Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusopetuksen uudistus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusopetuksen uudistus"— Esityksen transkriptio:

1 Perusopetuksen uudistus
Susanna Tauriainen

2

3 Mikä muuttuu? Opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan
Arvoperusta, tehtävä ja tavoitteet, opetussisällöt Oppimisen ja osaamisen määrittely oppimiskäsitys, pedagogiikka, oppimisen arviointi, laaja-alainen osaaminen ja sen ilmeneminen oppiaineissa Tapa toimia Toimintakulttuuri, koulutyön käytännön järjestäminen, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Opetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen esi- ja perusopetuksen jatkumo yhtenäisyyttä tukeva toimintakulttuuri, oppimiskokonaisuudet, vuosiluokkakokonaisuudet

4 Uudistuksen ydin – Mitä ja miksi? => MITEN?
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan? ILO! Yhteisöllinen oppiminen Kokemuksellisuus & tiedon käsittely

5 Paikallinen tuntijako (minimi + 9 vuosiviikkotuntia) ja valinnaiset oppiaineet
Oppiaineiden valtakunnalliset tavoitteet Valtakunnallinen tuntijako ja oppiaineet

6 Perusopetuksen tuntijako
Vähimmäistuntimäärät eri luokilla muuttuivvat opetuksen järjestäjä voi tarjota enemmän opetusta, mutta ei voi alittaa vähimmäistuntimäärää Valinnaistuntimäärä on 9 vuosiviikkotuntia (voi nousta 12 h:iin) Paikkallisesti päätettävä Jos paikallisesti päätetään opettaa vain minimituntimäärä, valinnaisuutta jää käytännössä 3 vuosiviikkotuntia 1-6 luokille ja 6 vuosiviikkotuntia 7-9 luokille

7 2.3 Oppimiskäsitys Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista.

8 Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen Tiedot Taidot Arvot Asenteet Toimintakyky Tahto KOKONAI SUUS

9 3.3 Laaja-alainen osaaminen (luku 3) - esim
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan ja edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen. He saavat ohjausta kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen sekä harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn, yritteliäisyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan (tukiaineisto) sekä yrittäjyyden mahdollisuudet samoin kuin oman vastuunsa yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

10 Toimintakulttuurin muodostuminen
Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuorovaiku-tus ja monipuoli nen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautu-minen Yhden-vertaisuus ja tasa-arvo Päätetään paikallisesti, mitä, miten ja missä?

11 Paikallisen vaikuttamisen paikkoja

12 Paikallisesti ratkaistavia asioita
Opetetaanko valinnaisia aineita ja kuinka paljon? Miten työ organisoidaan ja resursoidaan Miten yhteistyö rakennetaan – miten erityisesti oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan Miten määritellään opetuksen arvoperusta ja tehtävä Miten pohditaan oppimiskäsityksen vaikutusta Miten opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet täsmennetään; erityisesti laaja-alainen osaaminen Miten oma toimintakulttuuri linjataan Kenen kanssa tehdään yhteistyötä? Minkälaisia oppimisympäristöjä koulun ulkopuolelta otetaan käyttöön? Painotetaanko paikallisesti yrittäjyyttä?

13 Paikallisesti ratkaistavia asioita
Miten käytänännössä määritellään painopisteet koulun ja ulkopuolisen yhteiskunnan vuorovaikutukselle? Miten toimintakulttuuri toteutuu koulutyön käytännön järjestämisessä Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto järjestetään Miten oppilaan arviointi toteutetaan ja turvataan sen yhdenvertainen toteutuminen Miten kieli- ja kulttuuriryhmien opetus järjestetään Miten siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet toimivat Miten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja jaetaan vuosiluokittain Paljonko valinnaisuutta tarjotaan ja mihin se painottuu ja miten se toteutetaan?

14 Miten maatalous-,metsä- ja maaseutuyrittäjyys voisivat näkyä paikallisessa opetussuunnitelmassa?

15 Yrittäjyys läpi 1-9 Ruuan reitti ja toiminta Kulttuurin yhteys
Arvoissa näkyviin lähiruoka ja -palvelut Maatilat ja metsät oppimisympäristöiksi Yrittäjyys läpi 1-9 Opetetaan maataloutta valinnaisena aineena Ruuan reitti ja toiminta Kulttuurin yhteys Opetetaan eläinten hoitoa ja vastuullisuutta


Lataa ppt "Perusopetuksen uudistus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google