Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen aluehallinto 1.1.2011. Hallinnon kehittämisosasto 2 Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010  Valtion aluehallintoa uudistettiin laajalla kokonaisuudistuksella.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen aluehallinto 1.1.2011. Hallinnon kehittämisosasto 2 Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010  Valtion aluehallintoa uudistettiin laajalla kokonaisuudistuksella."— Esityksen transkriptio:

1 Suomen aluehallinto 1.1.2011

2 Hallinnon kehittämisosasto 2 Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010  Valtion aluehallintoa uudistettiin laajalla kokonaisuudistuksella vuoden 2010 alusta lukien.  Valtion aiempien keskeisten aluehallintoviranomaisten tehtävät koottiin ja organisoitiin uudelleen kahteen uuteen aluehallintoviranomaiseen  aluehallintovirastoon (6 virastoa)  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (15 keskusta)

3 Hallinnon kehittämisosasto 3 Valtion aluehallinnon muutos 1.lääninhallitukset 2.työvoima- ja elinkeinokeskukset 3.alueelliset ympäristökeskukset 4.ympäristölupavirastot 5.tiepiirit 6.työsuojelupiirit 6 x aluehallintovirasto (AVI) 15 x elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY- keskus) Aiemmat virastot: Nykyiset virastot: Tehtä- vät Henki- löstö Tehtä- vät Henki- löstö Tehtä- vät Henki- löstö Muutos kosketti noin 5600 henkilöä

4 Hallinnon kehittämisosasto 4 Aluehallinnon viranomaisten roolit ja työnjako  Valtion aluehallinto  vastaa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä sekä täytäntöönpanon ohjauksesta alueilla  vastaa lainsäädännön toteutumisen valvonnasta ja eräiltä osin oikeusturvasta alueilla  Maakunnan liitto  on vetovastuussa alueiden strategiaperusteisesta kehittämisestä  vastaa eräistä alueiden kehittämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä  vastaa kuntien maakunnille antamista tehtävistä

5 Hallinnon kehittämisosasto 5 Maakuntien liitot  Maakuntien liitot ovat kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimivia lakisääteisiä kuntayhtymiä.  Liitot toimivat lakisääteisinä aluekehittämis- ja maakuntakaavoitusviranomaisena ja ovat siten maakunnan johtavia suunnittelu- ja edunvalvontayksikköjä.  Tehtäviin kuuluu  maakuntaohjelmien, suunnitelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien laatiminen,  alueellisten EU-ohjelmien laatiminen sekä  maankäytön suunnittelusta vastaaminen.  Lakisääteisen toimialan lisäksi maakuntien liitoilla on monia vapaaehtoisia tehtäviä, jotka painottuvat kunkin alueen omiin erikoispiirteisiin.  Maakuntien liittoja on Suomessa 18.

6 Hallinnon kehittämisosasto 6 Valtion aluehallinnon uusi rakenne  Uusi viranomaisrakenne muodostaa pohjan jatkossa muillekin uudelleen järjestettäville valtion aluehallinnon tehtäville.  Uudistuksessa vahvistettiin maakunnan liittojen roolia aluekehitysviranomaisena kokoamalla liittoihin alueellisia kehittämistehtäviä ja niiden voimavaroihin liittyvää päätösvaltaa.  Metsäkeskukset kytkettiin uudistuksessa toiminnallisesti valtion aluehallinnon yhteyteen.  Ahvenanmaan maakuntaan perustettiin aluehallintovirastoksi 1.1.2010 lukien Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland). Siihen on koottu aiemman lääninhallituksen toiminnot.

7 Hallinnon kehittämisosasto 7 Uusien aluehallintoviranomaisten toiminta-ajatukset  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Keskus edistää mm. yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maahanmuuttoa, maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä alueilla.  Aluehallintovirasto (AVI) edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto edistää mm. perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

8 Hallinnon kehittämisosasto 8 Viranomaisten aluejaot ja toimipaikat

9 Hallinnon kehittämisosasto 9 Viranomaisten tehtävät ja organisointi

10 Hallinnon kehittämisosasto 10 Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö OKMOMMMMTEMVM YM STM Maistraatit Työsuojelu (5) •Vakavien työtapaturmien sekä ilmoitettujen ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden selvittäminen ja niiden ehkäisy •Muu asiakasaloitteinen valvonta •Viranomaisaloitteinen valvonta •Tuotevalvonta •Osallistuminen työrikosten käsittelyyn Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (6) •Sosiaali- ja terveydenhuolto •Ympäristöterveyden huolto •Alkoholihallinto •Opetustoimen palvelut •Kuluttaja- ja kilpailuasiat •Peruspalvelujen arviointi •Muut tehtävät Poliisi (3) •Vastuualueelle kuuluva alueellinen viranomaisyhteistyö •Peruspalvelujen arviointi poliisitoimen osalta •Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitoimen osalta •Muut poliisin hallinnosta annetussa laissa ja asetuksessa säädettävät poliisin tehtävät Ympäristö- luvat (4) •Vesilain mukaiset asiat •Ympäristönsuojelulain mukaiset asiat Aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikkö Ylijohtaja Pelastustoimi ja varautuminen (6) •Pelastustoimi •Varautumisen yhteen- sovittaminen Hallintopalvelut-vastuuyksikkö (6) Kootut tukitehtävät SM Kunnat

11 Hallinnon kehittämisosasto 11 Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö MMMLVMOKMYMTEM SM Ympäristö ja luonnonvarat (13) •Ympäristönsuojelu •Alueiden käyttö •Luonnonsuojelu •Vesien hoito ja ympäristön tilan seuranta •Kehittäminen ja lähialueyhteistyö •Vesivarojen käyttö ja hoito Liikenne- ja infrastruktuuri (9) •Tie- ja liikenneolojen suunnittelu •Tienpidon hankinnat •Asiakas- ja viranomaispalvelut •Julkisen liikenteen järjestäminen •Muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri (15) •Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen •Rakennerahastoasiat •Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta •Kirjastot, liikunta- ja nuorisotoimet •Kansainväliset tehtävät ja lähialueyhteistyö •Maaseutu ja energia •Maahanmuutto ja etniset suhteet TE-toimistot Ylijohtaja (yhden vastuualueen päällikkö) Maakunnan liitot Aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikkö Hallintopalvelut-vastuuyksikkö Kootut tukitehtävät Metsä- keskukset

12 Hallinnon kehittämisosasto 12 Aluehallintoviranomaisten strateginen ohjaus  Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strateginen suunnittelu ja ohjaus tapahtuvat näitä virastoja ohjaavien ministeriöiden yhteistyönä.  Molemmille viranomaisille laaditaan hallituskaudeksi strategia-asiakirja.  Jokaiselle aluehallintovirastolle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle laaditaan strateginen tulossopimus hallituskaudeksi ja sitä tarkistetaan vuosittain. Strategisen tulossopimuksen sisältö johdetaan strategia- asiakirjasta.

13 Hallinnon kehittämisosasto 13 KOORDINOIVA MINISTERIÖ Strateginen tulossopimus Toiminnallinen tulossopimus Maakuntaohjelmat Toteuttamissuunnitelmat Hallitusohjelma, HSA, politiikkaohjelmat, kehykset, muut poikkihallinnolliset ohjelmat, kv-sopimukset VALTION ALUEHALLINNON OHJAUS STRATEGIA-ASIAKIRJA MUUT MINISTERIÖT JA KESKUSVIRASTOT

14 Hallinnon kehittämisosasto 14 Lisätietoja www.avi.fi www.ely-keskus.fi

15 Hallinnon kehittämisosasto 15 Lisätietoja www.reg.fi Maakuntien liitot


Lataa ppt "Suomen aluehallinto 1.1.2011. Hallinnon kehittämisosasto 2 Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010  Valtion aluehallintoa uudistettiin laajalla kokonaisuudistuksella."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google