Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS"— Esityksen transkriptio:

1 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS
Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

2 Verohallinnon lähettämä metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali
1 kpl esitäytetty 2C-lomake Täyttöohje Tyhjä alkutuottajan kausiveroilmoitus, kääntöpuolella täyttöohje Ilmoita verkossa -mainoskirje Palautuskuori Maatalouttakin harjoittavilla lisäksi 1 kpl esitäytetty 2 -lomake, sen täyttöohje sekä energiaveron palautushakemus Verotusyhtymillä lisäksi 1 kpl lomake 36 (yhtymäselvitys) + täyttöohje Materiaaliposti asiakkailla mennessä xx.yy.2012

3 Milloin metsätalouden veroilmoitus vuodelta 2011 annetaan ?
Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat, kaikki verotusyhtymät: Liikkeen- ja ammatinharjoittajat: Metsänomistajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia: tai esitäytetyn veroilmoituksen palautusajankohdan mukaisesti Viimeinen palautuspäivä on merkitty postitse saamanne 2C-lomakkeen etusivulle xx.yy.2012

4 Tyhjää 2C -lomaketta ei tarvitse palauttaa
Älä palauta tyhjää 2C:tä, jos sinulla ei ollut 2011 lainkaan metsätalouden tuloja tai menoja, eikä ole metsävähennyksen tai menovarausten seurantatietoja ilmoitettavana. Myös yhtymäselvitys (lomake 36) palautetaan vain, jos lomakkeen esitäytetyissä tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, kausiveroilmoitus on kuitenkin annettava vaikka verollista toimintaa ei olisi ollutkaan 2011. Jos et ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, älä palauta kausiveroilmoitusta xx.yy.2012

5 Alkutuottajan kausiveroilmoitus vuodelta 2011
Verotililain muutos (1524/2011): Kausiveroilmoitus annetaan viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Postitse saapunut kausiveroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallinnolle viimeistään seitsemäntenä päivänä em. määräpäivästä. Kausiveroilmoituksen voi palauttaa tuloveroilmoituksen kanssa samassa kuoressa. xx.yy.2012

6 Ilmoita verkossa ! Alkutuottajan kausiveroilmoitus: pankkitunnuksilla 2C verkkolomake: pankkitunnuksilla Käytä sen henkilön pankkitunnuksia, jonka nimellä 2C on tullut. Voit käyttää ilmoittamiseen myös Katso -tunnistetta Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat ilmoittamiseen aina Katso -tunnisteen Tutustu ilmoittamiseen: vero.fi/ilmoitaverkossa xx.yy.2012

7 Puolisot ja 2C lomake Puolisoiden yhteinen 2C-lomake tulee puolisoista sille, joka on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi Jos ko. rekisteröinti puuttuu tai molemmat ovat alv-velvollisia  lomake osoitettu puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50% metsäomaisuudesta  jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50% , lomake osoitetaan puolisoista vanhemmalle Jos toinen puoliso omistaa yksin metsiä, joita hallitaan pysyvästi täysin itsenäisesti ja erillisenä, hän voi antaa näistä metsistä erikseen oman ilmoituksensa. Hänen lomakkeellaan on silloin oltava rastitettuna kohta ”Oma erillinen ilmoitus”. xx.yy.2012

8 Rajoitetusti verovelvolliset metsänomistajat
Rajoitetusti verovelvollisten metsäverotus muuttui lähdeverotuksesta verotusmenettelylain mukaan toimitettavaksi verotukseksi vuoden 2010 alusta Metsätalouden pääomatulojen verotus kuten yleisesti verovelvollisilla. Rajoitetusti verovelvolliset metsänomistajat antavat siis vuodelta 2011 normaalisti metsätalouden veroilmoituksen Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat veroilmoituksen verotusyhtymänä. xx.yy.2012

9 Muistiinpanot ja tositteet
Muistiinpanoja pidetään ilmoitusvelvollisuutta varten kalenterivuosittain Kirjaukset aikajärjestyksessä, maksuperusteinen eli kassaperusteinen kirjaus Tulot kirjataan sille kalenterivuodelle, jona ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu Kirjausten perusteena olevat tositteet ja lisäselvitykset on numeroitava ja säilytettävä muistiinpanojen liitteenä. Niitä ei liitetä veroilmoitukseen ! xx.yy.2012

10 Määräaikainen puunmyyntitulon osittainen verovapaus jatkui vielä vuonna 2011
Luonnollisen henkilön, kuolinpesän, verotusyhtymän tai yhteismetsän metsästä saama puun myyntitulo on veronalaista metsätalouden pääomatuloa seuraavasti: Puun myyntitulosta, joka perustuu tehtyyn kauppaan, veronalaista pääomatuloa on 75 % kauppahinnasta, joka saadaan – Ei koske tontilta saatua puun myyntituloa. xx.yy.2012

11 TVL 43b §:n soveltamiskausi
Puukauppa tehty / Veronalainen osa maksusuorituksesta 2008 2009 2010 2011 2012 ennen 100 % 50 % 75 % xx.yy.2012

12 Puukaupan teon ajankohta määrittää oikeuden verohuojennukseen (1/2)
Muistiinpanojen liitteenä oltava luotettava selvitys veronhuojennuksen edellytyksistä eli puukaupan teon ajankohdasta Pystykaupoissa kaupantekoajankohta on kauppakirjan allekirjoitushetki Käteiskaupoissa kaupantekohetki on ajankohta, jolloin puutavaraerä luovutetaan ostajalle ja tehdään luovutusasiakirja Hankintakaupoissa kaupantekoajankohta on kauppakirjan allekirjoitushetki xx.yy.2012

13 Puukaupan teon ajankohta määrittää oikeuden verohuojennukseen (2/2)
Myös metsähoitoyhdistyksen välityksellä tehty toimituskauppa on luonteeltaan hankintakauppa Metsänhoitoyhdistykseltä todistus kaupantekohetkestä muistiinpanojen liitteeksi (eduskunnan suositus) Viime kädessä ratkaisevana voidaan pitää puutavaran luovutuksesta tai loppumittauksesta laadittua asiakirjaa, ja aikaisin hetki, jolloin puukaupan voidaan katsoa syntyneen, on hakkuiden alkaminen Valtakirjan antaminen metsänhoitoyhdistykselle ei osoita puukaupan tekoajankohtaa ! xx.yy.2012

14 Menojen vähennyskelpoisuus, osittain verovapaat puun myyntitulot
Vähennyskelpoista on osittain verovapaan puun myyntitulon hankkimisesta johtuneista menoista 75 %, jos tulosta on veronalaista 75 % Vähennysrajoitteisia menoja ovat TVL 43b §:n 3 momentin mukaan kuitenkin vain: 1) puun hakkuusta ja korjuusta johtuneet menot 2) puun myyntitulon hankkimisesta johtuneet asunnon ja metsäkohteen väliset matkakustannukset Nämä vähennysrajoitussäännökset ovat voimassa saakka ! xx.yy.2012

15 Arvonlisäverotus Määräaikaisilla veronhuojennuksilla ei ole vaikutusta arvonlisäverotuksessa Kalenterivuodelta suoritettavien verojen perusteena on huojentamaton puun myyntitulo Vähennettävien verojen perusteena koko meno täysimääräisesti xx.yy.2012

16 Veronhuojennuksen laskeminen ja metsätalouden pääomatulosta tehtävien vähennysten vähentämisjärjestys Hankintakaupoissa osittainen verovapaus lasketaan vähentämällä myyntitulosta ensin mahdollinen hankintatyön arvo. Pystykaupoissa osittainen verovapaus lasketaan suoraan myyntitulosta TVL 55.2 §:n ja §:n täsmennykset: metsävähennys ja menovaraus lasketaan veronalaisen metsätalouden pääomatulon määrästä xx.yy.2012

17 Puun myyntitulojen ilmoittaminen 2C:llä, verovuosi 2011
Puun myyntitulot ilmoitetaan aina ilman arvonlisäveron osuutta ja vähentämättä niistä puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä Hankintatyön arvo siirretään lomakkeen kohdasta 13 vähennettäväksi hankinta- ja käteiskaupoista saadusta puun myyntitulosta xx.yy.2012

18 Mikä on puun myyntituloa ?
Omasta metsästä myydyistä tukeista, pylväistä, kuitupuusta, haloista, pilkkeistä, hakkeesta tai muusta metsäenergiapuusta, joulupuista, koristehavuista tms. saatu tulo Myös kaikki puukauppaan liittyvät hintalisät (esim. ns. bonukset), jotka olette saanut rahana tai rahanarvoisena etuutena Metsäyhtiöt saattavat myöntää puun myyjille puukaupasta bonuspisteitä, joiden perusteella yhtiö maksaa seuraavasta (tietyn ajan kuluessa tehdystä) puukaupasta lisähintaa. Vaikka bonuspisteet on saatu edellisessä puukaupassa, niiden perusteella saadun lisähinnan katsotaan olevan sen puuerän hintaa, jota luovutettaessa se maksetaan. Bonus voidaan antaa myös alennuksina metsäyhtiön tekemistä metsäpalveluista. Tällöin yhtiön lasku ja siten myös metsänomistajan vähennys metsätalouden pääomatulojen verotuksessa on bonuksen arvon verran pienempi eikä erillistä veronalaista tuloa muodostu. xx.yy.2012

19 19000 800 19800 Merkitkää kohtaan 2.3 metsätalouden pääomatuloksi luettavat tuet ja avustukset. Metsätalouden pääomatuloa ovat esimerkiksi kunnalta saatu metsätalouden harjoittamiseen kohdistuva avustus, valtion varoista metsänhoitotöihin saatava työllistämistuki sekä pellon metsitykseen liittyvä metsityksenhoitopalkkio. Huomatkaa, että pellon metsitykseen liittyvät tulonmenetyskorvaukset eivät ole metsätalouteen kohdistuvia tukia, vaan ne ilmoitetaan maatalouden tulona maatalouden veroilmoituslomakkeella 2. Verovapaita tukia ei tarvitse ilmoittaa 2C-lomakkeella. Verovapaat tuet vaikuttavat kuitenkin menojen kirjaukseen, ks. tarkemmin kohdat 5.2 ja 6. Verovapaita ovat kaikki kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla vuonna 2011 saadut tuet. Tämän lain nojalla tuetaan esimerkiksi nuoren metsän hoitoa ja metsäteiden tekemistä sekä maksetaan metsätalouden ympäristötukea. xx.yy.2012

20 Vakuutuskorvaukset, esim. myrskytuhopuut Muut vahingonkorvaukset
Myrskytuhopuiden myynnistä saatu tulo on puun myyntituloa, ja myös veronhuojennusten piirissä edellytysten täyttyessä Vakuutuskorvaukset (samoista myydyistä puistakin mahdollisesti saadut) ovat täysimääräisesti veronalaista metsätalouden pääomatuloa Vakuutusyhtiö on toimittanut normaalin 19 %:n ennakonpidätyksen Kohdassa 2.2. ilmoitetaan riistavahinkolain nojalla saatujen hirvivahinkokorvausten lisäksi muutkin vahingonkorvaukset xx.yy.2012

21 200 800 1000 Maatalouteen otetun puutavaran arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan. Elinkeinokäyttöön otetun puutavaran arvo määritellään käyvän arvon eli hankinta-kauppahinnan mukaan. Yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan. Myös hakkuuoikeuden vastikkeeton luovutus ilman maapohjaa on kohdassa 3.3 ilmoitettavaa veronalaista omaan käyttöön ottoa, jonka arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan. Muistiinpanoihin selvitys puutavaran käytöstä ja arvosta. Omasta metsästä asuinrakennuksen lämmitykseen otetun polttopuun ja muun tarvepuun arvo on verovapaata, eikä sitä ilmoiteta 2C-lomakkeella. Maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuotantorakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen käytetyn puutavaran osalta verotuksessa sovelletaan ns. hiljaista kuittausta. Puutavaran arvoa ei merkitä tuloksi metsätaloudessa, mutta se ei myöskään ole vähennyskelpoista menoa maatalouden tai elinkeinotoiminnan verotuksessa. xx.yy.2012

22 Puutavaran arvo Oman tilan metsästä maatalouden käyttöön otetun puun arvoa vahvistettaessa voidaan muun selvityksen puuttuessa perusteena käyttää seuraavia eri puutavaralajien keskimääräisistä hankintahinnoista johdettuja kantohintoja: Mäntytukki 47 €/m3 Kuusitukki 44 €/m3 Koivutukki 34 €/m3 Mäntykuitu 9 €/m3 Kuusikuitu 9 €/m3 Koivukuitu 10 €/m3 Polttohakkeen (rankahake) kantoraha-arvona voidaan käyttää 1,70 €/m3 tai 0,68 €/irto-m3. xx.yy.2012

23 käyttäisikään metsävähennysoikeuttanne tai tulouttaisi varauksianne
36600 15000 3000 Erittely ja laskenta osan III kohdissa Metsävähennyksen oltava vähintään euroa eli edellyttää siis, että verovuodelta 2011 on vähintään euroa metsätalouden veronalaista pääomatuloa metsävähennykseen oikeuttavista metsistä. 54600 Menovaraus enintään 15% veronalaisesta pääomatulosta, vähennettynä mahdollinen metsävähennys. Tuhovaraus; enintään tuhoutuneen metsän uudistamismenon määrä. Ilmoittakaa seurantatiedot kääntöpuolen taulukoissa, vaikka ette nyt 2011 käyttäisikään metsävähennysoikeuttanne tai tulouttaisi varauksianne xx.yy.2012

24 Oulu ja Lappi 6 v, muualla 4 v.
Varausten tuloutus: Oulu ja Lappi 6 v, muualla 4 v. Tuloutettavan varauksen perusteella ei voi tehdä metsävähennystä tai uutta menovarausta Jos KEMERA-tukeen kohdistuvat menot kirjattu vähennykseksi, vastaava osuus tuesta tuloutetaan Muut pääomatuloksi luettavat erät sellaiset metsätalouden pääomatuloksi luettavat erät, joita ei merkitä lomakkeen aiempiin kohtiin xx.yy.2012

25 Metsätalouteen kuuluvat palkkamenot sivukuluineen
800 18000 Metsätalouteen kuuluvat palkkamenot sivukuluineen 0,25 €/km Metsätilalle tehdyistä matkoista ei lisääntyneitä elantokuluja, mutta muista tulonhankkimismatkoista voi saada. Päivärahat: 12 € / 24 €. Ks. yhtenäistämisohje 2011. 18800 Velkojen korot esitäytetyllä, mutta velan liitännäiskulut tähän. Kohdassa 1 ilmoitettuihin osittain verovapaisiin puun myyntituloihin kohdistuvista vuonna 2011 maksetuista tietyistä menoista vähennyskelpoista on vain 75 %. Ilmoittakaa näistä menoista kohdissa 6.1, 6.2 ja 6.3 vain niiden vähennyskelpoinen osuus. Kemera-tuella katettavat menot eivät ole vähennyskelpoisia 2011, tuen ylittävät menot saa vähentää xx.yy.2012

26 Verovapaan tuen vaikutus menojen vähentämiseen
TVL 56.2 §: Verovelvollinen ei saa vähentää menoja siltä osin kuin hän on saanut niihin verovapaata avustusta tai muuta korvausta Jos vähennys on verotuksessa hyväksytty, luetaan avustus tai korvaus tuloksi Vähennykseksi vain tuen määrän ylittävä osa KEMERA-hankkeen menoista Jos tuet maksetaan metsänomistajalle menojen vähentämistä seuraavana vuonna -> tuki tuloutetaan 2C:n kohdassa 5.2 Jos tuen määrä ylittää avustetun hankkeen kokonaismenot, menot ylittävää osaa verovapaasta tuesta ei ilmoiteta 2C:llä xx.yy.2012

27 Muut vuosimenot esim. metsänhoitomaksu, metsävakuutuksen maksut, metsälehti, suojavarusteet, metsätalouteen kuuluvien kaluston korjausmenot, polttoainekulut, pienkaluston hankintamenot (alle 200 €), lainan liitännäiskulut Menoista tositteet muistiinpanoihin Työhuonevähennys Yhtenäistämisohje: ”Jos selvitystä todellisista kuluista ei ole, mutta harjoitetun metsätalouden laajuus ja työhuonetilan tarve huomioon ottaen kuluja voidaan katsoa syntyneen, arvioituna kuluna voidaan muun selvityksen puuttuessa vähentää palkansaajan satunnaisten sivutulojen työhuonevähennyksen mukainen määrä (185 €/v).” xx.yy.2012

28 Suuri Savotta, vv 2011 Oikeudenkäyntikulut yms. tähän edunvalvontaan liittyvät kulut ovat metsätalouden pääomatulona verotettavan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneina menoina vähennyskelpoisia metsätalouden menoja, vaikka korvausta ei sitten saisikaan. Kotivakuutuksiin liittyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutukset eivät välttämättä korvaa metsätalouteen liittyviä, po. oikeudenkäyntikuluja. Metsävakuutuksiin voi joissakin vakuutusyhtiöissä ottaa lisäturvana oikeusturvavakuutuksen, joka nämä metsätalouden kulut korvaisi. Tällaisen metsävakuutuksen vakuutusmaksut on vuosittain vähennetty metsätalouden pääomatulosta, ja vakuutuksen perusteella maksettu korvaus on luonnollisesti metsätalouden pääomatuloa. xx.yy.2012

29 Metsätalouden matkakulut
Todelliset kulut tai 0,25 €/km (oma auto) Ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys metsätalouden matkakuluista Metsätalouden pääomatulojen verotuksessa ei sovelleta maatalouden sekä elinkeinotoiminnan tulojen verotukseen säädettyä lisävähennysmenettelyä Huom! osittain verovapaaseen tuloon kohdistuvat matkakulut tämän puun myyntitulon hankkimisesta johtuneista asunnon ja metsäkohteen välisistä matkakustannuksista vain 75 % vähennyskelpoista POLTTOPUUN TEOSTA YKSITYISTALOUDEN KÄYTTÖÖN AIHEUTUVAT MATKAKULUT EIVÄT VÄHENNYSKELPOISIA xx.yy.2012

30 Metsänomistajan lisääntyneet elantokustannukset, ns. omat päivärahat
Vähennykseen oikeuttaa matka erityiselle työntekemispaikalle, jos matka on tilapäinen ja siitä on aiheutunut lisääntyneitä elantokustannuksia yli 6 h kestänyt matka 12 € yli 10 h kestänyt matka 24 € Esimerkiksi matka metsätalouden koulutustapahtumaan Omaan metsään tehdyt matkat eivät ole tilapäisiä matkoja, eivätkä oikeuta päivärahan vähentämiseen xx.yy.2012

31 Muistiinpanoissa oltava hyödykekohtainen erittely ja seuranta (poistamatta oleva hankintameno, poiston suuruus ja menojäännös poiston jälkeen). Jos hyödykkeen menojäännös on enintään 200 euroa, poistakaa se kerralla. Ilmoittakaa kohdassa 10 menokorjauksena metsätalouden kalustoon kirjatun koneen käyttö muussa kuin metsätaloudessa. Jos olette luovuttanut hyödykkeen verovuonna, ette voi tehdä siitä enää poistoa, eikä hyödykkeen menojäännös voi olla mukana kohdan 8 menojäännöksessä. Muistakaa ilmoittaa lomakkeella 9 luovuttamienne koneiden tai rakennusten luovutusvoitto tai -tappio. xx.yy.2012

32 Metsätalouden koneet Traktori, moottorikelkka, mönkijä tmv. kone voidaan hyväksyä metsätalouskalustoon käytön perusteella Kelkka- tai mönkijätyypin on sovelluttava metsätalouskäyttöön ja käytettävissä on oltava reki, peräkärry tai muu metsätöiden kannalta tarpeellinen koneen lisävaruste Pääasiallinen metsätalouskäyttö edellyttää riittävää konetehokkuutta, joka mönkijällä on vähintään 350 cm3 xx.yy.2012

33 Metsätalouden koneet Jos metsätalouskäyttö yli 50 % kokonaiskäytöstä, kone kuuluu metsätalouden kalustoon Hankintameno kirjataan kokonaan poistojen kautta vähennettäväksi Vuosittain tarkastetaan yksityiskäytön tai muun tulolähteen käytön osuus ja oikaistaan muistiinpanoissa/veroilmoituksella vähennyskelvottomat erät tulouttamalla ne Toisen tulolähteen vähennyskelpoiset menot oikaistaan ko. tulolähteen vähennyskelpoiseksi menoksi HUOM!!! POLTTOPUUN TEKO YKSITYISTALOUDEN KÄYTTÖÖN EI OLE KONEEN METSÄKÄYTTÖÄ. xx.yy.2012

34 Metsätalouden koneet Jos metsäkäyttö enintään 50% kokonaiskäytöstä vähennys tehdään toteutuneen metsäkäytön mukaisesti Todelliset kustannukset tai Moottorikelkka 11 €/käyttötunti Mönkijä 13,50 €/käyttötunti Muistiinpanoihin on liitettävä selvitys käyttötunneista ja käyttötarkoituksesta xx.yy.2012

35 Metsätalouden rakennukset
Rakennuksen pääasiallisen käytön liityttävä metsätalouden harjoittamiseen, vapaa-ajan rakennukset eivät ole metsätalousrakennuksia Esim. konesuojat, taukosuojat Metsätalouden rakennusten, kuten muidenkin investointien, poistot aloitetaan aina käyttöönottovuonna Rakentamiseen käytettyjen oman metsän puiden kantohintaa ei merkitä tuloksi, eikä niiden arvoa vähennetä myöskään rakennuksen menona. Muista rakennuskuluista muodostuu hankintameno, josta voi tehdä maksimissaan 10 %:n vuotuisen poiston xx.yy.2012

36 Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot
Ilmoittakaa kohdassa 9 ne metsätalouteen kohdistuvat menot, jotka on käsitelty maatalouden muistiinpanoissa tai elinkeinotoiminnan kirjanpidossa. Esim. Maataloustraktorilla ajettu metsäajoja tai maatalouden kalustossa tietokone, jolla tehdään myös metsätalouden tapahtumia. Pienentäkää maatalouden tai elinkeinotoiminnan menoja vastaavan suuruisella korjauserällä. xx.yy.2012

37 Metsätalouden muistiinpanoihin sisältyneet muun toiminnan menot
Ilmoittakaa kohdassa 10 se osa metsätalouden muistiinpanoissa käsitellyistä ja kohdan 6 tai 7 vähennyksiin sisältyneistä menoista, joka kohdistuu muuhun kuin metsätalouteen. Metsätaloudessa vähennyskelvottomia muun toiminnan menoja muodostuu esimerkiksi silloin, kun metsätaloutta varten hankittuja koneita tai palkattuja henkilöitä käytetään maataloudessa (10.1), elinkeinotoiminnassa (10.2) tai yksityistaloudessa, esim. polttopuiden teossa (10.3). xx.yy.2012

38 Metsätalouden puhdas pääomatulo tai tappiollinen pääomatulo
Ilmoittakaa metsätalouden puhdas pääomatulo kohdassa 11. Laskekaa lomakkeen ohjaamalla tavalla yhteen tulot kohdista 1, 2, 3 ja 5 sekä menokorjaus kohdasta 10. Vähentäkää summasta metsävähennys, varaukset ja menot kohdista 4, 6, 7 ja 9. Teidän ei tarvitse siirtää mitään metsätalouden veroilmoituksella ilmoitettuja tietoja esitäytettyyn veroilmoitukseenne. Pääomatulona verotettava metsätalouden puhdas pääomatulo otetaan mukaan verotuslaskentaan suoraan 2C-lomakkeelta. Vuonna 2011 pääomatulojen veroprosentti on 28. Jos metsätalouteen kohdistuvien vähennysten määrä on verovuonna ollut suurempi kuin metsätalouden pääomatulojen määrä, ilmoittakaa laskelman osoittama metsätalouden tappiollinen pääomatulo kohdassa 12. Verohallinto vähentää metsätalouden tappiollisen tuloksen muista mahdollisista pääomatuloista. Jos muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä, tappio vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta. Ellei vähennys ansiotulojen verostakaan ole mahdollinen, vähentämättä jäävä osa vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi. Sen voi vähentää seuraavien 10 vuoden aikana kaikista pääomatuloista. xx.yy.2012

39 Selvitys hankintatyöstä
Hankintatyön arvo vähennetään hankinta- ja käteiskaupoista saadusta puun myyntitulosta lomakkeen etusivun kohdan 1 neljännellä rivillä puukaupan tekoajankohdan mukaisessa sarakkeessa. Hankintatyön arvo on tekijälleen veronalaista ansiotuloa. Hankintatyöhön kohdistuu kuitenkin veronhuojennus, jonka mukaan työn arvo on verovapaata 125 m3 asti. Verovapaus on maatilakohtainen. Hankintatyön veronalainen arvo siirtyy työn tehneen verotukseen koneellisesti. xx.yy.2012

40 Selvitys hankintatyöstä
Hankintatyön arvo ilmoitetaan aina sille vuodelle, jona hankintatyötä on tehty. Jos ette ole saanut vielä hankintatyön tekovuonna lainkaan hankinta- tai käteiskaupan maksusuorituksia, voitte vähentää tekovuonna ilmoittamanne hankintatyön arvon metsätalouden pääomatulosta seuraavana verovuonna, kun olette saanut ostajalta maksun puukaupastanne. Hankintatyön tekijä voi olla myös puoliso tai kotona asuva, ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi. Kuolinpesissä ja verotusyhtymissä hankintatyön tekijöiksi katsotaan osakkaat perheenjäsenineen. HUOM! Jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, kyseessä ei ole hankintatyö. Puukauppa on kuitenkin luonteeltaan hankintakauppa! Ulkopuolisen tekemän työn kulut vähennetään kohdassa 6. xx.yy.2012

41 Selvitys hankintatyöstä
Hankintatyön arvon selvittämiseen voi muun selvitysmahdollisuuden puuttuessa käyttää oheisia, kiintokuutiometrikohtaisia taksoja. xx.yy.2012

42 Metsävähennys 120000 61000 siirto kohtaan 4.1 6300 36600 3500 42900
117200 Erittely kohdan 4.1 metsävähennyksestä. Merkitkää kohtaan 18 yhteismäärä niistä kohdissa 1–3 ilmoitetuista metsätalouden veronalaisista pääomatuloista, jotka olette saanut verovuoden 2011 lopussa omistetuista metsävähennykseen oikeuttavista metsistänne. Verovuonna tehtävä metsävähennys saa olla enintään 60 % kohdassa 18 ilmoitetusta tulosta, eikä se voi olla suurempi kuin kohdan 17 mukainen määrä. Vähennyksen on myös oltava vähintään euroa. xx.yy.2012

43 Metsävähennyksen perusteet vv 2008 alkaen
Vähennyspohja on 60% metsän hankintamenosta. Vähennyspohjaa kertyy edelleenkin vain jälkeen vastikkeellisesti hankituista metsistä. Vähennyksen vuotuinen enimmäismäärä 60 % metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta Metsävähennyksen on oltava vähintään 1500 euroa Pienin mahdollinen vähennys edellyttää 2500 euron suuruista metsätalouden veronalaista pääomatuloa Vähennyspohjan ja vähennyksen käytön seuranta on asiakaskohtaista, ei kiinteistökohtaista Käytetty metsävähennys on verovuodesta 2009 alkaen lisätty luovutusvoittoon (ja luovutustappioon) luovutusvoittolaskennassa (aikaisemmin pienennettiin metsän hankintamenoa) xx.yy.2012

44 Tulouttamattomat varaukset
Merkitkää varausten tulouttamatta oleva määrä aina sen vuoden kohdalle, jona varaus on alun perin tehty. Vuonna 2011 tehdyn menovarauksen jäljellä oleva määrä on sama kuin kohtaan 4.2 merkitty menovaraus ja vuoden 2011 tuhovarauksen jäljellä oleva määrä on sama kuin kohtaan 4.3 merkitty tuhovaraus. xx.yy.2012

45 De minimis -tuki Veroilmoituksella annettuja tietoja käytetään verotuksen toimittamisen lisäksi myös valtiontukien seurantaan. Tämä koskee tietoja verovapaista tuloista sekä niihin kohdistuvista menoista ja metsävähennyksestä. Puun myyntitulon määräaikaiset veronhuojennukset sekä metsävähennys katsotaan vähämerkityksiseksi eli de minimis -perusteiseksi valtiontueksi. Metsäverotuksesta muodostuvan de minimis -tuen määräksi katsotaan määrä, joka saadaan vähentämällä todellisuudessa määrätty vero siitä verosta, joka olisi määrätty ilman veronhuojennusta. Tuen myöntämisajankohtana pidetään verotuksen valmistumisajankohtaa. Verohallinto laskee metsäverotuksessanne verovuonna 2011 muodostuvan de minimis -perusteisen valtiontuen määrän. Se näkyy verovuoden 2011 verotuspäätöksessänne. Verotuksen kautta saamienne ja mahdollisten muiden de minimis -perusteisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää euroa verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Maatalouden harjoittajilla enimmäismäärä on euroa. xx.yy.2012

46 De minimis -tuen seurantatiedot
Ilmoittakaa kohdassa 23 sellaisten osittain verovapaisiin puun myyntituloihin (kohta 1) kohdistuvien menojen kokonaismäärä, joista vain 75 % on vähennetty kohdassa 6. Ilmoittakaa lomakkeen kohdassa 24 sellaisten de minimis -perusteisten tukien yhteismäärä, jotka olette vuonna 2011 saanut muualta kuin metsäverotuksen kautta. Ilmoitettavaan tuen määrään luetaan vain ne tuet, joista saamissanne viranomaispäätöksissä on suoraan viitattu de minimis -asetukseen. Esimerkiksi kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla vuosina 2009–2011 saamanne tuet tai tavallisimmat maataloustuet eivät ole de minimis -perusteisia tukia. xx.yy.2012

47 Vapaamuotoiset liitteet:
Tässä voi valtuuttaa esim. tilitoimiston antamaan tietoja! Tilitsto Maamiehen tietotaito Oy Muista allekirjoittaa! Kaino Verovelvollinen Kaino Verovelvollinen Vapaamuotoiset liitteet: Esimerkiksi jakosopimus, jota ei ole muutoin toimitettu Verohallintoon tiedoksi Veroilmoitukseen ei liitetä muistiinpanoissa olevia tositteita, tositteet säilytetään muistiinpanojen liitteenä xx.yy.2012

48 Metsätalouden korot Vähennetään tulonhankkimisvelan korkoina esitäytetyllä veroilmoituksella Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut yms. lainan liitännäiskulut vähennetään 2C:llä (k. 6.3) Verotusyhtymän osakkaat vähentävät lainaosuutensa mukaiset korot henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella xx.yy.2012

49 Muutoksia tuloverotuksessa verovuodelle 2012
Puun myyntitulon määräaikaiset veronhuojennukset päättyvät Pääomatulojen tuloveroprosentti on jatkossa 30 , ja euron ylittävältä pääomatulojen määrältä 32 Yhteisöverokanta laskee 24,5 prosenttiin Yhteisetuuksien verokanta on 28 Ko. verokantaetu, sekä kaikilla metsävähennyksen tekemiseen oikeutetuilla metsänomistajaryhmillä metsävähennys ovat de minimis -asetuksen soveltamispiirissä vuoden 2012 Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saadut tuet ovat alkaen veronalaista tuloa xx.yy.2012

50 Ennakonpidätykset 2012 Pääomatuloihin sovellettavan tuloveroprosentin noustessa muuttuvat puun myyntitulon ennakonpidätysprosentit vastaavasti: Pystykaupat 20 % Hankinta- ja käteiskaupat 14 % Metsävakuutuskorvaukset 20 % Veronalaisiksi muuttuviin kemera -tukiin ei kohdistu ennakonpidätystä xx.yy.2012

51 Lisätietoja Uudistuneet Internet -sivumme >Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja Valtakunnallinen puhelinneuvonta Maa- ja metsätalousverotus puh. 020 697 016 Sähköinen ilmoittaminen Verotili puh xx.yy.2012


Lataa ppt "METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google