Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYP-JOHDON AJANKOHTAISFOORUMI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYP-JOHDON AJANKOHTAISFOORUMI"— Esityksen transkriptio:

1 TYP-JOHDON AJANKOHTAISFOORUMI 19.-20.8.2013
Hallitusneuvos Päivi Kerminen

2 1. TE-palvelu-uudistus 2. Välityömarkkinoiden kehittäminen 3
1. TE-palvelu-uudistus 2. Välityömarkkinoiden kehittäminen 3. Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen 4. Sosiaaliset yritykset 5. Työmarkkinatuen rahoitusmuutos 6. Työpolitiikan palvelurakennearviointi

3 TE – palvelu-uudistus

4 3. Monikanavaiset palvelukanavat
1. Palveluverkko vuoden 2013 alusta lukien jokaisen ELY-keskuksen alueella on yksi hallinnollinen TE-toimisto ja tarpeellinen määrä toimipaikkoja 2. Palvelumalli TE-toimiston palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden vahvistamiseen kaikkien asiakkaiden palvelut järjestetään palvelulinjoilla, joita ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut osaamisen kehittämispalvelut tuetun työllistymisen palvelut 3. Monikanavaiset palvelukanavat palveluja tarjotaan monikanavaisesti – kasvokkain, puhelimitse (ml. asiakaspalvelukeskus) ja verkossa (mm. virtuaalinen TE-toimisto) 4. Työvoima- ja yrityspalvelut

5 laki ja asetus työvoima- ja yrityspalveluista tulivat voimaan 1.1.2013
Uudistuneet työvoima- ja yrityspalvelut laki ja asetus työvoima- ja yrityspalveluista tulivat voimaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskevan lainsäädäntö selkiytyi ja säännökset koottiin yhteen lakiin osa palveluista uudistui sisällöllisesti asiakkaiden yhdenvertaisuus parani työ- ja elinkeinotoimistojen yrityspalvelu vahvistui

6 Uudistettu palveluvalikoima
Työnvälitys Tieto- ja neuvontapalvelut Osaamisen kehittämispalvelut Ammatinvalinta- ja uraohjaus Valmennus: työnhakuvalmennus, uravalmennus ja työhönvalmennus Kokeilu: koulutuskokeilu ja työkokeilu Työvoimakoulutus: ammatillinen koulutus, kotoutumiskoulutus ja aikuisten perusopetus Palkkatuki Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut Starttiraha Maksulliset yritystoiminnan kehittämispalvelut

7 Uudistettu palveluvalikoima
Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn tutkimus ja arviointi yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi Harkinnanvaraiset taloudelliset etuudet matka- ja yöpymiskustannusten korvaus palveluun hakeutuvalle ja asiantuntija-arviointiin osallistuvalle muuttokustannusten korvaus kulukorvaus palveluun osallistuvalle työolosuhteiden järjestelytuki

8 Välityömarkkinoiden kehittäminen - selvityshenkilö Tarja Filatovin esitysten toimeenpano

9 Toimenpide-esitykset
TE-hallinnon ja kunnan roolien ja työnjaon selkiyttäminen TE-toimiston/TE-hallinnon ja välityömarkkinatoimijoiden yhteistyön kehittäminen TE-hallinnon rahoitus välityömarkkinatoimijoille Yrityksiin ja avoimille työmarkkinoille tapahtuvien siirtymien lisääminen Välityömarkkinatoimijoiden työllistämismahdollisuuksien parantaminen kehittämällä em. toimjoiden mahdollisuuksia toimia palvelujen tuottajina Ratkaisuja niille, joilla ei ole edellytyksiä työllistyä avoimille työmarkkinoille Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten tekeminen näkyviksi sekä valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon arvioiminen Työn vastaanottamisen kannustavuuden lisääminen

10 TE-hallinnon ja kunnan roolin ja työnjaon selkiyttäminen
TYP-verkostoa koskevat esitykset TE-hallinnon ja välityömarkkinatoimijoiden yhteistyön kehittäminen Kehitetään kumppanuusmallin pohjalta TE-hallinnon ja välityömarkkinatoimijoiden yhteistyötä TE-toimistot segmentoivat toimialueensa suurimmat välityömarkkinatoimijat ja laativat ”toimijakartat” TE-toimistot nimeävät välityömarkkinakoordinaattorin/- koordinaattorit Työllistymissuunnitelmassa asetetaan ”välityömarkkinajaksolle” selkeät tavoitteet, joiden toteutuminen arvioidaan kolmikantaisesti jakson päätyttyä ELY-keskukset/TE-toimistot järjestävät vuosittain tilaisuuksia, joihin kutsutaan suurimmat välityömarkkinatoimijat

11 TE-hallinnon rahoitus välityömarkkinatoimijoille
TEM tekee elokuun loppuun mennessä selvityksen palkkatuen myöntämisen kriteereistä Tehdään rahoituksen (palkkatuki, typo) kriteereistä ohjeet välityömarkkinatoimijoille Parannetaan tukipäätösten perustelua Huolehditaan tukipäätösten nopeasta maksatuksesta Kehitetään sähköisiä järjestelmiä tuen hakemiseksi ja sen käytöstä raportoimiseksi

12 Yrityksiin ja avoimille työmarkkinoille tapahtuvien siirtymien lisääminen
Tehdään työtarjouksia välityömarkkinoilla työssä oleville Luodaan tulospalkkioon perustuva järjestelmä välityömarkkinatoimijoille Luodaan Sanssi –kortin kaltainen työllistymisseteli pitkäaikaistyöttömille Järjestetään tilaisuuksia, joissa työhönottajat ja työttömät kohtaavat Koordinoidaan yritysten kanssa yhdessä mahdollisia alihankintatöitä Lisätään tuella palkattujen siirtämistä toisen työnantajan tehtäviin Vahvistetaan työpankkien ja työpoolien roolia

13 Välityömarkkinatoimijoiden työllistämismahdollisuuksien parantaminen kehittämällä em. toimijoiden mahdollisuuksia toimia palvelujen tuottajina Selkiytetään rajanvetoa markkinaehtoisten ja voittoa tuottamattomien toimintojen välillä. Joustetaan tuotteita ja palveluja tuottavien toimijoiden kohdalla tukia koskevien säännösten soveltamisessa niin pitkälle kuin mahdollista vääristämättä kilpailua. Valmistellaan omat säännökset voittoa tuottamattomille yhteiskunnallisille yrityksille. Hyödynnetään SGEI-reformia Pyritään vaikuttamaan valtiontukiuudistukseen siten, että siinä otetaan huomioon tuotteita ja palveluja tuottavat ns. yleishyödylliset toimijat Hyödynnetään rakennerahastoja välityömarkkinoiden rahoittamisessa Kartoitetaan julkiset palvelut, joita voidaan täydentää välityömarkkinoiden avulla. Rohkaistaan julkisia toimijoita tilaamaan palveluja välityömarkkinoilta. Käytetään sosiaalisia kriteereitä julkisissa hankinnoissa

14 Työn vastaanottaminen kannustavuuden lisääminen
Ratkaisuja niille, joilla ei ole edellytyksiä työllistyä avoimille työmarkkinoille Rakennetaan pitkäkestoinen eläkkeelle saattava työllistämistuki 58-vuotiaille ja vanhemmille 500 päivää työmarkkinatukea saaneille. Valmistellaan yli viisi vuotta työmarkkinatuella olleille yli 58-vuotiaille kertaluonteinen eläkeratkaisu Työn vastaanottaminen kannustavuuden lisääminen Lisätään satunnaisten töiden tekemisen kannustavuutta rakentamalla työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 300 euron kuukausittainen suojaosuus

15 Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten tekeminen näkyviksi sekä valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon arvioiminen Tehdään selvitys, joka tekee näkyväksi kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden kokonaisvaikutukset kuntataloudessa Raportoidaan työmarkkinatuen kuntaosuuksiin liittyvä aktiiviosuus reaaliajassa ja lisätään kuntien osaamista kustannusten arvioimisessa Arvioidaan, onko nykyinen valtio/kuntakustannusten jako nykytilanteessa kannustava

16 Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen

17 Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen
Hallitusohjelma: parannetaan osatyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen toteutetaan toimintaohjelma osatyökykyisten työmarkkinoille osallistumisen edistämiseksi. Toimintaohjelmaa valmistelee STM:n asettamat johtoryhmä ja STM- ja TEM –työryhmät, joiden toimikausi päättyy Välimietintö valmistui helmikuussa 2013 Välimietinnössä todetaan, että vuoden 2013 alussa voimaan tullut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki korjasi aikaisemmassa lainsäädännössä olleet epäkohdat. parannettiin työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien pääsyä TE-toimiston asiakkaaksi, korotettiin työolosuhteiden järjestelytukea ja selkiytettiin palkkatukea koskevia säännöksiä

18 Tunnistetut kehittämistarpeet
Asiakasprosessin hallinnan parantaminen ja asiakkaan palvelutarpeiden mukaisten palvelusta toiseen tapahtuvien siirtymien varmistaminen – TE-toimisto case managerina Vakuutuslaitosten ja Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelujen työelämälähtöisyyden parantaminen tiivistämällä TE-toimistojen ja vakuutuslaitosten sekä TE-toimistojen ja Kelan yhteistyötä asiakkaiden palveluprosessin suunnittelussa Työttömien terveystarkastusten toteuttaminen Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toimivuuden parantaminen TE-toimiston ja Kelan työnjaon selkiyttäminen sekä Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerien muuttaminen lakisääteinen ammatillinen kuntoutus aina ensisijainen kuntoutuksen tarvetta arvioitaessa otetaan nykyistä enemmän huomioon asiakkaan kokonaistilanne

19 Tunnistetut kehittämistarpeet jatkuu
Tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista työllistymistä tukevista palveluista Työvoiman kysynnän lisääminen palveluja, toimintatapoja ja toimintamalleja kehittämällä Yrittäjyys työllistymisvaihtoehtona Kansaneläkelaitoksen työkykyneuvoja-toimintamallin kehittäminen

20 Sosiaaliset yritykset

21 Rekistetröidyt, rekisteristä poistetut ja rekisterissä olevat yritykset rekisteriöintivuoden mukaan ( tilanne)

22 Kaikki rekisteröitymiset, rekisteristä poistetut yritykset ja rekisterissä olevat yritykset vuosina 2004 – 2013 ( )

23 Sosiaaliset yritykset rekisteröintihetken (09. 07
Sosiaaliset yritykset rekisteröintihetken ( ) työntekijämäärän mukaan Työntekijämäärä Sos.yritysten määrä kpl 1 – 6 – 11 – 21 tai enemmän YHTEENSÄ

24 Työmarkkinatuen rahoitusuudistus

25 Hallituksen kehyspäätös maaliskuu 2013
Kuntien rooli ja vastuu pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidossa korostuu. Osa yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien työ- markkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien. Työmarkkinatuen rahoitus- uudistuksella luodaan mahdollisuuksia työmarkkinatuella olevien pääsyyn aktivointitoimenpiteiden piiriin. Tämä toteutetaan osana kuntien tehtävien arviointia ja työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkistusta. em. päätös tarkoittaa 150 milj. euron rahoitusvastuun siirtoa kunnille

26 Työpolitiikan palvelurakennearviointi

27 2. Tuottaa työpoliittisen palvelujärjestelmän kehittämissuositukset
Tavoite arvioida nykyinen työpoliittinen järjestämä kokonaisuutena ja arvioida sen kykyä tuottaa asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta entistä vaikuttavammat palvelut Laatia arvio työpoliittisen järjestelmän toimivuudesta: 1. vaiheessa tarkastelu kohdistetaan neljään arviointiteemaan Työttömyysturvatehtäväien työnjako eri toimijoiden välillä (TE-toimistot, Kela ja työttömyyskassat) Työvoima- ja yrityspalvelujen tuottamistavat ja toimijasektorien (valtio, kunta, yksityinen, kolmas sektori) roolit työnvälityksessä ja vaikeasti työllistyvien palveluissa Elinkeino- ja työelämän jatkuvaa uusiutumista tukevan palvelukokonaisuuden muodostaminen hallinnonalojen yhteistyönä Työpolitiikan palvelurakenteen ohjaus ja kolmikantayhteistyö 2. Tuottaa työpoliittisen palvelujärjestelmän kehittämissuositukset 3. Parantaa eri hallinnonalojen yhteistyötä palveluiden tuottamisessa ja ohjauksessa 4. Parantaa arviointityöhön osallistuvien osaamista horisontaalisten toimintamallien arvioimisessa ja kehittämisessä


Lataa ppt "TYP-JOHDON AJANKOHTAISFOORUMI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google