Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YVA yhteysviranomaisen näkökulmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YVA yhteysviranomaisen näkökulmasta"— Esityksen transkriptio:

1 YVA yhteysviranomaisen näkökulmasta
Riikka Arffman, Ympäristösuunnittelija Luonnonsuojeluyksikkö Y-vastuualue

2 YVA-tehtävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa
YVA-laki (468/1994) ja YVA-asetus (713/2006) Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue -> Luonnonsuojeluyksiköllä koordinointivastuu Ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa (vaikutusarviointiryhmän päällikkö) Ympäristönsuojeluyksiköllä ja vesistöyksiköllä osa YVA-hankkeista

3 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 = ELYt ja AVIt
Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) 15 kpl Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat TE-keskukset Tiepiirit Ympäristökeskukset Lääninhallitukset Työsuojelupiirit Ympäristölupavirastot Aluehallintovirastot (AVI) 6 kpl Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Poliisitoimi Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöluvat Työsuojelu

4 ELY-keskuksen tehtävät YVA:ssa
ELY = yhteysviranomainen Poikkeus: ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa TEM yhteysviranomainen Yhteysviranomaisen tehtäviä (YVAL 16 § ja YVAA 5 §): ohjaa ja valvoo YVA-lain täytäntöönpanoa toimialueellaan sovittaa yhteen arviointimenettelyä muiden lakien mukaisiin menettelyihin hoitaa YVA-menettelyn tiedotukset ja kuulutukset järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet tarkistaa ARVIOINTIOHJELMAN ja ARVIOINTISELOSTUKSEN sekä antaa niistä lausuntonsa huolehtii, että hankkeen ympäristövaikutusten seuranta järjestetään huolehtii muista säädetyistä tehtävistä

5 tiedossa tai vireillä 23 kpl (tilanne 11/2012)
Pohjois-Pohjanmaan YVA-menettelyhankkeet 82 kpl => vajaa 5 / vuosi päättyneitä 59 kpl tiedossa tai vireillä 23 kpl (tilanne 11/2012)

6

7

8 Vireillä olevat YVA-hankkeet

9 Milloin YVA pitää tehdä?
Hankkeet, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Raja-arvoja useimpiin hanketyyppeihin (YVA-asetus 713/2006, muutos 359/2011) Tuulivoimalat 10 voimalaa/30 MW Kaivostoiminta (irrotettavan aineksen määrä väh t/v tai avokaivoksen pinta-ala väh. 25 ha) Eläinten pito (85000 kananpoikaa / kanaa, 3000 sikaa/900 emakkoa) Maa-ainesten otto (ainesmäärä väh km³/v tai pinta-ala 25 ha) Moottoritie tai moottoriliikennetie Väh. Nelikaistainen väh. 10 km yhtäjaksoinen uusi tie tai tien uudelleen linjaus tai leventäminen Kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen Meriväylät, satamat, lastaus- tai purkulaiturit, kanavat, alusliikenteen sisävesiväylät yli 1350 tonnin aluksille (osassa pääosin kaupallinen käyttö) Uusi hanke tai hankkeen muutos ELY voi tehdä päätöksen YVA-menettelystä yksittäistapauksissa Hanketyyppi sellainen, ettei raja-arvoa Hanke lähellä raja-arvoa Yhteisvaikutukset YVAA 7 §: tarkasteltavat tekijät YVAa ei tarvitse tehdä, jos vaikutukset on selvitetty muun lain mukaisessa menettelyssä ja selvityksissä on kuultu kaikkia niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa -> yhteysviranomainen arvioi tehtyjen selvitysten ja kuulemisten riittävyyden Esim. Kallioparkki

10 YVA-prosessin kulku – 1. vaihe
(Päätös, sovelletaanko YVAa) Epäselvissä tapauksissa Kuullaan asianomaisia viranomaisia ja hankevastaavaa Kuukausi aikaa antaa päätös, kun on saatu tarvittavat tiedot Arviointiohjelma eli arvioinnin työsuunnitelma saapuu yhteysviranomaiselle = menettely alkaa ELY kuuluttaa arviointiohjelman, järjestää yleisötilaisuuden ja lähettää lausuntopyynnöt Kuulutus vähintään yhdessä sanomalehdessä, vaikutusalueen kunnissa ja kirjastoissa sekä ELYssä 30 – 60 päivää lausuntoaikaa Kaikilla oikeus antaa mielipide ELY antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta Kuukausi aikaa, kun yleinen lausuntojen ja mielipiteiden antamisaika on päättynyt ELY ottaa kantaa arviointiohjelmaan (arviointiohjelman sisältövaatimukset YVAA 9 §) ja esittää täydennystarpeita Arviointiohjelmalausunto nähtäville (kunnat, kirjastot, ELY), tiedoksi asianomaisille viranomaisille ja lausunnonantajille sekä sähköinen tiedotus

11 YVA-prosessin kulku – 2. vaihe
6. Hankevastaava (=käytännössä konsultti) suorittaa ympäristövaikutusten arvioinnin YVAL 2 §:n määritelmä ympäristövaikutuksista, mutta jokainen hanke on erilainen Olennaisiin asioihin keskittyminen 7. Arviointiselostus eli arvioinnin loppuraportti saapuu yhteysviranomaiselle 8. ELY kuuluttaa arviointiselostuksen, järjestää yleisötilaisuuden ja lähettää lausuntopyynnöt Kuulutus vähintään yhdessä sanomalehdessä, vaikutusalueen kunnissa ja kirjastoissa sekä ELYssä 30 – 60 päivää lausuntoaikaa Kaikilla oikeus antaa mielipide 9. ELY antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta (=YVA-menettely päättyy) Kaksi kuukautta aikaa, kun yleinen lausuntojen ja mielipiteiden antamisaika on päättynyt ELY ottaa kantaa mm. arvioinnin riittävyyteen ja toteuttamiskelpoisuuteen + mahdolliset täydennystarpeet 10. Arviointiselostuslausunto nähtäville (kunnat, kirjastot, ELY), tiedoksi asianomaisille viranomaisille ja lausunnonantajille sekä sähköinen tiedotus

12 YVA parantanut 1. Vaihtoehtojen selvittämistä
2. Selvitysten laatua ja monipuolisuutta 3. Suunnittelun laatua: YVA parhaimmillaan keskeinen suunnittelun väline 4. Haitallisten vaikutusten lieventämistä 5. YVA lisännyt tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia

13 Osallistuminen ja vuorovaikutus YVAssa
osallistuminen muokkaa hanketta, tarjoaa jopa uusia vaihtoehtoja 2-vaiheinen osallistuminen parantaa vuorovaikutusta yhteysviranomainen välittää kansalaismielipiteen roolit selkeät (hankevastaava><yhteysviranomainen)

14 Kaavoitus, Natura ja YVA + Luvat
YVA-menettelyssä ei tehdä päätöstä hankkeesta ei valitusmahdollisuutta Huom! ei tarkoita ettei olisi vaikuttavuutta: esim. Siikajoen merituulipuisto, Oulunsalo-Hailuoto merituulipuisto Käytännössä kaikki yvattavat hankkeet vaativat YVAn lisäksi muita lupia ja suunnitelmia = YVA-menettely on edellytyksenä lupapäätöksille, joista säädetään muissa laeissa ja asetuksissa Kunnat tekevät/teettävät ja hyväksyvät kaavat, ELY-keskus ohjaa Yleensä kaavoituksessa käytetään YVA-selvitysten tuloksia YVAssa ja kaavaluonnoksessa vaihtoehtoja -> kaavaehdotukseen valitaan/muokataan yksi vaihtoehdoista Kaavoitus ja YVA voidaan sovittaa aikataulullisesti yhteen, tuulivoimahankkeissa on tehty näin -> nopeuttaa hanketta, esim. Myllykankaan tuulivoimapuisto: YVA alkaa 5/2011, YVA päättyy 3/2012, kaava hyväksytty 6/2012 Arviointi yleisesti ottaen perusteellisempaa YVAssa verrattuna kaavoitukseen Natura-arviointi erillinen menettely (LSL 65 §) Arvioidaan, voiko hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueelle Merkittävien haitallisten vaikutusten määrittely: pinta-ala? jokin laji tai luontotyyppi? Natura-alueen eheys? Natura-vaikutukset voidaan arvioida YVA-selvitysten yhteydessä Jos Natura-arviointi ei ole riittävä, voidaan tehdä täydennetty Natura-arviointi (vrt. YVAssa ei ole mahdollista) Esim. Hailuodon kiinteä tieyhteys

15 Kaavoitus, Natura ja YVA + Luvat
”Lupapäätöksestä… on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon” ELY lausuu usein hankkeesta vielä lupavaiheessa (onko esitetyt täydennykset tms. tehty asianmukaisesti) Hanke voi tarvita monenlaisia lupia esim. Rakennuslupa (kunta) Ympäristölupa (kunta/AVI) Vesilupa (AVI) Lentoestelupa (Trafi) Energiamarkkinalain mukainen lupa (Energiamarkkinavirasto) jne.

16 Huomioita YVAsta Raportointi yhtä tärkeää kuin maastotyöt
Mitä on tehty, missä, milloin ja kenen toimesta? Mitä löytyi ja mistä? Tulokset kartalla! Selvitysten kohdentaminen oikein Riittävyys Yhteistyö maastotyöläisen ja YVAn kirjoittajien kesken -> tarkat inventoinnit ei auta, jos ei ole vaikutusalueella Erikoislajiston kanssa kannattaa olla tarkkana Pohjois-Pohjanmaalla esim. ruijanesikko, upossarpio, rönsysorsimo Selvitysten ajoitus Arviointiohjelmalausunnon lukeminen -> jokaisen YVAn tekijän pitäisi lukea ainakin omaa osa-aluetta koskevat tekstit ja mielipiteet/lausunnot Arviointiselostuksessa tulee olla selvitys miten yhteysviranomaisen ohjelmalausunto huomioitu (YVAA 10 §) Vaikutukset arvioidaan laadullisin menetelmin -> ei ole ainakaan vielä ollut kustannushyöty- tms. numeerista arviointia

17 Huomioita YVAsta Viranomainen ei arvioi vaikutuksia – vaan ottaa kantaa arvioituihin vaikutuksiin Hanke + lähtötiedot + maastoinventointien yms. tulokset -> vaikutuksien arviointi ja analysointi Epävarmuustekijät selkeästi esiin Analysointi! Kaikki mahdolliset lähtötiedot kannattaa etsiä mahdollisimman aikaisin -> saa jo arviointiohjelmaan ajatuksen mikä on keskeistä Ajantasainen ilmakuva ja peruskartta, OIVA-palvelu, Natura-tietolomakkeet+ uhanalaiset lajit ELY-keskus, petolinnut Metsähallitus, kaavoitustilanne, hankealueelta muihin hankkeisiin tehdyt selvitykset jne. Samankaltaisen hankkeen YVA-menettelyt -> mitä vaadittu? Soitto esim. paikalliseen luonnonsuojeluyhdistykseen Uusia arvioitavia asioita voi aina tulla Jääeroosiokysymys -> Hailuodon kiinteä liikenneyhteys, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto, Siikajoen merituulipuisto Happamat sulfaattimaat Infraäänet tuulivoimaloissa

18 Huomioita YVAsta Yhteydenotto ELY-keskukseen tarpeeksi ajoissa
Onko YVA, kuka on yhteysviranomainen (jos hanke monen ELYn alueella) Aikatauluista sopiminen Maastotyöt mieluiten arviointiohjelman jälkeen: YVA käyntiin ajoissa! Yhteysviranomainen ei sovi selvityksistä etukäteen –> ohjelma- ja selostuslausunnoissa otetaan kantaa Yhteysviranomainen voi kertoa tietojaan alueesta ja neuvoa hyvistä käytännöistä yleisellä tasolla ”Viranomaiskieltä” kannattaa opetella tulkitsemaan Juridiset termit esim. ”merkittävästi heikentävä”


Lataa ppt "YVA yhteysviranomaisen näkökulmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google