Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA"— Esityksen transkriptio:

1 POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA
Johtava sosiaalityöntekijä/ Potilasasiamies JANINE TALLBERG Porvoon sairaanhoitoalue

2 POTILAAN OIKEUDET Laki potilaan asemasta ja oikeuksista(785/1992)
Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden - ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä pitää kunnioittaa. Terveyspalveluja pitää antaa yhdenvertaisesti niin, että ihmisiä ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella

3 KESKEISET KOHDAT Potilasta pitää hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lääkärin pitää kertoa potilaalle tämän sairaudesta, hoitovaihtoehdoista ja niiden mahdollisista sivuvaikutuksista niin, että potilas ymmärtää, mistä on kyse. Potilaalle pitää ilmoittaa aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika pitää ilmoittaa potilaalle ajoissa. Potilas voi valita hoitopaikkansa kiireettömässä sairaanhoidossa. Potilaalla on oikeus nähdä potilastietonsa. Epäämisperusteena voi olla, että tietojen lukemisesta voisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.

4 Potilastiedot ovat sivullisilta salassa pidettäviä
Potilastiedot ovat sivullisilta salassa pidettäviä. Tietoja ei saa pääsääntöisesti antaa omaisillekaan ilman potilaan suostumusta. Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa - ja valvontavirastolle (Valvira) Terveydenhuollon toimintayksikössä pitää olla potilasasiamies, jonka ohjausta ja neuvoja potilas voi pyytää, jos hän on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa. Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

5 POTILASASIAMIESTOIMINTA PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA
Potilasasiamiesvastaanotto torstaisin klo 10-15 Puhelimitse puh 54821 Käynti potilasasiamiehen luona (ajanvaraus) Kirje/sähköposti Potilasasiamiehen käynti osastolla/neuvottelussa

6 POTILASASIAMIEHEN TEHTÄVÄT
NEUVOA MITEN POTILAS VOI TOIMIA OLLESSAAN TYYTYMÄTÖN HOITOON TAI KOHTELUUN OHJATA MUISTUTUKSEN, KANTELUN, POTILASVAHINKOILMOITUKSEN TEOSSA JA TIETOSUOJAKYSYMYKSISSÄ TIEDOTTAA POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA TOIMIA POTILAAN OIKEUKSIEN EDISTÄMISEKSI

7 POTILASASIAMIES ON POTILAIDEN JA HENKILÖKUNNAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA ASIANTUNTIJA
TAVOITTEENA ON ANTAA PARASTA MAHDOLLISTA PALVELUA ASIANTUNTEVASTI, ASIAKASLÄHTÖISESTI JA OIKEA-AIKAISESTI POTILASASIAMIES SAA TIETOA MM PALVELUJEN TOIMIVUUDESTA, POTILAAN KOKEMASTA PALVELUSTA JA KOHTELUSTA SEKÄ TOIMINNAN ERILAISISTA EPÄKOHDISTA POTILAIDEN PALAUTTEET JA MIELIPITEET PITÄÄ HUOMIOIDA KUN TOIMINTAA KEHITETÄÄN

8 KIIREETÖN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLON ENIMMÄISAJAT
Terveyskeskukseen pitää saada arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi. Hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa. Hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri. Hoito pitää järjestää kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista. Suun terveydenhuoltoon pitää päästä kolmessa kuukaudessa mutta perustellusta syystä hoitoa voi lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen.

9 ERIKOISHOIDON ENIMMÄISAJAT
Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa. Arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Hoito ja neuvonta on aloitettava kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

10 HOITOPAIKAN VALINTA KIIREETTÖMÄSSÄ HOIDOSSA
Potilaalla on oikeus valita hoitonsa mistä tahansa terveysasemalta tai sairaanhoidon yksiköstä Suomessa. Hoitopaikka on valittava niin, että se vastaa niitä tarpeita joita potilaan hoito edellyttää. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle jota henkilö käyttää että sille jonka hän valitsee Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

11 Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa.

12 POTILASASIAKIRJAT JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Potilasasiakirjoihin on merkittävä kaikki potilaan taudinmäärittelyyn ja hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitopäätökset ja keskustelut joita potilaan tai hänen omaisensa kanssa on käyty. Potilaalla on oikeus lukea omat potilasasiakirjansa ja saada oikaistuksi niissä mahdolliset olevat virheet. Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä eikä niistä saa antaa sivullisille, omaisillekaan, tietoja ilman potilaan kirjallista lupaa. Hoitopaikassa muilla kuin potilaan hoitoon osallistuvilla

13 ei ole oikeutta lukea potilasasiakirjoja.
Terveydenhuollon valvontaviranomaisilla on oikeus saada potilasasiakirjat käyttöönsä esimerkiksi kantelun selvittämistä varten.

14 YHTEISYMMÄRRYS JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
Hoitoratkaisut pitää tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Se edellyttää että lääkäri antaa potilaalle ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen sairaudestaan, hoitovaihtoehdoista, hoidon vaikutuksista ja hoitoon liittyvistä riskeistä. Jos potilas kieltäytyy jostain hoidosta tai hoitotoimenpiteestä pyritään sopimaan muusta hoitotavasta johon potilas suostuu. Potilaalla ei ole oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta kokonaan.

15 TYYTYMÄTTÖMYYS HOITOON TAI KOHTELUUN
KIRJALLINEN MUISTUTUS HOITOPAIKKAAN Hoitopaikkaan tehty muistutus on usein nopein tapa saada selvitys hoidossa koetusta epäasianmukaisuudesta. Muistutus osoitetaan hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Johtajan on selvitettävä asia alaistensa kanssa ja annettava muistutuksen tekijälle kirjallinen selvitys. Jos vastaus ei tyydytä voi tehdä kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen/kantelun tekemisessä.

16 KANTELU ALUEHALLINTOVIRASTOLLE TAI VALVIRALLE
Kantelun voi tehdä vaikka ei olisi tehnyt muistutusta hoitopaikkaan. Kantelu tehdään Valviralle silloin jos epäillään että on tapahtunut hoitovirhe joka on johtanut potilaan kuolemaan tai vakavaan ja pysyvään vammautumiseen. Muissa tapauksissa kantelu tehdään aluehallintovirastolle. Kantelun avulla ei voi muuttaa lääkärin tekemää hoitopäätöstä eikä sen avulla saa korvausta mahdollisesta hoitovirheestä.

17 POTILAS- JA LÄÄKEVAHINGON KORVAAMINEN Potilasvahinkolaki (1585/1986)
Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskukselta. Kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita epäedullisia seurauksia ei korvata, vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka täyttävät potilasvahinkolain mukaiset edellytykset. Lääkkeen aiheuttamisista yllättävistä haittavaikutuksista voi hakea korvausta Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnalta


Lataa ppt "POTILAAN OIKEUDET JA POTILASASIAMIESTOIMINTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google