Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjaus- ja neuvontapalvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Yleiskuvaus ja alaprosessit Prosessin nimi Kuvaus luotu Ohjaus- ja neuvontapalvelut jpl Vastuuhenkilö(t) Kuvaus viimeksi päivitetty Auli Pekkala ap, jpl Prosessin hyväksyjä Hyväksytty Vararehtori ja kehitysjohtaja

2 Opintojen ohjauksen muodot ja yleiskuvaus
Navigaattori Linkki Ohjaus ennen opintojen alkua Orientoiva ohjaus Opinnäyteohjaus Oppimisen ohjaus; oppimisvalmiudet Ohjaus osana opetustoimintaa Alumnitoiminta Henkilökohtainen ohjaus ja HOPS-työskentely Harjoittelu-, ura- ja rekrytointiohjaus Opintososiaaliset asiat Opiskelijahyvinvointi Vertaisohjaus Kv-ohjaus 210 ECTS = 3,5 vuotta 240 ECTS = 4 vuotta Opintojen aloitus Osa ohjausprosesseista ajoittuu koko opiskeluajalle, osa painottuu opintojen tiettyyn vaiheeseen. Nuolen sisällä olevat prosessit ovat koko opiskeluaikaa koskevia, ulkopuolella olevat tiettyyn vaiheeseen painottuvia. Valmistuminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

3 Osaprosessien kuvaukset
Ohjaus ennen opintojen alkua Orientoiva ohjaus Oppimisen ohjaus; oppimisvalmiudet ja -vaikeudet Henkilökohtainen ohjaus ja HOPS-työskentely Ohjaus osana opetustoimintaa Vertaisohjaus Opiskelijahyvinvointi Terveydenhoito (ei pros.) Opintososiaaliset asiat Harjoittelu-, ura- ja rekrytointiohjaus Kv-ohjaus Opinnäyteohjaus Alumnitoiminta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

4 Orientoiva ohjaus Orientoiva ohjaus HHn kaikissa toimipisteissä järjestetään 2–5 päivän mittaisena jaksona opetuksen aloitusta edeltävällä viikolla. Opintoihin orientointi jatkuu edelleen pääsääntöisesti ensimmäisen lukukauden ajan. Orientoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sovitut henkilöt ja tiimit. Päävastuu on koulutusohjelmajohdolla, opinto-ohjaajilla on keskeinen rooli toteutuksessa ja opintotoimistolla käytännön järjestelyissä. Orientointijaksojen ohjelma on samansisältöinen kaikissa ohjelmissa: koulutusrakenne opiskelu amk:ssa koulutusohjelman ops jaksotus ja työjärjestykset toimintatavat aikataulut opintojaksoille ilomoittautuminen ryhmäytyminen opiskelijahyvinvointi työharjoittelu kv-info kela-info kirjasto- ja informaatiopalvelut Hyväksilukukäytänteet ja aiemmin hankittu osaaminen (AHOT) it-ympäristöt Opiskelijatutoreiden toteuttamana vertaisohjaus kiertokäynnit opiskelukäytänteet it-ympäristöt ryhmäytyminen opiskelijatoimintaan tutustuttaminen  Hakutoimisto HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

5 Oppimisen ohjaus; oppimisvalmiudet ja -vaikeudet
Oppimisen ohjaus toteutetaan erillisinä nimettyinä opintojaksoina eri koulutusaloilla sekä opintojen ajan jatkuvana tutorointina. Osa oppimisen ohjausta liittyy opiskelijahyvinvoinnin toteuttamiseen opintopsykologisena toimintana. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

6 Henkilökohtainen ohjaus ja HOPS-työskentely
Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka toteutumista seurataan opinto-ohjauksen toimesta. Ohjauskeskustelut toteutetaan kerran vuodessa, toteuttajat sovitaan koulutusohjelmittain Opintojen esteisiin, pitkittymisiin ja poissaloihin liittyvä ennakoiva toiminta sekä puuttuminen pitkittymisiin Opintovalintainfot: Yksiköt järjestävät opintovalintainfoja, suuntautumisinfoja, kv-infoja ym. ainakin lukukausittain tai kerran vuodessa. Opiskelijatutoreiden rooli: Opiskelijatutoreista koulutetaan Callidus-tutoreita, jotka auttavat erityisalueilla: oppimisen vaikeudet, vaihto-opinnot, opinnäytetyöskentely, harjoittelu, uraohjaus, yrittäjyys jne. Yksiköt järjestävät tarvittaessa lisäopetusta opintojaksoissa, joissa on keskimääräistä enemmän hylättyjä suorituksia. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

7 Ohjaus osana opetustoimintaa
Substanssiopetuksen lisäksi HAAGA-HELIAn opettajat ohjaavat opiskelijoita myös muissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Tavallisesti ohjaus tarkoittaa sitä, että opettaja ohjaa opiskelijan tässä esityksessä mainittujen asiantuntijoiden luokse. Vastavuoroisesti opettajat tukevat ohjaustyötä tekeviä silloin, kun tarvitaan substanssiasiantuntemusta (esimerkiksi hyväksilukutilanteissa). HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

8 Vertaisohjaus Opiskelivat tukevat toisiaan opiskelun aikana välittämällä toisilleen tietoa ja materiaaleja, muodostamalla lukupiirejä jne. HAAGA-HELIA tukee toimintaa tarjoamalla opiskelijoille tiloja ja välineitä omatoimiseen ryhmäytymiseen. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

9 Terveydenhoito Kaupungin terveydenhoitopalveluja Helsingin kaikissa toimipisteissä Vierumäellä ja Porvoossa on myös järjestetty terveydenhuolto HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

10 Opintososiaaliset asiat
Käsittää opintotukisihteereiden palvelut neuvonta kesäajan opintojen opintotuet opintojen viivästymiset Myös opintotoimistossa peruslomakkeiden täytön neuvonta ja jättäminen Opintopsykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Ennakoiva ohjaus  Opintotukiasiat  Opintotoimisto HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

11 Harjoittelu-, ura- ja rekrytointiohjaus
Kaikissa HAAGA-HELIAn ohjelmissa on harjoittelu- ura- ja rekrytointiohjausta . Yleisinformaatiot Harjoittelupedagogiikka ja työharjoittelun ohjaus Harjoitteluohjelmat perustuvat koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin. Harjoittelupedagogiikan yhteisiä tavoitteita ovat opiskelijoiden ammatillinen kasvu sekä opintojen jälkeinen hyvä työllistyminen. Harjoittelun ohjaajat/koordinaattorit hoitavat käytännön ohjausprosessit. Harjoittelunohjauksen tavoitteena on uratietoisuuden, itseohjautuvuuden sekä vertaisohjauksen tukeminen. Ulkomaisen työharjoittelun tukiasiat kv-palveluissa Yhdessä muun ohjauksen avulla uraohjaus auttaa lisäämään opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kasvua, päämäärätietoisuutta ja motivaatiota, auttaa opiskelijoita tekemään hyviä opiskeluun ja harjoitteluun liittyviä valintoja sekä työllistymään oiviin työpaikkoihin. Kukin yksikkö tarjoaa uraohjauksen palveluita tarkoituksenmukaisella tavalla. Uraohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä harjoittelukoordinaattoreiden kanssa. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

12 Kv-ohjaus HOPSissa kv-ohjausta Kv-infot
Lähtevien opiskelijoiden ohjaus ennen lähtöä, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen Saapuvien opiskelijoiden ohjaus Kansainvälisten tutoreiden toiminta saapuvien vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisessa, vapaa-ajan toiminnassa ja neuvonnassa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

13 Opinnäyteohjaus Yleisinformaatiot
Koordinaattorit ja ohjaajat hoitavat ohjausta Prosessista erillinen kuvaus HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

14 Alumnitoiminta HAAGA-HELIA alumneiksi kutsutaan kaikki HH:sta valmistuneet. Valmistumisprosessin yhteydessä kerätään tarpeelliset tiedot. Järjestetään alumnimentortoimintaa. Tutkitaan valmistuneiden työhön sijoittumista. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

15 Laatumittarit Palautteet
Amkota Opala Valmistuvien palaute Erilliset palautteet, esim. tuutoreiden koulutus, orientaatioviikon palaute Ohjauskeskustelut Opiskelijoiden valmistumis- ja keskeyttämisprosentit Opiskeluajan pituus, poissaolevien määrä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

16 Ohjauksen toimijat Opinto-ohjaaja: on päätoiminen tai oman toimen ohella toimiva opinto-ohjauksen toteuttaja. Uraohjaaja: tarjoaa opiskelijoille erilaisia ura- ja työnhakuohjauksen palveluita. Työharjoittelun ohjaaja: ohjaa työharjoittelua ja ottaa vastaan työharjoittelusuoritukset. Työharjoittelun koordinaattori: koordinoi koulutusohjelman työharjoittelua. Sisääntulevien vaihto-opiskelijoiden ohjaaja: ohjaa HH:aan tulevia vaihto-opiskelijoita. Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden ohjaaja: ohjaa HH:n lähteviä vaihto-opiskelijoita. Kv-koordinaattori: suunnittelee ja toteuttaa opiskelijoiden vaihto-opiskeluprosessia. Alumnimentor: vapaaehtoinen alumni, joka mentoroi HH:n opiskelijoita. Koulutuksen tietohallintopalvelut: hoitaa keskitetysti kirjeiden lähetykset kaikille HH:n opiskelijoille. Opiskelijatutor: toteuttaa vertaisohjausta. Callidus-tutor: kokeneempi opiskelijatutor, jolla on tietty erityistehtävä. Kv-tutor: opiskelija, joka toteuttaa vaihto-opiskelijoiden tutorointia. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit

17 Ohjauksen toimijat englanniksi ja ruotsiksi
Opinto-ohjaaja: Academic advisor, studiehandledare Uraohjaaja: Career advisor, karriärhandledare finns ej hos oss Työharjoittelun ohjaaja: Work placement advisor, arbetspraktikhandledare Työharjoittelun koordinaattori: Work placement coordinator, arbetspraktikkoordinator Sisääntulevien vaihto-opiskelijoiden ohjaaja: Contact person in student exchange, handledare för inkommande utbytesstuderande Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden ohjaaja: Contact person in student exchange, handledare för utåkande utbytesstuderande Kv-koordinaattori: International coordinator, internationell koordinator Alumnimentor: Alumni mentor, Alumnimentor Opiskelijatutor: Student tutor, studenttutor Callidus-tutor: Callidus tutor, callidus-tutor, Kv-tutor: International tutor, internationell tutor HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset ja prosessien laatukriteerit


Lataa ppt "Ohjaus- ja neuvontapalvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google