Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta"— Esityksen transkriptio:

1 OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta
Johtaja Bob Karlsson Opetushallitus IRMELI HALINEN CHRISTINA ANDERSSÉN

2 Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet
Yleissivistävä koulutus Esiopetus Valmistuu syksyllä 2014 Perusopetukseen valmistava opetus Uudistettu 2009 Perusopetus Valmis vuoden 2014 lopussa Lisäopetus Aikuisten perusopetus Lukiokoulutukseen valmistava koulutus Annettu vuoden 2014 alussa Lukiokoulutus Odotetaan valtioneuvoston asetusta Aikuisten lukiokoulutus

3 Verkkosivut oph.fi/ops2016
Verkkosivut oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Perusteluonnokset Taustamateriaalit Blogi

4 Seuraavat työvaiheet Esiopetuksen perusteita viimeistellään ja määräys annetaan syksyn aikana Perusopetuksen, lisäopetuksen ja aikuisten perusopetuksen perusteasiakirjoja muokataan saadun palautteen pohjalta lausuntokierros lausuntojen pohjalta tekstit viimeistellään perustemääräykset annetaan vuoden 2014 lopussa ePeruste –muotoon asiakirjat saataneen helmikuussa 2015

5 ePerusteet – uusi työkalu (eGrunder)
Perusteasiakirjat tuotetaan sähköisessä ja rakenteistetussa muodossa - ePerusteet Opetussuunnitelman perusteiden teksti muodostuu kahdesta osasta normiosa tukiaineisto Työkalua voidaan käyttää myös paikallisessa työssä Myös lukion ja ammatillisen koulutuksen ops:it ja tutkintojen perusteet viedään samaan työkaluun

6 OPS2016 Oppilaan muuttuva rooli Muuttuva maailma
yhdessä tekeminen, osallistuminen tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma ympäristö, globalisoituminen, talous, työelämä, teknologia, yhteisöjen monimuotoisuus Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva sivistyskäsitys ja osaaminen laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys, oppimisen taidot, tiedonhallinta ja vuorovaikutus Muuttuva opetus oppimiskäsitys yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen IRMELI HALINEN

7 Käsitys oppimisesta Taitojen merkitys
Oppilas on aktiivinen toimija Myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen ja uutta luova toiminta edistävät oppimista Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa – kielen ja vuorovaikutuksen merkitys, vertaisoppiminen Taitojen merkitys Kasvaminen vastuuseen omasta opiskelusta Oman oppimisprosessin hahmottaminen Tavoitteiden asettaminen ja oman työn suunnittelu ja arviointi Kannustavan ja ohjaavan palautteen merkitys

8 Toimintakulttuuri perusteluonnoksessa
Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautu-minen Tasa-arvo ja yhden-vertaisuus IRMELI HALINEN

9 Verksamhetskulturen i utkasten
En lärande organisation Välbefinnande och en trygg vardag Kommunika-tion och mångsidiga arbetssätt Kulturell mångfald och språkmed-vetenhet Delaktighet och demokrati Ansvar för miljön och en hållbar framtid Jämställdhet och likvärdighet IRMELI HALINEN

10 Oppimisympäristöjen ajatteleminen uudelleen
Koulussa ja sen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen kietoutuminen yhteen Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen Mahdollisuus osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tekemiseen Turvallisuuteen, esteettömyyteen ja esteettisyyteen liittyvät näkökulmat Ympäristöjen monipuolisuus sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen

11 Työtapojen valinnan lähtökohdat
Lähtökohtana oppimiskäsitys ja tavoitteet Laaja-alaisen osaamisen edistäminen Motivaation vahvistaminen Eriyttäminen ja eheyttäminen Yhteisöllisen oppimisen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen Monialaiset oppimiskokonaisuudet

12 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen - tiedot - taidot - arvot - asenteet - tahto Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen Perusteluonnos IRMELI HALINEN

13 2. Vardags- kompetens 3. Kulturell och kommunikativ kompetens 4. Multi-litteracitet 5. Digital kompetens 6. Arbetslivs-kompetens och entreprenör-skap 7. Delaktighet och hållbar utveckling 1. Förmåga att tänka och lära sig Mångsidig kompetens Sju centrala kompetenser ingår i i målen för varje läroämne: MÅL FÖR LÄRANDE Att växa som människa och samhällsmed-borgare

14 Oppiainekuvaukset perusteluonnoksissa
Tavoitteet tärkeitä Vain keskeiset sisältöalueet Jokaisen oppiaineen erityiset näkökulmat oppimisympäristöjen, työtapojen, ohjauksen ja tuen sekä oppilaiden oppimisen arvioinnin kehittämiseen Arviointikriteerit 6. luokan loppuun (hyvän osaamisen taso) Päättöarvioinnin kriteerit ja niitä selventävät kuvaukset

15 Esimerkki: kemia 7-9 Tavoite 9 (15): Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla Sisältöalueet 1-6 (6): Luonnontieteellinen tutkimus, Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä, Kemia yhteiskunnassa, Kemia maailmankuvan rakentajana, Aineen rakenne, Kemialliset prosessit Laaja-alainen osaaminen 5 (7): Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen

16 Paikallinen opetussuunnitelmatyö
Opetuksen tehtävä Oppimis- käsitys Yhteistyö ja osallisuus Arvot Tavoitteet Oppimis- ympäristöt Toiminta- kulttuuri Opetus ja opiskelu -> OPPIMINEN Koulupäivän rytmitys ja rakenne Työ- tavat Tuntijako, ajankäyttö Sisältö Opetus- materiaalit Ohjaus ja tuki Oppimisen arviointi IRMELI HALINEN

17 Oppimisympäristöt - Lärmiljöer Toimintakulttuuri - Verksamhetskultur Työtavat - Arbetssätt Laaja-alainen osaaminen - Mångsidiga kompetenser Esikoulun uudet ops-perusteet 4.12 Helsinki Förskolans nya lp-grunder 2.12 Helsingfors Perusopetuksen uudet ops-perusteet 5.2 Helsinki Nya lp-grunder för den grundl.utb. 9.2 Helsingfors


Lataa ppt "OPS2016 – Koulu rakentaa tulevaisuutta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google