Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPILAS- /OPISKELIJAHUOLTO SEKÄ OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI (1.8.2014) Kuopion kaupunki Perusopetus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPILAS- /OPISKELIJAHUOLTO SEKÄ OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI (1.8.2014) Kuopion kaupunki Perusopetus."— Esityksen transkriptio:

1 OPPILAS- /OPISKELIJAHUOLTO SEKÄ OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI (1.8.2014) Kuopion kaupunki Perusopetus

2 OPPILASHUOLTO SEKÄ OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI (PERUSOPETUS 1.8.2014) Valtakunnallinen Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (OHL) 1287 /2013 Perusopetuslaki (POL) 628/1998 (päivitetty säädösteksti 15.5.2014) OPS luku 5.4 OPS luku 4. oppimisen ja koulunkäynnin tuki Koulutuksen järjestäjä Paikallinen OPS Koulukohtaisen ryhmän nimi tai toimiajat Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Rehtori, ela, opo, lo th, koululääkäri, - psykologi, -kuraattori, eri opettajia, oppilaiden edustajat, huoltajien edustajat + käsiteltävän aiheen mukaiset asiantuntijat Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä (OPS 5.4.1 kpl 5) Ryhmän kokoaja(HE67/2013) ensisijaisesti kuraattori, th, ela, opo, lo + oppilas / oppilaat + huoltaja  vain asian käsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt Moniammatillinen kokous - yksilökohtainen (POL 16a§ 2 mom, OPS 4.3) Tarpeen mukaan paikalla rehtori, lo, ela, opo, lo/lv/ aineenopettaja, th, lääkäri, psyk., kuraattori, kko tai muita kouluyhteisön jäseniä  vain asian käsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt! Tarvittavat suostumukset - Vapaaehtoisuus! Aina ensisijaisesti oppilaan ja huoltajan suostumus. (Lomake) Oppilasta ja huoltajaa on kuultava, kun kyseessä tehostetun ja erityisen tuen käsittely ja selvittäminen. Pedagogisen tuen järjestäminen ei perustu vapaaehtoisuuteen eikä välttämättä tarvitse oppilaan / huoltajan suostumusta (suositeltavaa kuitenkin!) Käsiteltävät asiat Kouluhyvinvointia vahvistavat oppilashuollolliset suunnitelmat, aikataulut ja yhteistyökuviot. Oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät henkilökohtaiset asiat Kolmiportainen tuki kurinpidolliset asiat Koulunkäynnin laiminlyönti (poissaolot) Syntyvät asiakirjat Koulun oppilashuoltosuunnitelmaOpiskeluhuoltokertomus, joka tallennetaan opiskeluhuoltorekisteriin Esitykset oppilaan opetuksen järjestämisestä 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

3 OPPILAS- /OPISKELIJAHUOLTO lOppilaan/opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen 06.08.2014

4 OPPILAS- /OPISKELIJAHUOLTO lYhteisöllinen oppilas-/opiskelijahuolto  ennaltaehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa lYksilökohtainen oppilas-/opiskelijahuolto  henkilökohtainen tuki lMonialainen yhteistyö lOppilaan ja huoltajan osallisuuden tukeminen Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen 06.08.2014

5 OPPILASHUOLLON JATKUMO ESIOPETUKSESTA TOISELLE ASTEELLE lOppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. lEri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. lYhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

6 OPPILAS- /OPISKELIJAHUOLTORYHMÄT lKasvun ja oppimisen palvelualueen nimeämä opiskeluhuollon ohjausryhmä - vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista aina esiopetuksesta toisen asteen opetukseen ja lukiokoulutukseen. - edustus esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, ammatillisesta 2. asteen koulutuksesta, nuorisotoimesta, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, Kasvun ja oppimisen tuesta, lastensuojelusta sekä mielenterveyspalveluista 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

7 KOULUKOHTAISET OPPILASHUOLTORYHMÄT lKoulukohtainen oppilashuollon työryhmä  Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä - rehtorin lisäksi koulun koosta riippuen terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja sekä opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien edustajat (lisäksi nuorisopalveluiden ja/tai muiden sidosryhmien edustajat mahdollisuuden/ tarpeen mukaan) - yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

8 KOULUKOHTAISET OPPILASHUOLTORYHMÄT lYksilökohtainen asiantuntijaryhmä - kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten. - Asiantuntijaryhmän kokoaja (ongelman havainnut opettaja tai oppilashuollon edustaja) huolehtii, että ryhmällä on toimintaansa varten oppilaan tai, jos hänellä itsellään ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksensa merkitystä, huoltajan kirjallinen suostumus (lomake). 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

9 YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO lKuopion kaupungissa kasvun ja oppimisen tuen vastuualue vastaa yksilökohtaisen oppilashuollon henkilöstön (kouluterveydenhuollon sekä oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut) resursoinnista kouluille. lYksilökohtaisen oppilashuoltotyön resurssit kuvataan vuosittain kunkin koulun lukuvuosisuunnitelmassa ja koulun kotisivuilla. 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

10 OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAT lOpetussuunnitelma on oppilashuollon osalta laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. lOppilaat pääsevät oppilaskunnan toiminnan kautta vaikuttamaan koulunsa opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen valmisteluun. lHuoltajien osallisuus järjestetään koulukohtaisten suunnitelmien mukaisesti. 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

11 KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1.Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävässä olevat oppilashuoltopalvelut 2. Yhteisöllinen oppilashuolto, toimintatavat ja oppilashuoltoon liittyvät kuvaukset ohjeet ja suunnitelmat Kuvaukset - koulukohtaisen oppilashuoltoryh män toimintatavat ja käytännöt - yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä - järjestyssäännöt - jne Ohje tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja käyttöön puuttumisesta Ohje koulukuljetusten odotusaikojen ja turvallisuuden takaamiseksi Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma toiminnasta äkillisissä kriiseissä, ja uhka- ja vaaratilanteissa (Kriisisuunnitelma) 1.Yksilökohtainen oppilashuolto 1.Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 1.Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

12 OPPILASHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA lKouluterveydenhuollon palvelut - Kouluterveydenhoitajat ja lääkärit toimivat kouluilla - Terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla, laaja terveystarkastus 1., 5. ja 8. lk Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut - Kaikilla Kuopion kaupungin kouluilla on nimetty koulupsykologi- ja kuraattori 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

13 YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO lKoulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä lYhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa lOppilaanohjauksen ja nivelvaiheiden yhteistyö lKouluympäristön ja kouluyhteisön hyvinvointi lYhteistyö kouluterveydenhuollon ja terveystiedon opetuksessa lJärjestyssäännöt lPoissaolot lKoulutapaturmat ja ensiapu lOhje tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja käyttöön puuttumiseksi lKoulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskeva ohje lSuunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä lSuunnitelma toiminnasta äkillisissä kriiseissä, ja uhka- ja vaaratilanteissa 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

14 YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMINEN lKuraattori- ja psykologipalvelut lKouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset lOppilaan sairaanhoidon järjestäminen lOppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa lYhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä lOppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä lAsiantuntijaryhmä lOppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys lYhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa lHUOM! Jokaisen opettajan vastuu havaittuaan yksilökohtaisen tuen tarpeen 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

15 OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN OPPILAIDEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA Koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan loppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä lyhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. l  vuosisuunnitelmaan 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

16 OPPILASHUOLTOREKISTERI lOppilashuoltoon liittyvät asiakirjapaperit muodostavat koululla oppilashuoltorekisterin. lWilmaa ei voida käyttää ainakaan tässä vaiheessa oppilashuollon asiakirjojen käsittelyyn tai arkistointiin. Pedagogiset asiakirjat voidaan edelleen tehdä Wilmaan, kunhan niissä ei ole mitään potilasasioiksi rinnastettavia tietoja. lAsiakirjat arkistoidaan koululla lukkojen taakse – rehtorilla vastuu tietosuojasta! 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen

17 MONIALAISELLA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA KOULUIHIN 06.08.2014 Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen


Lataa ppt "OPPILAS- /OPISKELIJAHUOLTO SEKÄ OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI (1.8.2014) Kuopion kaupunki Perusopetus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google