Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kestävä elämäntapa haastaa opettajuuden!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kestävä elämäntapa haastaa opettajuuden!"— Esityksen transkriptio:

1 Kestävä elämäntapa haastaa opettajuuden!
Jukka Tulivuori Opetushallitus

2 Mitä tapahtuu maailmalla tällä hetkellä?
Viisitoista vuotta sitten asetetut vuosituhattavoitteet ovat osoittaneet, että selkeillä ja yhteisillä tavoitteilla on merkitystä Vuosituhattavoitteiden myötä äärimmäinen köyhyys maailmassa on puolitettu, ja esimerkiksi puhtaan veden saatavuus ja slummeissa asuvien elinolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi Tyttöjen pääsy kouluun on parantunut, ja kaikkiaan jo yhdeksän kymmenestä lapsesta pääsee peruskouluun.

3 Mitä tapahtuu maailmalla tällä hetkellä?
Uudet kestävän kehityksen tavoitteet yhdistävät vuosituhattavoitteiden köyhyysagendan sekä Rion ympäristö- ja kehityskonferenssiin juurensa juontavan Rion agendan Jatkossa ei ole erikseen köyhyyden vähentämiseen tähtäävää kehitysagendaa, ja kestävän kehityksen edistämiseen keskittyvää Rion agendaa Jatkossa on siis vain yksi yhteinen kestävän kehityksen agenda, tämä on globaalitasolla erittäin merkittävä edistysaskel.

4 Entä koulussa?

5 Nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Tällä hetkellä käytössä olevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) on mukana aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arvioinnissa (Opetushallitus, 2012) todetaan, että tämä aihekokonaisuus on toteutunut perusopetuksessa hyvin: oppilaiden ekologista kestävyyttä korostava asenne oli keskimäärin hyvällä tasolla Luonnollisesti myös oppiaineosuuksissa kestävä kehitys otetaan huomioon (erityisesti biologia, maantieto, ympäristöoppi).

6 Miten koulut, opetus ja oppiminen vastaavat jatkossa tähän haasteeseen?

7 Uudet opetussuunnitelman perusteet
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annettu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys annetaan viimeistään 4/2015 Oppilashuollon perusteosuudet oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti Määräykset annettu 3/2014 sekä 6/2014 (sisältyvät nyt perusteisiin)

8 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VALTIONEUVOSTON ASETUKSET
LAIT, ASETUKSET PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VALTIONEUVOSTON ASETUKSET OPETUS JA OPISKELU OPPIMINEN Paikallisen opetussuunnitelmat uudistetaan valtakunnallisten perusteiden pohjalta Uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään syksyllä 2016 (ensin vuosiluokat 1-6 ja sitten vuosi kerrallaan eteenpäin).

9 Opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessi
Normiperustaisuus Tietoperustaisuus Tulevaisuusorientaatio Yhdessä tekeminen, vuorovaikutus Kunnioitus, erilaisten näkemysten kuuleminen ja arvostaminen Yhteinen näkemys Sitoutuminen

10 Mistä opetussuunnitelma-uudistuksessa on kyse ja miten kestävä elämäntapa näkyy siinä?

11 Neljä avainta ops-uudistukseen
Oppilaan muuttuva rooli yhdessä tekeminen, osallistuminen tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma ympäristö, globalisoituminen, talous, työelämä, teknologia, yhteisöjen monimuotoisuus OPS 2016 Vaikutus lasten kasvuympäristöihin Muuttuva sivistyskäsitys ja osaaminen laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys vuorovaikutus, oppimisen taidot, tiedonhallinta Muuttuva opetus oppimiskäsitys yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen

12 Miten? Miksi? Mitä? Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan?

13 Perusteuudistus (1) Kantavat ajatukset
Aktiivinen oppija Kestävä elämäntapa Kokonaisuuksia rakentava opetus Koulu oppivana yhteisönä Yhtenäinen opinpolku

14 Perusteuudistus (2) Keskeiset käsitteet
Inklusiivinen koulu Monipuolinen oppiminen Laaja-alainen osaaminen

15 Laaja-alainen osaaminen
Valtioneuvoston asetuksen mukaan tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat ylittävää ja yhdistävää osaamista Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksesta Laaja-alainen osaaminen on kuvattu tavoitteita käsittelevässä luvussa kolme ja määritelty siinä kunkin osaamisalueen yleiset tavoitteet Tavoitteet on purettu vuosiluokkakokonaisuuksittain tarkempiin tavoitteisiin.

16 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen - tiedot - taidot - arvot - asenteet - tahto Siihen kuuluu myös kyky käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen

17 Miten tämä kaikki näkyy perusteissa?
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen kuuluvat siis perusteissa myös laaja-alaisen osaamisen alueisiin Kestävän kehityksen edistäminen yhdistää kaikkia perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämisperiaatteita ja se on määritelty myös omaksi kehittämislinjakseen: vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen on yksi koulujen toimintakulttuuria ohjaavista periaatteista Kestävä kehitys on otettu huomioon myös perusteiden oppiainekohtaisissa osuuksissa, tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä.

18 Miten tämä kaikki näkyy perusteissa?
Oppiainetasolla otettu huomioon ainakin seuraavissa oppiaineissa: biologia kuvataide maantieto terveystieto uskonto ympäristöoppi monialaiset oppimiskokonaisuudet.

19 Entä biologian ja maantiedon opetus?

20 Biologian ja maantiedon ops-uudistustyötä ovat ohjanneet perusteiden alkukappaleiden keskeiset periaatteet. Ne ovat luontevasti tulleet mukaan biologian ja maantiedon ops-perusteisiin: Perusopetuksen arvoperusta Oppimiskäsitys Oppimisympäristön ja työtapojen kehittäminen Toimintakulttuurin kehittäminen Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet Arvioinnin yleiset periaatteet.

21 POPS Biologia Oppiaineen tehtävä
oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen Tavoitteet innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi Sisällöt S6 Kohti kestävää tulevaisuutta.

22 POPS Maantieto Oppiaineen tehtävä
maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan; opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen Tavoitteet kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi Sisällöt S3 Elämän perusedellytykset maapallolla S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

23 Onhan elämää perusopetuksen ulkopuolellakin?

24 Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen on käynnistynyt. Työtä ohjaa valtioneuvoston asetus (942/2014), jossa kestävän kehityksen edistäminen on asetettu erääksi keskeiseksi pyrkimykseksi VN edellyttää lukiokoulutuksen vahvistavan kokonaisuuksien hallintaa, mikä luo edellytyksiä kestävän kehityksen moniulotteisen kokonaisuuden ymmärtämiselle Opetushallitus päivittää perusteet vuoden 2015 aikana; työn alkuvaiheessa tehdyn kyselyn mukaan koulutuksen järjestäjät tukevat selkeästi pyrkimystä kestävän kehityksen entistä parempaan huomiointiin perusteissa Samansuuntainen tahtotila välittyi Opetushallituksen järjestämässä perusteiden yleisiä osia koskevassa kuulemistilaisuudessa.

25 Ammattikoulutus Vuosina 2008–2010 uudistetuissa ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa kestävä kehitys on sisällytetty kaikkiin perustutkintoihin yhtenä elinikäisen oppimisen avaintaitona Lisäksi kestävä kehitys sisältyy moniin ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin, kuten pakollisiin fysiikka ja kemia, terveystieto, taide ja kulttuuri tutkinnon osiin sekä valinnaisiin ympäristötiedon, etiikan ja yritystoiminnan tutkinnon osiin Ammatillisissa tutkinnon osissa kestävä kehitys on sisällytetty alakohtaisten painotusten mukaan Uusissa, voimaan tulevien ammatillisten perustutkintojen perusteissa on uusi, kolmen osaamispisteen laajuinen Ympäristöosaamisen kokonaisuus.

26 Mutta myös kaikkia muita toimijoita tarvitaan formaalin oppimisen lisäksi!
Pohdi vierustoverisi kanssa mitä juuri te voisitte tehdä kestävän elämäntavan edistämiseksi. Kirjatkaa ajatuksenne tänne:

27 KIITOS! Yhteystiedot jutatu2 jutatu jukka.tulivuori@oph.fi
fi.linkedin.com/jukka-tulivuori


Lataa ppt "Kestävä elämäntapa haastaa opettajuuden!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google