Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus JHS-suositus KA:sta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppijan verkkopalvelukokonaisuus JHS-suositus KA:sta"— Esityksen transkriptio:

1 Oppijan verkkopalvelukokonaisuus JHS-suositus KA:sta
Tilannekatsaus RAKETTI KA-pilotti ohjausryhmä Tommi Oikarinen, VM

2 SADe Oppijan verkkopalvelukokonaisuus
2

3 SADe-ohjelman palvelukokonaisuudet
1. Oppijan palvelukokonaisuus 2. Kansalaisen osallistumisympäristö 3. Oma terveys/ omahoito-palvelukokonaisuus 4. Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu 5. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus 6. Työnantajan palvelukokonaisuus 7. Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus 3

4 Oppijan palvelukokonaisuus
Oppijan palvelut Hakeutujan tietopalvelut Oppijan tietopalvelut Oppijan tuki- ja neuvontapalvelut Oppijan sisältöpalvelut Opintoihin hakeminen ”Opinto-netti” Opintojen- seuranta / Opintokortti Opinto-tarjotin Opinto- ja uraohjaus Opintojen aikaiset tukipalvelut Opetussuunnitelma ym. kuvaukset Oppimateriaali- palvelu / Verkko- opetus Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hyvinvointi- palvelut Opintojen rahoitus / etuudet Oppija, Koulutuspalveluiden järjestä / tuottaja Tietovarantopalvelut Opetuksen järjestäminen Osaamispää-omarekisteri / Sähköinen CV Opintohallinnon palvelut Koulutustilastot Opiskelija tiedot Opinto- suunnitelmat Luku- järjestykset / Resurssien varaukset Tutkinto ja kurssiarviointi Kodin ja koulun / yhteisön vuorovaikutus Arviointi –ja tutkimustiedot Työelämän tiedot Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat palvelut Opetustoimen sähköinen asiakirjahallinta Seuraavissa vaiheissa toteutettavat palvelut Tietovarastot Palvelua ei toteuteta palvelukokonaisuudessa (muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon) Toteutustapa: Hajautettu Keskitetty 4 4

5 Oppijan palvelukokonaisuuden tukipalvelut*
Yhteiset tekniset palvelut Palveluun ohjaus (yhteiset palvelut) Oppijan palvelut Vetuma Suomi.fi Yritys-Suomi.fi Katso Opetuksen järjestäminen Tietovarantopalv. Julkishallinnon asiointitili Virtu Yhteiset alustapalvelut Organisaation toiminnalliset tukipalvelut eAMS, sähköinen asianhallinta Hinnoittelu & taloushallinnon ratkaisut Henkilöstö- hallinnon ratkaisut Asiakkuuden- hallinta Tietovarasto & BI Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Valtionhallinnon integraatio- palvelu OPH:n palvelut Organisaation tekniset tukipalvelut Sähköinen palvelualusta Sähköinen julkaisuratkaisu Työntekijän sähköinen työpöytä Integraatio- ratkaisu Tunnistaminen Kelan palvelut Käyttövaltuus- hallinta Sähköinen allekirjoitus Tapahtumaloki Aikaleima- palvelu = toteutetaan/kehitetään SADe ohjelmassa Veron palvelut = olemassa oleva yhteinen tukipalvelut = muualla kehitteilla oleva yhteinen tukipalvelut Yhteiset tietovarantopalvelut VAPA (arkistointi) = puuttuva yhteinen tukipalvelut VTJ YTJ KTJ KDK Paikkatiedot * Oppijan palvelukokonaisuudessa ei toteuteta tässä kuvattuja tukipalveluita, vaan se hyödyntää muualla kehitettyjä toteutuksia 5 5

6 Koulutuksen järjestäjän palveluympäristö
Julkishallinnon asiointiportaali Julkishallinnon asiointitili Oppijan palvelu- kokonaisuudessa kehitettävä palvelut Kansalliset palvelut Kunnan asiointiportaali Internet-intranet Sähköinen työpöytä Asiointialustan tekniset peruspalvelut Opintoihin hakeutuminen Personointitiedot Kalenteri Lomakkeet SADe ohjelmassa kehitettävä tukipalvelu Opintonetti Julkaisunhallinta Tiedotteet, uutiset Asiointitili, asioinnin perustoiminnot Opintotarjotin Palveluohjauksen säännöstö Prosessimoottori OPH SOA-palvelukatalogi TEM ESB-integraatioväylä Kela Verohallinto Tekniset tukipalvelut Oppijan palvelut Koulutuksen järjestäjän palvelut Yhteiset palvelut VAPA Asianhallinta, eAMS Tunnistaminen Opintojen seuranta Opiskelijatiedot Asiakkuudenhallinta Käyttövaltuushallinta Opetuksen suunnittelu Kansalliset tukipalvelut Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sähköinen allekirjoitus Lukujärjestys Hinnoittelu, maksaminen Vetuma Tutkinto- ja kurssiarviointi Hakupalvelut Hyvinvointipalvelut Kodin ja koulun vuorovaikutus Suostumusten ja valtuutusten hallinta Virtu Aikaleimapalvelu Resurssivarausten hallinta Tapahtumaloki Asiakasprofiilin hallinta Perustietovarannot Palvelurajapinta Palvelurajapinta Palvelurajapinta BI Palvelurajapinta Osaamispääoma- rekisteri VTJ Operatiivinen järjestelmä Taloushallinto HR DW Opiskelijat MDS Palvelut MDS Toimijat MDS Dokumentit MDS YTJ DB DB DB KDK

7 Opetustoimen / KA-kohdealue
Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet SOA-linjaukset Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Strategia Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Palvelut Sidosryhmät, roolit Palvelut-käsitteet -matriisi Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Loog. järjestelmäjäsennys Teknologiakomponentit Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Järjestelmät-tiedot matriisi Prosessit-tiedot matriisi Järjestelmät-prosessit matriisi Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Integraatioperiaatteet (sis. liittymät) Fyysinen taso - MILLÄ Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat) Fyysiset tietovarannot Fyys. järjestelmäsalkku Verkkokaavio Sanastot Sijoituskaavio Teknologiasalkku Standardit

8 Opetustoimine KA

9 Oppijan verkkopalvelun viitearkkitehtuuri

10 Arkkitehtuurin rakenne
Kaikille yhteiset Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurin hallintamalli Opetustoimi Opetustoimea koskevat arkkitehtuurilinjaukset Koulutusaste Korkeakoulujen arkkitehtuurilinjaukset Perusopetuksen arkkitehtuurilinjaukset Toisen asteen opetuksen arkkitehtuurilinjaukset Aikuisopetuksen arkkitehtuurilinjaukset Opetustoimen arkkitehtuuri Opetustoimen arkkitehtuuri Opetustoimen arkkitehtuuri Opetustoimen arkkitehtuuri Opetuksen / koulutuksen järjestäjä Koulun (koulutuksen tuottajan) erityispiirteet huomioiva arkkitehtuuri Perusopetuksen arkkitehtuuri Opetustoimen arkkitehtuuri

11 SADe Oppijan verkkopalvelut – projektin tuotokset
V1 Suunnittelu ja organisointi V2 Opetustoimen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus V3 Oppijan verkkopalvelun viitearkkitehtuurin kuvaus V4 Toimintaympäristön ja nykytilan kuvaus V5 Toteutusvaihtoehtojen arviointi V6 Liiketoimintamallin suunnittelu V 7 Kommentointi V8 Palvelukokonaisuuden toteutuksen suunnittelu V9 Palvelukokonaisuuden käyttöönoton suunnittelu V10 Päätös

12 Esiselvityksen aikataulu

13 JHS kokonaisarkkitehtuurimenetelmä
13

14 JHS Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä -suositus
Suosituksessa määritellään menetelmä, jolla voidaan kuvata ja kehittää organisaation kokonaisarkkitehtuuria, sekä opastetaan laatimaan kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueiden kuvaukset. Suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen –suositussarjaa

15 ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarja (JHS)

16 JHS Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän synty
ValtIT:n ja KuntaIT:n kokonaisarkkitehtuurimenetelmät on yhdistetty yhdeksi yhteiseksi julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmäksi. Työ käynnistyi JHS-työryhmän aloituskokouksella , sen jälkeen on pidetty seitsemän työkokousta, viimeisin tammikuussa 2010 JHS-työryhmässä jäseniä Kuntaliitosta, Tampereen kaupungista, Helsingin kaupungista, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, Tiehallinnosta, Puolustusvoimista ja Valtiovarainministeriöstä työryhmän JHS-koordinaattori/editori Netum Oy:stä Palautekierros sen jälkeen palautteiden läpikäynti ja suositusluonnoksen päivitys palautepyyntö ja linkit palautelomakkeelle sekä dokumentteihin löytyvät osoitteesta: Suosituksen julkaisu vuoden 2010 keväällä.

17 JHS Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä
4 Arkkitehtuuriohjattu organisaation kehittäminen 4.1 Johdatus kokonaisarkkitehtuurikehittämiseen 4.2 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun hyödyt 4.3 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli 5 Arkkitehtuurikehys 5.1 Johdatus arkkitehtuurikehykseen 5.2 Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat 5.3 Kokonaisarkkitehtuurin käsitteelliset tasot 5.4 Kokonaisarkkitehtuurin hierarkiatasot 6 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi 6.1 Tavoitetilan hahmotus ja rajaaminen 6.2 Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus 6.3 Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu 6.4 Toimeenpanon suunnittelu 7 Arkkitehtuurikuvausten tuottaminen 7.1 Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset 7.2 Nykytila ja tavoitetila 7.3 Standardit 7.4 Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelu 7.5 Tietoarkkitehtuurin suunnittelu 7.6 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu 7.7 Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

18 Arkkitehtuurikuvausten tuottaminen
7.4 Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelu Organisaation toiminnan tavoitteet Asiakkaiden ja sidosryhmien kuvaaminen Palveluiden kuvaus Prosessien kuvaaminen Organisaatiorakenteiden kuvaus 7.5 Tietoarkkitehtuurin suunnittelu Käsitemalli Sanasto Päätietoryhmien määrittely Tietovirtojen kuvaaminen Tietovarantojen kuvaaminen Tietoarkkitehtuurin kuvausmatriisit 7.6 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu Looginen järjestelmäjäsennys Tietojärjestelmäpalvelut Tietojärjestelmäsalkku Tietojärjestelmäkartta Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvausmatriisit 7.7 Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu Teknologiapalvelut Teknologiakomponenttikuvaus Integraatioratkaisut Fyysiset tietovarannot Sijoituskaavio Verkkokaavio Teknologiasalkku

19 JHS Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä –liitelista
Liite/kuva Kuvauspohjan/kuvan nimi Tarkempi kuvaus/muuta Liite 1 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus tekstiä Liite 2 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Liite 3 Puuteanalyysi -matriisi excel Liite 4 Master Data Management Liite 5 Arkkitehtuurimenetelmän kuvauspohjat Excel, välilehdet: Strategiat, kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelut Käsitemalli Sanastot Loogiset tietovarannot Fyysiset tietovarannot Tietojärjestelmäpalvelut Liittymät ja rajapinnat Standardisalkku Teknologiapalvelut Teknologiakomponentit Teknologiasalkku Liite 6 Arkkitehtuurimenetelmän matriisit Organisaatiot ja sidosryhmät –taulukko Informaatiosalkku-taulukko Prosessit -taulukko Tietojärjestelmäsalkku –taulukko Toimijat-tiedot -matriisi Prosessit-tiedot –matriisi Tietojärjestelmät-tiedot Prosessit-tietojärjestelmät –matriisi

20 Kokonaisarkkitehtuurin viitekehys
Kokonaisarkkitehtuurin viitekehys on malli, jonka avulla organisaation rakenteet jäsennetään hallittaviksi ja kehitettäviksi kokonaisuuksiksi. Arkkitehtuuriviitekehys kuvaa käytettävät arkkitehtuurin näkökulmat ja tasot. Arkkitehtuurikehyksen tehtävä on nostaa esiin niitä kysymyksiä, joita valitun ja rajatun arkkitehtuurikokonaisuuden kehittämisessä on huomioitava ja tarkasteltava. Viitekehyksen rakenne jäsentää arkkitehtuurista tehtävät kuvaukset. Jokainen luotava nyky- tai tavoitetilan arkkitehtuurikuvaus lokeroituu kehikkoon omalle paikalleen.

21 Kokonaisarkkitehtuurikehys

22 Arkkitehtuurin hierarkiatasot
Taso 1 (Kokonaisuus) Arkkitehtuuri Taso 2 Taso 2 Taso 2 Taso 3 Taso 3 Taso 3 Taso 3 Taso 3 Taso 3 Taso 3 Taso 3 Taso 3 Arkkitehtuuri muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden, jossa ylempi arkkitehtuuritaso ohjaa alempia tasoja. Käytettävien hierarkiatasojen määrä riippuu tilanteesta ja organisaatiosta, jolle kokonaisarkkitehtuuria suunnitellaan. Organisaatioilla on erilainen hierarkia, ja siten myös hierarkiatasojen määrä vaihtelee

23 Arkkitehtuurin suunnitteluprosessi
Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi mahdollistaa systemaattisen kehittämisen, jossa voidaan suunnitella yhden tai useamman kokonaisarkkitehtuurinäkökulman sisältöä halutun toiminnallisen kokonaisuuden osalta. Menetelmä on iteratiivinen. Suunnitteluprosessi on jaettu neljään päävaiheeseen: 1. Tavoitetilan hahmotus ja rajaaminen. 2. Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus. 3. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu. 4. Toimeenpanon suunnittelu.

24 Tavoitetilan hahmotus ja rajaaminen
Vaiheen tarkoituksena on: Tunnistaa ja hahmottaa toiminnan tulevaisuuden tavoitetila. Varmistaa toiminnan ja ICT -johdon tuki. Rajata ja suunnitella arkkitehtuurin kehittämisprojekti rinnakkaiset kehitysprojektit huomioiden. Tunnistaa kehittämiseen vaikuttava olemassa oleva kokonaisarkkitehtuurin sisältö. Tunnistaa kehittämisen sidosryhmät ja niiden tavoitteet. Analysoida toiminnan kehittämistarpeet ja vaikutukset eri osapuolten näkökulmasta sekä analysoida kehittämisen perustelut toiminnan näkökulmasta. 24

25 Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus
Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvausvaiheessa selvitetään organisaation toiminnan, käytettävien tietojen, tietojärjestelmien ja teknologioiden nykytila. Nykytilan kuvaus toimii pohjana tavoitetilan suunnittelulle. Nykytilaa kuvataan vain sen verran kuin tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi tai ratkaisun hahmottamiseksi. 25

26 Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu
Suunnitellaan tulevaisuuden tavoitetila, johon halutaan päästä. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu on vaihe, jossa varsinaiset kattavat arkkitehtuurikuvaukset tuotetaan. Menetelmä on joustava ja sen avulla tässä vaiheessa voidaan suunnitella mitä tahansa arkkitehtuurin osa-aluetta. Jos kehittämiskohteen arkkitehtuurisuunnitteluun tarvitaan useampia näkökulmia, on suositeltava suunnittelujärjestys seuraava toiminnan vaatimusten huomioimiseksi: Toiminta-arkkitehtuurinäkökulma Tietoarkkitehtuurinäkökulma Järjestelmäarkkitehtuurinäkökulma Teknologia-arkkitehtuurinäkökulma 26

27 Toimeenpanon suunnittelu
Toimeenpanon suunnitteluvaiheessa suunnitellaan kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilaan pääsemiseksi tarvittavat kehitysprojektit, arvioidaan niiden hyödyt ja riskit sekä välitetään tulokset kehitysprojektin sidosryhmille. Toimeenpanon suunnittelussa noudatetaan organisaation omia investoinneille, projektien- sekä hankkeiden hallinnalle asetettuja vaatimuksia ja menetelmiä. JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen -suosituksessa on kuvattu tarkemmin toimeenpanon suunnitteluvaiheen oleelliset tehtävät 27

28 Arkkitehtuurimenetelmän tarjoamat kuvausmallit ja -pohjat


Lataa ppt "Oppijan verkkopalvelukokonaisuus JHS-suositus KA:sta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google