Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työhönvalmennuksella työelämään

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työhönvalmennuksella työelämään"— Esityksen transkriptio:

1 Työhönvalmennuksella työelämään
Yritysten edustajien kokemuksia maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämisestä ja Tekevän Töihin! - palvelun toiminnasta Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikka Kandidaatin opinnäytetyö Eeva Erkkilä

2 Alkuunlähtötilanne Oman mielenkiinnon kohteena tuettu työllistyminen
Työ edistää ihmisen toimintakykyä. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohdalla työllistyminen edistää lisäksi kotoutumista uuteen kotimaahan Pitkäaikaistyöttömien, vammaisten ja vajaakuntoisten, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistyminen yhteiskunnan etu Eeva Erkkilä 2010

3 Yhteistyöhön Töihin! -palvelun kanssa
Ajatuksena hankkiutua yhteistyöhön organisaation kanssa, jolla kokemusta tuetusta työllistymisestä Aineistonkeruu Ajautuminen yhteistyöhön Töihin! –palvelun kanssa Tutkimuksen aiheen rajaaminen yhdessä Töihin! –palvelun henkilökunnan kanssa Yritysvierailut, joihin osallistuin päästäkseni sisälle palvelun toimintaan Eeva Erkkilä 2010

4 Itse tutkimus

5 Tutkimuksen tavoite Kesällä 2010 toteutettiin tutkimus, jonka tavoitteena oli kartoittaa Tekevän Töihin! - palvelun kanssa yhteistyössä olevien yritysten edustajien kokemuksia maahanmuuttajataustaisista henkilöistä työntekijöinä kokemuksia Töihin! -palvelun toiminnasta Lisäksi keskeisenä tavoitteena oli tuoda esiin ideoita palvelun kehittämisestä Eeva Erkkilä 2010

6 Kohdejoukko Aineistonkeruu toteutettiin kyselylomakkein ja haastatteluin Kyselylomake lähetettiin 28:aan yritykseen Kyselyyn vastasi 16 yrityksen edustajaa, jolloin vastausprosentiksi muodostui 57 Haastateltavia tutkimuksessa oli kolme Eeva Erkkilä 2010

7 Tutkimuskysymykset 1. Millaisia kokemuksia yritysten edustajilla on työharjoittelujaksoilla olleista ja sitä kautta mahdollisesti työllistyneistä maahanmuuttajataustaisista henkilöistä? Eeva Erkkilä 2010

8 2. Mitä mahdollisia esteitä yritysten edustajat näkevät maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämisessä? Eeva Erkkilä 2010

9 3. Millaisia kokemuksia yritysten edustajilla on Töihin
3. Millaisia kokemuksia yritysten edustajilla on Töihin! -palvelun toiminnasta? Onko Töihin! -palvelu toiminnallaan madaltanut maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymiseen liittyviä esteitä? Eeva Erkkilä 2010

10 4. Millä tavoin Töihin! -palvelun toimintaa voitaisiin kehittää, jotta se edistäisi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä? Eeva Erkkilä 2010

11 Tulokset Kokemukset maahanmuuttajataustaisista henkilöistä työntekijöinä Kokemukset pääsääntöisesti positiivisia Ammattitaito lähtökohtaa tai taustaa tärkeämpää Henkilöiden suhtautuminen työhön ja työtehtäviin hyvää, aktiivista ja motivoitunutta Joissain tapauksissa työnteko ollut väkinäistä eikä vastuuta ollut otettu riittävästi. Henkilö saattoi olla myös alalle sopimaton Kulttuurieroista johtuva ”lisätyö” koettiin joissain tapauksissa haasteeksi Yritysten edustajien kokemukset pitkälti riippuvaisia siitä, miten yritysten odotukset ja tarpeet olivat kohdanneet henkilön osaamisen, persoonan ja työskentelytavan kanssa Tietyin edellytyksin maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ollaan valmiita työllistämään myös tulevaisuudessa Eeva Erkkilä 2010

12 Esteet maahanmuuttajataustaisen henkilön työllistymisessä
Aineistojen perusteella suurimmiksi työllistymisen esteiksi nousivat suomen kielen osaamattomuus sekä tietämättömyys suomalaisen työelämän pelisäännöistä Näihin tekijöihin puuttuminen koettiin tärkeänä myös Töihin! -palvelun kehittämisen kannalta Eeva Erkkilä 2010

13 Kokemukset Töihin! -palvelun toiminnasta
Toimintaan oltiin tyytyväisiä Palvelun toiminta koettiin tärkeänä Henkilökunnan toimintaa pidettiin aktiivisena Palvelusta saatava tuki työllistämisprosessin eri vaiheessa koettiin riittävänä ja merkittävänä Tieto saatavilla olevasta tuesta merkittävä myös esteiden madaltamisessa Työllistämisprosessissa kolmannen osapuolen mukanaolo koettiin tietynlaisena turvana Eeva Erkkilä 2010

14 Töihin! -palvelun kehittäminen
Suomen kielen harjaannuttamiseen panostaminen esimerkiksi järjestämällä intensiivikielikursseja Suomalaisen työelämän pelisääntöjen selkiyttäminen esimerkiksi laatimalla kirjalliset ohjeet Työyhteisöihin etukäteistietoa kulttuurista, josta työllistyjä tulee Tietopankki työllistyjän osaamisesta ja valmiuksista, jotta työnantaja voisi itse osallistua työllistyjän valikoimiseen nykyistä enemmän Oppisopimuskoulutuksen lisääminen Yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen myös muilla elämän osa-alueilla Eeva Erkkilä 2010

15 Eeva Erkkilä 2010


Lataa ppt "Työhönvalmennuksella työelämään"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google