Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuojeluvastuut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuojeluvastuut."— Esityksen transkriptio:

1 Työsuojeluvastuut

2 Vastuun jakautuminen Työpaikan ylin johto on päävastuussa työsuojelusta, mutta työsuojelun hoito kannattaa hajauttaa työpaikalla. Työsuojeluvastuu voidaan jakaa ylimmälle johdolle, keskijohdolle, työnjohdolle sekä kaikille yksittäisille työntekijöille. Ylimmän johdon mielipide ja asenne on kuitenkin tärkein.

3 Johdon vastuu Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä, tämä koskee sekä henkistä että fyysistä terveyttä. Jokaisella työpaikalla tulee olla nimetty työsuojelupäällikkö, joka edustaa työnantajaa. Työnantaja voi myös itse toimia työsuojelupäällikkönä.

4 Ylin johto Yleisten työsuojelun järjestämistä koskevien ohjeiden antaminen Erilaiset suunnittelut ja hankinnat eli esimerkiksi turvallisen toiminnan vaatimien investointien rahoitus Työpaikan yleinen valvonta ja seuranta Muiden esimiesten ohjaaminen ja valvominen eli vastaa siitä, että muut kykenevät huolehtimaan omista työsuojeluvelvoitteistaan Esitysten tekeminen luottamushenkilö(i)lle

5 Keskijohto Suunnittelu ja hankinnat eli esimerkiksi miettiä minkälaisia suojauksia ja suojaimia työpaikalla tarvitaan ja hankkia niitä Työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen (sekä niiden laadinta) Välittömän työsuojelutoiminnan organisointi eli kertoa mitä asioita kenenkin on tehtävä Työsuojelutietojen välittäminen Työpaikan yleinen valvonta Epäkohtien ilmoittaminen ylimmälle johdolle

6 Työnjohto Työsuojelumääräysten noudattamisen välitön valvonta eli valvoa että lakeja ja määräyksiä todella noudatetaan Työntekijöiden perehdyttäminen ja neuvonta, näitä tulee tehdä jatkuvasti eikä vain työntekijän aloittaessa työpaikalla Työympäristön jatkuva tarkkailu Epäkohtien ilmoittaminen ylemmälle johdolle

7 Työntekijän vastuu Työntekijän on huolehdittava omasta sekä muiden turvallisuudesta (saamansa opastuksen sekä työkokemuksen perusteella). Työntekijän on noudatettava työpaikan omia turvallisuusohjeita. Työntekijän on ilmoitettava työympäristössä havaitsemistaan puutteista esimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle sekä varoittaa muita vaarasta ja tehdä tarvittavat suojelutoimet.

8 Työntekijän on tunnettava omaa työtään koskevat määräykset/ohjeet sekä työnsä ja työympäristönsä vaarat ja niiltä suojautuminen. Työntekijän on käytettävä koneissa niihin kuuluvia turvalaitteita ja -järjestelmiä sekä työssään tarvittavia henkilönsuojaimia. Omien henkilösuojainten huolto on jokaisen työntekijän velvollisuus.

9 Työntekijän oikeudet Henkilöstö valitsee itselleen työsuojeluvaltuutetun (ja hänelle kaksi varavaltuutettua), jos heidän määrä on säännöllisesti vähintään 10. Myös tätä pienemmille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutettu. Työpaikan toimihenkilöt voivat valita oman työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetut. Valtuutettu valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja hän edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

10 Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, on perustettava työsuojelutoimikunta. Se koostuu työpaikan työntekijöiden sekä toimihenkilöiden edustajista ja siinä on yleensä mukana sekä työsuojelupäällikkö että -valtuutettu. Toimikunnan tulee käsitellä esimerkiksi työpaikan omien sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta, työterveyshuollon toteutusta sekä miettiä tarvetta työsuojelukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen parantamiseen.

11 Työsuojeluvaltuutettu
Perehtyy työsuojelusäännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä työpaikan työoloihin Tarkkailee työn turvallisuutta ja terveellisyyttä Ilmoittaa havaitsemistaan puutteista työnjohdolle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille Osallistuu työsuojelun toimintaohjelman laadintaan, vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin sekä työsuojeluyhteistoiminnan kehittämiseen Osallistuu työsuojelutarkastuksiin ja -tutkimuksiin Osallistuu ja kehittää työpaikan työkykyä ylläpitävään toimintaan Edistää osaltaan työntekijöiden työhyvinvointia

12 Yhteistyö Työnantajan ja työntekijöiden on ylläpidettävä ja parannettava työpaikan työturvallisuutta yhdessä. Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot asioista, jotka vaikuttavat työpaikan työolosuhteisiin. Työnantajan on myös huolehdittava, että näitä asioita käsitellään työnantajan ja työntekijöiden kesken.

13 Yhteistyön tavoitteena on turvata työntekijöiden terveys ja työkyky sekä ehkäistä mahdolliset tulevat työtapaturmat. Työntekijä saa myös tehdä työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin palautetta. Palautteen saaminen on työntekijöille hyvin tärkeää, sillä se kertoo että työantaja on oikeasti kiinnostunut heidän mielipiteistään.

14 Yhteinen työpaikka Yhteinen työpaikka on kyseessä,
kun työpaikalla on yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja eli pääasiallisen määräysvallan käyttäjä kun työpaikalla toimii samaan aikaan (tai peräkkäin) vähintään kahden työnantajan työntekijöitä kun työpaikalla toimii samaan aikaan (tai peräkkäin) yhden työnantajan lisäksi vähintään yksi itsenäinen työnsuorittaja

15 Yhteisellä työpaikalla kukin työnantaja vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta, eli työn johto ja valvonta kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet ovat laajemmat kuin muiden työmaalla toimivien työnantajien. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän on varmistettava, että työpaikalla työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja sekä hänen työntekijänsä saavat tarpeelliset tiedot työpaikan vaaroista/haitoista.

16 Ulkopuolisen työnantajan tulee saada tiedot työpaikan palontorjunnasta, ensiavusta ja evakuoinnista sekä siitä ketkä ovat näiden tehtävien vastuuhenkilöitä. Ulkopuolisten työntekijöiden on myös vastaavasti tiedotettava muille oman toimintansa vaaroista. Jos työpaikalla työskentelee eri työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä työn suorittajia, on työnantajien varmistettava keskenään riittävä tiedonsaanti ja jokaisen ulkopuolisen työntekijän opastus.


Lataa ppt "Työsuojeluvastuut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google