Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteistoimintaneuvottelut virastoissa ja laitoksissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteistoimintaneuvottelut virastoissa ja laitoksissa"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteistoimintaneuvottelut virastoissa ja laitoksissa
Lomautuksen pelisäännöt

2 Neuvotteluesityksen antaminen
Kaupunginhallitus päätti § 236 mm., että kunkin viraston ja liikelaitoksen henkilökunta lomautetaan siten, että viranhaltija- ja työntekijäkohtainen lomautusaika on virastoissa/liikelaitoksissa vähintään 14 kalenteripäivää / lomautettava (TTES 10 työpäivää), että virastojen ja liikelaitosten tulee välittömästi käynnistää ja viivytyksettä käydä kunta-alan yhteistoimintalain edellyttämiä määräaikoja noudattaen mahdollisia lomautuksia edeltävä em. lain mukainen yhteistoimintamenettely mm. siitä, kuinka lomautukset ao. virastossa ja liikelaitoksessa toteutetaan, Em. päätöksen perusteella virastoissa ja laitoksissa tulee käynnistää välittömästi yhteistoimintaneuvottelut Hallintokuntakohtainen yhteistoimintaneuvottelu käynnistetään lähettämällä kirjallinen neuvotteluesitys/kokouskutsu hallintokunnan yhteistoimintaelimen jäsenille Kirjallinen neuvotteluesitys työntekijöiden edustajille on annettava viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen alkamista (Yt-laki 7 §:n 1 mom.)

3 Neuvotteluesityksen sisältö:
Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi neuvottelujen aloittamisaika ja –paikka sekä neuvotteluissa käsiteltävät asiat. Neuvotteluissa käsiteltäviä asioita ovat mm.: Aiottujen toimenpiteiden perusteet (Kh:n päätökset § 178, § 200, § 236) Alustava arvio lomauttamisten määrästä, mm. suunnitelmat niistä henkilöstöryhmistä, jotka mahdollisesti jätettäisiin lomautusten ulkopuolelle Selvitys periaatteista, joiden mukaan lomauttamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; (ks. edellinen kohta) sekä Arvio ajanjaksosta, jonka kuluessa lomauttamiset toteutetaan ja viranhaltija/työntekijäkohtaisten lomautusten kestosta Vaikutuksista (esim. palvelutuotantoon) Vaihtoehdoista (esim. talkoovapaat) Tarkoituksenmukaista on myös neuvotella mm. lomautuksen toteuttamistavoista (esim. kokoaikainen / osa-aikainen lomautus) ja siitä, miten työjärjestelyt lomautusajanjaksona mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla toteutetaan Todetaan ne asiat, jotka tullaan käsittelemään koko kaupungin yhteistyötoimikunnassa, mm. periaatteet ja menettelytavat siitä, millä tavalla lomautusilmoitusaikana /lomautusaikana työntekijöille/viranhaltijoille tarjotaan muuta työtä

4 Neuvottelumenettelyn aikataulu:
Neuvottelujen käynnistäminen. Neuvotteluesityksen antaminen Ensimmäinen neuvottelu aikaisintaan 5 vrk kuluttua neuvotteluesityksen antamisesta Mikäli aiotaan tehdä esitys pääsääntöä suppeammasta lomautuksesta kh:lle (kh:n päätös § 236), käydään läpi poikkeustarpeet heti ensimmäisessä neuvottelussa ennen toimielimen kokousta (toimielimen esitys ao. akj:lle) Neuvotteluvelvoite täyttynyt, kun neuvotteluja hallintokunnassa (joko yksi tai useampia neuvottelutilaisuuksia) on käyty niiden aloittamisesta lukien vähintään 14 päivän ajanjaksona, ellei neuvotteluissa toisin sovita (Yt-laki 13 §:n 3 mom.). Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista (Yt-laki 5 §:n 1 mom.) ja tämän lisäksi lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta (TSL 5 §:n 1 mom. ja KvhL 31 §:n 1mom.). Ennen yt-menettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yt-menettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot (Yt-laki 6 §:n 1 mom.) Yhteistoimintaneuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi ainakin neuvottelujen ajankohta, neuvotteluihin osallistuneet henkilöt, neuvottelujen tulos ja mahdolliset osapuolten eriävät kannanotot. Neuvotteluissa läsnä olleet tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksillaan, jollei pöytäkirjan tarkastamisesta ja varmentamisesta ole sovittu toisin (yt-laki 16 §).

5 Neuvottelumenettelyn aikataulu:
4. Kaupunginhallitus päättää pääsääntöä suppeammista lomautuksista Mikäli kaupunginhallituksen päätös eroaa merkittävästi toimielimen esityksestä, on kh:n päätöksen vaikutukset syytä käydä läpi yhteistoimintaneuvottelussa. 5. Toimielin päättää lomautusperusteen olemassaolosta (hallintosääntö 38 §).

6 Lomautuksista (tiivistelmä)
Kaupungin henkilöstön lomautus vähintään 2 viikoksi viraston/liikelaitoksen toiminnasta ja viranhaltijoiden/ työntekijöiden tehtävistä riippuen. Lomautus voi kestää useita päiviä yhtäjaksoisesti, koostua yksittäisistä päivistä tai se voidaan toteuttaa säännöllisen päivittäisen työajan lyhentämisenä tai lomautuksena tehtävistä, joista virka-/työehtosopimuksessa maksetaan erillinen korvaus. Lomautukset työnantajan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja palvelutuotannolle vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla. Määräaikaisten henkilöiden lomautus: 1) määräaikaiset viranhaltijat voidaan lomauttaa vain, jos virkasuhde kestänyt vähintään 6 kk ennen lomautuksen alkamista 2) määräaikaiset työntekijät saadaan lomauttaa vain, jos työntekijä tekee työtä sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on erityinen suoja lomautustilanteessa

7

8 Lisätietoa lomautuksista
Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Molemmat julkaisut löytyvät KT:n verkkosivuilta ( pdf muodossa.

9 Lisätietoa lomautuksista
Kuntatyönantajassa 2/2009 on julkaistu teemasivut Säästetään henkilöstömenoissa! . Sivuille on koottu tietoa keinoista, joilla voi säästää ja karsia henkilöstömenoja. Oppaasta löytyy ohjeita mm. toiminnan ja työaikojen tehostamisesta, paikallisesta sopimisesta, lomarahojen vaihdosta ja lomauttamisesta.


Lataa ppt "Yhteistoimintaneuvottelut virastoissa ja laitoksissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google