Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen

2 Työaikalain soveltamisala
Työaikalaki on yleislaki, jota sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtyyn työhön. Työaikalaissa on erikseen lueteltu ja määritelty ne poikkeukset, jolloin lakia ei sovelleta. Lain pakottavuudesta johtuen sen soveltamista ei voida pätevästi poissulkea työnantaja ja työntekijän välisellä sopimuksella.

3 Työaikalakia ei sovelleta
1) työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä; 2) työntekijöihin, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia kirkossa tai uskonnollisessa yhteisössä; 3) työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä; 4) metsä-, metsänparannus- ja uittotyöhön;

4 11) puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain (218/70) soveltamisalaan kuuluvien virkamiesten eikä rajavartiolaitoksen virkamiesten työhön, ellei asetuksella toisin säädetä. Lain soveltamisen ulkopuolelle jääminen perustuu siihen, että työn sisältö tai olosuhteet ovat sellaiset kun yllä on todettu. Muodollisilla seikoilla, kuten esim. johtajanimikkeellä ei painoarvoa vaan arvioidaan työn tosiasiallista sisältöä ja olosuhteita.

5 Työajaksi luettava aika
Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Lepoajat eivät ole työaikaa, jos työntekijällä on mahdollisuus poistua työpaikalta niiden aikana. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Matkaan käytetyn ajan korvaamisesta voidaan sopia työehtosopimuksella. Korvausvelvollisuus ei tarkoita, että luetaan työajaksi. Matkaan käytetty aika voidaan lukea jopa lepoajaksi.

6 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Liukuvassa työajassa työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Vuorokautista työaikaa voi lyhentää tai pidentää liukuma-ajalla +/- 3 tuntia. Enimmäiskertymä saa olla enintään +/- 40 tuntia.

7 Lisätyö Ylittää työsopimuksen mukaisen säännöllisen työajan, mutta ei ylitä laissa säädettyjä säännöllisen työajan enimmäisaikoja (7,5 h > 8 h ja 37,5 h > 40 h) Työnantajan aloitteesta Edellyttää työntekijän suostumusta Yleinen lisätyösuostumus voidaan antaa työsopimuksessa Korvattava yksikertaisella tuntipalkalla tai vastaavalla vapaa-ajalla

8 Ylityö Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalain mukaisen säännöllisen työajan enimmäismäärän 8 h / vrk ja 40 h / vko. Edellytyksenä työnantajan aloite ja työntekijän tapauskohtainen suostumus Työsopimuksessa ei voida pätevästi antaa yleistä ylityösuostumusta

9 Liukuva työaika ja ylityö
Ylityösäännökset koskevat myös liukuvaa työaikamuotoa. Jos 8 h:n vuorokautinen työaika ylittyy työntekijän omasta tarpeesta ja ilman työantajan aloitetta tai suostumusta niin kyse on liukumasta. Jos 8 h:n vuorokautinen työaika ylittyy työnantajan aloitteesta niin kyse on ylityöstä. Ylityön kertyminen ei ole riippuvainen liukuvan työajan saldokertymän määrästä.

10 Ylityön korvaaminen (1)
Vuorokautisen säännöllisen työajan 8 h ylittävä työaika 2:lta ensimmäiseltä tunnilta 50% korotus. Seuraavilta tunneilta 100% korotus. Viikoittaisen säännöllisen työajan 40 h ylittävät työtunnit 50%:n korotus Korotettu palkka vaihdettavissa vastaavaan vapaa-aikaan Sunnuntaityö 100 %

11 Ylityön korvaaminen (2)
Erillinen kiinteä korvaus voidaan sopia työntekijälle, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa ja valvoa työtä ja joka ei ota osaa johdettaviensa työntekijöiden työhön. Ei asiantuntijatehtävään ellei työehtosopimuksessa mahdollistettu sopimista. Kiinteä peruspalkasta erotettavissa oleva euromäärä. Kokonaispalkka ei työaikalain mukainen järjestely.

12 Ylityön enimmäismäärät
Ylityötä saadaan teettää enintään 138 h / 4 kk:ssa ja enintään 250 h / kalenterivuosi. Työantaja ja henkilöstöryhmän edustaja voivat sopia 80 h:n lisäylityöluvasta kalenterivuodessa, alittaen kuitenkin 138 h / 4 kk:n jaksossa.

13 Työaikakirjanpito Työaikalaki velvoittaa työnantajan järjestämään työaikakirjanpidon. Työaikakirjanpitoon merkitään tehdyt työtunnit, lisä- ja ylityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen selvitys häntä koskevista merkinnöistä työaikakirjanpidossa.

14 Valvonta Työsuojeluviranomaiset valvovat työaikalain noudattamista.


Lataa ppt "Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google