Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sote-alan yrittäjyydessä huomioon otettavat säädökset 2014

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sote-alan yrittäjyydessä huomioon otettavat säädökset 2014"— Esityksen transkriptio:

1 Sote-alan yrittäjyydessä huomioon otettavat säädökset 2014
OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

2 Sisältö Yrittäjäksi alalle Lainsäädäntö
Lupa- ja valvonta-asiat (AVI ja Valvira) Hankintaosaaminen (kilpailuttaminen) Palveluseteli OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

3 Kirjanpito ja laskutus
idea Minä yrittäjänä tietoa Asiakas/ Palvelu Liiketoiminta-suunitelma luvat verotus rahoitus yritysmuoto vakuutukset Kirjanpito ja laskutus Perustamis- ilmoitukset sopimukset markkinointi OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

4 Kuntien sosiaali- ja terveystoimi on viiden sote-alueen (kuntayhtymä) järjestämisvastuulla
Sote-alue voi ostaa palvelut oman organisaationsa ulkopuolisilta palveluntuottajilta, jos se ei tuota niitä omana työnään. Kilpailuttamisen jälkeen laaditaan kirjallinen sopimus kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan kesken. Asiakas voi ostaa palvelun myös palvelusetelillä. Sote-alueen ostaessa palveluja sen on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007), kuntien omia hankintaohjeita ja myös kilpailunrajoituslakia Lait edellyttävät kilpailuttamista sekä avoimuutta ja tasapuolisuutta tarjouksentekijöitä kohtaan. OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

5 Haasteita Rahoitus Toiminnan aloittaminen
Lainsäädännön tuntemus puuttuu Lainsäädännön vaikeus Yritystalouden tuntemuksen puute Paperisota Tilojen löytyminen Asiakkaiden hankkiminen Kilpailutus Palvelusetelin käyttö Kotitalousvähennys monimutkainen käytännössä OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

6 Lisää… Suhteiden luominen kuntiin ja sote-alueille
Asiakkaiden vähäinen varallisuus Kontaktien puute yrittäjiin Käytännön neuvojen tarve Tuotteistaminen vaikeaa Palvelukokonaisuudet hajanaisia Markkinointi vaikeaa Asiakirjahallinto hankalaa OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

7 Kilpailuttaminen ja ostopalvelusta tehtävä sopimus
Yksityisen palveluntuottajan ja sote-alueen (kuntayhtymän) kesken tehdään kulloinkin sopimus, jossa palvelun järjestämisen ehdot, laajuus ja kesto sekä yksityiselle palveluntuottajalle maksettavat korvaukset määritellään. Näiden tulisi käydä ilmi jo tarjouspyynnöstä.  Ostettavien palveluiden tulee vastata kunnallisilta palveluilta edellytettyä laatutasoa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) määrittelee sen henkilöstön ammatilliset vaatimukset, joilta terveydenhuollon palveluja voidaan tilata. Valvira merkitsee kyseiset ammatinharjoittajat rekisteriinsä Terhikkiin ja toimii myös valvovana viranomaisena. Sosiaalitoimen henkilöstön kelpoisuudesta on säädetty Laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

8 Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö
Perustuslaki 731/1999 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992 Sosiaalipalvelujen lainsäädäntö Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

9 Vanhuksia koskevia säädöksiä on pirstaleisesti sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon lainsäädännössä Suomen perustuslaki (perustuslaki, 731/1999), erityisesti 19 § 3 momentti ja 22 §) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki /980) kuntalaki (365/1995, erityisesti 27–29 §) hallintolaki (434/2003,erityisesti 3 § 2 momentti sekä 41 ja 43 §) laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999) yhdenvertaisuuslaki (21/2004) sosiaalihuoltolaki (710/1982, erityisesti 17 § 1 momentti a 40a§ ) sosiaalihuoltoasetus (607/1983, erityisesti 5 ja 6 §) OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

10 Vanhuksia koskevaa lainsäädäntöä
laki julkisista hankinnoista (hankintalaki, 348/2007) laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992, erityisesti 4 § 1 momentti 4 kohta) laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (sosiaalihuollon asiakaslaki, 812/2000, erityisesti 4 § 2 momentti) laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki, 785/1992) laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksulaki, 734/1992) laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011) OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

11 Vanhuksia koskevaa lainsäädäntöä
laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki, 380/1987) laki holhoustoimesta (holhouslaki, 889/1999) laki omaishoidon tuesta (omaishoitolaki 937/2005) laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007) kansanterveyslaki (66/1972) erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) terveydenhoitolaki (1326/2010) päihdehuoltolaki (41/1986) mielenterveyslaki (1116/1990) tartuntatautilaki (593/1986) laki kehitysvammaisten erityishuollosta (kehitysvammalaki, 519/1977) OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

12 Vireillä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeet
Alkoholilain ja raittiustyölain uudistus  Asetus lääkkeen määräämisestä  Itsemääräämisoikeuslaki  Kotihoidontuen puolittaminen  Kuntoutuksen asiakasyhteistyölain muuttaminen  Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista  Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta Lääkekorvausjärjestelmän uudistaminenLääkelain muuttaminen (apteekkitoiminta)  Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen  Muistutus- ja kantelumenettelyn uudistaminen  Perhehoitolainsäädännön uudistus  Päivystysasetuksen muuttaminen  Sosiaalihuoltolain uudistaminen  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttaminen  Tartuntatautilain kokonaisuudistus  Terveydenhuollon ammattihenkilölain muutos (laillistamismenettely ja valvonta) Terveydensuojelulain muuttaminen  Yksityisestä terveydenhuollosta ja yksityisestä sosiaalihuollosta annettujen lakien uudistaminen OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

13 Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1. toukokuuta 2011
Uuden terveydenhuoltolain myötä kansalaisten valinnanvapaus lisääntyy niin hoitopaikan kuin hoitohenkilöstönkin suhteen. Potilas tai asiakas voi vapaammin valita sen terveydenhuollon toimintayksikön, jossa häntä hoidetaan. Lisäksi potilaan roolia oman hoitonsa suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan. Terveyskeskusten asiakkaat voivat saada tavanomaisimpia erikoissairaanhoidon palveluja myös omasta terveyskeskuksestaan. Terveydenhuoltolain tavoitteena ovat asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Laki vahvistaa perusterveydenhuoltoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Lailla varmistetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. Uudessa laissa on useita kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaan vaikuttavia muutoksia, joiden tavoitteena on asiakkaiden aseman, palvelujen ja hoidon parantaminen. Terveydenhuoltolaki Finlex - valtion säädöstietopankissa. OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

14 Terveyspalvelujen lainsäädäntö
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 Kansanterveyslaki 66/1972 Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989 Työterveyshuoltolaki 1383/2001 Mielenterveyslaki 1116/1990 Laki hedelmöityshoidosta 1237/2006 Tartuntatautiasetus 786/1986 OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

15 Palvelun käyttäjän asemaa turvaava lainsäädäntö
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 Henkilöstöä koskeva lainsäädäntö Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 275/2005 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

16 Lakien toteutumisen valvonta
Yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia valvovat aluehallintovirastot (AVI), joita puolestaan ohjaa ja koordinoi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Molemmat edellä mainituista toimivat sosiaali- ja terveysministeriön alaisena OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

17 Erityislait: Lastensuojelulaki 417/2007
Laki lasten päivähoidosta 36/1973 Päihdehuoltolaki 41/1986 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 Laki omaishoidontuesta 937/2005 Perhehoitajalaki 312/1992 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 Isyyslaki 700/1975 Laki lapsen elatuksesta 704/1975 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 Laki lapseksiottamisesta 153/1983 OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

18 Lupa-asiat (erillinen esitys)
Sosiaalihuolto Jatkuvaan ympärivuorokautiseen liike- tai ammattitoimintaan saatava aluehallintoviraston lupa ennen toiminnan aloittamista Muussa kuin ympärivuorokautisessa toiminnassa riittää ilmoitus sille kunnalle jossa palveluja tuotetaan Toimintayksiköllä tulee olla palveluista vastaava henkilö, joka vastaa siitä että toiminta täyttää sille asetetut edellytykset Aluehallintovirastoilla on valvontaohjelmat, joilla sovelletaan lupahakemusten käsittelyssä ja palveluntuottajien toiminnan valvonnassa. Kts. tarkemmin AVI:n sivuilta OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

19 Terveydenhuolto Luvan yksityiseen terveydenhuoltoon myöntää aluehallintovirasto. Terveydenhuoltolain mukaisen luvan hakemiseen löytyy lisäohjeita OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

20 Sosiaali- ja terveysalan yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa
Pitää olla toimiva liikeidea Vahva liiketoiminnan osaaminen Laaja-alainen toimintaympäristön tunteminen Alaan kohdistuvan lainsäädännön tunteminen Palvelutarpeiden- ja odotusten kehitys Tieto kunnan toiminnasta Tietoa julkisesta hankintamenettelystä OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

21 AVI ja Valvira yrittäjän näkökulmasta
Aluehallintoviraston toiminta Valvoo, ohjaa, suunnittelee ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuoltoa Käsittelee sosiaalihuoltoa koskevia kanteluja Myöntää yksityisten sosiaalipalvelujen luvat Järjestää koulutusta Yksityisten terveyspalvelujen luvat ja valvonta Kantelut ja oikeusturva asiat Laatii sosiaalihuollon kansalliset valvontaohjelmat OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy

22 Valviran toiminta Sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus- ja valvontaviranomainen Ohjaa aluehallintovirastoja siten, että sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta ovat mahdollisimman yhdenmukaiset koko maassa Toimii terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisena Myöntää valtakunnalliset luvat yksityisen terveydenhuollonpalvelujen tuottamiseen Valvoo ja ohjaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa Ammattihenkilöt merkitään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin Terhikkiin OTT Anja Karvonen-Kälkäjä Pro Lex Oy


Lataa ppt "Sote-alan yrittäjyydessä huomioon otettavat säädökset 2014"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google