Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIKÄ ON RIITTÄVÄ SELVITYS Arkeologisessa inventoinnissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIKÄ ON RIITTÄVÄ SELVITYS Arkeologisessa inventoinnissa"— Esityksen transkriptio:

1 MIKÄ ON RIITTÄVÄ SELVITYS Arkeologisessa inventoinnissa
Sirkka-Liisa Seppälä

2 INVENTOINNIN LAJEJA Arkistoinventointi
sisältyy kaikkiin inventointeihin, ei sisällä maastotyötä Yleisinventointi, (perus- tai osainventointi) tavoitteena kattava yleiskuva valitun alueen muinaisjäännöskannasta - esim. kunta ja yleiskaava-alue Teemainventointi – kysymykset ja lähteet tieteellinen kysymys tai erityinen teema – esim. raudanvalmistus, sotahistoria Tarkkuusinventointi, (täsmäinventointi, intensiivi-inventointi) Kohdennettu, suppean alueen kokonaisinventointi, tarkkaa tietoa täsmällisiin kysymyksiin

3 RIITTÄVYYS ON LAATUA Tavoitteet Yleiset ja erityiset Resurssit
Oikein mitoitettu ja kohdennettu Tekijät, osalliset Vastuut ja roolit sovittu Prosessi Oikein ajoitettu ja rytmitetty Tulokset Merkitys ja vaikutus arvioitu

4 Resurssit ja osaaminen
Selvityksen tekijällä on arkeologin koulutus sekä kokemusta arkeologisesta inventoinnista. Selvitystyöhön käytetty aika ja henkilötyömäärä ovat oikeassa suhteessa tutkimusalueen laajuuteen, alueen arkeologiseen potentiaaliin ja asetettuihin tavoitteisiin.

5 Tavoitteet ja lähtötiedot
Selvityksessä tuotettu tieto vastaa tutkimustarpeen määrittelyn yhteydessä esitettyihin kysymyksiin ja sitä kautta tilaajan tarpeisiin. Selvitystyössä käytetty lähdeaineisto on riittävä.

6 Kattavuus Tutkimusalue on inventoitu kattavasti.
Tarkastetut alueet esitetään tutkimusraportissa. Riittävän lähdeaineiston ja analyysin tuloksena potentiaalisiksi määritellyt alueet esitetään tutkimusraportissa.

7 Asutus- ja maankäyttöhistoria
Tutkimuksessa on otettu huomioon kaikki aikakaudet ja muinaisjäännöstyypit. Tutkimusraporttiin sisältyy yleisesitys tutkimusalueen esihistoriasta, asutus- ja maankäyttöhistoriasta, vesistöhistoriasta, topografiasta ja luonnonympäristöstä.

8 Tunnetut kohteet Tutkimusalueella olevat tunnetut kohteet on tarkastettu ja niiden kunnossa tai ympäröivässä maankäytössä tapahtuneita muutoksia on arvioitu. Jos näin ei ole tehty, syy ilmoitetaan tutkimusraportissa. Tunnettuja kohteita koskevat virheelliset kuvaus- tai paikkatiedot on korjattu ja/tai rajausta on tarvittaessa muutettu uusien havaintojen perusteella.

9 Kohteen kuvaus Kohdekuvausten tietojen perusteella voidaan määritellä kohteiden muinaisjäännösstatus ja tyyppi sekä täydentää muinaisjäännösrekisteriä Kohteiden nimeäminen ja määrittelyssä käytetyt asiasanat ovat yhdenmukaisia muinaisjäännösrekisterissä käytettyjen kanssa.

10 Paikannus ja rajaus Kohteet on paikannettu riittävällä tarkkuudella ja kohteiden sijainti on esitetty karttaotteella. Kohteet on rajattu ja rajausperusteet on ilmoitettu. Kohteiden ajoitusta, suhdetta alueen muihin muinaisjäännöksiin, historialliseen kontekstiinsa sekä muuhun kulttuuriympäristöön on arvioitu.

11 Raportointi ja tiedotus
Tutkimusraportti on toimitettu Museovirastoon liitettäväksi sellaisenaan Museoviraston ylläpitämään Hankerekisteriin. Inventoinnin suorittamisesta on ilmoitettu tutkimusalueesta vastaavalle viranomaiselle ennen kenttätöiden aloittamista.

12 KEHITTÄMISTARPEITA - inventointi
Tietojärjestelmien kehittäminen Dokumentointi - standardit rekisterit – luokittelut, haut, metadata arkistot – raportointi, paikkatieto Arkeologiset kulttuuriympäristöinventoinnit historiallinen kartta-analyysi visuaalinen maisema-analyysi Maankäytön suunnitteluun soveltuva inventointimenetelmä kohteen rajaus ja laajuuden arviointi muinaisjäännöksen ympäristö käyttö ja hoito

13 KEHITTÄMISTARPEITA - suunnittelu
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset Laajemmat kokonaisuudet ja prosessit, arkeologiset kulttuuriympäristöt Maakunnalliset/seudulliset ominaispiirteet Identiteetti, maakunnallisesti ja seudulliset tärkeät muinaisjäännökset Kulttuuriperinnön tila Vahvuudet, puutteet, potentiaaliset alueet, täydennystarpeet Uhat ja mahdollisuudet, toimenpide-ehdotukset, vaaliminen ja hoito Strateginen kulttuuriympäristöohjelma Kulttuuriympäristö ja suunnittelu

14 KEHITTÄMISTARPEITA - yleistä
Inventointiohjelmat tutkimusstrategiat, teemat, aikataulut valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet Arkeologisen kulttuuriperinnön ja suojelun tutkimus seuranta, vaikuttavuus Arkeologisen kulttuuriperinnön merkittävyyden arviointi Kriteerit, mittarit, käyttökelpoisuus Vaikuttaa suojelutavoitteisiin


Lataa ppt "MIKÄ ON RIITTÄVÄ SELVITYS Arkeologisessa inventoinnissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google