Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHTEINEN VANHEMPAINILTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHTEINEN VANHEMPAINILTA"— Esityksen transkriptio:

1 YHTEINEN VANHEMPAINILTA
”Turvallinen yhteisö, luovasti elämän eväitä.” YHTEINEN VANHEMPAINILTA ma Suoraman koulu Illan aikataulu: kouluun tutustuminen 18.00 yhteinen osuus henkilökunnan esittely koulun yleisesittely huoltajakyselyn tulokset uusi oppilashuolto koulussa ops-prosessi kysymykset vanhempainyhdistys esittäytyy 18.45 luokkien omat osuudet

2 Suoraman koulu lukuina syksyllä 2014
Rehtori + 32 opettajaa, joista neljä laaja-alaista erityisopettajaa ja neljä resurssiopettajaa resurssiopettajat jakavat luokkia pysyvästi (1.lk, 2.lk ja 5.lk) keskimääräinen luokkakoko 21,2 op./lk. aloittavat ensimmäiset luokat 16,5 op./lk. n. nelisarjainen koulu (3.lk x 5 ja 6.lk x 3) 7 koulunkäynninohjaajaa 1 kasvatusohjaaja (koulusosionomi) 10 muuta henkilökuntaa

3 OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS
syksy oppilasta syksy oppilasta syksy oppilasta syksy oppilasta + 10 esiopetus syksy syksy

4 Suoraman koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa itsetunnoltaan terveitä, vastuuntuntoisia ja rehellisiä tulevaisuuden kansalaisia turvallisessa ja monipuoliset mahdollisuudet tarjoavassa oppimisympäristössä. -> Pohjautuu Suomen lakeihin, asetuksiin ja opetussuunnitelman perusteisiin Toiminta-ajatus

5 Arvot turvallisuus terve itsetunto työnteon arvostus ihmisarvo toisten kunnioitus hyvät tavat tietojen, taitojen ja kokemusten arvostus Yhteisvastuullisuus ekologisuus oman kulttuuri-identiteetin tiedostaminen

6 Hyvä vuorovaikutus - Yhteiset pelisäännöt
Koulun henki yhteisöllisyys rehellisyys avoimuus aikuisuus ammatillisuus huumori Hyvä vuorovaikutus - Yhteiset pelisäännöt KOULUSSA VIIHTYMINEN

7 SUORAMAN KOULU 2020 - KOULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KEHITTÄMISKOHDE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUHENKILÖT SEURANTA Joustavien opetusjärjestelyiden lisääminen alkuopetuksessa yhteistyössä esiopetuksen kanssa Etsitään ja selvitetään malli alanivelen (esiopetus-alkuopetus) rajan hälventämiseksi. Tavoitteena käynnistää joustava ryhmä tai luokka (tai luokat) yhdessä esiopetuksen kanssa. rehtori esiopetuksen johtaja Valinnaisten opintojen lisääminen luokilla uusi OPS lähtökohtana Kehitetään koulun valinnaisten opetuksen tarjotinta Luodaan mahdollinen malli painotettuun taide- ja taitoaineiden opiskeluun Oppilaiden kouluviihtyvyyden ja koko koulun ilmapiirin parantaminen Oppilaslähtöisyyden ja osallistavan toiminnan lisääminen (esim. oppilaskunnan ja kummitoiminnan kehittäminen) Luokkien ilmapiirin parantaminen Molempien puoleisen kunnioituksen lisääminen (aikuiset – lapset -> tapakasvatus) Koulupäivän rytmin tarkistus (välitunnit ja niiden ohjatun toiminnan kehittäminen) Tapahtumien ja teemapäivien kehittäminen Koko henkilökunta K-ryhmä Luokkatasotiimit

8 KIELIOHJELMA 3.lk A1-kieli -> Englanti 4.lk A2-kieli -> Saksa
1.lk –> S2-kieli uusi ops, b1-kieli 6.lk -> KIELIOHJELMA

9 Muita toimijoita KIVA-tiimi Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus
Vanhempainyhdistys ja heidän järjestämä iltapäiväkehotoiminta Seurakunnan iltapäiväkerhotoiminta Kuorojen kannatusyhdistys Muita toimijoita

10 Yhteistyötahoja Suoraman koulussa
Vanhemmat Oma opettaja ja koulun muut opettajat Rehtori Jyrki Taipale Suora-man koulun Tukiver-kostot Erityisopettajat: Pirjo Laatikainen Ulla Säily, Petri Viljanen, Pirita Nieminen Koulunkäyntiavustajat ja koulun muu henkilökunta Vanhempainyhdistys puh. joht. Erityisopetuksen koordinaattori Jaana Karppinen Kuraattori Laura Karjalainen Seurat, yhdistykset, järjestöt Kouluterveydenhuolto Kirsti Kylä-Laaso/Johanna Lantela Koulutaksit/ kuljetuslogistiikka Fysioterapeutti Koululaisten iltapäiväkerhot Hammashoito Koulupsykologi Puheterapeutti Päiväkodit Aluekoulut Pitkäjärvi / Vatiala TAYS 311611 Perheneuvola

11 HUOLTAJAKYSELYN TULOKSET

12 Koulun fyysisen ympäristön arviointia

13 Arvioi koulun toimintakulttuuria

14 Arvioi koulun opetusta

15 Arvioi kodin ja koulun välistä yhteistyötä

16 UUSI OPPILASHUOLTO Lukuvuoden alusta voimaan astunut uusi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki muuttaa joitakin oppilashuollon toimintatapoja. Ohessa tiivistetysti perusopetuksessa käytössä oleva opetussuunnitelman mukainen oppilashuollon toimintamalli.

17 OPPILASHUOLTO Oppilashuollolla tarkoitetaan kaikkia oppilaan hyvään oppimiseen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita koulussa. Oppilashuoltotyötä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko koulua tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Koulujen oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetus- ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista toimintaa, joka suhtautuu kunnioittaen oppilaaseen ja huoltajaan, sekä tukee heidän osallisuuttaan.

18 Oppilashuollon kokonaisuus kouluilla jakaantuu seuraavasti kolmeen osaan:
Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuolto Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu rehtorin johdolla vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa, kuitenkin aina tarpeen mukaan. Ryhmä voi tarvittaessa kuulla eri alojen asiantuntijoita. Koulukohtaisen oppilashuollon suunnittelu ja toteutus perustuu Kangasalan kunnan opetussuunnitelmaan koulun omien erityispiirteiden ja tarpeiden pohjalta.

19 Monialainen yksilökohtainen oppilashuolto
Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, joille asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön ja yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan oppilashuollon kertomukseen. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu oppilaan ja tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen.

20 Kolmiportaiseen tukeen liittyvä pedagoginen oppilashuolto (Tuki-ohr)
Kolmiportaiseen tukeen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) liittyvä pedagoginen oppilashuolto pohjautuu perusopetuslakiin. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on hankittava moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta. Ennen päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Oppilaalle järjestettävä erityinen tuki kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Koulujen monialainen yksilökohtainen oppilashuolto tekee tarvittaessa yhteistyötä myös perusopetuslain mukaisen kolmiportaiseen tukeen liittyvän pedagogisen oppilashuollon (tuki-ohr) kanssa.

21 OPTUSSUUNNITELMAUUDISTUS

22 Koko peruskoulun opetussuunnitelma uudistuu
tuntijako vuonna 2012 (b1-kieli kuudennelta luokalta, yhteiskuntaoppi mukaan, fy/ke ja bi/maan yhdistyy ympäristötiedoksi, valinnaisuutta lisää) uudet valtakunnalliset perusteet 2014 paikallinen suunnittelu alkaa vuonna 2014 vanhemmat mukaan , pääpaino syksy 2015 otetaan käyttöön kaikissa kunnissa syksyllä 2016

23 Kiitos läsnäolostanne ja hyviä luokkakohtaisia hetkiä!


Lataa ppt "YHTEINEN VANHEMPAINILTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google