Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TERVEYDENHUOLTOLAKI RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA NIISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TERVEYDENHUOLTOLAKI RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA NIISTÄ PÄÄTTÄMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 TERVEYDENHUOLTOLAKI RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA NIISTÄ PÄÄTTÄMINEN
Terve kilpailu terveyden-huollossa Hotelli Holiday Inn, Tampere Timo Keistinen, lääkintöneuvos

2 Koko maa 44 vuotta Timo Keistinen

3 Timo Keistinen

4 Suomessa voimakas valtionohjaus ja kuntien itsehallinnon kunnioitus
Suomi on paradoksaalinen yhdistelmä vahvaa valtionohjausta ja suurta kunnioitusta kuntien itsehallintoa kohtaan. Uudistusten myötä suhteesta on tullut monimutkaisempi. Kehitykseen vaikuttaa myös pyrkimys lisätä yksilön valinnanvapautta ja eri julkisten palvelujen integrointia. Timo Keistinen

5 Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen
2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 HE 2010 Terveydenhuoltolaki terveydenhuollon sisältöä koskevat säännökset mm. perusterveydenhuollon vahvistaminen, ensihoidon järjestäminen, potilaan valinnanvapaus, hoitotakuusäännökset sekä erityisvastuualueen tehtävät HE 2012 Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus sosiaalihuollon erityislainsäädännön rakenne ja sisältöä koskevat säännökset Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskeva lainsäädäntö tarve laille vuoden 2013 alusta, kun puitelain voimassaolo päättyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, kehittäminen ja valvonta Kokeilu HE syksy 2010 Puitelaki Kainuun kokeilulaki Timo Keistinen

6 Terveydenhuoltolain tarkoitus
Edistää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä Parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä Timo Keistinen

7 Vastuu hoidon järjestämisestä
Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoito on toteutettava potilaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen tarpeen ja käytettävissä olevien yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti. Hoito toteutetaan avohoidossa silloin, kun se on potilasturvallisuus huomioon ottaen mahdollista. Timo Keistinen

8 Sairaanhoitopiirin tehtävät
Vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein. Vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Vastaa alueellaan tehtäväalansa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta sekä kunnallisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Timo Keistinen

9 Vastuu terveyden- ja sairaanhoidosta
Terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Timo Keistinen

10 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava. Suunnitelmassa on sovittava: kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Timo Keistinen

11 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö
Miten hoitoketjut tai alueelliset hoitosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä. Miten niiden toimintaa tuetaan ja seurataan. Miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vahvistaa terveyskeskusten toimintaa järjestämällä erikoisaloittaisia palveluja ja muuta tukea terveyskeskuksiin. Miten palvelut toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa. Miten terveyskeskus vastaa potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta. Timo Keistinen

12 Perusterveydenhuollon yksikkö
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö. jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus joka tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista Sovittaa yhteen perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta Timo Keistinen

13 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Perusterveydenhuollon yksikkö
Miten kunnat ohjaavat yksikön toimintaa antavat tehtävien edellyttämiä toimintamahdollisuuksia Mitkä ovat yksikön vastuut ja tehtävät järjestämissuunnitelman laatimisessa palvelutarpeen arvioinnissa palvelutarpeeseen vastaamisen seurannassa koulutuksessa kehittämistoiminnassa tutkimustoiminnassa perusterveydenhuollon, työterveyshuoltopalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön toteuttamisessa Timo Keistinen

14 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus
Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on tehtävä. Sovittava: työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista erikoissairaanhoidon päivystyspisteistä ja työnjaosta Työnjaon on edistettävä laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta, tehokkuutta Työnjaossa on varmistettava riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat osaaminen. Timo Keistinen

15 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien välinen yhteistyö Sovittava yhteistyöstä ja työnjaosta erikoissairaanhoidossa erityistason sairaanhoidossa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Miten yhteistyössä järjestetään tukipalvelut hankintapalvelut, taudinmääritykseen liittyvät palvelut, taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttämisen niiden tutkimuskäytön sekä niihin liittyvät käytännöt lääkehuolto välinehuolto kuljetus- ja varastointipalvelut tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittämisen. Timo Keistinen

16 Kiireellinen hoito Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys. Päivystystä toteuttavassa yksikössä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat Timo Keistinen

17 Kiireellinen hoito Asetus suunnitelmasta ja sopimuksesta
Suunnitelmassa on sovittava, miten päivystys ja muu kiireellinen sairaanhoito sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan. Sopimuksessa on sovittava erikoissairaanhoidon erikoisalakohtaisista päivystyspisteistä sekä ensihoitokeskuksen toiminnasta ja tehtävistä erityisvastuualueella. Huomioitava päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja väestön palvelutarve Varmistettava päivystyksen tehtävien edellyttämät riittävät voimavarat ja osaaminen. Timo Keistinen

18 Kiireellinen hoito Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Timo Keistinen

19 Erikoissairaanhoidon keskittäminen
Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mitkä tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon. Valtioneuvoston asetuksella säädetään valtakunnallisesta ja alueellisesta erityistason sairaanhoidon keskittämisestä ja niistä kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköistä, Timo Keistinen

20 Mahdollisuus valita hoitopaikkansa kiireettömässä sairaanhoidossa
Vaihe 1 vuonna 2011 Perusterveydenhuolto Mahdollisuus valita oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen terveysasemista Erikoissairaanhoito Mahdollisuus valita oman kunnan mukaiselta erityisvastuualueelta Vaihe 2 vuonna 2014 Perusterveydenhuolto Mahdollisuus valita koko maan terveysasemista Erikoissairaanhoito Mahdollisuus valita koko maan kunnallisista erikoissairaanhoidon yksiköistä Toisella paikkakunnalla väliaikaisen asumisen aikana mahdollisuus käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen terveyskeskusta tai erikoissairaanhoidon yksikköä koko maassa. Timo Keistinen

21 Yliopistosairaaloiden saavutettavuus ajallisesti lyhintä reittiä
Oulun yliopisto Maantieteen laitos Timo Keistinen

22 Terveydenhuollon rakennemuutoksen piirteitä
Julkisen vallan vastuu riittävistä palveluista säilyy Kuntien uskottavuus riskien tasaajana ja asukkaiden vakuuttajana kyseenalaistetaan - vaihtoehto? Terveydenhuollolle asetettavat yhteiskunnalliset odotukset ja maksajien tilaus muuttuu Jakelukanavien monimuotoisuus lisääntyy Läpinäkyvyyden ja valinnanvapauden paine kasvaa Sähköinen asiointi ja tiedon monikäyttö = reformi Laatu-, turvallisuus- ja yksilöllisyysvaatimukset ↑↑ Tiedon epäsymmetria vähenee mutta ei katoa Timo Keistinen

23 Ohjausmekanismeja uudistettaessa on ratkaistava
Demokraattisen päätöksenteon asema th:ssa Erityisosaamisen ohjauksen keinovalikoima Kokonaisinvestoinnin perusteet sote-sektorille (%bkt) Kustannusrasituksen jakautuminen Yhteisten resurssien kohdentamisen periaatteet Osaoptimoinnin rajoittamisen pelisäännöt Yksilön oman vastuun ja valinnanvapauden rajat Valvonnan keinot, kustannukset ja hyväksyttävät oheisvaikutukset Timo Keistinen


Lataa ppt "TERVEYDENHUOLTOLAKI RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA NIISTÄ PÄÄTTÄMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google