Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

IFRS 16:n soveltaminen FAS-tilinpäätöksessä – verottajan näkökulma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "IFRS 16:n soveltaminen FAS-tilinpäätöksessä – verottajan näkökulma"— Esityksen transkriptio:

1 IFRS 16:n soveltaminen FAS-tilinpäätöksessä – verottajan näkökulma
Konsernitilinpäätös 2019 / Helsinki Risto Walden, kauppat.lis., KLT /

2 IFRS EU KPL / FAS EVL / TVL OYL
/ Walden

3 KPL 5:5b § ”Rahoitusleasing”
” Jos kirjanpitovelvollinen on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka kohteena olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden alkaessa, vuokralleantaja saa merkitä hyödykkeen tilinpäätökseensä siten kuin se olisi myyty ja vuokralleottaja siten kuin se olisi ostettu. Jos kirjanpitovelvollinen ottaa tämän merkintätavan käyttöönsä, sitä tulee soveltaa kaikkiin tässä momentissa tarkoitettuihin sopimuksiin. Merkitsemisessä ja esittämisessä tilinpäätöksessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poikkeuksia standardien soveltamisesta tai soveltamiseen perustuvista lisävaatimuksista tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esittäville tiedoille.” / Walden

4 Rahoitusleasing-sopimukset (KPL 5:5b §)
Rahoitusleasing-sopimusten kirjaaminen kuin osamaksusopimukset (aktivointi); valinnainen kirjaustapa => käsittely kuin hyödyke olisi myyty ja ostettu. Merkitsemisessä ja esittämisessä tilinpäätöksessä noudatetaan IFRS tilinpäätösstandardeja. (IAS 17 ja lukien IFRS 16) Myyjän ja ostajan käsittelyt erillisiä, kirjanpitovelvolliskohtaisia valintoja (KPL) Konsernissa pakko soveltaa mikäli sovellettu erillistilinpäätöksissä (KPL 6 luku 2 § 1 : yhdenmukaisuuden vaatimus) Sovellettava kaikkiin taloudelliselta luonteeltaan vastaaviin sopimuksiin. Siirtymäsäännöksin voidaan menettelyä soveltaa esimerkiksi vain uusiin sopimuksiin / Walden

5 Kila 2018 / 1988 (27.6.2018) KPL 5:5b §:n ja IFRS 16:n soveltamisesta
Kannanotto KPL 5 luvun 5b §:n ja sisällöstä suhteessa vuoden 2019 alusta voimaantulevan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönottomahdollisuuteen Suomessa. Kirjanpitolautakunta toteaa, että KPL 5:5b §:n tarkoituksena on ollut mahdollistaa IFRS-säännösten mukainen menettely. KPL 5:5b § edellyttää, että - säännöstä sovellettaessa - vuokrasopimusten merkitsemisessä ja esittämisessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja eli vuoden 2019 alusta alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16:n ja Suomen kansallisen sääntelyn välinen suhde ei ole selvä. Kirjanpitolakia uudistettiin tältä osin viimeksi ennen IFRS 16 -standardin julkaisemista, joten vaikka laissa todetaan yleisellä tasolla, että Suomessa noudatetaan tältä osin kulloinkin voimassa olevan IFRS-standardin säännöksiä, ei laki ota suoraan kantaa kaikkien vuokrasopimusten tasekäsittelyyn vuokralle ottajan tilinpäätöksessä. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi, joka tulee voimaan alkaville tilikausille. Rahoitusleasing, operatiiviset vuokrasopimukset, arvoltaan vähäiset (alle 5.000USD) / Walden

6 KHO 2016 T 4472 (25.10.2016): Rahoitusleasing
A Oy haki rahoitusta ja luovutti omistamiaan kuljetusvälineitä vakuudeksi. Rahoittajat saivat vakuusajaksi kuljetusvälineiden omistusoikeuden ja A Oy vuokrasi ne samalla sopimuksella omaan käyttöönsä. Rahoitusjärjestely sisälsi takaisinosto-option eli A Oy:n oli mahdollista ostaa ne takaisin erikseen sovitun ajan kuluttua. Yhtiön tarkoituksena oli jatkaa kyseisen omaisuuden käyttämistä myös vuokrakauden jälkeen, ja järjestelyn taloudellinen mallinnus oli tehty siten, että omaisuus palaa yhtiön omistukseen vuokrakauden jälkeen. Yhtiö vaati, että järjestely on kokonaisuutena katsottava rahoitusjärjestelyksi ja sen kohteena olleen omaisuuden luovutuksessa oli kysymys vakuuden antamisesta. Yhtiölle ei tällöin siis realisoituisi tuloa. / Walden

7 KHO 2016 T 4472 (25.10.2016): Rahoitusleasing
Kirjanpitolakiin oli lisätty voimaan tulleet säännökset rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitsemisestä kirjanpitoon. Uuden säännöksen mukaan vuokrasopimuksen tehnyt kirjanpitovelvollinen vuokralleottaja voi merkitä tietyin ehdoin hyödykkeen tilinpäätökseensä siten kuin se olisi ostettu. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että mainittuja kirjanpitolain periaatteita ei voitu soveltaa verotuksessa. EVL 5 § 1 momentti 1 kohta. Kts. myös KHO1990/2531 Keskusverolautakunnan antamasta ennakkoratkaisusta verovelvollisen tekemään valitukseen annettu päätös, ei muutosta. / Walden

8 KVL 25/2013 (KHO 2014 T 1443, ei muutosta)
A Oy myi omistamansa kiinteistöosakeyhtiön osakkeet rahoittajalle. Kaupan yhteydessä sovittiin, että A Oy vuokraa kiinteistö­osakeyhtiön tilat omaan käyttöönsä kymmenen vuoden ajaksi. Sopimuksen mukaan A Oy:llä oli oikeus lunastaa kiinteistöosakeyhtiön osakkeet takaisin itselleen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua ja velvollisuus lunastaa osakkeet vuokrasopimuksen päättyessä kymmenen vuoden kuluttua. Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutus oli A Oy:n verotuksessa veronalainen luovutus. Kiinteistöosake­yhtiön tilojen käyttöoikeudesta maksettavat leasingvuokrat olivat A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoisia vuokramenoja. / Walden

9 Tulkintaa EVL:ssa ei ole KPL 5:5b:ää vastaavia rahoitusleasingsopimuksia koskevia säännöksiä. EVL:a tulkitaan ensisijaisesti siten, että liiketapahtumat arvioidaan niiden juridisen muodon mukaan. KPL hallituksen esityksessä oli jo tiedossa, että verolainsäädäntö ei tunne vastaavanlaista rahoitusleasingin käsittelyä, mikä ei ollut kuitenkaan este menettelylle erillistilinpäätöksessä. EVL ja KPL kirjanpitosidonnaisuussäännökset eivät sovellu rahoitusleasing-käsittelyyn, muutosta ei huomioida verotettavan tuloksen laskennassa, vaikutus eliminoidaan veroilmoituksessa. / Walden

10 Vaikutukset Rahoitusleasingin taloudellisen luonteen perusteella vaihtoehtoinen kirjaustapa lähtökohtaisesti parantaa tulosta ja oman pääoman määrää Osakeyhtiölaissa ei ole asiaan liittyviä rajoitteita tai erityisnormeja ja siten vaikuttaa sellaisenaan vapaisiin omiin pääomiin ja oman pääoman riittävyyteen Välitön vaikutus tunnuslukuihin ellei tunnuslukujen laskennassa ole erikseen muuta sovittu … / Walden

11 Kiitokset ! / Walden


Lataa ppt "IFRS 16:n soveltaminen FAS-tilinpäätöksessä – verottajan näkökulma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google