Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu."— Esityksen transkriptio:

1 INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

2 INTO-hankkeen tarkoitus  Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa muokkaamalla erityisesti koulun arviointikulttuuria hyödyntämällä nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

3 INTO-hankkeen tavoitteet  Oppilas suunnittelee, tunnistaa, kielellistää ja dokumentoi käsityöprosessia ja siinä tapahtuvia oppimisen eri vaiheita teknologiaa hyödyntäen.

4 INTO -hankkeessa oppilas  asettaa oppimiselleen tavoitteita sekä tarkkailee ja arvioi oppimistaan  kokee oman oppimisen omistajuutta ja pystyvyyttä, jonka kautta motivaatio oppimista kohtaan kasvaa  havainnoi ja kehittää sekä omaa että ryhmän työskentelyä opiskelun eri vaiheissa henkilökohtaisten tavoitteiden ja monipuolisen arvioinnin (itse-, vertaisarviointi ja opettajan ohjaava palaute) avulla  tutkii, kokeilee ja luottaa omiin ideoihinsa ja taitoihinsa ennakkoluulottomasti  käyttää, ymmärtää, arvioi ja kehittää erilaisia teknologisia välineitä ja sovelluksia sekä käyttää opittuja tietoja ja taitoja arjessa (vrt. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 14.4.12)  työskentelee sinnikkäästi ja kekseliäästi käsityöprosessin eri vaiheissa (vrt. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 14.4.12)  tunnistaa käsityöprosessissa ilmeneviä oppimiseen liittyviä kriittisiä vaiheita ja omaa niihin liittyviä vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia

5 INTO -hankkeessa luokanopettajaksi opiskeleva  ymmärtää käsityöprosessin ja oppimisen itsesäätelytaitojen välisen yhteyden  tunnistaa käsityöprosessissa ilmeneviä kriittisiä tekijöitä (työvaiheet, työskentelytaidot, asenne ja tahto)  tukee monipuolisen arvioinnin ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen avulla oppilaiden oman toiminnan suunnittelua, tarkkailua ja arviointia käsityöprosessin aikana  suuntaa arvioinnin perusteella opetusta oppilaiden tarpeiden mukaisesti  hyödyntää työssään pedagogisesti tarkoituksenmukaista teknologiaa

6 Keskeiset käsitteet  Käsityö  Käsityöprosessi  Arviointi  Arviointikulttuuri  Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin  Itse- ja vertaisarviointi  Oppiminen ja työskentely arvioinnin kohteena käsityössä  Toimintakulttuuri  Oppimisen itsesäätely  Oppimispäiväkirja/Portfolio  Teknologian hyödyntäminen

7 Oppimisteoreettinen lähtökohta  Oppimisen itsesäätelytaidot  Oppijan kyky säädellä omaa oppimistaan - so. taito asettaa oppimiselle omia tavoitteita sekä tarkkailla omaa työskentelyään suhteessa niihin. Oman toiminnan arviointi mahdollistaa oppimisessa kehittymisen ja oppija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Oman oppimisen hallinta on merkittävä oppimismotivaatioon vaikuttava tekijä pyrittäessä ymmärtävään ja oppijalle merkitykselliseen oppimiseen.  Kontturi 2016

8 Oppimisen itsesäätelyn yleinen malli – Pintrich (Kontturi, 2016) Muistiinpanotekniikat, lukutekniikat, oman ajattelun tiedostaminen Oppimistehtävän muuttaminen, oppimispaikan valinta, ajanhallinta Käytös, keskittyminen, ponnistelun määrä Pystyvyys, kiinnostus, arvostukset, tahto

9

10 Mitä tehty aikaisemmin?  Portfolioita 5. ja 6. luokkalaisten kanssa ”Rennolla ja kevyellä” otteella

11 Mitä tullaan tekemään?  Perehdytään keskeisiin käsitteisiin ja saatavalla olevaan tietoon.  Ohjataan oppilaita ja oppilasryhmiä asettamaan tavoitteita sekä käsityöprosessiin että oppimiseen liittyen. Työskentelyn aikana oppilaat saatetaan tietoisiksi omasta ajattelustaan ja autetaan heitä arvioimaan omaa kehittymistään ja oppimistaan.  Kokeillaan ja kehitetään työskentelyä ja hyödynnetään teknologiaa mahdollisimman järkevästi.

12 Laitteet ja ohjelmistot  30 Chromebook  https://kauppa.ilonait.fi/web/kau ppa/kramer-via-connect-pro/ https://kauppa.ilonait.fi/web/kau ppa/kramer-via-connect-pro/  12 iPad  3D –tulostin  GAFE, eli Google Apps for Education

13 INTO-hanke mukana HundrED –hankkeessa ”Ajattelun ja oppimisen taidot”  Tieto- ja informaatioteknologiassa, taloudessa, kulttuurissa ja sosiaalisissa käytännöissä tapahtuneiden muutosten seurauksena erilaisten ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. INTO - projekti pyrkii kehittämään oppilaiden innovatiivista ajattelua ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja samalla muokkaamaan koko koulun toimintakulttuuria. Projektin tavoitteena on synnyttää useita monistettavissa olevia, uusia ajattelun ja oppimisen taitoja parantavia käytäntöjä.

14 Yhteistyössä  Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutus  Oulun kaupungin Rajakylän koulu, Tekemällä teknoksi – teknologiapainotteinen luokka  ”Modernit käsillä tekemisen taidot” (HundrEDissa)

15 Ketkä mukana  Oulun normaalikoulun Linnanmaan alakoulun 5. ja 6. luokkalaiset  Opetusharjoittelijat luokanopettajakoulutus  Eero Hietapelto, KM, Teknisen työn lehtori  Heikki Kontturi, KT, Luokanlehtori  Jaana Anttonen, KM, Tekstiilityön lehtori  Hannu Juuso, KT, Apulaisrehtori


Lataa ppt "INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google