Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 TERVEYSTOIMI Terveystoimen strategia 2008 - 2010 Arvot, toiminta-ajatus ja visio Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit ja mittarit Terla 29.8.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 TERVEYSTOIMI Terveystoimen strategia 2008 - 2010 Arvot, toiminta-ajatus ja visio Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit ja mittarit Terla 29.8.2007."— Esityksen transkriptio:

1 1 TERVEYSTOIMI Terveystoimen strategia 2008 - 2010 Arvot, toiminta-ajatus ja visio Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit ja mittarit Terla 29.8.2007

2 2 Arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Kaupunki on demokratiaan ja vuorovaikutukseen perustuva palveluorganisaatio. Osaaminen ja luovuus Tieto, taito ja tahto palvella asukas- ja asiakaslähtöisesti kehitetään Suomen parhaimmaksi. Kestävä kehitys Turvataan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti myös tulevien sukupolvien elämän mahdollisuudet tasapainoisella ja jatkuvalla muutoksella. Oikeudenmukaisuus Jokaista ihmistä kohdellaan tasa-arvoisesti; samat periaatteet myös yrityksille ja yhteisöille. Yhteistyö Paikalliseen, seudulliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panostetaan voimakkaasti. Organisaation arvot

3 3 Toiminta-ajatus Terveystoimi on menestyvä ja vetovoimainen terveydenhuollon toimija, jonka osaava ja motivoitunut henkilökunta edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia.

4 4

5 5 VISIO Tuloksellista toimintaa terveyden edistämiseksi ja sairauksien parantamiseksi. Kriittiset menestystekijät vuosille 2007 - 2009 TERVEYSTOIMI 1. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET 1.1 Lisätä terveyttä ja hyvinvointia 2. ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY 2.2 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen 2.3 Terveyden ja esteettömyyden edistäminen sekä elämänhallinnan ja oman aktiivisuuden tukeminen 3. TALOUS 3.4 Kustannusten hallinta ja tasapainoinen talous 4. OSAAMINEN,UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY 4.5 Osaava henkilökunta 4.6 Työnilo 4.7 Osaava johtaminen 5. PROSESSIT JA RAKENTEET 5. 8 Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa 5.9 Osaamisalueiden tunnistaminen

6 6 Mittaamisesta Kyky arvioida luotettavasti on tärkeämpää kuin tarkka mittaaminen Arvioinnin tyypittelyä –TulosmittaritOnko tavoite saavutettu? –OhjausmittaritOnko oikeat valinnat kyetty tekemään, kuljetaanko oikeaan suuntaan? –KäynnistysmittaritOnko kyetty reagoimaan? Lähtemään liikkeelle? Luomaan energiaa? Strategisen kyvykkyyden nosto edellyttää huomion kiinnittämistä käynnistysmittareihin ja ohjausmittareihin Tulosmittarit ovat tärkeitä, mutta ne eivät korvaa ohjaus- ja käynnistysmittareita (Katso, VIA-malli, Arvi-suositus/KL & VM) Lähde: HAUS

7 7 TERVEYSTOIMI YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET (1/1) Kriittiset menestystekijät Lisätä terveyttä ja hyvinvointia Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot Terveystoimen toimenpiteet ja palvelut lisäävät omalta osaltaan turkulaisten terveyttä ja hyvinvointia. Turku-strategian kriittinen menestystekijä Terveyden ja esteettömyyden edistäminen sekä elämänhallinnan ja oman aktiivisuuden tukeminen Kestävää kasvua ja hyvinvointia tukeva kaupunkisuunnittelu Turku-strategian painopiste Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä; Hyvinvointia ja elämän laatua Koettu terveys Sairastavuusindeksi (Sotkanet) Turkulaisten eliniänodote (0-v) Imeväiskuolleisuus 2008-09: 71 %, 2010: 72 % (erittäin tai melko hyvä) 2008-09: =< 0,965 2010: =<0,955 2008-09: miehet 74,9 vuotta naiset 82,0 vuotta 2010: miehet 75,1 vuotta naiset 82,2 vuotta 2008-10: 2,5 ‰

8 8 TERVEYSTOIMI ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY (1/2) Kriittiset menestystekijät Lasten ja nuorten terveyden edistäminen Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot Lasten ja nuorten kehitys- ja terveysriskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hoitaminen Turku-strategian kriittinen menestystekijä Lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman kehittäminen Turku-strategian painopiste Hyvinvointia ja elämän laatua Lasten ja nuorten talo Painokashanke -käynnistysmittari 5 -vuotiaiden kariesvapaiden osuus 5-vuotisseulaan jääneiden määrä / suositeltujen kuntoutustoimenpi-teiden toteutumisen seuranta 6-vuotiaana Lasten ja nuorten tupakointi (kouluterveystutkimus,8-9. lk) Lasten ja nuorten päihteiden käyttö (kouluterveystutkimus,8-9. lk) 2008-10:Suunnitelman toteutta- minen ja palveluprosessien uudistaminen yhteistyökumppa- neiden kanssa 2008-10: Suunnitelman mukainen toteuttaminen 2008-10: 68 % 2008-09: 70 % 2010: 75 % 2008-10: >= 85 % (ei-tupakoivia) 2008-10: >= 85,0 % (ei-humalahakuisia)

9 9 TERVEYSTOIMI ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY (2/2) Kriittiset menestystekijät Terveyden ja esteettömyyden edistäminen sekä elämänhallinnan ja oman aktiivisuuden tukeminen Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot Työ kohdistetaan kansanterveyden kannalta merkittäviin sairauksiin. Väestön oma-aloitteisuutta terveyden edistämisessä tuetaan siten, että elämäntavat suosivat fyysisen ja henkisen hyvin- voinnin lisääntymistä ja terveysriskien välttämistä Turku-strategian kriittinen menestystekijä Terveyden ja esteettömyyden edistäminen sekä elämän- hallinnan ja oman aktiivisuuden tukeminen Turku-strategian painopiste Hyvinvointia ja elämän laatua Väestön BMI >= 25 (painoindeksi, 15-70-vuotiaat, Lähde: Efekon tutkimus) Wellcom - sähköisten palvelujen käyttöönotto TurkuDEE 2008-10: <= 40 % 2008-10: Sähköinen asiointi vakiinnutettu osaksi toimintaa 2008-10: Hankesuunnitelman mukainen 2. vaiheen toteutus

10 10 TERVEYSTOIMI TALOUS (1/1) Kriittiset menestystekijät Kustannusten hallinta ja tasapainoinen talous Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot Koko henkilöstö on tietoinen tuottamiensa palvelujen kustannuksista ja etsii edullisimpia toimintatapoja Turku-strategian kriittinen menestystekijä Tehokas ja asukaslähtöinen toiminta sekä tasapainoinen talous Turku-strategian painopiste Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä Ikävakioidut menot (€/asukas) Palvelut tuotteistettu ja tuotekohtaiset kustannukset seurannassa Taloushallinnon palvelukeskus 2008-10: Alle suurten kaupunkien keskiarvon 2008-10: Tuotekustannusten päivittäminen ja hinnoittelu 2008-10: Seuranta ja arviointi

11 11 TERVEYSTOIMI OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY (1/3) Kriittiset menestystekijät Henkilökunta tuntee terveystoimen perustehtävät ja tavoitteet. Henki- löstö on tehtävien vaativuuden, koulutuksen ja osaamisen kannalta oikein mitoitettu. Työnantaja ja henkilöstö sitoutuvat työn tuloksellisuuteen ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Turku-strategian kriittinen menestystekijä Innovatiivisuutta tukeva korkea- koulu- ja yritysyhteistyö Turku-strategian painopiste Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä Täydennyskoulutuspäivät /ammattiryhmä /vuosi Työpanoksen osuus työvoimasta (81,0 % v. 2006) Osaava henkilökunta Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot 2008-10: 3-10 pv/hlö/vuosi (keskimäärin ammattiryhmittäin) 2008-10: 82,0 %

12 12 TERVEYSTOIMI OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY (2/3) Kriittiset menestystekijät Osaava johtaminen Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot Johtaminen perustuu henkilökunnan ja esimiesten aktiiviseen vuoropuheluun, vastuunottamiseen ja yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tämän seurauksena terveystoimi on monipuolisesti kilpailukykyinen ja haasteellinen työpaikka Turku-strategian kriittinen menestystekijä - Turku-strategian painopiste - Kehityskeskustelut käyty - kehittämispäivät käytössä Esimiesten säännöllinen koulutus 2008-10: 95 % 2008-10: 80 % SoTe- valmennuksen piirissä

13 13 TERVEYSTOIMI OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY (3/3) Kriittiset menestystekijät TyöniloArviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot Kuvastaa henkilökunnan hyvää motivaatiota ja osaamisen ja vaatimusten oikeaa kohtaamista. Se heijastuu myönteisenä käyttäytymisenä ja palveluhalukkuutena ja vaikuttaa välittömästi asiakkaan kokeman palvelun laatuun. Turku-strategian kriittinen menestystekijä - Turku-strategian painopiste - Työn hallinta (Kunta-10:n mittari) Työyhteisön toimivuus (Kunta-10:n mittari) Suositteletko nykyistä työnantajaasi ystävillesi? (Kunta-10:n mittari) 2008-10: 3,66 2008-10: 3,55 2008-10: 71 %

14 14 PROSESSIT JA RAKENTEET (1/2) Kriittiset menestystekijät Uudistukset ja toimenpiteet tähtäävät hoitoon, jossa potilaan saama hyöty on mahdollisimman suuri. Potilaat ohjautuvat ja ohjataan viiveettä oikeisiin hoitomuotoihin ja -paikkoihin. Turku-strategian kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöinen palvelutuotanto ja kehittyvä kumppanuus Turku-strategian painopiste Hyvinvointia ja elämän laatua Hoidon saatavuuden toteutuminen Paikallisten ja valtakunnallisten hoitosuositusten ja -ohjelmien toteuttaminen Keskimääräiset jonot TYKS:sta VTP:hen ja TKS:aan Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot TERVEYSTOIMI 2008-10:. Lain vaatimusten mukainen toteutuminen 2008-10: Sairaanhoitopiirin alueen yhtenäiset hoitoketjut (Hoitoreitit-projekti) käytössä 2008-10: <= 30 henk. / vko

15 15 TERVEYSTOIMI PROSESSIT JA RAKENTEET (2/2) Kriittiset menestystekijät Terveystoimen perustehtävien mukaiset osaamisalueet tunnistamalla arvioidaan palvelutoimintaa: mitä tehdään itse, mitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, mitä palveluita ostetaan. Turku-strategian kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöinen palvelutuotanto ja kehittyvä kumppanuus Elinkeinorakenteen monipuolista- minen ja kärkialojen tukeminen Turku-strategian painopiste Hyvinvointia ja elämän laatua; Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä Oman toiminnan ja ostopalveluiden optimaalinen toteutuminen. Varsinais-Suomen yhteinen elintarvikelaboratorio SoTe-hanke Osaamisalueiden tunnistaminen Arviointikriteerit ja mittarit Tavoitetasot 2008-10: Palvelustrategian mukaiset linjaukset 2008-10: Toteutus, seuranta ja arviointi 2008: Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämistyö 2009-10: Sosiaali- ja terveystoimen johtamisprosessi ja organisaatiorakenne ovat uudistuneet ja vastaavat laadukasta, asiakkaan näkökulmasta lähtevää toimintamallia


Lataa ppt "1 TERVEYSTOIMI Terveystoimen strategia 2008 - 2010 Arvot, toiminta-ajatus ja visio Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit ja mittarit Terla 29.8.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google