Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusoikeusseminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusoikeusseminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Perusoikeusseminaari 11.9.2006
Mistä kansalainen saa oikeutta? © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

2 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Mistä oikeutta? Yleistä Toimeentuloturva Terveydenhoito Työttömyysturva KV tuomioistuimet Laillisuusvalvojat Asiamiehet Oikeusapu © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

3 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Yleistä lainsäädäntö muodollisesti kunnossa vaikeudet käytäntöön soveltamisessa: hitaus muutoksenhaun mutkikkuus ankaruus (muodollisuus) prosessin kalleus (asiamieskulut) resurssien niukkuus © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

4 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Yleistä.. Prosessin pelisäännöt menettely kirjallispainotteista hakijan tiedot asiatiedot (mitä päätöstä koskee) vaatimuksen perusteleminen selvitys päätöksen tiedoksisaannista kirjalliset todisteet palkkatodistukset, lääkärintodistukset/lausunnot, selvitys tuloista/varoista/menoista, kulutositteet jne. suullinen todistelu/käsittely erityisestä syystä © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

5 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Yleistä.. Ankaruus aktiivinen tiedonantovelvollisuus tulot, varat, olosuhdemuutokset jne. laiminlyönnistä karenssi, etuuden epääminen jne. Uhkat etuuden takaisinperintä rikosoikeudellinen vastuu mm. petos © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

6 Sosiaalihuolto/Toimeentuloturva
Hakemus kunnan ao. viranomaiselle Kunnan viranomaispäätös tiedoksi, kun 7 pv postituksesta oikaisupyyntö 14 pv tiedoksisaannosta Kunnan sosiaalilautakunnalle muutoksenhaku 30 pv tiedoksiannosta hallinto-oikeus valituslupa ja valitus 60 pv korkein hallinto-oikeus © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

7 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Terveydenhoito KansanterveysL kunnan/kuntayhtymän tehtävät KansanterveysL 2:14 § muutoksenhaku hallinto-oikeus, 30 pv harvoin potilaan/asiakkaan käytettävissä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus kantelut mm. menehtymistä ja vaikeista vammautumista ammattihenkilöiden valvonta valitus KHO:een (60 pv) © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

8 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Terveydenhuolto Potilasvahinkolaki terveyden ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon korvaus ei edellytä tahallisuutta/tuottamusta Potilasvahinkokeskus Potilasvahinkolautakunta Vahingonkorvauslaki tahallisesti tai tuottamukseen perustuva vahinko © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

9 Hallinnoliset vaikutusmahdollisuudet
muistutus sosiaalihuolto: toimintayksikön vastuuhenkilölle/johtavalle viranhaltijalle terveydenhuolto: vastaavalle johtajalle kantelu Kuntalain 1 luvun 8 §:n nojalla lääninhallitukseen, joka ohjaa ja valvoo kunnallisen sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja terveydensuojelun toimintaa ja toiminnan lainmukaisuutta © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

10 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
KELA SairausvakuutusL, ÄitiysavustusL, LapsilisäL, L lapsen hoitotuesta, asumistukiL jne. hakemus KELA:an - KELA:n päätös valitus sosiaalivakuutuslautakuntaan 30 pv tiedoksisaannosta toimitetaan KELA:an (päätöksen oikaisumahd.) valitus tarkastuslautakunnalle © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

11 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Työttömyysturva Ilmoittautuminen työvoimatoimistoon työvoimapoliittinen lausunto hakemus KELA/työttömyyskassa kielteinen työv.pol.lausunto sitoo valitus 30 pv tiedoksisaannista työttömyysturvalautakunta valitus 60 pv tiedoksisaannista vakuutusoikeus © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

12 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
KV-tuomioistuimet Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valitusperusteet ihmisoikeussopimuksesta oik.muk. prosessin puutteet (esim. kuuleminen) useimmiten oik.käynnin kohtuuton kesto EY tuomioistuin kanne jäsenvaltiota vastaan kantajana toinen jäsenvaltio/komissio ennakkoratkaisupyyntö (EY-oikeuden tulkinta/pätevyys - kansall. lainsääd.) kansallinen tuomioistuimen aloitteesta © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

13 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Laillisuusvalvojat Eduskunnan oikeusasiamies viranomaistoiminnan laillisuusvalvoja mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, KELA huomautus, varoitus toimenpiteet oikaisun saamiseksi Oikeuskansleri ei sosiaali- ja terveyspalvelut, KELA © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

14 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Asiamiehet Potilasasiamies: hoitolaitoksessa neuvoo potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa potilasta muistutusta, kantelua tai korvausta koskevissa asioissa tiedottaa potilaan oikeuksista toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

15 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Asiamiehet... Sosiaaliasiamies: joka kunnassa neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemistä koskevassa asiassa tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

16 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Asiamiehet... Työttömyysturva-asiamies: jokaisessa TE-keskuksessa valvoo työvoimapoliittisten lausuntojen lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta valitusoikeus joko viranomaisen tai yksilön puolesta työttömyysturvalautakuntaan ja vakuutusoikeuteen (työvoimapoliittisten lausuntojen osalta) © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen

17 © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen
Oikeusapu Yleinen oikeusapu valtion julkiset oikeusaputoimistot tulo- ja varallisuusrajat täysi tai osittain korvattava apu Asianajo- ja lakiasiaintoimistot yksityisiä oikeusapuvakuutukset (eivät aina kata) yleinen oikeusapu (tulorajat, ei aina kata) © AA Otso Nykänen, Asianajotoimisto Otso Nykänen


Lataa ppt "Perusoikeusseminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google