Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KEMIA, seutukunnallinen, vuosiluokkaistettu Tampereen seutu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KEMIA, seutukunnallinen, vuosiluokkaistettu Tampereen seutu."— Esityksen transkriptio:

1 KEMIA, seutukunnallinen, vuosiluokkaistettu Tampereen seutu

2 7. luokka, tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet T1 Ei seutukunnallista lisättävää T2 Oppilas harjoittelee tunnistamaan omaa osaamistaan ja työskentelemään huolellisesti ohjeiden mukaan. T3 Oppilas oppii ymmärtämään aineiden ja materiaalien merkitystä arjessa ja omassa elämässä. T4 Oppilasta oppii pohtimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

3 Tutkimisen taidot T5 Oppilas harjoittelee muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöstä. T6 Oppilas harjoittelee työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti. T7 Oppilas harjoittelee esittämään omien tutkimustensa tuloksia. T8 Oppilas harjoittelee ymmärtämään yksinkertaisten teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita. T9 Oppilas harjoittelee oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.

4 Kemian tiedot ja niiden käyttäminen T10 Oppilasta harjoittelee käyttämään kemian käsitteitä. T11 Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä. T12 Oppilas harjoittelee perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla. T13 Oppilas harjoittelee hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

5 S1 Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

6 S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

7 S3 ja S4 Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

8 S5 ja S6 Pääpaino on seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksien tutkimisessa, sekä alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustumisessa aineen koostumiseen atomeista. Painotetaan reaktionopeuden havainnointia ja siihen vaikuttavien tekijöiden pohtimista. Lisäksi painotetaan kemian merkkikielen tulkitsemista.

9 8. luokka Merkitys, arvot ja asenteet T1 Ei seutukunnallista lisättävää T2 Oppilas harjoittelee asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti. T3 Oppilas oppii ymmärtämään alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. T4 Oppilas oppii arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta.

10 Tutkimisen taidot T5 Oppilas oppii muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimuksiin liittyen. T6 Oppilas oppii toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti. T7 Oppilas oppii käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia. T8 Oppilas oppii ymmärtämään alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä. T9 Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen sekä oppii havainnollistavien simulaatioiden avulla.

11 Kemian tiedot ja niiden käyttäminen T10 Oppilas oppii käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan. T11 Oppilas oppii käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä. T12 Ohjata harjoittelee käyttämään eri tietolähteitä sekä oppii perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla. T13 Oppilas oppii hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. T14 Oppilas oppii ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteista ja niissä tapahtuvista muutoksista.

12 S1 ja S2 S1 Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. S2 Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

13 S3 ja S4 S3 Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

14 S5 ja S6 S5 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. S6 Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Käytetään kemian merkkikieltä ja harjoitellaan yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.

15 9. luokka Merkitys, arvot ja asenteet T1 Ei seutukunnallista lisättävää T2 Oppilas oppii asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti. T3 Oppilas oppii ymmärtämään alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. T4 Oppilas oppii käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

16 Tutkimisen taidot T5 Oppilas oppii muodostamaan kysymyksiä omaan elämään, lähiympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi. T6 Oppilas oppii toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti. T7 Oppilas oppii käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimuksiensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia. T8 Oppilas oppii ymmärtämään alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä. T9 Oppilas oppii käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä oppii havainnollistavien simulaatioiden avulla.

17 Kemian tiedot ja niiden käyttäminen T10 Oppilas oppii käyttämään hiiliyhdisteiden kemiaan liittyviä käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä T11 Oppilas oppii käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään hiiliyhdisteiden rakenteita ja kemiallisia ilmiöitä. T12 Oppilas oppii käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä oppii ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla. T13 Oppilas oppii hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. T14 Oppilas oppii ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, niiden rakenteesta sekä aineen sisällä ja niiden kesken tapahtuvista muutoksista. T15 Oppilas oppii soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tutustuu mahdollisuuksien mukaan kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

18 S1 ja S2 S1 Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. S2 Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

19 S3 ja S4 S3 Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. S4 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

20 S5 ja S6 S5 Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään. S6 Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Käytetään kemian merkkikieltä ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista ja tuottamista.


Lataa ppt "KEMIA, seutukunnallinen, vuosiluokkaistettu Tampereen seutu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google