Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OMAVALVONTASUUNNITELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OMAVALVONTASUUNNITELMA"— Esityksen transkriptio:

1 OMAVALVONTASUUNNITELMA
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISTA, SISÄLTÖÄ JA SEURANTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

2 SOVELTAMISALA Määräys koskee yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitettuja palvelujen tuottajia. Yksityiset sosiaalipalvelut määritellään sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:ssä Määräys koskee sekä luvan- että ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja Laki yksityisistä sosiaalipalveluista, 6§:n 2 momentti => Valvira (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) voi antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

3 MÄÄRITELMÄT (omavalvonta)
Omavalvonta on palvelun tuottajan omatoimista laadun varmistamista Tavoitteena, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien ja palvelun tuottajan itse itselleen asettamat laatuvaatimukset Omavalvonta on osa toimintayksikössä tai toiminnassa toteutettavaa laadunhallintaa.

4 MÄÄRITELMÄT (omavalvontasuunnitelma)
Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvaus ja siinä käytettävät asiakirjat Suunnitelma laaditaan toimintayksikkö ja palvelukohtaisesti Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä => siihen ei kirjata asiakkaiden salassa pidettäviä henkilötietoja

5 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Palvelun tuottaja vastaa palvelun laadusta ja siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 5 §:n 2 momentti) Toimintayksikölle on asetettava vastuuhenkilö huolehtimaan siitä, että palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat määräyksiä niiltä osin kuin määräysten mukaiset toiminnot toteutuvat palvelussa.

6 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvontasuunnitelmassa on oltava kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia (esim. ruokailun järjestäminen ostopalveluna, miten valvotaan laatua) Uuden palvelun tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Aikaisemmin aloittaneen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma mennessä.

7 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Omavalvonnan toteuttaminen
Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava yksikkö/palvelu, jonka toimintaa omavalvontasuunnitelma koskee, palvelujen tuottajan nimi ja liiketoiminnasta vastaavan henkilön nimi, omavalvonnan vastuuhenkilö(t) sekä toimintayksikön osoite- ja yhteystiedot. Ilmoituksenvaraisen toiminnan osalta on kirjattava ilmoitusta/rekisteröintiä koskevan päätöksen ajankohta. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava yksikön toiminta-ajatus, toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet sekä toimintayksikölle/palvelulle hyvksytyt laatupolitiikan periaatteet

8 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Omavalvonnan toteuttaminen
Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt Omavalvontasuunnitelmassa on sovittava täytäntöönpanon käytännöistä, vastuuhenkilöistä sekä siitä, miten johto vastaa laadukkaan palvelun edellytyksistä ja voimavaroista. Jos yksiköllä on oma laadunhallintajärjestelmä, voidaan omavalvontaa toteuttaa osana laajempaa laadunhallintaa. Yksiköllä pitää olla nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että palvelut täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Vastuuhenkilö vastaa myös omavalvontasuunnitelmasta ja omavalvonnan seuraamisesta. Jos nimetään useampia vastuuhenkilöitä, on heidän tehtävänsä määriteltävä omavalvontasuunnitelmassa

9 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Omavalvonnan toteuttaminen
Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen Omavalvontasuunnitelmaan on liitettävä perehdyttämissuunnitelma henkilöstön ja yksikössä työskentelevien opiskelijoiden koulutuksesta ja perehdyttämisestä laadunhallintaan ja omavalvonnan toteuttamiseen. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot siitä, miten asiakas ja omaiset voivat antaa laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta. Lisäksi on kirjattava tiedot siitä menettelystä, jolla palautteista ja asiakkailta tulleista muistutuksista saatua tietoa käytetään hyödyksi omavalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Omavalvonnan toteuttaminen
Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Omavalvonta perustuu riskien hallintaan. => Toiminnassa pyritään tunnistamaan ne kriittiset työvaiheet ja mahdolliset vaaratilanteet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten taso ei toteudu. Palvelujen tuottaja vastaa seuraavista asioista: - riskienhallintaa toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla - tieto riskeistä, vaaratilanteista ja haittatapahtumista hyödynnetään palvelun kehittämisessä - toimintatapoja muutetaan vastaamaan laadulle asetettuja tavoitteita Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot menettelystä, joilla asiakkaalle ja hänen läheiselleen annetaan tietoa ja tukea asiakasta kohdanneen haittatapahtuman tai vaaratilanteen jälkeen.

11 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Palvelun sisällön omavalvonta
Henkilöstö Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava henkilöstön määrä, rakenne ja sijaisten käytön suunnitelma. Henkilöstön kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Henkilöstön riittävyyttä, rakennetta ja kelpoisuutta seurataan henkilöstösuunnitelmassa ja/tai henkilöstötilinpäätöksessä. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) on velvoittava laki. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet

12 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Palvelun sisällön omavalvonta
Toimitilat Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n mukaan toimintayksikössä on oltava riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Toimitilojen on oltava myös terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan toimintaan sopivat. Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Asiakasturvallisuus Yksikössä tapahtuvan palvelun asiakasturvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon toimintayksikön fyysisen ympäristön esteettömyys ja riskit asiakkaiden turvallisuudelle. Kotona annettavissa palveluissa asiakasturvallisuutta arvioidaan kodin turvallisuuden ja palvelutoiminnan luonteen perusteella.

13 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Palvelun sisällön omavalvonta
Asiakkaan asema ja oikeudet Palvelusopimus, hoito- ja palvelusuunnitelma => Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 5§: Palvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta annetun lain (asiakaslaki) 7§:n mukaisesti laadittuun palvelu-, hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava menettely, miten sopimus palvelusta laaditaan asiakkaan kanssa. Kuvauksessa on käytävä ilmi asiakkaalle annettava informaatio palveluun liittyvien sopimusten sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. On myös kuvattava, miten asiakkaan toiveet otetaan huomioon ja miten asiakasta kuullaan hoitosuunnitelmaa laadittaessa (vasu-keskustelut). Lisäksi kuvataan, miten suunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään.

14 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Palvelun sisällön omavalvonta
Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Suomen perustuslaki (731/1999) => valtiosäännön turvaama ihmisarvon loukkaamattomuus 7§: säädöksiä elämästä, henkilökohtaisesta vapaudesta, koskemattomuudesta ja turvallisuudesta 10§: säädöksiä yksityiselämän suojasta (vaitiolovelvollisuus) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)=> tarkemmat säädökset asiakkaan oikeuksista Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava, miten yksikössä estetään asiakkaan epäasiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos sellaista toimintaa havaitaan.

15 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Palvelun sisällön omavalvonta
Oikeusturva Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus yksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle (asiakaslaki 23§) Ostopalvelu-yksiköt: muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle Yksityiset yksiköt: sopimukseen ja palveluun liittyvät erimielisyydet käsitellään kuluttajariita-asiana, josta on annettava asiakkaalle tietoa sopimuksen tekemisen yhteydessä Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan henkilöt, joille muistutukset osoitetaan ja menettelyohje muistutuksiin vastaamisesta sekä niiden käsittelemisestä kohtuullisen ajan kuluessa. Valviran antama ohje 8:2010 (muistutuksen käsittelemisestä)

16 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Asiakastyön sisällön valvonta
Ravitsemus - Miten turvataan valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaisesti hyvä ja riittävä ravinto Päivittäinen toiminta (ulkoilu, liikunta, harrastukset, viriketoiminta) - Miten järjestetään mahdollisuus säännölliseen ulkoiluun jne. Hygieniakäytännöt - Miten yksikön siivous, jäte- ja pyykkihuolto järjestetään - Ohjeet infektiotartuntojen ehkäisemiseksi ja seuranta Sairaudenhoito - Miten menetellään tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee kiireellistä sairaanhoitoa - Ajan tasalla olevat tiedot, miten toimitaan, ketä konsultoidaan tai mihin asiakas lähetetään hoitoon Lääkehoito - Lääkehoitosuunnitelma, vastuuhenkilö, ylläpito ja seuranta

17 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Asiakastyön sisällön valvonta
Asiakastietojen käsittely Sosiaalihuollon asiakasta koskevien tietojen käsittelystä ja suojaamisesta säännellään henkilötietolaissa (523/1999, 5§ ja 32§) ja laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000). Asiakastietojen sähköisestä käsittelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007). Asiakaslain 3 luvussa säädetään asiakastietojen salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Omavalvontasuunnitelmaan on liitettävä suunnitelma henkilötietojen käsittelystä.

18 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Asiakastyön sisällön valvonta
Yksityisiä sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilötietolain 10§:ssä tarkoitettu henkilörekisteri. Rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava asiakkaita tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojavaltuutetun toimisto on antanut yksityiskohtaiset ohjeet asiakas- ja potilastietojen käsittelystä ja niihin liittyvistä menettelyistä. Omavalvontasuunnitelmaan on liitettävä julkisesti esillä pidettävä rekisteriseloste ja kirjattava tietosuojavastaavan ajan tasalla olevat yhteystiedot.

19 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Omavalvonnan asiakirjat
Omavalvontasuunnitelmaan tai sen liitteeksi laadittujen asiakirjojen avulla ohjataan laadukkaan palvelun toteutumista. Omavalvonnan asiakirjoihin voidaan liittää alihankkijoiden kanssa tehdyt laatuun liittyvät sopimukset ja asiakkaiden kanssa tehdyt ns. Laatulupaukset Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa tarpeellisin toimenpitein huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Yksikön työturvallisuutta koskevat asiakirjat ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Työturvallisuutta koskevaa toimintaa valvovat työsuojeluviranomaiset. Elintarvikehygienian omavalvonta on osa yksikön omavalvonnan kokonaisuutta. Omavalvonnan toteutumista valvovat kuntien elintarvikevalvonnasta vastaavat viranomaiset (elintarviketurvallisuusvirasto Evira: Määräykset hygieniaosaamisesta 1/2009)

20 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Omavalvonnan asiakirjat
Terveydensuojelulaki (763/1994) 13§: Toiminnanharjoittajan on viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen huoneiston tai laitoksen perustamisesta tai käyttöönotosta, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita. Lain 13§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huoneistoja tai laitoksia ovat muiden muassa lasten-, päivä- ja vanhainkodit. Ilmoituksen mukaista toimintaa valvoo kunnan terveydensuojelu-viranomainen. Omavalvonnan asiakirjoja ovat kaikki viranomaisten edellyttämät luvat, ilmoitukset, suunnitelmat ja selvitykset. Jos yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä, voidaan omavalvonnan asiakirjat koota sen liitteeksi.

21 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA, OHJAUS JA NEUVONTA
Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää tarvittaessa. Menettelyohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvonta-suunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Omavalvonnan seurannan varmistamiseksi asiakirjoja on säilytettävä 10 vuotta. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa palvelujen tuottaja. Valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai muuttamista. Ohjaus ja neuvonta Valvira ohjaa ja neuvoo tämän määräyksen soveltamisessa. Määräys tulee voimaan


Lataa ppt "OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google