Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uudistuvat työvoima- ja yrityspalvelut Palvelut ja tuottamistapa –ryhmän ehdotukset TE-toimiston uudistetuksi palveluvalikoimaksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uudistuvat työvoima- ja yrityspalvelut Palvelut ja tuottamistapa –ryhmän ehdotukset TE-toimiston uudistetuksi palveluvalikoimaksi."— Esityksen transkriptio:

1 Uudistuvat työvoima- ja yrityspalvelut Palvelut ja tuottamistapa –ryhmän ehdotukset TE-toimiston uudistetuksi palveluvalikoimaksi

2 Yleistä käsitteistä Palvelu on lainsäädännössä TE-toimiston järjestämisvastuulle määrätty tehtävä Palvelu voi muodostua useammasta tuotteesta TEM määrittelee tuotteet yhdenmukaisen tuotevalikoiman ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Palveluprosessi sisältää toimintoja, jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi asiakkaille Esim. työnhakijaksi rekisteröinti, alkukartoitus, työnhakijan haastattelu, palvelutarpeen arviointi, työllistymissuunnitelman laatiminen ja seuranta, asiakkaan ohjaaminen palveluun Muutosturva on toimintamalli, ei itsenäinen palvelu TE-toimistolla on säännöksissä määritelty tehtäviä, jotka liittyvät muiden tahojen palveluiden tuottamiseen (esim. työvoimapoliittinen lausunto) Työvoiman palvelukeskukset ja seudulliset yrityspalvelut ovat tapoja järjestää palvelut yhdessä muiden toimijoiden kanssa eivät itsenäisiä palveluja

3 Ehdotus uudistetuksi palveluvalikoimaksi
Palvelut: Työnvälitys Tieto- ja neuvontapalvelut Osaamisen kehittämispalvelut Ammatinvalinta- ja uraohjaus Valmennus Työnhakuvalmennus Uravalmennus Työhönvalmennus Kokeilu Koulutuskokeilu Työkokeilu Koulutus Ammatillinen koulutus Kotoutumiskoulutus Palkka-/rekrytointituki Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut Starttiraha Maksulliset liiketoiminnan kehittämispalvelut Asiantuntija-arvioinnit Osaamis- ja ammattitaitokartoitus Työkyvyn tutkimus ja arviointi Arvio yritysideasta ja yrittäjävalmiuksista (starttiraha) Palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvät harkinnanvaraiset taloudelliset etuudet Matka- ja yöpymiskustannusten korvaus Muuttokustannusten korvaus Kulukorvaus palveluun osallistuvalle Työolosuhteiden järjestelytuki (selvitetään erikseen)

4 Palveluvalikoiman uudistamisen tavoitteet 1/2
Palveluvalikoima on selkeä ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin Asiakkaan palvelutarve määrittelee tarjottavan palvelun Asiakasryhmä (esim. vaikeasti työllistyvä, vajaakuntoinen) tai asiakasta palvelevan virkailijan ammattiryhmä eivät rajaa tarjolla olevia palveluja Palvelut määritellään säännöksissä siten, että ne mahdollistavat palvelujen joustavan käytön. Joustavalla määrittelyllä varmistetaan, ettei palveluiden ja tuotteiden lukumäärän vähentyminen vähennä asiakkaiden tarvitsemia palveluita Yhdistetään selvästi päällekkäiset palvelut ja tuotteet Luovutaan palveluista, jotka eivät ole työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisia tai joiden vähäinen käyttö kertoo asiakkaiden muuttuneista palvelutarpeista. Kohdennetaan vapautuneita resursseja (henkilöresurssit, määrärahat) työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisemmin.

5 Palveluvalikoiman uudistamisen tavoitteet 2/2
TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut vahvistuvat Ei eritellä henkilö- ja yritys-/työnantaja-asiakkaan palveluja, koska sama palvelu voidaan nähdä sekä henkilöasiakkaan että työnantajan palveluna (esim. rekrytointituki, työhönvalmennus) Vahvistetaan TE-toimiston roolia elinkeinotoimistona lisäämällä sen palveluihin liiketoiminnan kehittämispalveluja Henkilöasiakkaiden yhdenvertainen kohtelu paranee Uudistetaan henkilöasiakkaille maksettavia etuuksia koskevat säännökset siten, ettei asiakkaita aseteta perusteetta eriarvoiseen asemaan Pyritään varmistamaan niille asiakkaille, joiden sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä, tosiasialliset yhdenvertaiset mahdollisuudet saada TE-toimiston palveluja ja työllistyä (positiivinen erityiskohtelu)

6 Työnvälitys Työnvälitys on uudistetun palveluvalikoiman ydinpalvelu työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille Muilla henkilöasiakkaille tarjolla olevilla palveluilla parannetaan niiden henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, joiden työllistymistä ei voida välittömästi eikä yksinään edistää työnvälityksellä Työnvälityksen sisältö (avointen paikkojen vastaanottaminen, sopivien työnhakijoiden etsiminen, työnhakijan esittely työnantajalle ja työtarjoukset) kirkastetaan lainsäädännössä

7 Tieto- ja neuvontapalvelut
Tieto- ja neuvontapalvelut kootaan yhteen ja määritellään seuraavasti: Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna välitetään tietoa ja annetaan neuvontaa: avoimista työpaikoista ja työnhausta työvoiman saatavuudesta ja hankinnasta koulutusmahdollisuuksista ja muista osaamisen kehittämismahdollisuuksista, työmarkkinoista, aloista ja ammateista yritystoiminnan käynnistämisestä ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista

8 Ammatinvalinta- ja uraohjaus
Ammatinvalinta- ja uraohjauksella tuetaan henkilöasiakasta ammatinvalintaan ja ammatilliseen kehitykseen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa työelämään sijoittumisessa elinikäisessä oppimisessa Yhdistää nykyiset ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelun, ammatillisen kuntoutuksen palvelun ja koulutusneuvonnan (koulutus- ja ammattitietopalvelun) Ammatillisen kuntoutuksen käsite säilytetään laissa -> työvoimapalveluja tarjotaan ammatillisena kuntoutuksena henkilölle, jonka sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä

9 Valmennus Valmennuksella tuetaan ja ohjataan henkilöasiakasta
työn hakemisessa -> Työnhakuvalmennus (20 pv/vuosi) ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä -> Uravalmennus (40 pv/vuosi) työhön sijoittumisessa -> Työhönvalmennus (50 tuntia/vuosi) Valmennuksen sisällölliset painotukset voivat olla erilaiset eri asiakasryhmillä. Työhönvalmennuksella autetaan työnhakijaa työnhaussa ja tuetaan työnhakijaa ja työnantajaa työsuhteen alussa tai työpaikalla toteutettavan koulutuksen (palkkatuettu oppisopimuskoulutus ja TOPPIS) suorittamisessa Työhönvalmennuksen käyttömahdollisuus laajenee koskemaan kaikkia henkilöasiakkaita Valmennus muodostetaan seuraavista nykyisistä palveluista/tuotteista: työnhakuvalmennus, työnhakuun painottuva ohjaava koulutus -> työnhakuvalmennus ohjaukselliset ryhmät, ammatilliseen suunnitteluun painottuva ohjaava koulutus, työelämävalmiuksien jäsentämiseen painottuva ohjaava koulutus, ammattialalle, yrittäjyyteen tai oppisopimukseen valmentava koulutus -> uravalmennus

10 Kokeilu Kokeilu jakautuu
Koulutuskokeiluun, jossa henkilöasiakas kokeilee tiettyä koulutusalaa oppilaitoksessa tavoitteena selvittää, onko koulutusala tai ammatti sopiva Työkokeiluun, jonka tavoitteena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja ja tukea paluuta työmarkkinoille Kokeilu muodostetaan seuraavista nykyisistä palveluista: Koulutuskokeilu ammattioppilaitoksessa, yhdistetty työ- ja koulutuskokeilu ammattioppilaitoksessa, työmarkkinatoimenpiteet (työkokeilu työpaikalla, työharjoittelu, työelämävalmennus)

11 Koulutus Työ- ja elinkeinohallinto järjestää
ammatillista koulutusta (ml. yhteishankintakoulutus ja yritystoimintaa suunnitteleville tarkoitettu koulutus) Kotoutumiskoulutusta (sis. kielikoulutusta, yleissivistäviä opintoja) Käsitteet valmentava ja ohjaava koulutus korvataan käsitteillä valmennus ja kotoutumiskoulutus Kielikoulutusta ja tietotekniikan opintoja sisällytetään tarpeellisessa laajuudessa ammatilliseen koulutukseen ja valmennukseen. Sivutoimiset yleissivistävät ja ei-ammatillisesti suuntautuneet kieli- ja tietotekniikkaopinnot mahdollisia työttömyysetuutta menettämättä Työvoimakoulutus yritystoimintaa suunnitteleville Yritystoimintaa suunnitteleville koulutus on maksutonta, yrittäjänä toimiville de minimis –tukea Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluna järjestetystä maksullisesta koulutuksesta aloittaville yrittäjille luovutaan Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluna järjestetyt maksulliset koulutukset (päällikkövalmennukset) toteutetaan jatkossa yhteishankintakoulutuksena (TäsmäKoulutus)

12 Palkka-/rekrytointituki
Palkkatukea ja siihen liittyviä prosesseja kehitetään TEM:n asettamassa työryhmässä Rekrytointituki: Lyhytkestoista tukea käytetään avoimeen työpaikkaan työllistymisen tukena, kun valittavan henkilön työn tuottavuuden arvioidaan olevan keskimääräistä alemmalla tasolla esim. puuttuvan työkokemuksen vuoksi Tuki kattaa osan palkkauskustannuksista Palkkatuki Tukea käytetään työmahdollisuuksien luomiseksi (esim. välityömarkkinat) ja sairaudesta tai vammasta aiheutuvan pysyväisluonteisen tuottavuuden alentumisen kompensoimiseksi.

13 Asiantuntija-arvioinnit
Henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitaidon ja soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta- ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi voidaan hankkia osaamis- ja ammattitaitokartoituksia työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja arvion yritysideasta ja yrittäjävalmiuksista (starttirahaa varten) muita asiantuntija-arviointeja Asiantuntija-arviointeja koskeva säännös yhdistää JTPL 6 luvun mukaisen työkokeilun työklinikalla ja muut henkilöasiakasta koskevat kartoitukset, tutkimukset ja konsultaatiot

14 Yrityksen käynnistämis- ja kehittämispalvelut
Starttiraha Sisällölliset muutokset arvioidaan starttirahaa koskevan tutkimuksen valmistuttua Ennen starttirahan myöntämistä TE-toimisto voi hankkia asiantuntija-arvion yritysideasta ja yrittäjäksi aikovan yrittäjävalmiuksista ELY-keskusten yritysten perustajille tarjoamasta maksullisesta ProStart –yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelmasta luovutaan Asiantuntijapalvelut yrityksille TE-toimisto voi järjestää maksullisia liiketoiminnan kehittämispalveluja toimiville yrityksille esimerkiksi yrityksen henkilöstön osaamis- tai koulutustarpeiden analysoimiseksi ja tarvittavan koulutuskokonaisuuden räätälöimiseksi ELY-keskuksilla on päävastuu toimiville yrityksille tarjottavista liiketoiminnan kehittämispalveluista

15 Lakisääteiset etuudet palvelujen ajalta
Lakisääteistä ylläpitokorvausta koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi JTPL:stä työttömyysturvalakiin ja ylläpitokorvauksen nimi ehdotetaan muutettavaksi korvauksen sisältöä paremmin kuvaavaksi (matka- ja ateria) kulukorvaukseksi Yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien nuorten palvelujen aikaiset etuudet selvitetään osana nuorten yhteiskuntatakuuta

16 Palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvät harkinnanvaraiset taloudelliset etuudet
Työttömälle työnhakijalle ja henkilöasiakkaalle voidaan myöntää TE-toimiston palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyviä harkinnanvaraisia taloudellisia etuuksia, joita ovat matka- ja yöpymiskustannusten korvaus työhön tai TE-toimiston järjestämisvastuulla olevaan työllistymistä edistävään palveluun hakevalle tai siirtyvälle taikka asiantuntija-arviointiin osallistuvalle harkinnanvarainen kulukorvaus (9 € /18 € ) TE-toimiston järjestämisvastuulla olevan palvelun ajalta muuttokustannusten korvaus työolosuhteiden järjestelytuki (selvitetään erikseen)

17 Työn hakemisen tukeminen
Työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa korvausta työnhakumatkasta aiheutuvista matka- ja yöpymiskustannuksista Kustannusten korvaamisella tuetaan työnvälitystä ja edistetään alueellista liikkuvuutta Korvattavia matkoja ovat työhaastatteluun osallistuminen, työsopimuksen tekeminen ja uuteen työpaikkaan siirtyminen Muuttokustannukset korvataan myös muille kuin muutosturvan piiriin kuuluville työttömyyspäivärahan saajille Koululaisille ja opiskelijoille oppilaitoksen loma-aikoina tapahtuvan työn hakemista aiheutuvia matkakustannuksia ei jatkossa korvata

18 Työvoimapalveluihin hakeutumisen tukeminen
Työttömille henkilöasiakkaille voidaan maksaa korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista, jotka aiheutuvat TE-toimiston järjestämisvastuulla olevaan työllistymistä edistävään palveluun hakeutumisesta Palveluun hakeutumisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamisella varmistetaan asiakkaiden mahdollisuudet hakeutua palvelutarpeensa mukaisiin osaamisen kehittämispalveluihin Tällä hetkellä vain työvoimakoulutukseen hakeutumiskustannukset korvataan Korvattavia matkoja olisivat: työvoimakoulutuksen valintakokeeseen, -haastatteluun tai muuhun valintatilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset työkokeilusta sopimisesta aiheutuvat matkat Asiakkaalle, jonka sairaus vai vamma edellyttää mahdollisuutta tutustua oppilaitokseen jo ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, voidaan korvata myös oppilaitokseen tutustumisesta aiheutuvat matka- ja yöpymiskustannukset

19 Työvoimapalveluihin osallistumisen tukeminen
Suurin osa työvoimapalveluihin osallistuvista asiakkaista on työttömiä työnhakijoita, jotka saavat palvelujen ajalta työttömyysetuutta ja lakisääteistä ylläpitokorvausta Henkilöasiakkalle, joka osallistuu TE-hallinnon järjestämisvastuulla olevaan palveluun ja jolla ei ole muun järjestelmän kautta mahdollisuutta saada korvausta palveluun osallistumisesta aiheutuvista kuluista, voidaan maksaa palvelun ajalta kulukorvausta (9 € / 18 € / pv)

20 Palveluprosessin etenemisen tukeminen
Työttömille henkilöasiakkaille voidaan maksaa korvauksia matka- ja yöpymiskustannuksista, joka aiheutuvat osallistumisesta osaamis- tai ammattitaitokartoitukseen, työ- tai toimintakyvyn arviointiin, asiantuntija-arvioon yritysideasta ja yrittäjävalmiuksista muuhun asiantuntija-arviointiin. Työttömille henkilöasiakkaille voidaan korvata TE-toimistossa asioinnista aiheutuvia matkakustannuksia, jos asiakas sairautensa tai vammansa vuoksi tarvitsee kuljetuspalvelua voidakseen asioida TE-toimistossa eikä hänellä ole oikeutta kuljetukseen muun järjestelmän kautta tavoitteena on varmistaa sairautensa tai vammansa vuoksi kuljetuspalvelua tarvitsevien henkilöiden yhdenvertaiset mahdollisuudet asioida TE-toimistossa silloin, kun henkilökohtainen asiointi on välttämätöntä palveluprosessin etenemisen kannalta

21 Kustannusten korvausperuste
Matkakustannusten korvausperuste Matkakustannusten korvausperuste olisi kaikissa tilanteissa matka kilometreinä x 0,21 € Matkakustannukset korvattaisiin euromääräisen omavastuuosuuden (9 €) ylittävältä osin Käytännössä korvausta voisi saada, kun matkan pituus edestakaisin olisi vähintään 43 km. Oman auton ja taksin käytöstä aiheutuvien kulujen korvaamisesta ehdotetaan luovuttavaksi Yöpymiskustannusten korvausperuste Yöpymiskustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaan, jos henkilö joutuu liikenneolosuhteista johtuen yöpymään matkalla ja hänelle aiheutuu todistettavasti kustannuksia yöpymisestä

22 Muut palveluvalikoimaa koskevat ehdotukset
Uuteen lakiin ei sisällytetä julkisia työvoimapalveluja täydentäviä palveluja, koska palveluvalikoiman uudistamisen jälkeen täydentäville palveluille ei ole tarvetta Osa-aikalisän työvoimapoliittinen merkitys on vähäinen, joten siitä ehdotetaan luovuttavaksi.


Lataa ppt "Uudistuvat työvoima- ja yrityspalvelut Palvelut ja tuottamistapa –ryhmän ehdotukset TE-toimiston uudistetuksi palveluvalikoimaksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google