Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS"— Esityksen transkriptio:

1 KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS
SODANKYLÄ Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja LAPIN LIITTO

2 KAIVOSLAKI 47 §: Kaivosluvan myöntämisen edellytyksistä Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen suhde muuhun alueiden käyttöön tulee olla selvitetty. Kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaavan oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

3

4 VAT Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava

5 Kehittämisvyöhykkeet (elinkeinopolitiikan päälinjat):
1) teollisuus- ja energiavyöhyke, kaivokset 2) matkailuvyöhykkeet Keskushierarkia 1) Maakuntakeskukset (Rovaniemi, Kemi-Tornio) 2) Aluekeskukset (Kemijärvi, Sodankylä, Ivalo, Kittilä) 3) Keskustaajamat (muut kuntakeskukset) Kehittämiskäytävät 1) Perämerenkaari 2) Murmanskin käytävä 3) Jäämeren käytävä 4) Länsi-Lapin kehityskäytävä 5) Koillis-Suomen käytävä 6) Merten moottoritie Uudet ratayhteydet Salla-Sokli, Kolari-Levi, Kolari-Pajala Maakuntasuunnitelman aluerakenne kartta toimii lähtökohtana Pyritään konkretisoimaan vyöhykkeet maakuntakaavassa Vyöhykkeet Aluerakenne (maakuntakeskukset, muut taajamat, ei ole osoitettu kuntarajoja) Matkailualueet Kaivokset

6 POHJOIS-LAPIN MAAKUNTAKAAVA
Keivitsa Pahtavaara Sodankylä.fi Kevitsan kaivoshanke sijoittuu noin 140 km pohjoiseen Rovaniemeltä. ja 35 km Sodankylän kuntakeskuksesta pohjois-koilliseen, Kevitsavaaran pohjoispuolelle Yhtiön suunnitelmissa on louhia malmia avolouhoksesta, jonka pinta-ala olisi loppuvaiheessa yli 50 ha ja syvyys noin 300 metriä. Malmin rikastusta varten rakennetaan rikastamo sekä muut toiminnot kuten läjitysalueet, rikastushiekka-allas, sähkölinja ja vedenottamot. Rakennettavat alueet ovat yhteensä 5-6 km2, koko kaivosalueen laajuus olisi noin 8 km2. Malmi rikastetaan kaksivaiheisessa vaahdotuksessa. Lopputuloksena syntyy kahta mineraalista sulfidirikastetta joiden pääarvoaineita ovat nikkeli ja kupari, mutta talteen saadaan myös malmissa esiintyviä kobolttia, platinaa, palladiumia ja kultaa. Kaivoksen kaupallinen tuotanto alkaa kesällä Arvioitu toiminta aika 30 –vuotta. Pohjois-Lapin maakuntakaava vahvistunut tammikuu Taustatiedot YVAsta. Alueelle voimassa myös yleiskaava. Keivitsan YVA vireille, yhteisviranomaisen lausunto Laajennuksen YVA –vireille , yhteysviranomaisen lausunto (laajennus koski louhinnan tehostaminen) SAKATTI Kaivosyhtiö Anglo-American pitää Sodankylän Viiankiaavan malmilöydöksiä maailmanlaajuisesti merkittävinä. Yhtiö on löytänyt Viiankiaavalta laajan esiintymän muun muassa kuparia ja nikkeliä. Esimerkiksi nikkeliä olisi enemmän kuin läheisessä Kevitsan kaivoksessa. Yhtiö on tutkinut malmia Natura-alueeseen kuuluvalla Viiankiaavaalla vuodesta 2007 ja selvittänyt, että aapasuo kätkee alleen kansainvälisesti merkittävän malmialueen. Viiankiaavalla on suuret pitoisuudet muun muassa kuparia, nikkeliä ja platinaa sekä pieniä määriä kultaa. Ensi kesänä 150 henkeä tekemässä tutkimuksia. Natura –suojelun purkaminen PAHTAVAARA (kultakaivos) Pia Jaakola

7 SOKLIN KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA
Suunniteltu toiminta käsittää pääasiallisesti Soklin fosforimalmien hyödyntämisen avolouhintana Soklin karbonaattimassiivin pintaosasta noin 300 ha:n alueelta. Fosforimalmien arvioitu louhintamäärä on alkuvaiheessa 4-6 Mt/a ja tuotannon loppuvaiheessa 6-10 Mt/a. Arvioidut 115 milj. tonnin malmivarat riittävät noin 20 vuoden tuotantoon. Aluksi tarkasteltavia vaihtoehtoja oli 4. (VE 1: Malmin louhinta ja rikastus Soklissa. Tuote kuljetetaan rautateitse Soklista asiakkaille) * (VE 2: Malmin rikastus Suomessa muualla kuin Soklissa. Malmi siirretään rikastukseen Soklista joko rautateitse tai pumppaamalla) * (VE 3: VE 1 tai VE2 lisättynä niobin jalostuslaitoksilla) VE 4: Malmi johdetaan rikastettavaksi Venäjän puolelle Kovdoriin. Vuoden 2011 alussa Yara ilmoitti alkavansa tutkimaan malmin rikastamista Kovdorissa. Sokli vaihemaakuntakaava aloitettiin , valtuusto hyväksyi ja ministeriö vahvisti , valitus KHO (liitto antanut vastineet 2010). Kaavan laati Pöyry ja kustannuksista vastasi Yara YVA käynnistyi , selostus valmistui , käynnissä vielä (täydennetään Venäjä vaihtoehdolla) 2 eri YVAa voimajohto ja kaivos sekä rata Lapin liitto myönsi Savukosken kunnalle EAKR - rahaa Soklin kaivoshankkeeseen valmistautumista varten. Uusi hanke on nimeltään SOKLI JA SAVUKOSKI – Kokonaistarkastelu Savukosken varautumistarpeesta Soklin käynnistämiseen.

8 Maakuntakaavan laatimiseen osallistuminen
MRL 62 §: Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

9 Maakuntakaavan laatimiseen osallistuminen
lausunto tai mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta (tavoitteet, selvitykset, luonnokset) lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta valitus valtuuston hyväksymispäätöksestä valitus YM:n tai VN:n vahvistuspäätöksestä liiton luottamuselimet: hallitus ja valtuusto ohjausryhmä, työryhmät neuvottelut sidosryhmien kanssa erikseen ja yhdessä yleiset tiedotustilaisuudet, seminaari

10 Maakuntakaavan laatimisprosessi
Aloitusvaihe toimintasuunnitelma, päätös kaavan laadinnasta kuntien aloituskokous, ohjausryhmätahot osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ohjausryhmä, VON I hallitus, vireilletulokuulutus ja OAS nähtäville Valmisteluvaihe tavoitteet, selvitykset, luonnosvaihtoehdot, alustavat vaikutusten arvioinnit ohjausryhmä, työryhmät, erillisneuvottelut hallitus, valmisteluaineisto nähtäville ja lausunnoille kuulutukset, yleisötilaisuudet, erilliset esittelytilaisuudet palautteen käsittely ja vastineet ohjausryhmä, hallitus

11 Maakuntakaavan laatimisprosessi
Ehdotusvaihe lisäselvitykset, ehdotusluonnos, vaikutusten arviointi ohjausryhmä, erillisneuvottelut hallitus, ehdotusluonnos nähtäville ja lausunnoille kuulutukset, yleisötilaisuudet palautteen käsittely ja vastineet ohjausryhmä, hallitus kaavaehdotuksen viimeistely ohjausryhmä, VON II Maakuntakaavaehdotus hyväksyminen hallitus, valtuusto Maakuntakaava vahvistaminen YM tai VN valitukset, KHO

12 Tarvittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi
MRL 9 §: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. MRA 1 §: Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

13 Maakuntakaavan oikeusvaikutukset (MRL 32 ja 33 §)
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis- ja asemakaavaa ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi Viranomaisten on suunnitellessaan alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista katsottava, ettei vaikeuteta kaavan toteuttamista Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maakuntakaavasta seuraa rakentamisrajoitus virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja varten osoitetuilla alueilla.

14 KIITOS Kuva: Agnico-Eagle Finland Oy, Kittilän kultakaivos


Lataa ppt "KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google