Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MRL:n tavoite …tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MRL:n tavoite …tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään."— Esityksen transkriptio:

1 MRL:n tavoite …tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. (1 §)

2 Mutta mitä vaaditaan? Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

3 Mutta mitä vaaditaan? Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.(65 §)

4 Vaikutusten arviointi Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. (9 §)

5 Muutoksenhaku Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään.

6 Muutoksenhaku Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. (188 §) Asemakaavan hyväksymistä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin alueen pääasiallinen maankäyttö on ratkaistu lainvoiman saaneessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. (188 §, lisäys 2006)

7 Muutoksenhaku Rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisten päätöstä, saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. (29.12.2006/1441) (29.12.2006/1441) Rakennuslupaa tai katusuunnitelmaa koskevaan hallinto- oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa asemakaavassa. (29.12.2006/1441)(29.12.2006/1441)

8 Ongelmia? Juridinen (muodollinen) argumentointi poikkeaa luonteeltaan suunnittelun (sisällöllisestä) argumentoinnista Johtaako muutoksenhaun keskittäminen hallinto- oikeuksiin muotoperusteiden korostumiseen? Miten sisällöllisen argumentaation edellyttämä asiantuntemus taataan? Johtavatko ennakkotapaukset suunnittelun laadun asteittaiseen laskuun?

9 OAS:n laatimisen vaiheet Suunnittelutehtävän luonteen määrittely (kaavamuoto, mittakaava, rajaus, muuttuvat asiat, lukitut asiat, mahdolliset vaihtoehdot, aikataulu) Osallisten määrittely (kuinka laajalle vaikutukset ulottuvat, mitkä viranomaiset ja yhteisöt osallisia, osallisryhmien jäsentäminen, edustavuus) Olevan tiedon jäsentäminen ja tiedonhankintatarpeet vaikutusten arviointiin Osallistumisprosessin suunnittelu ja aikataulu


Lataa ppt "MRL:n tavoite …tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google