Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppilaan arviointi - haasteita ja mahdollisuuksia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppilaan arviointi - haasteita ja mahdollisuuksia"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilaan arviointi - haasteita ja mahdollisuuksia
Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus

2 Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa
Tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista Ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä tukea opintoihin liittyvissä ja perusopetuksen jälkeisissä valinnoissa Vahvistaa oppilaan luottamusta itseensä oppijana Kehittää oppimaan oppimisen taitoja

3 Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa
Kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet ja tältä pohjalta antaa tietoa oppilaalle ja auttaa muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan, kehittymisestään ja mahdollisuuksistaan antaa tietoa opettajalle ja auttaa opetuksen suunnittelussa antaa tietoa huoltajille oppilaan edistymisestä ja auttaa heitä tukemaan lastaan opiskelussa ja niihin liittyvissä valinnoissa

4 Arvioinnin kokonaisuus
Oppilas, huoltajat ja opettaja tarvitsevat tietoa oppilaan edistymisestä ja osaamisen tasosta suhteessa oppilaan omaan lähtötilanteeseen oppilaan omiin tavoitteisiin koulun opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin valtakunnallisiin hyvän osaamisen kuvauksiin päättöarvioinnin kriteereihin

5 Arviointipalaute Arviointipalautetta annetaan
kaikissa oppiaineissa osaamisesta ja edistymisestä työskentelystä käyttäytymisestä Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistuksen lisäksi lukuvuoden aikana riittävästi monipuolisesti oppilaan edistymisestä, vahvuuksista kehitettävistä oppimisen alueista

6 Arviointipalaute Arviointipalautetta annetaan
suullisesti ja kirjallisesti sanallisena arviointina numeroarviointina näiden yhdistelmänä yhteisten oppiaineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus

7 Työskentelyn arviointi
Työskentelytaidot liittyvät keskeisesti oppilaan oppimisen taitojen kehittymiseen Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet Arvioinnissa huomio suunnataan oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään kykyyn ottaa ja kantaa vastuuta työstään valmiuteen toimia yhteistyössä toisten kanssa, vuorovaikutustaitoihin

8 Käyttäytymisen arviointi
Opintojen aikana käyttäytymisen ohjaamiseen liittyvä koulun tehtävä on erittäin tärkeä; siinä korostuu monipuolisen arvioinnin ja dialogiin perustuvan palautteen merkitys Käyttäytymisen arviointi on osa koulun kasvatustehtävää, joka hyvin tehtynä vahvistaa avointa, myönteistä ja kannustavaa toimintakulttuuria ja lisää yhteisöllisyyttä Käyttäytymisen arvio merkitään lukuvuositodistuksiin ja välitodistuksiin ja annetaan keskustellen palautetta Arviota ei merkitä päättötodistukseen eikä erotodistukseen

9 Käyttäytymisen arviointi
Kohdistuu siihen, miten oppilas toimii vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa, arvostaa omaa ja toisten työtä sekä noudattaa sääntöjä Arvioinnin pohjana ovat koulun opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetetut tavoitteet. Taustana koulun arvot sekä opetukselle ja kasvatukselle asetetut yleiset tavoitteet, koulun toimintakulttuuri ja järjestyssäännöt. Käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat Käyttäytymisen arvio ei vaikuta oppiaineiden arvosanoihin

10 Itsearviointi Tukee oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä Oppilaan myönteinen minäkuva ja osallisuuden tunne vahvistuvat Oman edistymisen ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden tiedostaminen Tavoitteiden asettelu ja oppimisprosessin säätely Oman toiminnan ja oppimisen arviointi Yhteys oppimisprosessiin oppilaan ikä ja taito arvioida omaa toimintaansa opettajan ohjaus, palaute

11 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
Pirjo Koivula opetusneuvos

12 8.1 Arviointi opintojen aikana Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa.

13 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppilaalla ei erityisen tuen päätöstä
Oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää oppilaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen antaen mahdollisuuden erilaisiin näyttöihin. Työskentelyn, näyttöjen ja kokeiden aikana tulee oppilaalle antaa lisäaikaa, jos ilmenee, että hän ei ehdi kunnolla vastata kysymyksiin. Oppimista arvioitaessa tulee ottaa huomioon oppimisvaikeuksien aiheuttamat esteet oppimiselle.

14 Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppilaalla ei erityisen tuen päätöstä
Hänelle tulee suoda myös mahdollisuus käyttää teknisiä apuvälineitä, avustajaa ja tulkkipalveluja. Kirjallisen kokeen sijasta voidaan järjestää suullinen koe ja antaa mahdollisuus täydentää kirjallista koetta suullisesti sekä järjestää muu tarvittava tuki.

15 Ennen oppimäärän yksilöllistämistä tarjotaan koulun tukitoimenpiteitä
opetuksen eriyttäminen: laajuus, syvyys, etenemisnopeus oppimissuunnitelma/HOJKS: - opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa/ niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä - yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki tukiopetus, myös ennakoiva tukiopetus osa-aikaisen erityisopetuksen tuki

16 Ennen oppimäärän yksilöllistämistä kokeillaan koulun tukitoimenpiteitä
avustajapalveluiden käyttäminen erityisopettajan antama samanaikaisopetus pienryhmät, intensiiviryhmä oppilas apuopettajana, yhteistoiminnallinen oppiminen ”tilapäiset eri tasoiset ryhmät”, esim. Lukuryhmät, mutta vain osalla tunneista oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu Näiden toimenpiteiden vaikutusta seurataan ja arvioidaan.

17 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä
Oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tukea, kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, eriyttämistä. Elleivät nämä tukikeinot riitä, oppimissuunnitelmassa voidaan määritellä opiskelun erityiset painoalueet. Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana. Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt. Keskittymällä olennaiseen oppilaalle jää voimavaroja vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan.

18 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä
Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan kaikkein keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä. Tällöin oppilas pyrkii edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin, painoalueet eivät siis voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä. Tässä painoalueittain tapahtuva opiskelu eroaa yksilöllistämisestä, koska yksilöllistämisessä on kyse myös opiskelun tavoitetason madaltamisesta.

19 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä
Oppimissuunnitelma ja siihen sisältyvät opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Erityisen tuen aikana tehdään vastaavaa yhteistyötä HOJKSin laadinnassa. Erityisten painoalueiden mukaisessa opiskelussa tarvitaan huoltajan antamaa tukea. Tämä tuki kannattaa kirjata oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin.

20 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä
Paikallisessa opetussuunnitelmassa sisällöt on määritelty vuosiluokittain. Kun opettaja pohtii keskeisiä sisältöjä erityisiä painoalueita varten, on aiheellista käyttää apuvälineenä myös opetussuunnitelman perusteita. Perusteissa on määritelty oppimisen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset sisällöt. Myös hyvän osaamisen kuvaukset ja päättöarvioinnin kriteerit auttavat opettajaa ratkaisemaan mihin asioihin oppilaan on syytä keskittyä opiskelussaan.

21 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä
Kuvaukset ja kriteerit ovat opettajalle luonnollisesti myös tärkeä ohjenuora oppilasta arvioitaessa, koska erityisten painoalueiden mukaan opiskeltaessa oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin. On tärkeää että oppilas voi antaa erilaisia näyttöjä ja hänellä voi olla kokeita, jotka keskittyvät näihin painoalueisiin. Oppilaan ja huoltajan tulee tietää, miten painoalueisiin keskittynyt osaamisen näyttö näkyy oppilaan arvioinnissa todistukseen merkityn arvosanan muodostumisessa.

22 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä
Oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa kuvataan painoalueiksi valittujen sisältöjen ohella myös mahdollisimman konkreettisesti, miten oppilas työskentelee, mitä muuta tukea hän saa ja minkälaisin tavoin hän voi osoittaa osaamisensa. Opiskelun erityisistä painoalueista tulee sopia oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajan ja oppilaan tulee tietää, miten suurta osaa oppiaineen sisällöistä oppimissuunnitelmaan kirjatut painoalueet edustavat ja miten niiden hallinta suhteutuu hyvän osaamisen kuvauksiin tai päättöarvioinnin kriteereihin.

23 Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä
Oppilas tarvitsee edelleen tukea selviytyäkseen hänelle määriteltyjen painoalueiden opiskelusta ja saavuttaakseen opetussuunnitelmassa asetetut yhteiset tavoitteet. Opiskelun erityisiin painoalueisiin keskittynyt opetus on useimmiten luonteeltaan väliaikainen ratkaisu, ja opetuksen sisältöjä lisätään oppilaan edistymisen mukaisesti.

24 5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää.

25 5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin.

26 5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta.

27 5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
Jos pedagogisessa selvityksessä todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

28 5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös.

29 Linjauksia Oppilaan on ennen uuden oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä saatava tukea tuossa oppiaineessa, esimerkiksi tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, tarjottava erilaisia oppimateriaaleja tai opastusta erilaisten opiskelustrategioiden käytössä. Pedagogisen selvitykseen kohtaan ”perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän”, kirjataan oppilaan tässä oppiaineessa saama tuki ja arvio siitä, että oppilas ei selviä tuen avullakaan yleisen oppimäärän tavoitteista.

30 5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen
Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt.

31 Yleisen oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas
Erityistä tukea saava oppilas voi opiskella yleisen oppimäärän mukaan esim. jos tavoitteet ovat sosio-emotionaalisella alueella. Tällöin arvioinnissa on samat periaatteet ja käytännöt kuin yleisopetuksessa. Arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin, hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

32 Oppiainetta yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas
Oppilaan arviointi yksilöllistetyssä oppiaineessa perustuu HOJKSissa asetettuihin tavoitteisiin. Hänen suorituksiaan ei verrata muiden oppilaiden suorituksiin. Myös kokeet ja muut näytöt suunnitellaan yksilöllisesti. Huom. esim. E-kirjat eivät voi olla yksinomaan ja suoraan oppilaan yksilöllinen oppimäärä, ne ovat vain aineistoa, jota voi karsia tai jota voi rikastaa. Tämä on huomioitava myös E-kirjojen kokeita käytettäessä.

33 Oppiainetta yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas
Kun oppilas hallitsee hyvin oman yksilöllistetyn oppimääränsä, hän saa siitä myös hyvän sanallisen arvion tai numeron. Ei käytetä hyvän osaamisen kuvauksia eikä päättöarvioinnin kriteerejä Voidaan käyttää sanallista arviointia kaikilla vuosiluokilla ja myös päättötodistuksessa

34 Todistukset Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.

35 Linjauksia Usein käytetään ilmaisua ”oppilas on HOJKSattu jossakin oppiaineessa”, näin ei voi kuitenkaan sanoa. Oppilaan status on erityistä tukea saava oppilas sen jälkeen, kun hänelle on tehty erityisen tuen päätös. Sama koskee myös tehostettua tukea, se on oppilaan status. Oppilas ei voi saada yhtä aikaa tehostettua ja erityistä tukea, vaan oppilas voi olla yhtä aikaa vain yhdellä tuen tasolla. Oppilaalla ei voi myöskään olla yhtä aikaa oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia.

36 Linjauksia Tuki ei koske kapea-alaisesti vain yksittäisiä oppiaineita. Sekä tehostettua että erityistä tukea saavilla oppilailla on yleensä monenlaista tuen tarvetta, ja sekä pedagogisessa arviossa että pedagogisessa selvityksessä selvitetään aina oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Kaikki oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä eri oppiaineisiin annettava tuki kirjataan tehostettua tukea saavan oppilaan oppimissuunnitelmaan ja erityistä tukea saavalla oppilaalla HOJKSiin.

37 Kaikki tuki kirjataan HOJKSiin
Erityistä tukea saava oppilas voi opiskella yhtä tai useampaa oppiainetta yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Jos tuen tarve on sosioemotionaalisella puolella, ei oppilaalla välttämättä ole ollenkaan yksilöllistettyjä aineita. Sen lisäksi, että jokin tai joitakin oppiaineita on yksilöllistetty, voidaan samassa HOJKSissa määritellä opiskelun erityiset painoalueet sellaisiin oppiaineisiin, joita ei ole yksilöllistetty. Näin ollen hän saa näihinkin oppiaineisiin järjestelmällistä tukea. Joissakin oppiaineissa voidaan vielä tämän lisäksi tarvita tilapäisesti esimerkiksi tukiopetusta, mikä sekin kirjataan HOJKSiin, jos tarve on HOJKSia laadittaessa tiedossa.

38 Oppilaan poissaolot ja arviointi
Sairaana oleva oppilas ei välttämättä pysty etenemään opinnoissaan samaan tahtiin kuin koulussa opiskelevat. Sairaus saattaa myös kokonaan estää oppilaan opiskelun sairaalakoulussa tai kotona, joten oppilaalle ei kerry opintosuorituksia. Myös erilaisten näyttöjen antaminen kokeiden yms. avulla voi olla mahdotonta tai vaikeaa.  Tällöin voidaan pitää kohtuuttomana arvioida oppilasta lukukauden päätteeksi samalla tavoin kuin muita oppilaita. Tilanteeseen voidaan varautua paikallisessa opetussuunnitelmassa tehtävin ratkaisuin.

39 Perusopetusasetuksen mukaan oppilaalle tulee antaa todistus lukuvuoden päätteeksi. Välitodistuksista päätetään sen sijaan paikallisesti, ylemmät säädökset eivät edellytä välitodistuksen antamista. Jos paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään, että oppilaille annetaan välitodistus tai välitodistuksia, saattaa olla tarkoituksenmukaista muotoilla tämä päätös niin, että kouluille jää tapauskohtaista harkinnanvaraa. Opetussuunnitelmaan voidaan esimerkiksi kirjata, että välitodistus on tietyissä tilanteissa mahdollista jättää antamatta.

40 Jos paikalliseen opetussuunnitelman ei ole kirjattu joustomahdollisuutta todistuksen antamisessa, tarvittavaa joustoa tuo perusopetuslain 18 §, jossa käsitellään erityisiä opetusjärjestelyjä.  Kyseisen pykälän 3) kohdan mukaan oppilaan opiskelu (ja arviointi) voidaan järjestää osittain toisin kuin kyseisessä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään, mikäli se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

41 Jos oppilas ei sairauden vuoksi ole voinut osallistua kouluopetukseen eikä muutoinkaan opiskella tai antaa näyttöjä, voidaan todistuksen avulla annettava arviointipalaute jättää em. säännöksen perusteella antamatta. Asiasta tehdään hallintopäätös. Huoltajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan palautetta muulla tavoin kuin todistuksen avulla. Joskus sairaus voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ainoastaan yksittäisessä oppiaineessa, esimerkiksi liikunnassa tai kotitaloudessa.

42 Tällöin tarkoituksenmukaisin järjestely on yleensä se, että oppilaan opiskelu kyseisessä aineessa järjestetään edellä mainitun perusopetuslain 18 §:n 3) kohdan nojalla toisin ja hänelle räätälöidään terveydentilaan ja olosuhteisiin sopiva tapa osallistua oppiaineen opetukseen.  Jos oppilaan terveydentila sitä edellyttää, hänet voidaan 18 §:n nojalla tarvittaessa vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta tietyksi ajaksi. Tällöin myös oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja jättää tarvittaessa esim. todistusarvosana antamatta. Ensisijaisena menettelynä niin lyhytkestoisemmassa kuin pidemmässäkin sairaudessa on kuitenkin aina erilaisin järjestelyin turvata oppilaan mahdollisuus osallistua opetukseen.

43 Perusopetuslakiin (628/1998) tehty lisäys (477/2003) velvoittaa opetuksen järjestäjää seuraamaan oppilaan poissaoloja ja ilmoittamaan luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle.  Lainsäädäntö ei kuitenkaan sisällä säännöksiä siitä, että sairaudesta tai muusta syystä johtuva tietty määrä poissaoloja johtaisi automaattisesti luokalle jättämiseen tai jäämiseen. Luokalle jättämisen perusteita ovat perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan vain hylätty vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa tai yleinen huono koulumenestys.

44 Jos oppilas ei sairauden vuoksi voi osallistua kouluopetukseen, mutta hänen terveydentilansa sallii opiskelun esimerkiksi kotona, hänen opetuksensa voidaan järjestää antamalla hänelle ohjausta, oppimateriaalia ja oppimista tukevaa arviointipalautetta kotiin (tai muuhun paikkaan). Lähtökohtana on, että oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oppilaalle tulisi laatia oppimissuunnitelma, jonka avulla opintojen etenemistä voidaan suunnitella ja toteuttaa.  Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, asiat kirjataan hänelle laadittuun HOJKS:iin. Kun oppilas palaa kouluun sairauden jälkeen, hänellä on oikeus tarvittavaan tukiopetukseen.

45 Luvattomat poissaolot ja arviointi
Oppilaan arvioinnin kannalta ongelmallisia ovat tilanteet, joissa oppilaalla on runsaasti luvattomia poissaoloja eikä opettajalla ole näyttöä hänen osaamisestaan. Oppilaalle tulee tällaisessakin tilanteessa kuitenkin antaa lukuvuositodistus ja myös opetussuunnitelmassa määritellyt välitodistukset sekä muuta ohjaavaa palautetta.  Todistuksiin merkitään arvio tai arvosana kaikista oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvista oppiaineista.

46 Luvaton poissaolo sinällään ei aiheuta luokalle jättämistä, mutta jos oppilas ei juurikaan osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle mahdollisesti tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, ei hänelle kerry hyväksyttyjä opintosuorituksia suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin. Tällöin hän on varassa saada aineesta hylätyn arvosanan todistukseen. Oppilaan kokonaistilanne on hyvä ottaa huomioon varsinkin silloin, kun kyseessä on perusopetuksen päättövaihe.

47 Perusopetuksen oppilaan arviointi –artikkelit: http://www. oph
Opetushallitus

48 Oppilaan arviointi perusopetuksessa artikkelit:
Oppilaan arvioinnin lähtökohtia Milloin arviointi on eettisesti kestävää? Miten arviointi tukee oppilaan oppimisen taitoa? Miten arviointitieto voi parantaa opetusta? Oppilaan arvioinnin kehitysvaiheet Oppilaan arviointi menneinä vuosikymmeninä Oppilaan arvioinnin linjaukset Oppilaan arviointi opintojen aikana Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa Valinnaisten aineiden arviointi Luokalta siirtyminen ja luokalle jättäminen perusopetuksessa Oppilaan käyttäytymisen arviointi perusopetuksessa

49 Oppilaan arviointi perusopetuksessa artikkelit:
Oppilaan arvioinnin erityiskysymyksiä Arvioinnin uusiminen ja oikaisu perusopetuksessa Oppilaan poissaolot ja arviointi Joustoa oppilaan arviointiin vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun avulla Kotona opiskelevan oppivelvollisen opintojen arviointi Oppilaan arviointi sairaalaopetuksessa Suomeen palaavan oppilaan opintojen arviointi Arvosanojen korottamiseen liittyvät käytännöt

50 Oppilaan arviointi perusopetuksessa artikkelit:
Tietoa perusopetuksen todistuksista Todistuksenanto-oikeus ja yleistietoa todistuksista Lukuvuositodistus Välitodistuksen antaminen 9. luokalla Päättötodistus Erotodistus Erityisen tutkinnon suorituksista annettavat todistukset

51 Oppilaan arviointi perusopetuksessa artikkelit:
Oppilaan arvioinnin työvälineitä Arviointi oppimisen tukena – jatkuva arviointi ja monipuoliset arviointikäytänteet Prosessiarviointi opettajan, oppilaan ja vertaisryhmän työvälineenä Arviointikeskustelu opettajan, oppilaan ja huoltajan kohtaamisena Arviointiraportteja Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä – Keskeisiä kysymyksiä päättäjille ja alan ammattilaisille( Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen arviointiprojektin ensimmäisen vaiheen keskeiset tulokset): Oppilaan arviointi perusopetuksessa artikkelit:


Lataa ppt "Oppilaan arviointi - haasteita ja mahdollisuuksia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google