Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko"— Esityksen transkriptio:

1

2 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän, Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä-hankkeessa kehitetty. Kehitetty edelleen Annikki Järvisen ja Esa Poikelan; Työssä oppimisen prosessimallista. Yhteistyökumppanit Tampereen business campus TBC Asiakasyritykset Asiantuntijat Emerita prof. Annikki Järvinen Hankkeen ohjausryhmässä on elinkeinoelämän, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja paikallisten oppilaitosten edustus Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

3 Etevä – väline osaamisen kehittämiseen
Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kehittämä palvelu , jolla nostetaan esille työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvuuksia ja kehittämiskohteita Tavoite on työpaikalla tapahtuvan oppimisen tehostaminen Näkökulma työpaikalla tapahtuva oppiminen – ei liiketoiminta tai työilmapiiri Asiakas vastaa raportin käytöstä ja tulkinnasta sekä jatkotoimenpiteistä Tarkastelutasot yksilö, ryhmä ja organisaatio Muodostuu neljästä prosessista, joiden tunnistaminen auttaa johtamaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

4 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Työssä oppimisen prosessimalli ”rysä” KK AS RH Yksilö AK KV TO Ryhmä KR KT IM TI Organisaatio IT II Oppimisen prosessit organisaatiossa (Järvinen & Poikela 2000) Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

5 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessimalli Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

6 Kokemusten ja ammatillisen osaamisen jakaminen
Keskustelu toimintatavoista ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat osa työtä. Kokeneiden työntekijöiden osaamista hyödynnetään ja hiljaisen tiedon siirtäminen toimii käytännön tasolla. Yksilöiden henkilökohtainen osaaminen ja tavoitteet huomioidaan työtehtävien suunnittelussa. Vuorovaikutus on avointa ja työhön liittyviä kokemuksia jaetaan ja hyödynnetään pohtimalla yhdessä miten työtä voidaan edelleen kehittää. Oleellista on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ja vuorovaikutustaitojen taitojen kehittämiseen. Hyvät käytännöt leviävät organisaatiossa ja huonoista otetaan oppia. Yhteishenki on vahva, työmotivaatio korkea ja johtamisjärjestelmä toimiva. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

7 Arviointi- ja palautekäytännöt
Työntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan ja ymmärtävät oman työpanoksensa merkityksen koko organisaation menestyksessä. Positiivista palautetta annetaan ja henkilöstöä kannustetaan jatkuvasti tavoitteelliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Kriittinen palaute on rakentavaa ja yksilön on sen perusteella mahdollista parantaa toimintaansa. Työssä ja työyhteisössä esiin nousevien ongelmien ja epäkohtien käsittely on luontevaa ja ratkaisuhakuista. Toimintaympäristöä analysoidaan yhdessä systemaattisesti ja ongelmatilanteissa ratkaisua haetaan ryhmissä. Organisaatiotasolla on käytössä toiminnanohjaus- ja palautejärjestelmä. Jatkuva kehittäminen ja palautteen anto ovat toimintakulttuuriin sisäänrakennettuja toimintoja. Työntekijät kokevat, että keskustelemalla esimiehensä kanssa heillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa omaan työhönsä sekä urakehitykseensä. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

8 Tiedon tuottaminen ja jakaminen
Työyhteisössä on kaikkien tiedossa olevat ja yhteisesti hyväksytyt tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet. Henkilöstön kehittäminen on systemaattista ja perustuu organisaation strategiaan.Työn ja osaamisen kehittämiseksi on käytössä on monipuolisia keinoja, kuten koulutus, mentorointi ja mahdollisuus työkiertoon. Tiedottaminen on avointa ja siihen käytetään useita eri kanavia. Esimies on jokaisen työntekijän saavutettavissa. Uutta tietoa tuotetaan toiminnan sujuvuuden, kehittämisen ja arvioinnin tarpeisiin ja se on kaikkien työntekijöiden hyödynnettävissä. Työntekijällä On mahdollisuus ja välineet kehittää osaamista omassa työssään. Erilaisten tietolähteiden käyttö on helppoa. Uutta tietoa ja toimintatapoja Dokumentoidaan ja organisaatiotasolla on käytössä systemaattiset menetelmät tiedon jakamiseen. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

9 Työ- ja toimintatapojen kehittäminen
Työntekijät tekevät monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä. Työprosessit ovat toimivia ja resurssit hyvin kohdennettuja. Laatua kehitetään jatkuvasti. Työntekijät ovat motivoituneita kehittämään toimintatapoja ja laajentamaan ja syventämään osaamistaan erilaisissa tehtävissä. Tekemällä oppiminen on niin yksilö- kuin työyhteisötasolla yleistä ja virheistä osataan oppia. Yhteiset hankkeet ja projektit ovat tuloksekkaita ja mieluisia työn tekemisen tapoja. Toisilta osataan oppia ja myös jakaa omaa osaamista. Organisaatiotasolla kehitetään uusia toimintatapoja, palveluja ja tuotteita tehokkaasti. Työyhteisö reagoi muutoksiin joustavasti ja oppiminen on integroitu osaksi työtä. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

10 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessit
KOKEMUSTEN JA AMMATILLISEN OSAAMISEN JAKAMINEN ARVIOINTI- JA PALAUTEKÄYTÄNNÖT Keskeistä: Vuorovaikutus, osallistumisen mahdollisuudet ja aktiivinen osallistaminen. Toimenpiteitä: Monipuoliset työtehtävät (yksilö) Keskustelufoorumit (ryhmä) Osallistava johtaminen (organisaatio) Keskeistä: Työssä oppimisen ydinprosessi jossa tuotetaan yhteistä arviointitietoa. Kehityskeskustelut (yksilö) Yhteiset palaute/arviointikeskustelut (ryhmä) Systemaattinen strategiatyö (organisaatio) TIEDON TUOTTAMINEN JA JAKAMINEN TYÖ-JA TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN Keskeistä: Työkokemuksen tuottaman tiedon, ulkopuolelta hankitun tiedon sekä organisaatiossa olevan tiedon integrointi. Omaa työtä koskevan tiedon saaminen (yksilö) Asiakaspalautteen hyödyntäminen (ryhmä) Yhteisten merkitysten luominen (organisaatio) Keskeistä: Työssä oppimista ylläpitävien toimintojen suunnittelu, kokeilu, toteutus ja vakiinnuttaminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen (yksilö) Osaamisen jakaminen (ryhmä) Hyvien käytäntöjen levittäminen (organisaatio) Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

11 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Etevä-prosessi Markkinoidaan oppisopimuskoulutuksen työnantajille (valmis esite) Kartoituksen tekemisestä sovitaan työnantajan kanssa Työnantaja lähettää yhteyshenkilölle vastaajien sähköpostiosoitteet ja roolit, jossa vastaavat Vastata voi työnantajan, työntekijän, toimihenkilön, työpaikkakouluttajan tai opiskelijan roolissa Etevä-kartoittaja lähettää työnantajalle vahvistuslomakkeen Etevä kartoitukseen vastaamisaika on 10 päivää Raportti lähetetään työnantajalle ennen palautetilaisuutta Palautetta ei anneta, eikä raporttiakaan lähetetä, jos vastaajia on vähemmän kuin 5 Palautetilaisuus kestää tunnin ja ainakin alkusi on hyvä antaa palaute pareittain (palautteen antaja ja havainnoija) Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

12 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Palautetilaisuus Kestää 1 h Mielellään pareittain; palautteen antaja ja havainnoija Paikalle vähintään kaksi vastannutta, mielellään kaikki vastanneet Raportti kopioidaan kaikille paikalla olijoille Rooleittain raportteja otetaan vain jos vastaajia 5 tai enemmän Aluksi esittelydiat (2 kpl) Palaute annetaan havaintosyklin mukaisesti Jatkotoimenpiteistä ja raportin käytöstä vastaa työnantaja Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

13 Palautteen antamisen malli
Havaintosykli Faktat - tulokset ja yhteenvetoanalyysi prosesseittain (raportit kaikille paikalla olijoille) Tunne - mitä ajatuksia herättää? Merkitys - avataan apukysymysten avulla prosesseittain & kysymyksittäin Toiminta - jatkotoimenpiteistä sopiminen Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

14 Raportin integrointi työssä oppimiseen
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tilanteeseen sidottu ja tehtävät määräävät oppimistapahtuman sisältöä. KONTEKSTI / TOIMIALA Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on kyse työntekijöiden, ryhmien/tiimien ja koko organisaation oppimisen samanaikaisesta tarkastelusta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen organisointi kuuluu erottamattomana osana työprosessien suunnitteluun ja kehittämiseen, eivätkä ne ole toisistaan riippumattomia ilmiöitä. Panostaminen ryhmän ohjaukseen luo yksilöille paremmat edellytykset oppia. Yhteistoiminnallisen oppimisen merkitys - oppiminen kollegoiden kanssa ja kollegoilta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ei ohjata opetussuunnitelman perusteella, vaan se ohjautuu työn ja työnjohtamisen kautta. Osaavilla työntekijöillä on hallussaan kokemustietoa ja siihen ankkuroitua hiljaista tietoa, jonka näkyväksi tekeminen edellyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä. Työtoimintaan sisältyvä kokemustieto on muokattava jaettavaan muotoon, jolloin siitä hyötyy koko työyhteisö. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessit vaativat näkyväksi tekemistä, jolloin sekä tiedon että oppimisen johtaminen tulee mahdolliseksi. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

15 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Etevä-kartoittajat Ovat oppisopimustoimijoita Ovat työpaikalla tapahtuvan oppimisen asiantuntijoita ja omaavat liiketoiminnan/työelämän tuntemusta Toimivat Etevä-ohjeen periaatteiden mukaisesti (fasilitaattorin rooli, asiakaskeskeinen lähestymistapa) Saavat koulutuksen ja materiaalin Pirkanmaan oppisopimuskeskuksesta Koulutus 1pv (seuraava koulutuspäivä ) - Etevä-teoria Konsultointi Palautteen antaminen Tekninen toteutus Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

16 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Etevä-kartoittajat Pirkanmaan oppisopimuskeskus: Arvola Marianna, koulutustarkastaja Hautanen Liisa, oppisopimuskoulutuksen kehittämisohjelma Klinge Liisa, koulutustarkastaja Lammi Mervi, koulutustarkastaja Lappi Helena, koulutustarkastaja Luttinen Erja, koulutustarkastaja Ulkopuoliset: Emmi Rantanen, TBC Hakoniemi Kirsti, Omnia Espoon oppisopimustoimisto Heino Ulla-Maija, Satakunnan oppisopimuskeskus Puutio Anne, Satakunnan oppisopimuskeskus Suutari Pia, Turun oppisopimustoimisto Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

17 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Etevä hinnat Ulkopuolisille käyttäjille koulutuspäivä 800 € + alv vuosimaksu 100 € + alv Kartoitettaville työyhteisöille henkilöstö alle € + alv henkilöstö yli € + alv Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko

18 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko 30.-31.3.09
Kiitos mielenkiinnosta  Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko


Lataa ppt "Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Aulanko"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google