Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄTKÄTYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTA Anu-Tuija Lehto SAK Anu-Tuija Lehto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄTKÄTYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTA Anu-Tuija Lehto SAK Anu-Tuija Lehto"— Esityksen transkriptio:

1

2 PÄTKÄTYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTA Anu-Tuija Lehto SAK Anu-Tuija Lehto

3 Pätkätyön lajeja Määräaikainen työ Osa-aikatyö Vuokratyö
tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät (0-sopimukset) Vuokratyö Suomessa tilapäisesti töissä olevat Anu-Tuija Lehto

4 Pääsääntönä vakituiset ja kokoaikaiset työsopimukset
Määräaikainen on aina poikkeus, johon oltava perusteltu syy työn luonne (määrätty työ, kausiluonteisuus, projekti) sijaisuus jne. jos pysyvä työvoiman tarve, oltava vakituinen työsopimus (9 – 10 kk vuosittain) koskee myös vuokratyötä, yksittäiset toimeksiannot samalla tavalla määräaikaisuuden peruste kuin muissakin työsuhteissa (KKO 2012:10) Näyttövelvollisuus sillä, joka väittää solmitun määräaikaiseksi Osa-aikaiselle tarjottava lisätyötä (kouluttaminen) Anu-Tuija Lehto

5 Yhdenvertaiseen asemaan saattaminen
Työntekijää ei saa asettaa erilaiseen asemaan pelkästään sen takia, että hän on määräaikainen tai osa-aikainen Määräaikaiset: työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet HUOM. Laillisesti määräaikainen Osa-aikatyö työajan vakiintuminen Vuokratyödirektiivi: yhdenvertaisen kohtelun periaate Anu-Tuija Lehto

6 Määräaikaisen irtisanominen ja lomauttaminen
Määräaikaista ei voi irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä Joukkoirtisanomisissa usein lähtökohtana, että määräaikaisia ei uusita OK, jos oikeasti määräaikainen Entä jos perusteetta määräaikainen? ensin selvitettävä, onko laillisesti määräaikainen jollei ole, tilanne muuttuu Jos työntekijä laillisesti määräaikaisessa työsuhteessa, oikeus lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen, jos hän olisi ollut töissä sijaisuuden oltava yksilöitävissä Anu-Tuija Lehto

7 Vuokratyö Työsopimuksen tehnyt työnantaja siirtää korvausta vastaan työntekijänsä sopijakumppanin (käyttäjäyritys) käytettäväksi Vuokratyönantajaa sitovat samat säännökset kuin muitakin työnantajia, ellei laissa ole muuta säädetty ensisijaisesti vuokrausyrityksen TES käyttäjäyrityksen TES Käyttäjäyrityksellä on työn johto- ja valvontaoikeus sekä ne työnantajavelvoitteet, jotka välittömästi liittyvät työn tekemiseen ja sen järjestelyihin Esim. työturvallisuusvelvoite sekä työnantaja- että käyttäjäyrityksellä (TTL 3 §) (SAK – Pro) Anu-Tuija Lehto

8 Henkilöstön edustajien toimintamahdollisuudet
Henkilöstöryhmien edustajilla oikeus saada pyynnöstä neljännesvuosittain selvitys määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määristä (YTL 12 §) Henkilöstöryhmien edustajilla oikeus saada pyynnöstä vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman (tilaajavastuulaissa tarkoitettu alihankinta) käytön periaatteista ja oikeus lisäselvityksiin (YTL 13 § ja 14 §) Käsiteltävä yhteistoiminnassa vuokratyövoiman käytön periaatteet (YTL 17 §) Luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla oikeus saada pyynnöstä tilaajalta tiedot vuokratyöstä (tilaajavastuulain 6 §) Anu-Tuija Lehto

9 HUOM! Työehtosopimuksen määräykset
Vuokratyöntekijän valtuuttamana käyttäjäyrityksen luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla oikeus hoitaa työsuhteeseen liittyviä asioita ja oikeus saada erimielisyyksien selvittämiseksi vuokratyöntekijän työnantajalta tarpeelliset tiedot (tilaajavastuulain 6 §) Luottamusmiehellä tai työsuojeluvaltuutetulla oikeus saada työnantajalta tai tämän edustajalta asianomaisen valtuutuksella tiedot ns. lähetetyn työntekijän työehdoista (Laki lähetetyistä työntekijöistä 8 a §) Muut ulkomaalaiset (ulkomaalaislain 73, 74 ja 186 § sekä TSL 11 a luku) HUOM! Työehtosopimuksen määräykset Anu-Tuija Lehto

10 Tiedot vuokratyövoiman käytön periaatteista (YTL 17 §)
Vuokratyövoiman käytön periaatteet käsiteltävä yhteistoimintaneuvotteluissa Ennen sopimuksen tekemistä: vuokrattavien työntekijöiden määrä työtehtävät ja työkohteet sopimuksen kestoaika ajanjakso (t) Ilmoituksen saatuaan henkilöstön edustajalla on oikeus vaatia neuvottelua (30 työntekijää) viimeistään ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä neuvottelut käytävä viikon kuluessa ei sopimusta em. aikana Anu-Tuija Lehto

11 Tiedot tilaajavastuulaissa tarkoitetun alihankintatyövoiman käytön periaatteista (YTL 13 § ja 14 §)
Selvitys tilaajavastuulain mukaisen alihankintatyövoiman käytön periaatteista vuosittaiset työkohteet ja –tehtävät sekä ajanjakso (t) pyydettävä Selvityksen jälkeen oikeus tarkentaviin kysymyksiin, joihin on vastattava kohtuullisessa ajassa Anu-Tuija Lehto

12 Työnantajalla ei neuvotteluvelvollisuutta, jos
työtä ei vakiintuneesti teetetä omalla työvoimalla lyhytaikainen tai kiireellinen työ asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen omilla työntekijöillä ei ole mahdollista (SAK – Pro) Anu-Tuija Lehto

13 Tiedot vuokratyöstä (tilaajavastuulain 6 §)
Luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus pyynnöstä saada tiedot Vuokratyövoiman määrästä työvoiman määrällä tarkoitetaan lukumäärätietoa eikä yksilöityä tietoa työntekijöiden henkilöllisyydestä Yksilöintitiedot vuokratyövoimaa tarjoavasta yrityksestä yrityksen yksilöintitietoja voivat olla yrityksen rekisteröity ja virallinen nimi sekä yritystunnus mahdollisine rekisteröintinumeroineen Työkohteesta ja työtehtävistä sekä vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen kestosta ilmoitetaan pyyntöhetken tiedon mukaisesti Anu-Tuija Lehto

14 Vuokratyöhön sovellettavasta työehtosopimuksesta/keskeiset työehdot
tieto sovellettavasta työehtosopimuksesta ei tarkoita työntekijäkohtaista luetteloa vaan yleisellä tasolla olevaa tietoa siitä, mitä työehtosopimusta tai työehtosopimuksia työvoimaa vuokraava yritys työntekijöihinsä soveltaa Jos jokin edellä mainituista tiedoista muuttuu sen jälkeen, kun se on kerrottu henkilöstön edustajalle, henkilöstön edustajalla on pyynnöstä oikeus saada muuttunut tieto tilaajalta Tiedot on annettava pyynnöstä henkilöstön edustajalle myös sellaisesta vuokratyöstä, johon sovelletaan tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentin poikkeussäännöstä (tilaajalla ei selvitysvelvollisuutta) Anu-Tuija Lehto

15 Oikeus edustaa vuokratyöntekijöitä (tilaajavastuulain 6 §)
Käyttäjäyrityksen luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla oikeus edustaa vuokratyöntekijää ja saada kaikki erimielisyyteen liittyvät tiedot (palkan määräytyminen, määräaikaisen työsopimuksen perusteet ym.) TT 2006:62: Työnantaja on työntekijäin tahdosta riippumatta velvollinen antamaan luottamusmiehelle tiedot työntekijälle maksettujen kulukorvausten perusteista, maksamisajankohdasta ja määrästä silloin, kun on epäselvyyttä siitä, onko työnantajan maksamien kulukorvausten määrä työehtosopimuksen mukainen (vrt. TT , ään.) Jäsenhankinta! Anu-Tuija Lehto

16 Tiedot ns. lähetetyistä työntekijöistä (laki lähetetyistä työntekijöistä 8 A §)
Lähetetty työntekijä työskentelee tavallisesti muualla kuin Suomessa ja muualle sijoittautunut työnantaja lähettää hänet työhön Suomeen rajoitetuksi ajaksi (myös vuokratyöntekijät) Jos lähetettynä yli 8 päivää, luottamusmiehellä oikeus saada työnantajalta tai tämän edustajalta asianomaisen valtuuttamana tiedot sovellettavista työehdoista (työsopimuslain 2 luvun 4 §) Anu-Tuija Lehto

17 Muut ulkomaalaiset (ulkomaalaislain 73, 74 ja 186 § sekä työsopimuslain 11 A luku
Muu kuin unionin kansalainen, tähän rinnastettava tai perheenjäsen Työnantajan ilmoitettava luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle nimi ja työehtosopimus Koskee myös Suomessa toimivaa pääteettäjää tai pääurakoitsijaa, jos työntekijä on aliurakoitsijan palveluksessa tai vuokrattuna (toissijainen lähetetyistä annettuun lakiin) Rangaistava teko Tilaajan vastuu ns. paperittomasta työntekijästä (työsopimuslain 11 a luku) Anu-Tuija Lehto


Lataa ppt "PÄTKÄTYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTA Anu-Tuija Lehto SAK Anu-Tuija Lehto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google