Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seinäjoki Johtaja Markku Tornberg MTK

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seinäjoki Johtaja Markku Tornberg MTK"— Esityksen transkriptio:

1 Seinäjoki 9.10.2012 Johtaja Markku Tornberg MTK
MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKAN PÄIVÄ Seinäjoki Johtaja Markku Tornberg MTK

2 Ajankohtaiset maa- ja ympäristöpolitiikan asiat
Maanomistajan oikeusturva - omaisuuden perustuslain suoja - miten oikeusturvaa saa ? Korvauskäytännöt lunastuksissa - lunastusmenettely - erilaisia korvaustilanteita Muuta maankäyttöasioita - jokamiehenoikeudet - muuta ? MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

3 Parempi oikeusturva 98 § 3. momentti Milloin kiinteää omaisuutta koskeva lunastus- tai korvausvelvollisuus ratkaistaan tämän lain mukaisessa toimituksessa, sovelletaan lunastus- tai korvausvelvolliseen hakijan velvollisuuksia koskevia 81 ja 82 §:n säännöksiä siinäkin tapauksessa, ettei toimituksessa lunastusvelvollisuutta tai korvausta määrätä. Kustannukset on kuitenkin määrättävä osaksi tai kokonaan lunastus- tai korvausvaatimuksen esittäjän maksettaviksi, jos vaatimus on tehty ilmeisen aihettomasti. Jos omistaja luopuu lunastuksesta, hänen on korvattava lunastusvelvolliselle tälle aiheutuneet kustannukset. ( /917) MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

4 15 § , Omaisuuden suoja Jokaisen omaisuus on turvattu
Perustuslaki 15 § , Omaisuuden suoja Jokaisen omaisuus on turvattu 20 § , Vastuu ympäristöstä Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

5 Perustuslaki 106 § , Perustuslain etusija Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

6 Maa-aineslaki 8 § Kunnan ja valtion lunastusvelvollisuus Jos lupa ainesten ottamiseen on lainvoimaisesti evätty eikä maanomistaja voi käyttää maataan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai muuhun vastaavaan kohtuullista hyötyä tuottavaan tarkoitukseen, on kunta tai, jos alueella on luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista merkitystä, valtio velvollinen omistajan niin vaatiessa lunastamaan alueen. MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

7 Perustuslain vastaisuus
Maa-aineslaki on selvässä (eikä vain ilmeisessä) ristiriidassa perustuslain kanssa Lakia ei saa soveltaa nykymuodossaan ! MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

8 Perustuslain vastaisuus
Maa-aineslain 8 § on muutettava muotoon: ”Jos lupa ainesten ottamiseen on lainvoimaisesti evätty eikä maanomistaja voi käyttää maataan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai muuhun vastaavaan kohtuullista hyötyä tuottavaan tarkoitukseen, on kunta tai, jos alueella on luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista merkitystä, valtio velvollinen omistajan niin vaatiessa korvaamaan menetyksen tai lunastamaan alueen.” MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

9 Ympäristö- ja maankäytön asioita
Omaisuuden perustuslain suoja Ympäristönsuojelu Pakkolunastus-asiat Maanvuokraus Jäteasiat Maastoliikenne Tieasiat Jokamiehen-oikeudet Vesiasiat Rakentaminen ja poikkeusluvat Maa-ainesten otto Kaavoitus Luonnonsuojelu Kuntien maapolitiikka Metsästys ja kalastus Kiinteistöjen arviointi Ilmastoasiat Kaivostoiminta Kiinteistön-muodostamisasiat Suositus-sopimukset MTK/Ympäristö- ja maapoliittinen ryhmä/Markku Tornberg

10 Ympäristö- ja maankäytön asioita
Luonnonsuojelu - Natura ja muut suojeluohjelmat - luontotyyppien suojelu - biodiversiteettisuojelu - jne Kaavoitus ja rakentaminen - valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - maakuntakaavat - yleiskaavat - asemakaavat ja rak.järj. Maa-ainesten otto - kaivostoiminta - turpeen otto - maa-ainesten otto - maaperäsuojelu Suositussopimukset - Tele- ja sähköjohdot (3 kpl) - maahan sijoitettavat johdot - ulkoilureitit - puolustusministeriö (3 kpl) - moottorikelkkareitit - hevosurheilureitit Kiinteistönmuodos-tamisasiat - tilaksi muodostaminen, tilan jakaminen - rasitteet, kiint.rajat - yhteiset alueet - jne Vesiasiat - vesiensuojelu mm. Itämeri - vesilain kokonaisuudistus - pohjavesiasiat - korvausasiat Pakkolunastusasiat - lunastuslaki - voimajohtolunastukset - kuntien raakamaalunastus Jokamiehenoikeudet - yleiskäyttö vesialueilla - jokamiehenoikeudet - maastoliikenne Tieasiat - yleiset tiet - yksityistiet - rasitetiet - muut tie- ja kulku-urat Kuntien maapoliittiset ohjelmat Ympäristöluvat Ilmastoasiat Jäteasiat


Lataa ppt "Seinäjoki Johtaja Markku Tornberg MTK"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google