Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT
Kaisa Karhu Ohjaus- ja työelämäpalvelut

2 MITÄ OHJAUS ON? - Suhde lähikäsitteisiin
tiedottaminen= tiedon jakamista oletetun tiedon tarpeen mukaan, ei välttämättä suoraa asiakaskontaktia neuvonta = henkilökohtaista neuvojen antamista tarjolla olevista valmiista vaihtoehdoista, tiedon jakamista ilmaistun tiedon tarpeen mukaan; suora asiakaskontakti, mutta ei kovin syvällinen tuutorointi = pitkäkestoista opiskelijan tukemista, ohjaajan ja ohjattavan suhde tasavertaisempi, voi sisältää oppiainesisällöllistä ohjausta

3 Mitä ohjaus on? ohjaus = lyhytkestoinen ja tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jossa keskustellen autetaan ohjattavaa auttamaan itse itseään, tuen antamista epävarmoissa opiskeluun tai työmarkkinoihin liittyvissä tilanteissa, ed. syvällisempi asiakaskontakti Yläkäsite tiedottamiselle, neuvonnalle ja tuutoroinnille Huolellisesti suunniteltu tiedottaminen ja neuvonta vapauttaa aikaa ohjaukselle, mutta voi myös vähentää ohjauksen tarvetta Ohjaus on enemmän vuorokuuntelua kuin vuoropuhetta

4 Mitä ohjaus EI ole? Psykoterapiaa eli korjaavaa toimintaa, mutta se voi olla opiskelijan näkökulmasta terapeuttista Päätöksentekoa opiskelijan puolesta Asioiden tekemistä opiskelijan puolesta Ohjaajan omaa terapointia

5 Ohjauksen suhde opetukseen
ohjaus osa opetuksellista toimintaa oppimis-, kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen, mutta ohjauksellisin menetelmin molemmat instituutionaalista, suunnitelmiin perustuvaa toimintaa ohjaus on opetusta enemmän kokonaisvaltaisempaa, auttavaa toimintaa ohjaustyössä painottuu ennalta ehkäisevät tavoitteet

6 Ohjauksen yleisimmät kriteerit mukaellen Pietrofesa’n, Hoffman’n ja Splete’n (1984) mukaan
Ammattimaista toimintaa Prosessi, joka perustuu ohjaajan ja ohjattavan väliseen vuorosuhteeseen Kannustamista päätöksentekoon ja ratkaisun etsimiseen Uusien toimintamallien ja käsitysten etsimistä Yksilön yksityisyyden kunnioittamista Kasvun ja kehityksen tukemista Elämäntapa, auttavaa toimintaa

7 Ohjauksen tavoitteet korkea-asteella
opiskelijan ammatillinen kasvu tieteellisen ajattelun kehittyminen syvenevä asiantuntemus oman oppimisen ohjaamistaitojen kasvu Päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen jatkuvaa itsereflektiota ja oppimista eri tilanteissa (myös ohjaajalta) Reflektiivinen asiantuntija

8 Ohjauksen muodot Ohjaus työmenetelmänä Ammatinvalinnan ohjaus
Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen vuorovaikutustilanne Pyrkimyksenä jonkin ongelman/ kysymyksen ratkaiseminen Ammatinvalinnan ohjaus Ohjaaja on prosessin asiantuntija Ohjattava oman elämänsä asiantuntija Neuvottelua työelämän mahdollisuuksista, näkemyksiä, ideoita Ohjaus palvelujärjestelmänä Opinto-ohjaus Opiskelijoille suunnatut tiedotus- ja neuvontapalvelut Uraohjaus Tuetaan valintatilanteissa Opiskelijan tavoitteiden, kiinnostusten ja osaamisen kartoitusta, työmarkkinatietous Työttömyyden ennaltaehkäisy, mielekäs työllistyminen

9 OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT
”Hyväksi ohjaajaksi kasvaminen on vapautumista täydellisyyden ja kaikkivoipaisuuden harhasta sekä kuluttavista rooleista. Ohjaaja saa olla oma itsensä.”

10 Ohjaajan rooli Ohjaaja on henkilö, joka antaa tai sopii antavansa aikaa, huomiota ja kunnioitusta määräaikaisesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle tai henkilöille (BAC) Ohjauksessa ”totuutta” ei välttämättä löydy – oman avuttomuuden ja epävarmuuden sietäminen, tuntemattoman kohtaaminen On hyväksyttävä tiedon muuttuva luonne

11 Ohjaajan rooli Riippuu ohjaajan tehtävästä/ toimesta
Opiskelijoiden tarpeista Asetetuista/määritellyistä tehtävistä Organisaatiosta (yksiköstä) Ohjaaja itse voi määrittää rooliaan: Mihin panostat Minkälaisia tehtäviä itsellesi otat Omat taidot ja persoona välineinä

12 Ohjaajan ammatillisuus
Prosessin asiantuntija – miten saada opiskelija ohjaamaan itseään Ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, tiedonkäsitys – sisäistettyä pedagogiikkaa Lairio & Puukari: Professionalisaatio: oma tieto- taitoalue, käsitys työn sisällöstä ja kriteereistä, halu kehittyä työssään Professionalismi: kvalifikaatiot, kompetenssit, persoonalliset ominaisuudet, hyvä itsetuntemus - omat arvot ja vaatimukset tarkastelun kohteeksi, tunteiden ja asian erottaminen, reflektiivisyys, koulutusjärjestelmien ja työelämän tuntemus

13 Ohjaustaidot Syvyyttä ja kykyä ymmärtää
Keskittyminen ohjattavan kuvaukseen Tulkitseva selittäminen – oma ymmärrys ohjattavan ymmärrettäväksi Reagointi Kielellistä vuorovaikutusta, dialogia, enemmän kuin keskustelu Tulkitsemista, rivien välistä lukemista Kysymysten esittämistä Ihmettelyä Persoonalliset tekijät, ammatillinen sitoutuminen Kykyä ottaa ohjattavan tunteet ja kokemukset tosissaan Välitön ja vastaanottavainen ilmapiiri Aktiivisuus ja yhteistoiminnallisuus Tunne omasta vaikuttavuudesta Tietoisuus itsestä ja omasta vaikuttamisen tavasta Toisen ja itsensä arvostaminen (Ojanen S., 2001)

14 Ohjaustaidot Ohjaajan tiedostaminen
Mitä ohjaussuhteessa tapahtuu, kohtaavatko ohjaajan ja ohjattavan ajatukset, tavoittaako vuorovaikutus, oma paikka ja rooli Millä ehdoilla ohjattavan kehitysprosessi tapahtuu Mihin ihmiskäsitykseen ja oppimiskäsitykseen oma ohjaustapa pohjautuu Miten kehittää omia ohjaajan kykyjä ja valmiuksia  OHJAAJAN REAGOIMINEN (Ojanen S., 2001)

15 Ohjaustaidot Aktivointitaidot
Mikä estää toimintaa - esteiden poistaminen Mikä motivoi – niihin keskittymistä Jos nykyisessä tilanteessa ei kykene toimimaan, on tilannetta muutettava – mistä luopuu, mitä saa tilalle Kysymällä oivallukseen

16 OHJAUS ON MATKAKUMPPANUUTTA –
Kuljetaan samaa tietä yhdessä ja jaetaan eväät matkan aikana! (Nummenmaa & Lautamatti, 2004)


Lataa ppt "MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google