Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palaute toteutuneista YVA-prosesseista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palaute toteutuneista YVA-prosesseista"— Esityksen transkriptio:

1 Palaute toteutuneista YVA-prosesseista
Kaivos-YVA –seminaari Sodankylä Tiina Kämäräinen, Lapin ELY

2 Kaivos YVAt Lapissa Yhteensä 10 kaivos-YVA –menettelyä vuosien 2000 – 2013 aikana Kittilän kaivos; 2001, laajennus 2012 Kevitsan kaivos; 2007, laajennus 2011 Suhangon kaivoshanke; 2004, laajennuksen YVA-selostus vireillä Soklin kaivoshanke; 2009, täydennys 2012 Hannukaisen kaivoshanke; YVA-selostus vireillä Kemin kaivoksen laajennus; 2009 Tiina Kämäräinen, Lapin ELY 2

3 Palautetta YVA-ohjelmista
Monesti liian yleinen Olisi hyvä miettiä minkälainen ohjelman sisällön tulisi olla Joskus tuntunut, että ohjelma tehdään vähän kuin tahallaan hieman vajaaksi ja odotetaan, että miten siihen esim. yhteysviranomainen suhtautuu Vaihtoehtojen käsittely monesti puutteellista Vaihtoehtoja ei ole ohjelmavaiheessa mietitty kovin pitkälti tai niitä ei vain esitetä Nykytilan selvitykset esitetty monesti hyvin yleisesti ei kerrota milloin esim. vaikkapa kasvillisuuskartoitukset on tehty tai missä laajuudessa, todetaan ne vain tehdyksi Vaikutusten rajaus epäselvää kuinka pitkälle perustilaselvitykset tehdään tai kuinka pitkälle vaikutukset arvioidaan. Tiina Kämäräinen, Lapin ELY 3

4 Palautetta YVA-ohjelmista
Kunnollinen osallistamis-suunnitelma ja todellinen halu osallistaa intressitahoja hankkeen suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin sekä haitallisten vaikutusten lieventämisen selvittämiseen on myös keskeinen osa YVA-menettelyä Osallistamissuunnitelman lisäksi YVA-ohjelmassa voisi olla tiedottamissuunnitelma.   Tiina Kämäräinen, Lapin ELY 4

5 Palautetta YVA-selostuksista
Ongelmaksi viimeaikoina noussut YVA-selostusten laajuus Melkeinpä tavaksi on tullut esittää kaikki mahdollinen hankkeeseen liittyen Esim. Hannukaisen YVA-selostus 690 sivua + 4 kirjaa liitteitä noin 2000 sivua Suhanko kaivoshankkeen laajennus, selostus 530 sivua + liitteet 1500 sivua Pitäisi kiinnittää huomio oleellisen esille tuomiseen Esim. vesistöselvityksistä esitetään monesti kaikki vanha tutkimustieto, kuitenkin johtopäätökset aineistosta ovat monesti aika yleisiä kerrotaan tyyliin, että joku pitoisuus on ollut edellisenä vuotena korkeampi kuin tänä vuotena jne., kuitenkaan ei kerrota miksi näin on ollut. Tiina Kämäräinen, Lapin ELY 5

6 Palautetta YVA-selostuksista
Haittojen vähentämiseen ja vaikutuksiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota Johtopäätös voi olla, että hankkeella voi olla haitallisia vaikutuksia Kuitenkin todetaan, että asiantuntija-arviona esitetään, että vaikutukset eivät ole kovin merkittäviä ”Enpä ole vielä törmännyt sellaiseen hankkeeseen, jossa hankkeesta vastaava olisi esittänyt, että sillä olisi merkittäviä vaikutuksia esim. vesistöön tai muuhun” Hankkeen riskienarviointi täytyy jo YVA-selotuksessa olla konkretian tasolla esim. uusien prosessien toimivuuden ja päästöjen suuruuden ja laadun , pato- ja kemikaalionnettomuuksien, vuotojen jne. osalta Tiina Kämäräinen, Lapin ELY 6

7 Palautetta YVA-selostuksista
YVA-asetuksessa selostuksen sisältövaatimuksissa (YVAA 10 §) tuodaan esille, että tulee esittää ehdotus seurantaohjelmaksi Kyse on YVAn seuranta ohjelmasta, ei ympäristöluvassa tarkoitetusta tarkkailuohjelmasta Kysymys kuuluu Missä YVA:n toteutumista seurataan, kun ei ole vaadittu missään mitään seurantafoorumia asia on tullut esille esim. SOVA -vaikutusten  seurannan osalta pitäisikö myös olla jopa jokin SOVA-ohjelma mitä seurataan YVA päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon Hankkeen muuttuminen tai laajentuminen YVA-menettelyn aikana Miten niihin pitäisi suhtautua. Tiina Kämäräinen, Lapin ELY

8 Palautetta ohjausryhmätyöskentelystä
Ilman keskustelua ja kritiikkiä ohjausryhmän työskentely tahtoo näivettyä ja jäsenet jopa lopulta välttelevät siellä käyntiä Alussa innostus saattaa olla hyvinkin suurta Useasti ryhmässä käy lopulta niin, että vain YV. on äänessä ja muut kommentoivat lähinnä substanssiinsa liittyviä asioita Ohj. ryhmän jäsenet usein huonosti perehtyneet hankkeeseen ohj. ryhmän jäsenten pitäisi pystyä kehittämään hanketta Ohjausryhmän kritiikittömyys hanketta kohtaan Ollaan kuulolla! Kuntien, lautakuntien edustajat eivät aina oikein tiedä asemaansa jos ovat ohjausryhmässä miksihän kuntien edustaja ohjausryhmässä on useimmiten muu kuin esim. ympäristölautakunnan edustaja? Tiina Kämäräinen, Lapin ELY

9 Palautetta asiantuntijalausunnoista
Ovatko asiantuntijatahot  aina tiedostaneet, että heiltä pyydetään lausuntoa nimenomaan asiantuntijan roolissa Lausunnoissa saatetaan tuoda suurin piirtein kaikki puutteet mitkä hankkeeseen liittyvät eli silloin pitää yv:n miettiä, että onko selostus riittävä Saatetaan esittää myös aivan uusia, laajoja,  kalliita seurantoja perustilaselvityksiin ja vaikutusten arvioimiseksi Tiina Kämäräinen, Lapin ELY

10 Yleisiä huomioita YVAssa ja hankesuunnittelussa iso panostus kiviaineksen (malmi, sivukivi ja tarvekivi) ominaisuuksien selvittämiseen ja hallinnan suunnitteluun (kivien hallinta = vesien hallintaa) Vesitaseen laskeminen/muodostaminen ja sen pohjalta kunnollinen vesienhallintasuunnitelma ovat tärkeitä kaivoshankkeissa Kaivoshankkeen YVAan tulee satsata paljon aikaa, rahaa ja työvoimaa. Työvoimaa hyvin laajalla osaamisalueella. Kaivosyhtiön tulee satsata tosissaan myös omia resurssejaan ja rekrytoida omaa väkeä viimeistään YVA-vaiheessa. Ilman riittävää satsausta hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen suunnitteluun ja niiden vaikutusten arviointiin sekä haitallisen vaikutusten lieventämisen suunnitteluun homma ei toimi Tiina Kämäräinen, Lapin ELY


Lataa ppt "Palaute toteutuneista YVA-prosesseista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google