Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JTYPL:n VAIKUTUKSET TE-PALVELUIHIN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JTYPL:n VAIKUTUKSET TE-PALVELUIHIN"— Esityksen transkriptio:

1 JTYPL:n VAIKUTUKSET TE-PALVELUIHIN
Välkky muutoskoulutus, Ritva Sillanterä

2 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
916/2012 voimaan (HE 133/2012) Asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/439/ /2012) Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarjoavat julkisia työvoima- ja yrityspalveluja Edistetään työmarkkinoiden toimivuutta

3 Määritelmiä Asiakas: JTYPL:n mukaisia palveluja, tukia, tai korvauksia hakeva tai saava henkilöasiakas, työnantaja tai yritys Työnhakija: henkilöasiakas, jonka työnhaku on voimassa 2 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetyllä tavalla Työtön: henkilö, joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssään, ei ole päätoiminen opiskelija, tai on kokonaan lomautettu tai jonka viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia

4 Työ- ja elinkeinoviranomainen: työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Muutosturva: toimintamalli, jolla edistetään irtisanotun, toistaiseksi tai väh.180 pv:ksi lomautetun tai määräaikaisessa työsuhteessa olevan työttömäksi jäävän työntekijän uudelleentyöllistymistä

5 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
Työnvälityspalvelut Tieto- ja neuvontapalvelut Osaamisen kehittämispalvelut Yritystoiminnan käynnistämispalvelut Asiantuntija-arvioinnit Tuet ja korvaukset

6 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnantajille ja yrityksille
Työnvälityspalvelut Tieto- ja neuvontapalvelut Palkkatuki Työhönvalmentajan palvelut Yhteishankintakoulutus Maksulliset yritystoiminnan kehittämispalvelut

7 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
Palveluja tarjotaan omatoimisesti käytettävinä tai henkilökohtaisena palveluna TE-hallinto voi tuottaa palveluja itse tai hankkii niitä osaksi tai kokonaan palvelujen tuottajilta Määrärahoilla tuetaan erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä Henkilöasiakkaille tarjottavat julkiset työvoimapalvelut ovat maksuttomia

8 Tieto- ja neuvontapalvelut
Avoimista työpaikoista ja työnhausta Työvoiman saatavuudesta ja hankinnasta Koulutusmahdollisuuksista Työmarkkinoista, aloista ja ammateista Yritystoiminnan käynnistämisestä Muutosturvan toteuttamiseksi tarjolla olevista palveluista, tuista ja korvauksista

9 Asiantuntija-arvioinnit
Osaamis- ja ammattitaitokartoitukset Työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arvioinnit Muut asiantuntija-arvioinnit

10 Ammatinvalinta- ja uraohjaus
Henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa kehittymisessä, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa Ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen, soveltuvuuden ja osaamisen selvittämiseksi voidaan käyttää psykologisia arviointimenetelmiä

11 Valmennus Työnhakuvalmennus: työn hakemisessa
Uravalmennus: ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, ammatillisen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä Työhönvalmennus: työhön sijoittumisessa ja työpaikalla suoritettavassa koulutuksessa

12 Kokeilu Koulutuskokeilu oppilaitoksessa tai työkokeilu työpaikalla
- ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi - työmarkkinoille paluun tukemiseksi - yrittäjäksi ryhtyvän tukemiseksi Työkokeilu ei ole tarkoitettu puuttuvan työkokemuksen kartuttamiseen. Edellytyksenä on, että työtehtävät ovat yleisesti työsuhteessa tehtäviä ja että ohjaus ja valvonta on riittävää

13 Valmennuksen ja kokeilun enimmäiskesto
12 kuukauden aikana enintään: Työnhakuvalmennus 20 päivää Uravalmennus 40 päivää Työhönvalmennus 50 tuntia Koulutuskokeilu 10 päivää Työkokeilu 12 kk, samalla työnantajalla 6 kk

14 Kulukorvaus Työttömyysetuutta saavalla seuraavien palveluiden ajalta:
Työvoimakoulutus Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu Kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettu omaehtoinen opiskelu Työnhakuvalmennus Uravalmennus Kokeilu

15 Työvoimakoulutus Parannetaan ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka Edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä Ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta Kotoutumiskoulutusta

16 Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan opiskelu
Väh. 25-vuotias TE-toimiston toteama koulutustarve Parantaa olennaisesti työnhakijan työllistymismahdollisuuksia Opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa

17 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille Edellyttää, että tuella palkattavan tuottavuuden arvioidaan olevan alentunut suhteessa tarjolla olevaan työtehtävään TE-toimisto voi asettaa lisäehtoja

18 Palkkatuki Lyhytkestoinen rekrytointituki, 2-3 kk
Pysyväisluontoinen, jos palkattavan henkilön työkyky on alentunut pysyväisluontoisesti Työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoilla Myös määräaikaiseen työsuhteeseen Palkkatuen käytön harkinta lähtee aina työnhakijan tilanteesta

19 Työnantajan edellytykset
Kunta, kuntayhtymä, yhteisö, muu työnantaja Ei irtisanomisia tai lomautuksia viimeisten 12 kk aikana Tuki ei saa aiheuttaa muiden työntekijöiden irtisanomisia tai lomautuksia tai etuuksien huononemisia Ei muita tukia tuella palkattavan henkilön palkkauskustannuksiin samanaikaisesti Ei saa aiheuttaa kilpailuvääristymistä Työnantajan taloudelliset edellytykset

20 Työsuhteeseen liittyvät edellytykset
Vähintään työehtosopimuksen mukainen palkka Tukea ei myönnetä, jos työsuhde on alkanut ennen kuin tukipäätös on tehty

21 Tuella palkatun siirtäminen
Rajoitukset poistettu Tuella palkatun suostumuksella voidaan siirtää Ilmoitettava siirtämisestä TE-toimistoon Samat työnantajaedellytykset vaaditaan käyttäjätyönantajalta kuin tukea saavalta työnantajalta

22 Palkkatuki elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle
De minimis –tukena Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena, kun palkattava on: 1) Henkilö, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä 2) Saanut työttömyysetuutta 500 pv työttömyyden perusteella 3) Työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk ennen palkkatuen myöntämistä 4) Vailla ammatillista koulutusta

23 5) Yli 50-vuotias 6) Oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan Oppisopimus on poikkeus

24 Palkkatuen määrä ja kesto
Vähintään palkkatuen perustuki (v ,46 €/pv) Lisäosa tietyin edellytyksin perustuki korotettuna 1-90 %:lla Enintään 10 kk kerrallaan Jos tuella palkattava on saanut vähintään 500 pv työttömyysetuutta – enintään 24 kk Työnsuunnittelija enintään 24 kk Jos sairaus tai vamma alentaa työkykyä enintään 24 kk kerrallaan Oppisopimuksessa koko oppiajaksi

25 Muutoksia palkkatuen hakemiseen
Ei tarvitse toimittaa kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriotetta Verovelkatodistuksen hankkiminen viranomaistyönä työn alla Palkkatukea voi hakea 1 -3 kk jaksoissa viimeistään kahden kuukauden kuluessa valitun maksatusjakson päättymisestä Työnantajalta ei pyydetä maksatusjaksoittain selvityksiä (liitteitä) palkan, ennakonpidätyksen ja muiden lakisääteisten maksujen maksamisesta

26 KIITOS!


Lataa ppt "JTYPL:n VAIKUTUKSET TE-PALVELUIHIN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google