Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi oppilashuoltolaki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi oppilashuoltolaki"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi oppilashuoltolaki
Miten se muuttaa toimintaamme? Seminaarin koulu 2014 Tiedot koottu Uusi oppilashuoltolaki-kirjasta Rangell 2014

2 Idea? ”Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.” Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.

3 Mikä siis muuttuu? Aikaisemmin koululla oppilashuoltoryhmä (OHR), joka käsitteli oppilaiden ja kotien monenlaisia ongelmia. OHR:ssä oli vakio kokoonpano Aloite koululta (yleensä)

4 Nyt Koululla oltava Yhteisöllinen oppilashuolto, jolla edistetään:
Oppimista Hyvinvointia Terveyttä Sosiaalista vastuullisuutta Vuorovaikutusta ja osallisuutta Sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyttä

5 Nyt… Koululla oltava myös yksilöllinen oppilashuolto, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan asioita. Mahdollisuus keskusteluun koulupsykologin kanssa Lyhyet määräajat: 7 vrk/samana tai seuraavana päivänä Oikeus saada riittävää tukea vaikeuksien poistamiseksi Oppilas on ohjattava saamaan muita palveluja Terveydenhoitajan luokse pääsy myös ilman ajanvarausta

6 Yksilöllinen oppilashuolto…
Oppilaan omien toivomusten ja mielipiteiden huomioiminen Nuoren kielto paljastaa salassa pidettäviä tietoja huoltajalle HUOM. Oppilashuollon asiantuntijaryhmään voidaan nimetä jäseneksi vain oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella

7 Kysymyksiä, vastauksia
Voiko huoltaja kieltää lastaan tapaamasta psykologia tai kuraattoria? Opp. ei käy koulua pelkojen vuoksi. Häntä ei saa millään tulemaan kouluun. Mikä vastuu koulutuksen järjestäjällä on? Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskelijahuollon palveluja. OHL 18.3 § Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelulaki 2 §

8 Kysymyksiä, vastauksia…
Tarvitseeko koulun selvittää oppilaiden välisiä sosiaalisessa mediassa tapahtuvia selkkauksia/kiusaamisia? Saako opp.huoltoryhmässä käydä läpi luokittain kunkin oppilaan henkilökohtaisen tilanteen? Ei tarvitse, sillä koulun toimivalta ei ulotu oppilaiden yksityis- ja perhe-elämän piiriin (s. 36, Oppilashuoltolaki, kirja) Vaitiolovelvollisuus muodostaa pääsäännön

9 Opettaja arvioi, että oppilas tarvitsee koulupsykologin tai kuraattorin palveluja opettajan on otettava yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin yhdessä oppilaan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tiedot. Sama koskee mm. lastensuojelun, nuorisotoimen, poliisin tai muita opiskelijahuollon ulkopuolisia työntekijöitä

10 Oppilaan itsemääräämisoikeus
Oikeutta lisätty entisestään: ”Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä. OHL 19.2 §

11 Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema opiskeluhuollossa
OHL 18 § Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

12 Salassapito ”Viranomainen voi antaa salassa pidettävästä asiakirjasta tiedon, jos – - se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa.” Julkisuuslaki 26.1 § Toisin sanoen: Vanhempien antama suostumus salaisuuden avaamisen poistaa valtaosan kaikista lakisääteiseen salassapitovelvollisuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä.

13 Oikeus yksityiseen ja suojan eri muotoja
Tietosuoja Persoonallisuuden suoja Yksityisyyden suoja Oppilaat Vanhemmat Perhe-elämän suoja Intimiteettisuoja Oikeus yksityisyyteen

14 Oppilashuoltokertomus
Toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät oppilasta koskevat tiedot Kaikki ryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia salassapitovelvoitteiden estämättä Kirjataan mm. (lomake 2) Oppilaan hlötiedot Kokoukseen osallistujat Jo toteutetut ja toteutettavat toimenpiteet Oppilaan vastuuhenkilö ko. tapauksen yhteydessä Pvm ja kirjauksen tekijän virka-asema HUOM. Mikäli sivulliselle on jo annettu kertomukseen sisältyviä tietoja -> merkitään mitä, kenelle ja millä perusteella

15 Seminaarin koulun yhteisöllinen oppilashuolto (koulutaso)
Jäsenet: Suunnitteluryhmä (tiiminvetäjät) Kouluohjaajien edustaja Pyydettäessä/tarvittaessa terveydenhoitaja ja koulupsykologi, laaja-alaiset sekä muita mahdollisia toimijoita

16 Yhteisöllisen opp.huollon tehtävät
Edistää: Oppimista Hyvinvointia Terveyttä Sosiaalista vastuullisuutta Vuorovaikutusta ja osallisuutta Sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyttä Oppilashuollon suunnitelma

17 Seminaarin koulun yksilöllinen oppilashuolto
Olemassa olevat oppilashuoltolinjastot säilyvät Linjastolla nimetty: rehtori laaja-alainen terveydenhoitaja Koulupsykologi Oppilaan oma opettaja Opettaja esittää huolensa laaja-alaiselle -> Laaja-alainen laatii kutsut kokouksiin, toimii sihteerinä ja laatii opp.huoltokertomuksen. Laaja-alainen yhdessä opettajan kanssa arvioivat, keitä kokoukseen olisi syytä kutsua -> oppilaan/huoltajan suostumus! Lomake 1

18 Toimintaohje Opettaja esittää huolensa laaja-alaiselle (aina keskustelu huoltajan kanssa ennen OHR-pyyntöä) -> pohditaan yhdessä, onko syytä viedä asia OHR:ään Luokanopettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, kertoo koulun ottavan yhteyttä OHR-asioissa -> Laaja-alainen soittaa huoltajalle, kertoo huoltajan oikeudet ja kutsuu OHR-tapaamiseen -> laaja-alainen kutsuu OHR:n jäsenet tapaamiseen OHR-tapaamisessa huoltaja allekirjoittaa lomakkeen 1 (suostumus/osallistujat) Laaja-alainen toimii sihteerinä ja laatii opp.huoltokertomuksen. -> valmis kertomus arkistoidaan erilliseen oppilashuollon kansioon, jota säilytetään koulun arkistossa . Laaja-alainen lähettää kopion huoltajille postitse (allekirjoituksia ei tarvita)


Lataa ppt "Uusi oppilashuoltolaki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google