Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hallituksen esitys 67/2010 8.9.2010/ Pirkko Mäkelä-Pusa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hallituksen esitys 67/2010 8.9.2010/ Pirkko Mäkelä-Pusa."— Esityksen transkriptio:

1 Hallituksen esitys 67/2010 8.9.2010/ Pirkko Mäkelä-Pusa

2 2 SVL muutoksen lähtökohtia – vaikuttavuuden lisääminen -edistää työurien jatkamisen politiikkaa -parantaa työterveyshuoltotoiminnan vaikuttavuutta -ohjata ja tukea eri osapuolten ja työterveyshuollon yhteistyön toteutumista sekä työterveyshuoltotoiminnan seurantaa ja arviointia toiminnan vaikuttavuuden parantamista. -edellytyksenä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi on, että työterveyshuollon toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työpaikkojen eri osapuolten ja ja toimijoiden kanssa

3 3 Työterveyshuollon lakisääteinen sisältö •Työterveyshuollon tehtävänä on edistää työssä käyvän väestön terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä kaikilla työpaikoilla ja kaikkien työelämässä mukana olevien työuran kaikissa eri vaiheissa ja tilanteissa. •Työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja työpaikan riskinarviointi sekä terveysseuranta muodostavat tietopohjan työntekijöiden terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seurannalle. •Työterveyshuollon tehtävä on myös vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä tarvittessa lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen. •Työpaikan ja työterveyshuollon tulee ryhtyä yhteistyössä asianmukaisiin toimenpiteisiin varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyyden uhatessa

4 4 Työkyvyn ylläpitäminen työpaikoilla •Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on, että jokainen selviytyy työstään ja työtehtävistään mahdollisimman hyvin omilla voimavaroillaan ja tarvittaessa työkykyä tukevien toimenpiteiden avulla. •työkyvyn ylläpitäminen voi kohdistua työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämiseen, ammatillisten valmiuksien ja motivaation tai työpaikan yhteisöllisten olojen kehittämiseen •Työkyvyn ylläpitäminen työpaikalla edellyttää toimivaa yhteistyötä työpaikan eri osapuolten ja työterveyshuollon välillä siten että työterveyshuollon asiantuntemus ja ja tietämys tulee käyttöön.

5 5 Esityksen tavoitteet •parantaa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyönä toteutettavan työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumista työpaikoilla •Tarkoituksena on, että työnantajat ja työpaikat voisivat hyödyntää entistä paremmin työterveyshuollon mahdollisuuksia ja osaamista työkyvyn edistämisessä sekä toteutettaessa varhaista tukea ja työkyvyn hallintaa parantavia ratkaisuja työpaikoilla •Hyvän työterveyshuolto käytännön mukaisia toimintatapoja (työkyvyn tukeminen, työkykyongelmien havaitseminen ja hoito) tulee kehittää siten, että saadaan nykyistä vaikuttavampi tulos

6 6 Esityksen keskeiset ehdotukset Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 % korvaustason ehdoksi esitetään -työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto sopivat yhteistyössä työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. -lisäksi edellytetään, että työpaikalla on sovittu sairaspoissaolojen seurantajärjestelmä -työpaikalla tulee olla kirjallinen kuvaus käytännöistä ja toimintatavoista, joilla huolehditaan työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen antamisesta

7 7 Ehdotukseen liittyvä svl 5 § 2 momentti •Lisäksi 60% korvausta edellytyksenä on myös, että toimintakäytännöissä sovitaan - työnantajan velvollisuudesta toimittaa sairaus- ja poissaolotiedot kattavasti työterveyshuollolle, ellei työntekijä ole kieltänyt yksittäisen todistuksen tai lausunnon luovuttamista. - työkykyseurannan toteutuksen ja raportoinnin esittämisestä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa - työkykyseurannan tietojen ja varhaisen tuen toteutumisen analysoimisesta säännöllisesti työpaikalla - työterveyshuollon velvollisuudesta raportoida vuosittain työkykyseurannasta yli 20 hengen työpaikoilla

8 8 Työkyvyn hallinnan malli •Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus koostuu työpaikan omista, yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tehtävistä toimenpiteistä. •Varhaisuudella tarkoitetaan työntekijän työuran alusta alkavaa ja koko työuran jatkuvaa työpaikan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyössä tekemää työkyvyn edistämiseen ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseen tähtäävää ennakoivaa toimintaa •Työpaikalla sovittu varhaisen tuen toimintatapa sisältää - kirjallisen kuvauksen työpaikan yhteistoiminnasta toimintakäytännön laadinnassa ja toiminnan vakiinnuttamisessa - kuvaukset toiminnan sisällöstä ja toteuttamisesta ( puheeksiottaminen, spolo hallinta jne.) - kuvaukset eri osapuolten vastuista ja rooleista

9 9 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma •Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tulee kirjata - työterveyshuollon työkykyseurantaan ja raportointiin sisältyvät vastuut ja tehtävät yhdessä työpaikan kanssa -työterveyshuollon yhteistyö -työkyvyn tukemiseen liittyvät käytännöt työpaikan ulkopuolisten toimijoiden kanssa •alle 20 hengen työpaikoilla työterveyshuollon tulee sopia työpaikan tarpeiden mukaisesti tehtävistä ja toimintatavoista työkyvyn hallinnassa. Samoin yrittäjät. - toimenpiteet työkyvyn tuen antamiseksi ja työkykyongelmien ehkäisemiseksi kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

10 10 Kelan korvausmenettely •Korvaushakemus uudistetaan siten, että siinä kuvataan yksityiskohtaisemmin tietoja -työnantajan työterveyshuoltotoiminnan -suunnittelusta ja sopimisesta ( yhteistyömenettely) -palveluiden järjestämisestä -toiminnan toteutumisesta -toiminnan seurannasta ja arvioinnista Korvaushakemukseen ei liitetä toimintasuunnitelmaa. Se toimitetaan Kelan pyytäessä lisäselvityksiä. Kela antaa lisätietoja syksyn 2010 aikana

11 11 Laki tulee voimaan 1.1.2011 •lakia sovelletaan työnantajalle, työterveyshuoltokustannusten korvaamiseen, jos työnantajan tilikausi päättyy 31.12.2011 tai sen jälkeen. Kirjallisesti kuvatut työkyvyn hallinnan toimintatavat ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan suunniteltu toiminta tulisi olla käytössä viimeistään 31.12.2011 Yrittäjän ja muun omaa työtä tekevän osalta lakia sovelletaan kustannuksiin, jotka syntyvät 1.1.2012 tai sen jälkeen.


Lataa ppt "Hallituksen esitys 67/2010 8.9.2010/ Pirkko Mäkelä-Pusa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google