakkeella: täytä ns. nollailmoitus. Merkitse nolla kohtaan ”Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero. OmaVero –palvelussa sähköisesti Laita ruksi kohtaan ”Ei toimintaa verokaudella”. Puun myyntitulojen arvonlisäverosta ei voi saada alarajahuojennusta Kesken vuotta toimintansa lopettava antaa ilmoituksen lopettamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden yleisenä eräpäivänä Esim. alv-kausi loppuu 30.9, ilmoitus annetaan

44 Esimerkiksi Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista: Nimi ja Y-tunnus tai henkilötunnus Arvonlisäveron tiedot Vuosi –kohtaan esim Vero kotimaan myynnistä verokannoittain - puun myyntitulon verokanta on 24 % % vero euroa 307 Kohdekauden vähennettävä vero euroa 308 Maksettava vero 2000 euroa Maksu: maksa euroa OmaVero -palvelussa helmikuun loppuun mennessä OmaVero Jos maksat veron muulla tavalla kuin verkkomaksuna OmaVerossa, tarvitset viitenumeron ja Verohallinnon tilinumeron, jotka löydät OmaVerosta.

45 Verohallinto ei postita arvonlisäveroilmoituksia eikä ilmoitusohjeita
Aiemmin sähköisesti ilmoittaneille ei lähetetä muistutusta. Metsätalouden harjoittajan ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa ei ole ollut. Veroilmoitus arvonlisäverosta on helpointa antaa sähköisesti esim. OmaVero – palvelussa OmaVero Yhtymä ja kuolinpesä kirjautuvat Katso-tunnisteella (osakas ei voi kirjautua omilla pankkitunnuksillaan) Tulostettavan arvonlisäveroilmoituslomakkeen saat vero.fi-sivuilta Lomake on nimeltään ”Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista” Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

46 Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee
Veroilmoitukset arvonlisäverosta tulee jatkossa antaa sähköisesti. Sähköinen ilmoittaminen on pakollista ja sen jälkeen alkavilta verokausilta. Jos ilmoituksen antaminen sähköisesti on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta, niin ilmoituksen voi antaa edelleen myös paperilla. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa, eikä syytä paperi- ilmoittamiseen ole tarpeen kertoa etukäteen Verohallintoon. Paperi-ilmoitusten määräpäivä on jatkossa sama kuin sähköisesti annettavien ilmoitusten määräpäivä (12. päivä).

47 Lisätietoja Lue lisää: vero.fi Katso esitykset:
Näin annat metsätalouden veroilmoituksen sähköisesti Näin täytät metsätalouden veroilmoituksen Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVerossa


Lataa ppt "26.9.2017 Metsätalous."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google