Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

5. Laadun normiperusta ja erityisvaatimukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "5. Laadun normiperusta ja erityisvaatimukset"— Esityksen transkriptio:

1 5. Laadun normiperusta ja erityisvaatimukset
Liite 6 Yleisenä tavoitteena sosiaali- ja terveystoimen laadunhallintastrategialle on, että sen tulee kattaa kaikki sosiaali- ja terveystoimen palvelut kattaa kaikki sosiaali- ja terveystoimen tulosalueet, mukaan lukien virastotasoiset hallintopalvelut olla yhteydessä sosiaali- ja terveystoimen johtamisjärjestelmään (sopimusohjaus) ja tarvittaessa sen strategisiin tavoitteisiin ottaa toiminnan kehittämisessä huomioon henkilöstön ja asiakkaiden/potilaiden sekä tarvittaessa myös omaisten/läheisten tarpeet ja palautteet tukea sosiaali- ja terveystoimen toimialaa säätelevien lakien ja asetusten asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin  Laadunhallintastrategiassa sovelletaan voimaan tullutta terveydenhuoltolakia laajennettuna siten, että lain asettamat toiminnalliset menettelytavat ja asiakirjat on sovellettu koskemaan koko sosiaali- ja terveystoimen organisaatiota ja kaikkia sen palveluita

2 Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 (1326/2010)
Terveydenhuoltolain ja sitä tukevan asetuksen tarkoituksena on mm. toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertainen saatavuus, laatu ja potilasturvallisuus vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä Terveydenhuollon toimintaedellytykset, mm. johtamisessa on oltava moniammatillista asiantuntemusta henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin käytettävissä ovat asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet 8 §: Laatu ja potilasturvallisuus Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta, jossa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.

3 Suunnitelma organisaation laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta (asetus 1§)
Sovittava ainakin seuraavat asiat Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon vastuuhenkilöt ja toimijat sekä johdon vastuu toteuttamisen edellytyksistä ja voimavaroista, mm. Johtosääntö, toimintasääntö, johtamisjärjestelmä, toiminto- ja palvelukohtaiset erityisvastuut Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käytännöt sekä avointa turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat, mm. Henkilöstöpolitiikka, -strategia ja -johtaminen Tarpeita, tehtäviä ja osaamista vastaavat henkilöstösuunnitelmat Henkilöstön määrä- ja rakenne, tarkoituksenmukainen työnjako, työskentelyolosuhteet, kannustaminen ja palkitseminen, osallistaminen ja osallistumisen mahdollistaminen Menettelytavat, joilla henkilöstö osallistuu moniammatilliseen kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja toimintansa kehittämistä varten, mm. Osallistumismahdollisuus toiminnan kehittämiseen Palautejärjestelmä omasta toiminnasta, sis. kehityskeskustelut Ravitsemustoimikunta, lääkeneuvottelukunta (teoriamittarit, lääkelupamenettely, lääkehoitosuunnitelmien auditointi), hygieniatyöryhmä

4 Suunnitelma organisaation laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta (asetus 1§)
Henkilöstön perehdytys ja opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen, mm. Osaamisen ylläpito ja kehittäminen (täydennyskoulutus, työnkierto) Systemaattinen, kattava kirjaaminen Näyttöön perustuvien palvelu-/hoitomenetelmien ja asiakas-/potilasohjauksen hallinta Oppilaitosyhteistyö (esim. opetussuunnitelmatyö, Cles+T arviointimittari, perehdytyskansiot, työelämälähtöiset opinnäytetyöt) Menettelytavat, joilla potilas ja hänen läheisensä voi antaa palautetta puutteista sekä menettelytavat, miten annetaan tietoa ja tukea haittatapahtuman jälkeen, mm. Asiakaspalautejärjestelmä (välitön palaute, kyselyt ja foorumit) Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta Viralliset muutoksenhakumenetelmät Laadunhallinta-asiakirjat Mm. Palvelu- ja hoitoketjukuvaukset Hoitoreitit prosesseja määrittävät toimintaohjeet lääkehoitosuunnitelma Hoitopaikan valintaopas 2010 Vrt. järjestämissuunnitelma (saman erva alueen shp:llä velvollisuus sopia käytössä olevien menetelmien arvioinnista ja uusien menetelmien käyttöönotosta). Ei edellytä erillisen laatujärjestelmän käyttöönottoa

5 Suunnitelma organisaation laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta (asetus 1§)
Turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoiminen sekä turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta Turvallisuussuunnitelma ja –vastuut Riskienhallinta, riskikartoitukset ja –seuranta Fyysinen ympäristö, laitteet ja tarvikkeet Laadun jatkuva seuranta ja poikkeamiin puuttuminen, omavalvonta Vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen ja raportointi, haittatapahtumien ilmoittaminen hoitoilmoitusjärjestelmään ja muiden säädösten edellyttämä raportointi ja korjaavia toimenpiteitä koskevat menettelytavat Haipro, raportointi lääkeneuvottelukunnalle  täydennyskoulutustarve Hilmo -ilmoitukset, haittavaikutukset, tartuntataudit jne. Muistutukset, viranomaiskantelut, potilasvahinkoilmoitukset (asiakaspalautejärjestelmä) Tarvittava yhteistyö shp:n kuntayhtymän alueella muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa Estettävä hoitopolun tai tiedonkulun katkeaminen Kuntien velvollisuus sopia terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa yhteistyön tavoista (tavoitteet ja keinot), laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

6 Suunnitelman sisältö (asetus 1§) - käsiteltävä ainakin
Palvelujen tarpeenmukainen saatavuus Hoitoketjut Toimintayksikön fyysinen ympäristö Terveydenhuoltoon liittyvät infektiot Lääkehoito ja lääkehuollon järjestäminen Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Henkilöstö, sen työjako ja osaaminen Tietojärjestelmät ja potilasasiakirjamerkintöjen tekeminen Tiedonkulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä

7 Suunnitelman täytäntöönpano (asetus 2§)
Sovittava tavoista, joilla suunnitelman täytäntöönpanon toteuttamiseksi henkilöstölle annetaan tietoa ja koulutusta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden periaatteista ja toimintakäytännöistä sekä suunnitelman sisällöstä Tiedottaminen potilaille (asetus 3§) Suunnitelmassa on sovittava tavoista, joilla potilaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan suunnitelmasta sekä potilaiden ja heidän läheistensä mahdollisuudesta edistää ja vaikuttaa laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden toteutumiseen

8 Terveydenhuollon laatuopas (Suomen Kuntaliitto, syyskuu 2011)
Oppaassa on otettu huomioon asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Opas on tarkoitettu kliinistä työtä johtaville ja kehittäville henkilöille ja sen tavoitteena on toimia käytännönläheisenä ohjeistuksena potilashoidon laadun parantamisessa. Opas päivitetään syksyllä Laadun ulottuvuuksiksi on valittu Potilas/asiakaskeskisyys Oikea-aikaisuus Osaaminen Turvallisuus Sujuvuus Vaikuttavuus Ulottuvuudet on esitetty näkökulmista: potilas/asiakas, henkilökunta ja johto Potilasturvallisuusopas (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, syyskuu 2011) Opastuksen lähtökohtana on Terveydenhuoltolain laatu ja potilasturvallisuus -pykälä sekä lain nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta. Opas opastaa potilasturvallisuussuunnitelman laatimista.


Lataa ppt "5. Laadun normiperusta ja erityisvaatimukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google