Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi sosiaalihuoltolaki Kokkola

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi sosiaalihuoltolaki Kokkola"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi sosiaalihuoltolaki Kokkola 21.5.2012
Reijo Väärälä Apulaisosastopäällikkö PP-kuvat laatinut hallitussihteeri Virpi Vuorinen

2 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien lakien kokonaisrakenteen, soveltamisalan ja sisällön uudistamistarve. tehdä edellä mainitun selvityksen pohjalta esitykset keskeisiksi linjauksiksi sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisessa (väliraportti 6/2010: STM selvityksiä 2010:19). laatia vahvistettujen linjausten pohjalta esitys sosiaalihuollon lainsäädännön sisällön uudistamiseksi (loppuraportti toimikauden päättyessä 6/2012). Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

3 Lainsäädännön uudistaminen
Työryhmän väliraportti (STM selvityksiä 2010:19) I kokonaisuus: uusi sosiaalihuoltolaki - HE-luonnos työryhmän loppuraportissa ( mennessä) (+ erityislainsäädäntöön HE-luonnoksesta aiheutuvat välittömät tarkistukset) II kokonaisuus: sosiaalihuoltoa ohjaavien erityislakien sisällön tarkistaminen loppuraportissa esitettävän lainsäädäntöohjelman mukaisesti III kokonaisuus: sosiaalihuollon rajapintojen sääntelyn tarkistaminen loppuraportin esitysten perusteella Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

4 Terveyden-huolto- laki Sosiaali- huolto- laki
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kehittämisestä ja valvonnasta Laki kunnan perus-palvelujen valtion-osuudesta Laki sosiaali- ja terveyden-huollon suunnittelusta ja valtion-avustuksesta Laki kunta- ja palvelu-rakenne uudistuksesta Laki sosiaali- ja terveyden-huollon asiakas-tietojen sähköisestä käsittelystä Laki sosiaali- ja terveyden-huollon saumattoman palveluketjun kokeilusta Laki sosiaali- ja terveyden-huollon asiakas-maksuista Laki sosiaali- ja terveyden-huollon palvelu-setelistä Laki Kainuun hallinto-kokeilusta Laki sosiaalialan osaamis- keskuksista Laki yksityisistä sosiaali-palveluista Laki yksityisestä terveyden-huollosta Terveyden-huolto- laki Sosiaali- huolto- laki Laki sähköisestä lääke-määräyksestä Työterveyshuoltolaki Laki iäkkäiden henkilöiden sote- palvelujen saannin turvaamisesta Tartuntatautilaki Kansanterveyslaki Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta Lääkelaki Päihde-huoltolaki Lastensuojelulaki Laki valtion mielisairaaloista Erikoissairaan-hoitolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Laki sosiaali-huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista Laki terveyden-huollon ammatti-henkilöistä Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa Mielenterveys-laki Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä Laki omaishoidon tuesta Laki kuntouttavasta työtoiminnasta Laki toimeentulotuesta Sairausvakuutuslaki Laki sosiaalisesta luototuksesta Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

5 Vaihe I: Luonnos sosiaalihuoltolaiksi
Yleissäännökset sosiaalihuollon saatavuuden ohjaajana Hyvinvoinnin edistämiselle vahvempi perusta Tuen tarpeet asiakaslähtöisyyttä vahvistamassa Yleiset sosiaalipalvelut ja muut tukitoimet tarpeisiin vastaamiseksi Menettelysäännökset - tarpeiden selvittäminen, palvelujen suunnittelu ja päätöksenteko - yksilön palvelukokonaisuutta määrittämässä Sääntely sosiaalihuollon ohjaamiseksi Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

6 Hyvinvoinnin edistäminen
Toimet hyvinvoinnin seuraamiseksi, arvioimiseksi ja raportoimiseksi hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen päätöksenteossa hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen yhteistyönä kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet hyvinvointiarvio ja -kertomus Toimet hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi tarjolla olevan tuen koordinointi neuvonta, ohjaus ja muut ennalta ehkäisevät toimet rakenteellinen sosiaalityö edellytysten luominen hyvinvointia edistävälle toiminnalle Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

7 Tuen tarpeet Lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen edellyttämä tuen tarve Toimintakykyyn liittyvä tuen tarve Tuen tarve syrjäytymisen torjumiseksi Lähisuhde- tai perheväkivallasta aiheutuvan tuen tarve Äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvä tuen tarve Taloudellisen tuen tarve Tuen tarve asumisen järjestämisessä Omaisen tai läheisen tuen tarve Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

8 Yleislain sosiaalipalvelut ja muut tukitoimet
Kunta laatii ja julkaisee perusteet palvelujen myöntämiseksi Perheitä tukevat palvelut Suoriutumista ja osallistumista tukevat palvelut Hoiva Yksilö- ja perhekohtainen sosiaalityö Työelämäosallisuutta tukeva toiminta Sosiaalinen kuntoutus Toimeentulon turvaaminen Asumisen järjestämistä tukevat palvelut Omaista ja läheistä tukevat palvelut Sosiaalipäivystys Lisäksi huomattava erityislainsäädäntö erityisen tuen tarpeisiin vastaamiseksi Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

9 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
TOIMET, JOTKA KOHDISTUVAT KUNNAN KOKO VÄESTÖÖN KUNTALAINEN OLESKELEVA? HYVINVOINNIN ARVIOINTI, SUUNNITTELU, YLEISET TOIMET EDISTÄMISEKSI EI YKSITTÄISIÄ ASIAKKUUKSIA/ HENKILÖITÄ ”KOHTEENA” SOSIAALIHUOLTO Henkilö - tuen tarpeet SOSIAALIHUOLLON TOIMET, JOISSA ASIAKKUUS TERVEYDENHUOLTO PERHEITÄ TUKEVAT PALVELUT lapsen hyvinvointi, kasvu ja kehitys OPETUS SUORIUTUMISTA JA OSALL. TUKEVAT PALVELUT toimintakyky KULTTUURI JA LIIKUNTA SOSIAALIPALVELUT MUUT TUKITOIMET syrjäytymisen torjuminen ASUMINEN HOIVA TEKNINEN/KAAVOITUS lähisuhde- ja perheväkivalta SOSIAALI-TYÖ TYÖ- JA ELINKEINO äkilliset kriisitilanteet RAKENTEELLINEN SOSIAALITYÖ POLIISI toimeentulo SOSIAALINEN KUNTOUTUS PELASTUSTOIMI asuminen MAISTRAATIT TE. OSALLISUUS omaiset KELA ASUMINEN JÄRJESTÖT KUST. KORVAUKSET SEURAKUNNAT SOS.PÄIVYSTYS TOIMEEN-TULO OMAISTEN TUKEMINEN SOSIAALIHUOLLON YKSILÖÖN KOHDISTUVAT TOIMET - EI ASIAKKUUTTA, VOI ”OSALLISTUA” OLLEESSAN ASIAKAS, VOI JOHTAA ASIAKKUUTEEN NEUVONTA, OHJAUS, MUUT MATALAN KYNNYKSEN TOIMET EDELLYTYSTEN LUOMINEN HVE-TOIMINNALLE

10 Tuen tarpeiden selvittäminen ja päätöksenteko
Tuen tarpeen selvittäminen Asiakassuunnitelma asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyönä Sosiaalipalvelujen järjestäminen Päätöksenteko perustana kunnan laatimat perusteet ja asiakkaan asiakassuunitelma Lapsen huomioon ottaminen Vastuutyöntekijä heikoimmille asiakasryhmille Muutoksista tiedottaminen Vastaamisen yhteiset periaatteet Muutoksenhaku Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

11 Sosiaalihuollon ohjaus ja kehittäminen - ns
Sosiaalihuollon ohjaus ja kehittäminen - ns. järjestämislakiin siirtynevää sääntelyä Kieli Laatu ja omavalvonta Asiakastietojen kirjaaminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Yhteistyö Ilmoitusvelvollisuus Kehittäminen Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

12 Jatkovalmistelussa sovitettava yhteen mm.
tulevan järjestämislain valmistelun kanssa asiakaslakia koskevien ratkaisujen ja itsemääräämisoikeushankkeeseen kanssa terveydenhuoltolain ja muiden rajapintalakien kanssa sosiaalihuollon erityislakien kanssa asiakasmaksulainsäädännön kanssa kuntalainsäädännön uudistamisessa tehtävien ratkaisujen kanssa Hallitussihteeri Virpi Vuorinen

13 Kiitoksia mielenkiinnostanne!
Hallitussihteeri Virpi Vuorinen


Lataa ppt "Uusi sosiaalihuoltolaki Kokkola"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google