Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla"— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla
Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010

2 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla
A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ja oppimisen arviointi B. Oppimisen arvioinnin menetelmät C. Opiskelijan osaamisen arviointi D. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi E. Maahanmuuttaja opiskelijan ohjaaminen ja arviointi

3 Tavoitteet Koulutettava syventää osaamistaan opiskelijan arviointia koskevista säädöksistä ja määräyksistä. Hän ymmärtää arvioinnin merkityksen eri osapuolille. Tunnistaa opiskelijan arvioinnin vaiheet ja hyödyntää tietoa omassa työssään. Hän osaa arvioida yhteistyössä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutettava käyttää työssäoppimisen sopimusta osana laadukasta työssäoppimisen toteuttamista.

4 Lisätietoa Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 (muutokset: L 479/2003, L 601/2005, A 603/2005) Hätönen.H. (2010). Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana. Hätönen.H.& Romppainen.B. (2007). Arviointi ja palaute oppimisen ja kehityksen tukena. Helsinki. Kirjapaino Kyriiri Oy. Frisk,T.(2008).Opas arvioinnista kouluttajille. Helsinki:Edita Prima Oy Hyppönen, O.(2004).Erilaisia oppimisen arviointimenetelmiä – kuvaukset, vahvuudet ja haasteet. TKK Opetuksen ja opiskelun tuki. http// Hätönen,H.(2006).Eläköön opetussuunnitelma II.Opas ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille.Saarijärvi :Opetushallitus. Ammattiosaamisen näytöt käyttöön.(2006).Opetushallitus. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy Työssäoppimisen opas – kehittyvä työelämäyhteistyö.( 2007).Opetushallitus .Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy Taloudellinen Tiedotustoimisto( 2006). Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla. Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä.(2008).Opetushallitus.

5 Opiskelija arvioinnin kokonaisuus
arvioinnin tehtävät ja tavoitteet osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit arvosanasta päättäminen arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen arvioinnin oikaiseminen tutkintotodistuksen saaminen.

6 Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
Ohjata, motivoida ja kannustaa opiskelijaa oppimistavoitteiden saavuttamisessa Arvioida opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista monipuolisesti. Kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa Opiskelijalla oltava mahdollisuus itsearviointitaitojen harjaannuttamiseen oppimisen aikana Itsearvioinnin tulisi olla säännöllistä arkitoimintaa sekä oppimisen että osaamisen arvioinnissa Vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä Tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta opiskelijalle itselleen opettajille ja työnantajille jatko-opintoihin pyrkimistä varten

7 Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
Opiskelijan arvioinnin eri vaiheilla on erilainen tehtävä opiskelijan arvioinnin kokonaisuudessa. Lähtötason arviointi tuo tiedon nykytilanteesta ja luo pohjan opiskelun suuntaamiselle ja kehittämiselle. selvitetään opiskelijan oppimisvalmiudet, mahdollisesti tavat oppia opetuksessa mielekästä kiinnittää uusi asia opiskelijan jo oppimaan asiaan, jolloin on tiedettävä, mitä opiskelija jo osaa työssäoppimaan mentäessä opiskelija voi itse kertoa työpaikkaohjaajalle, mitä hän jo asiasta osaa Oppimisen ja osaamisen arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa oppimisen edistämistä ja ohjaamista varten, koulutuksen kehittämistä varten, oppimistulosten osoittamiseksi erilaisten todistusten ja tutkintojen avulla sekä osaamisesta ja edellytyksistä toimia tietyssä tehtävässä ja alalla.

8 Oppimisen ja osaamisen arviointi
Opiskelijan oppimisen arviointi motivoi, ohjaa ja kannustaa opiskelijaa opintojen aikana. Oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan oppimisprosessin aikana. Oppimisen arvioinnista on tehty kirjallinen suunnitelma opetussuunnitelmaan. Osaamisen arviointi tulee selkeästi erottaa oppimisen arvioinnista. Osaamisen arvioinnilla kootaan tietoa opiskelijan saavuttamasta osaamisesta. Osaamisen arviointi tuottaa tietoa sekä opiskelijalle että eri sidosryhmille

9 Arvioinnista tiedottamisen tavoitteena: toiminnan sujuvuuden takaaminen
Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville on tiedotettava ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Tiedotettavia asioita ovat ainakin: arvioinnin tehtävät ja tavoitteet osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit arvosanasta päättäminen arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen arvioinnin oikaiseminen tutkintotodistuksen saaminen. Opiskelijan arvioinnista tiedottamisen päätehtävänä on se, että kaikki arviointiin osallistuvat (opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja) ovat tietoisia niistä oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista, joita opiskelijan arviointi heille tuo. Arvioinnista tiedottamisen tavoitteena on toiminnan sujuvuuden takaaminen. Tiedottamisessa ovat tärkeitä yhteiset pelisäännöt, tiedon muotoileminen ymmärrettävään muotoon sekä asioiden kehitteleminen yhdessä keskustellen ja neuvotellen. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tiedottaa ja huolehtia riittävästä koulutuksesta opettajille, työnantajille ja työpaikkaohjaajille opiskelijan arvioinnista. Opettajan tehtävänä on huolehtia yksittäisen työpaikkaohjaaja perehdyttämisestä opiskelijan arviointiin työssäoppimisjaksolla. Työpaikkaohjaajan toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Hänen tehtävänään on tiedottaa opiskelijan arvioinnista koko työyhteisölle. Opiskelija on aktiivinen osapuoli, jota rohkaistaan kysymään, tarkistamaan tietojaan ja pohtimaan opiskeluunsa liittyviä asioita. Perusvaatimus on, että opiskelija on ymmärtänyt saamansa tiedon oikein. Tiedottamisen kanaviksi voidaan valita suullinen, kirjallinen ja/tai sähköinen viestintä kohderyhmän mukaan. Oppilaitoksessa tulisi olla kirjallinen suunnitelma siitä, miten opiskelijoiden arviointiin liittyvistä asioista tiedotetaan. Suunnitelmasta pitää käydä ilmi tiedottamisen sisältö ja tehtävien vastuunjaot.

10 Tiedottamisen vastuut
Tiedottamisessa ovat tärkeitä yhteiset pelisäännöt, tiedon muotoileminen ymmärrettävään muotoon sekä asioiden kehitteleminen yhdessä keskustellen ja neuvotellen. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tiedottaa ja huolehtia riittävästä koulutuksesta opettajille, työnantajille ja työpaikkaohjaajille opiskelijan arvioinnista. Opettajan tehtävänä on huolehtia yksittäisen työpaikkaohjaaja perehdyttämisestä opiskelijan arviointiin työssäoppimisjaksolla. Työpaikkaohjaaja toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Hänen tehtävänään on tiedottaa opiskelijan arvioinnista koko työyhteisölle. Opiskelija on aktiivinen osapuoli, jota rohkaistaan kysymään, tarkistamaan tietojaan ja pohtimaan opiskeluunsa liittyviä asioita. Perusvaatimus on, että opiskelija on ymmärtänyt saamansa tiedon oikein. Tiedottamisen kanaviksi voidaan valita suullinen, kirjallinen ja/tai sähköinen viestintä kohderyhmän mukaan. Oppilaitoksessa tulisi olla kirjallinen suunnitelma siitä, miten opiskelijoiden arviointiin liittyvistä asioista tiedotetaan. Suunnitelmasta pitää käydä ilmi tiedottamisen sisältö ja tehtävien vastuunjaot.

11 Oppimistehtävä 1 Pohdi saamaasi tiedotusta ja perehdytystä opiskelijan arvioinnista ja mieti miten niitä tulisi kehittää. Työparin kanssa keskustelua ja keskustelun tulokset kirjataan taululle kaikkien nähtäväksi. 11

12 Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa. miten tuen ja ohjaan, jotta saan tuloksia aikaan? miten seuraan opiskelijan oppimista saadakseni luotettavan kuvan edistymisestä? Opiskelijan oppimisen arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista verrataan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Oppimisen arvioinnilla kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Itsearvioinnissa opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia, joka on ohjaavaa ja kannustavaa työssäoppimisen tavoitteiden (tutkinnon perusteista nostetut tavoitteet) saavuttamisen arviointia. Arviointitiedon avulla suunnitellaan, miten opiskelijan kehittymistä tuetaan jatkossa. Opiskelijan on saatava työssäoppimisestaan rehellistä, avointa jatkuvaa oppimisen arviointia. Oppimisen arvioinnin tulee olla opiskelijakeskeistä ja -lähtöistä. Opiskelijakeskeisyys tarkoittaa sitä, että jokaista opiskelijaa autetaan ja tuetaan eteenpäin opinnoissa hänen lähtötasonsa huomioiden.  Työssäoppimisen arvioinnissa on olennaista korostaa kehittymisen mahdollisuuksia. Vaikka arvioinnissa tulee esille kehitettäviä asioita, tulee opiskelijan saamansa tiedon avulla uskoa voivansa oppia, muuttaa ja kehittää toimintaansa. Työssäoppimisjakson arviointi/palaute on tärkeää tehdä siten, että opiskelijalla on sen avulla mahdollisuus muuttaa toimintaansa konkreettisesti ja suunnata opiskeluaan uudelleen kohti toivottujen tavoitteiden saavuttamista. Työssäoppimisen oppimisen arvioinnin tulee perustua tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin, ja arviointikriteereihin ja sen tulee olla riittävän konkreettista. Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja kantavat yhdessä vastuun siitä, että opiskelijan oppiminen tapahtuu suhteessa tavoitteisiin. Opiskelijan itse suorittama arviointi omasta työskentelystään kuuluu hyvään arviointikäytäntöön. Yksisuuntaisen palautetiedon vastaanottaminen harvoin saa aikaan muutosta ihmisen toiminnassa. Toisen/toisten tekemä arviointi ja sen perusteella annettu palaute toimii ikään kuin oman arvioinnin tutkimisen ja tarkastelun peilinä. Yhteisessä tarkastelussa opiskelijan käsitys omasta toiminnasta suhteutuu toisten näkemyksiin ja käsitys itsestä voi siten realisoitua ja laajentua. Oppimisen aikainen arviointi/palaute sekä itsearviointi edellyttävät tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden sekä arviointikriteereiden tuntemista.

13 Oppimisen arviointi Työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia, joka on ohjaavaa ja kannustavaa työssäoppimisen tavoitteiden (tutkinnon perusteista nostetut tavoitteet) saavuttamisen arviointia. Arviointitiedon avulla suunnitellaan, miten opiskelijan kehittymistä tuetaan jatkossa. Opiskelijan on saatava työssäoppimisestaan rehellistä, avointa jatkuvaa oppimisen arviointia. Oppimisen arvioinnin tulee olla opiskelijakeskeistä ja –lähtöistä Työssäoppimisen arvioinnissa on olennaista korostaa kehittymisen mahdollisuuksia. Vaikka arvioinnissa tulee esille kehitettäviä asioita, tulee opiskelijan saamansa tiedon avulla uskoa voivansa oppia, muuttaa ja kehittää toimintaansa.

14 Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan koko työssäoppimisen ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimmanhyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen työssäoppimisen suunnitelmaan. Opiskelijan oppimisen arviointi ja palaute työssäoppimisjakson aikana on hyvä kirjata opiskelijan henkilökohtaiseen työssäoppimisen suunnitelmaan. Arvosanoja ei työssäoppimisen arvioinnissa tarvita, vaan tieto siitä, mitä opiskelija osaa ja mitä on vielä opiskeltava. Arvosanojen sijaan tulisi suosia suullisen palautteen antamista opintojen aikana Oppimisen arviointiin olennaisesti liittyvien arviointikeskustelujen tavoitteena on saattaa nämä osapuolten tekemät arvioinnit vuoropuheluun, dialogiin keskenään.

15 Opiskelijan arvioinnin kehittäminen
Arvioitaessa ja kehitettäessä opiskelijan arviointia työssäoppimisjaksojen aikana tulisi hakea vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Onko varmistettu se, että opiskelijan ennakkovalmennus on tehty ohjeiden mukaan ja työssäoppimisen sisältö, arviointimenetelmät, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on selvitetty opiskelijalle ja työpaikalle. Onko varmistettu se, että opettajan ja työpaikkaohjaajien tekemä ohjaus ja seuranta toteutuvat ohjeiden mukaan. Onko varmistettu se, että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja tukea työssäoppimisen aikana. Onko varmistettu se, että opiskelija oppii henkilökohtaisen työssäoppimisensuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

16 Oppimistehtävä 2 1 Miten opiskelijan lähtötaso otetaan huomioon työssäoppimisjakson alussa? 2 Millaisia motivoivia ja aktivoivia menetelmiä käytetään opiskelijan oppimisen arvioinnissa työssäoppimisjaksolla? 3 Miten palautekeskustelut järjestetään? 4 Millä tavalla opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymistä tuetaan työssäoppimisjakson alussa, aikana ja lopussa? Jako 5 ryhmään jollakin enetelmällä/ noin 5-6 hlöä ryhmässä Kierto myötäpäivään, aikaa pöydän luona 10 minuuttia kierros vastataan vain kysymyksiin miten toimitaan kierros kerätään kehittämisideat purku se ryhmä esittelee joka viimeisenä pöuvyvän ääressä

17 Oppimistehtävä 3 Anna opiskelijoille erikseen oppimisen (arviointia) palautetta näkemäsi videon perusteella. 17


Lataa ppt "Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google