Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoturvallisuus osa 6

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoturvallisuus osa 6"— Esityksen transkriptio:

1 Tietoturvallisuus osa 6
Tietosuoja: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

2 Henkilötietojen käsittelystä
Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tästä ei voi poiketa ilman työntekijän suostumusta Työnantajan on kerättävä henkilötiedot ensisijassa työntekijältä itseltään, muutoin on hankittava työntekijän suostumus tietojen keräämiseen Suostumusta ei tarvita, kun työnantaja hankkii luottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Tällöinkin on työnantajan ilmoitettava etukäteen työntekijälle luotettavuusselvityksestä

3 Terveydentilaa koskevat tiedot
Kerätään työntekijältä itseltään tai muualta työntekijän kirjallisella suostumuksella, mikäli tiedot ovat tarpeen sairausajan palkat tai etuuksien suorittamiseksi terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne nimetyt henkilöt, jotka valmistelevat tai panevat toimeen tietojen perusteella työsuhdetta koskevia päätöksiä Em. henkilöillä on vaitiolovelvollisuus Lääkärinlausunto saadaan luovuttaa vain työterveyshuollon henkilöstölle, mikäli työntekijä ei ole tätä kieltänyt Terveydentilaa koskevat tiedot pidetään erillään muista henkilötiedoista

4 Huumausainetestiä koskevat tiedot
* Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testituloksia, jotka sisältyvät tämän työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Huumetestejä saa suorittaa vain, jos niiden mahd. käyttö voi vaarantaa työntekijän tai toisten henkeä ja turvallisuutta vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta vaarantaa liikenneturvallisuutta lisätä suurten ympäristövahinkojen riskiä

5 Soveltuvuustestit Työntekijää voidaan hänen suostumuksellaan testata työtehtävien hoidon edellytysten tai koulutustarpeen selvittämiseksi. Työnantajan on varmistettava testausmenetelmien luotettavuus ja testaajien asiantuntemus Työntekijällä on oikeus maksutta saada soveltuvuusarvioinnissa käytetty kirjallinen lausunto Työnantaja ei saa edellyttää työntekijältä osallistumista geneettiseen tutkimukseen työhön otettaessa.

6 Kameravalvonta työpaikalla
* Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa työntekijöiden, ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, tuotantoprosessin valvomiseksi sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. * Kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden valvomiseksi * WC:ssä ei saa olla kameravalvontaa kameravalvonnasta tulee ilmoittaa avoimesti

7 Sähköpostin avaaminen
Työnantajalla on oikeus avata työntekijän työpostiin lähetettyjä tai siitä lähetettyjä viestejä vain, jos samalla on huolehdittu siitä, että Työntekijä voi automaattisen vastaustoiminnon avulla lähettää viestin lähettäjälle ilmoituksen poissaolostaan ja sen kestosta, sekä henkilöstä, joka toimii sijaisena Työntekijä voi ohjata viestit toiselle työnantajan tähän tehtävään hyväksymälle henkilölle Työntekijä voi antaa suostumuksensa sille, että jokin nimetty henkilö voi ottaa vastaan työntekijälle lähetetyt viestit sen selvittämiseksi, onko viesteissä sellaisia, jotka vaativat reagointia

8 Työnantajalle kuuluvien viestien esille hakeminen
Työnantajalla on oikeus pääkäyttäjän avulla ottaa lähettäjätietojen, ja viestin otsikon perusteella selville, onko työntekijälle tämän poissa ollessa lähetetty viestejä, jotka on selvästi tarkoitettu työnantajalle seuraavin ehdoin: Työntekijä hoitaa itsenäisesti tehtäviä työnantajan lukuun, eikä ilman postin avausta saada tehtävien käsittelyvaiheita selville. Vireillä olevien asioiden vuoksi on ilmeistä, että työnantajalle kuuluvia viestejä on lähetetty ja vastaanotettu Työntekijä on tilapäisesti estynyt suorittamasta työtehtäviään eikä työnantajalle kuuluvia viestejä saada käyttöön Työntekijän suostumusta ei saada kohtuullisessa ajassa ja asioiden hoitamisella on kiire

9 Muita säännöksiä Kameravalvonnasta , kulunvalvonnasta ja sähköpostin avaussäännöksistä on tiedotettava työntekijöille YT –menettelyn puitteissa Tämän lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa Työnantajan on pidettävä tämä laki työntekijöiden nähtävänä työpaikoilla


Lataa ppt "Tietoturvallisuus osa 6"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google