Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ARVIOINTI ON ARVON ANTAMISTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ARVIOINTI ON ARVON ANTAMISTA"— Esityksen transkriptio:

1 ARVIOINTI ON ARVON ANTAMISTA
OPPIVA OPS –

2 Oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteys: Arvioinnissa ei ole kyse irrallisesta tehtävästä tai toiminnasta. Oppiminen, opettaminen ja arviointi liittyvät kiinteästi toisiinsa. Oppimisen ohjaaminen ja opettamisen kehittäminen tapahtuvat arvioinnin avulla. Opettaminen Arviointi Oppiminen

3

4 JOHDATUS ARVIOINNIN KESKEISIIN PERIAATTEISIIN
Arviointia ei voi erottaa oppimiskäsityksestä (Jakku-Sihvonen 2001; Atjonen 2007) Arviointia ja oppimista ei voi erottaa toisistaan Arviointi on aina kontekstisidonnaista

5 ESIMERKKI OPPIMISKÄSITYKSEN JA ARVIOINNIN SUHTEESTA (POPS 2014, 17)
” Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii vähitellen toimimaan itseohjautuvasti. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua”.

6 JOHDATUS ARVIOINNIN KESKEISIIN PERIAATTEISIIN
Arvioinnilla on erilaisia tehtäviä a) opintojen aikana ja b) nivel-ja päättövaiheessa a) Formatiivinen arviointi = Arviointi opintojen aikana -> Oppimisen arviointi Tavoitteena on antaa oppilaalle monenlaista kannustavaa ja opiskelua ohjaavaa palautetta opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Huom! Kannustava palaute ei ole sama kuin kannustava arvosanan antaminen b) Summatiivinen arviointi = Arvosanan antaminen perusopetuksen nivel-ja päättövaiheessa (numero tai kirjain). Koskee myös lukiokoulutusta kurssin päättyessä tai opintojen päättyessä. Huom! Arvioinnin tulee olla tasa-arvioista ja yhdenvertaista = valtakunnallisesti vertailtavaa. Kuitenkin POPS -perusteissa ei ohjeita arvosanan antamisesta.

7 OPPIMISKÄSITYKSEN JA ARVIOINNIN YHTEYDEN TÄRKEYDESTÄ…

8 Oppimiskäsitys – oppimisprosessi TAVOITTEET – ARVIOINTI
Tavoitteen asettamis- vaihe Opettajan asettamat tavoitteet – oppilaan omat tavoitteet – yhdessä asetetut tavoitteet Mitkä ovat tieto- ja taito- tavoitteet? Mihin ryhdymme? Suunnitte-luvaihe Miten opin /opimme? Oppimispro-sessin suunnittelu oppilaiden kanssa: menetelmät, oppimisym-päristö, välineet Opiskelu-vaihe Yksin - yhdessä Joustavat roolit: tutkija, oppija, opettaja, ihmettelijä, kysyjä, auttaja, johtaja, varmistaja, huolehtija, esittäjä, järjestelijä Formatiivinen arviointi = Oppimisproses-sin arviointia Itsearviointi Mitä tein? Mikä meni hyvin? Miten opin / opimme? ++/ - Palaute opettajalta, oppilailta Suunnittelusta prosessista, ryhmästä, tuotok-sesta. Summatii-vinen arviointi = Opitun arviointia tieto taito

9 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito L5 Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen L6 Työelämä- taidot ja yrittäjyys L7 Osallistuminen ja vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen - tiedot - taidot - arvot - asenteet - tahto Siihen kuuluu myös kyky käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla L2 Kulttuurinen osaaminen, Vuorovaikutus ja ilmaisu Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen IRMELI HALINEN

10 Oppimiskäsitys – oppimisprosessi TAVOITTEET - ARVIOINTI
Tavoitteen asettamis- vaihe Suunnitte-luvaihe Opiskelu-vaihe Formatiivinen arviointi = Oppimisproses-sin arviointia Itsearviointi Palaute Summatii-vinen arviointi = Opitun arviointia

11 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri
ohjata ja kannustaa opiskelua kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti Painopiste oppimista edistävässä arvioinnissa

12 Arviointikulttuurin keskeiset piirteet:
rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen KOKO oppimisprosessin ajan arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys arvioinnin monipuolisuus arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja koulutyön suunnittelussa

13 Oppimista tukeva arviointikulttuuri
Oppilaiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta Epäonnistumiset ja virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia Havainnoida omaa ja yhteistä työskentelyä Antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille Yhteistyössä kotien kanssa: palaute opintojen edistymisestä, oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä, saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arvioinnista Opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline Opetuksen järjestäjä seuraa oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee arvioinnin kehittämistä

14

15

16

17

18

19

20

21

22 OPPIVA OPS –prosessin eteneminen koululla
ARVIOIKAA OPPIVA OPS -prosessia koulullanne: ops -perusteiden osaaminen pedagoginen muutos kokeilut oppilaiden  osallisuus OPPIVA OPS –VALMENNUSRYHMÄN PROSESSIN ARVIOINTI  Rakenne: 2 pv Käynnistys ja oppimiskäsitys + 1pv laaja-alainen osaaminen + veso + 1pv osallisuus + 1 pv ryhmä oppimisen välineenä + 1pv monialaiset op.kok. + veso + 1pv arviointi

23 OPPIVA OPS –prosessin työtavat
Päivien työtavat ja ohjaajien rooli Ryhmän toimivuus Väliaikatyöskentely

24 OPS –perusteiden osaaminen, pedagogiikka ja kokeilut
Opettajat ovat lukaisseet yleisen osan opetussuunnitelmasta. Opettajat ovat lukeneet ja keskustelleet opetussuunnitelmasta. Opettajat ovat syventyneet ja suunnitelleet pedagogiikkaa yhteistyössä. Opettajat ovat tehneet pedagogisia kokeiluja. Opettajat ovat ottaneet oppilaat mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta.

25 OSALLISUUDEN TASOJA OPPIVA OPS Lapsia ja nuoria kuunnellaan
… kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään. …näkemykset otetaan huomioon. …ovat mukana päätöksenteossa. …jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa. …ovat päättämässä sekä pohtivat, miten päätökset viedään käytäntöön. TOIMINTAOSALLISUUS; toiminta lähtee lasten ja nuorten ideoista, joiden pohjalta he asettavat tavoitteita, suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat. HUOM! Ops- perusteet


Lataa ppt "ARVIOINTI ON ARVON ANTAMISTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google