Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Muuttuva metsäverotus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Muuttuva metsäverotus"— Esityksen transkriptio:

1 Muuttuva metsäverotus
HUOM: Täydennä ylä- ja ala-tunniste! Näytä/Ylä- ja alatunniste Alatunnisteeseen oma nimi. Käytä kaikissa kalvoissa (ei otsikkodia) Muuttuva metsäverotus Timo Sipilä MTK

2 Pinta-alaperusteinen verojärjestelmä
Siirtymäkausi päättyi vuoden lopussa Vuodesta 1993 – 2005 mahdollisuus hakkuun tekemiseen Ei siirtymäkauden jatkoa

3 Puun myyntitulon verotus
Verotetaan tuloverolain mukaisen pääomatulolajin osana 28 % mukaan Pääomatulosta saa vähentää rajoituksetta pääomatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot Pääomatulolajin nettotulo lasketaan kokonaisuutena eikä tulolajin sisällä kiinnitetä huomiota mihin pääomatuloon tietty tulonhankkimismeno kohdistuu

4 Metsätalouden pääomatulon rakenne
Pystykaupasta Hankintakaupasta tukit, kuitupuu, halot, pilke eli klapit vähennettynä hankintatyön arvo Kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty hakkuuoikeuden arvo Metsästä saatu vakuutuskorvaus Yksityistalouden käyttöön otetun puutavaran kantoraha-arvo, kun kyse henkilökohtaisessa käytössä olevien rakennusten materiaalista Toisen tulolähteen käyttöön otettu puun kantoraha-arvo Hakkuuoikeuden vastikkeeton luovutus ilman maapohjaa (kantoraha-arvo)

5 Vähennykset Metsätalouden pääomatulon hankkimisesta johtuvat kustannukset Mm. metsätaloudessa työskennelleiden rahana maksetut palkat Ei oma työ Perheenjäsenen palkat (ei alle 14 v.) Metsänhoitotoimista Metsäteiden rakentamis- ja kunnossapito Metsän ojitus Metsätalouden koneiden ja kaluston hankintamenot Metsänhoitomaksut Metsänvakuutusmaksut Metsätaloussuunnittelusta aiheutuvat kustannukset Metsätaloudesta johtuneet korot

6 Ei vähennyksiä … siltä osin kuin saatu kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla verovapaata avustusta tai muuta korvausta

7 Menojen vähentäminen Lähtökohtaisesti menojen maksuvuonna (kassaperiaate) Koneet, kalusto ja laitteet, joiden käyttöikä max 3 v.  maksuvuosi Metsäojien ja teiden kunnossapito  maksuvuosi Poistomenettely enintään 25 % menojäännöspoisto koneet ja kalusto, jonka käyttöikä yli 3 v. enintään 10 % menojäännöspoisto suurin osa rakennusmenoista enintään 15 % menojäännöspoisto pysyvien metsäteiden rakentamis- ja perusparannusmenoista enintään 15 % menojäännöspoisto metsän uudistus- ja kunnostusojituksista

8 Metsätalouden matkakulut
Auto vain poikkeuksellisesti metsätalouden kalustossa Ajokilometrit selvitettävä Metsätalouden osuus auton kuluista ja poistoista vähennetään metsätalouden tulosta Jos ei todellisia kuluja ole esitetty, hyväksytään metsätalouden ajoista 0,22 €/ km

9 Metsätalouden harjoittajan päiväraha
Tilapäisestä työmatkasta (yli 15 km) aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset Ei metsätilallisen metsätiloilleen tekemät matkat Selvitys muistiinpanoihin Vähennykset yhtenäistämisohjeen mukaan yli 6 h  11,00 € yli 10 h  20,00 €

10 Alijäämähyvitys Jos pääomatulonhankkimismenot ylittävät pääomatulot yhteensä alijäämä alijäämähyvitys Ansiotulonverosta vähennetään alijäämähyvityksenä 28 % alijäämästä Alijäämähyvityksen max € Yksi alaikäinen elätettävä lapsi lisää 400 € Kaksi tai useampi alaikäinen elätettävä lapsi lisää 2 x 400 €

11 Pääomatulolajin tappio
Jos alijäämähyvitys ei ole riittävän suuri, syntyy pääomatulolajin tappio Esim. yksinäisellä verovelvollisella alijäämä on yli 5000 € Vähentämättä jäävä alijäämä vahvistetaan pääomatulon tappioksi Sen saa vähentää pääomatuloista, ei alijäämähyvityksenä, seuraavan kymmenen vuoden aikana

12 Metsävähennys Luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus voivat tehdä metsävähennyksen Metsätalouden pääomatulosta Maatilana pidettävä kiinteistö Omistusaikana oikeus vähentää 50 % tai sen jälkeen vastikkeellisesti hankitun metsän hankintamenosta metsävähennys saa olla enintään 40 % verovelvollisen metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä verovuonna saaman metsätalouden pääomatulon määrästä oltava vähintään kuitenkin 1500 € Pinta-alaperusteisen metsän osalta metsävähennys on ”uinuva”

13 Hankintameno = ostohinta lainhuudatuskulut varainsiirtovero
kaupantekokulut lohkomiskulut

14 Esimerkki metsävähennyksestä
Metsän A hankintameno Metsävähennys 50 % Metsätalouden pääomatulo metsästä A vuonna X Metsävähennys 40 % 4800 Metsävähennystä myöhempään käyttöön

15 Menovaraus Luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus voivat tehdä menovarauksen Menovaraus voi olla enintään 15 % metsätalouden pääomatulon määrästä, josta on vähennetty verovelvollisen verovuonna tekemän metsävähennyksen määrä Menovaraus on tuloutettava Oulun ja Lapin läänissä 6 seuraavan vuoden aikana Muualla 4 seuraavan vuoden aikana Menovarauksen saa käyttää mihin tahansa metsätalouden pääomatulojen hankkimisesta aiheutuneiden menojen, ei kuitenkaan metsävähennyksen kattamiseen s. 177

16 Tuhovaraus Metsätuhon perusteella saatu vakuutus- tai vahingonkorvaus
Korvauksesta saadaan 4 tai 6 vuodeksi menovarauksen tekemisestä jättää tulouttamatta määrä joka tarvitaan tuhoutuneen metsän uudistamiseen

17 Vähennysten siirtyminen
Siirtyy vain vastikkeettomissa saannoissa seuraavalle omistajalle Puun myyntitulon verotus Metsävähennys/ oikeus tehdä edeltäjältä käyttämättä jäänyt metsävähennys Pinta-alaverotus mm: uudistamis- ja taimikkovähennys metsämaan ojitusmenot metsätien rakentamismenot Jos tilan omistusoikeus siirtyy vastikkeellisesti, eivät metsämaan edellisen omistajan suorittamiin menoihin perustuvat vähennykset siirry seuraavan omistajan vähennettäväksi vastikkeettomia saantoja mm. lahja, perintö, testamentti, avio-oikeus 50 % hankintamenosta metsävähennyksen määrä on 40 % verovelvollisen metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä verovuonna saaman metsätalouden pääomatulon määrästä

18 Muistiinpanovelvollisuus
Puunmyyntitulon verotuksessa olevan, ei kirjanpitovelvollisen, on tehtävä muistiinpanot tuloista saaduista tuista menoista alv-osuuksista + liitettävä tositteet Juokseva numerointi sivuilla Säilytettävä 6 v. verovuoden päättymisestä

19 Metsätalous pinta-alan mukaan
Perustuu metsän keskimääräisen kasvun mukaan laskettuun puhtaaseen tuottoon Puunmyynti ei vaikuta veroon Metsämaan uudistusalan verovapaus ja tuhoalueen verovapaus

20 Vähennykset pinta-alaverotuksessa
Metsänhoitomaksu Uudistamisvähennys Taimikkovähennys Metsämaan ojituksesta aiheutuneet menot Metsätien rakentamismenot Metsätalouteen kohdistuvat korot Kiinteistövero Ensiharvennusvähennys

21 Metsätalouden ”tappio” pinta-alaperusteisesti verotetussa metsässä
Siirtyy vähennettäväksi ns. siirtyvänä eränä seuraavien vuosien puhtaasta tulosta Siihen saakka että se tulee kokonaan vähennetyksi Siirtymäkauden loppuessa v ei kuitenkaan voimassaolevan lainsäädännön mukaan säily

22 Koneet, kalusto, laitteet , rakennukset ja muut hyödykkeet
Pinta-alaperusteiseen järjestelmään kuuluneella metsänomistajalla on voinut olla käytössä koneita, kalustoa, laitteita jne. Poistoja todellisten menojäännösten mukaan metsänomistaja ei ole voinut tehdä, vaan poistot on otettu huomioon pinta-alaperusteista puhdasta tuloa vahvistettaessa.

23 Siirtymäsäännös Vuonna 1993 puun myyntitulon verojärjestelmän valinneita koski tuloverolain siirtymäsäännös (TVL §), jonka mukaan näiden hyödykkeiden hankintamenoksi katsottiin hyödykkeiden käypä arvo vuonna 1993. Vastaavaa säännös saatiin siirtymiin.

24 TVL § Pinta-alaverotettava metsänomistaja on voinut tehdä poistoja metsäteiden ja metsäojitusten hankintamenoista. Näiden kohteiden poistamattomat menojäännökset siirtyvät TVL §:n nojalla puun myyntitulon verojärjestelmään. Metsänomistaja jatkaa poistojen tekemistä jäljellä olevasta menojäännöksestä.

25 Siirtymäkauden loppu Kassaperiaate! KHO:2005:9


Lataa ppt "Muuttuva metsäverotus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google